17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

142


32008L0030


L 081/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


DIREKTIVA 2008/30/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, vezano uz provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 2. točku (g),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa se donošenje određenih mjera u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(2)

Odluka 1999/468/EZ izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ kojom je uveden regulatorni postupak s kontrolom za donošenje mjera općeg područja primjene i namijenjenih za izmjenu elemenata temeljnog pravnog akta koji nisu ključni donesenog u skladu s postupkom navedenim u članku 251. Ugovora, između ostalog brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunom pravnog akta s novim elementima koji nisu ključni.

(3)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5) vezano uz Odluku 2006/512/EZ, za regulatorni postupak s kontrolom koji bi se primijenio na pravne akte donesene u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora koji su već na snazi, ti se pravni akti moraju prilagoditi u skladu s važećim postupcima.

(4)

Komisija bi trebala imati ovlasti donijeti mjere koje su potrebne za provedbu Direktive 2006/43/EZ posebno kako bi osigurala povjerenje u rad revizije i jedinstvenu primjenu zahtjeva vezano uz profesionalnu etiku, sustave za osiguranje kvalitete, neovisnost i objektivnost, kako bi donijela popis subjekata koje treba uključiti u ispitivanje teoretskog znanja za revizore, kako bi prihvatila međunarodne revizorske standarde i opće standarde za revizijska izvješća za godišnje i konsolidirane financijske izvještaje i kako bi definirala iznimne slučajeve izravnog prijenosa dokumenata trećim zemljama. Budući da su te mjere općeg područja djelovanja i namijenjene kako bi se izmijenili elementi Direktive 2006/43/EZ koji nisu ključni, između ostalog dodajući joj nove elemente koji nisu ključni, oni se moraju usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom propisanim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(5)

Direktivom 2006/43/EZ predviđa se vremensko ograničenje vezano uz provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji. U svojoj izjavi vezano uz Odluku 2006/512/EZ Europski parlament, Vijeće i Komisija ustvrdili su da se Odlukom 2006/512/EZ predviđa horizontalno i zadovoljavajuće rješenje želje Europskog parlamenta za nadzorom provedbe pravnih akata donesenih postupkom suodlučivanja i da bi se prema tome provedbene ovlasti trebale dodijeliti Komisiji bez vremenskog ograničenja. Europski parlament i Vijeće također su izjavili da će osigurati da se što je prije moguće usvoje prijedlozi s ciljem stavljanja izvan snage pravnih akata kojima se propisuje vremensko ograničenje za dodjelu provedbenih ovlasti Komisiji. Nastavno na uvođenje regulatornog postupka s kontrolom, trebala bi se brisati odredba kojom se uspostavilo to vremensko ograničenje u Direktivi 2006/43/EZ.

(6)

Komisija bi trebala u redovitim razdobljima ocijeniti djelovanje odredaba vezano uz provedbene ovlasti koje su joj dodijeljene kako bi omogućila da Europski parlament i Vijeće odrede jesu li te ovlasti i proceduralni zahtjevi koji su Komisiji dodijeljeni odgovarajući i da osiguraju učinkovitost i demokratsku odgovornost.

(7)

Direktivu 2006/43/EZ bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Budući da su izmjene Direktive 2006/43/EZ putem ove Direktive tehničke prirode i tiču se samo postupanja odbora, ne trebaju se prenositi na države članice. Stoga nije potrebno donositi odredbe s tim ciljem,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene

Direktiva 2006/43/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „ u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 2.” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

2.

Članak 21. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

3.

Članak 22. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere koje se navode u prvom podstavku, koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

4.

Stavak 26. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. riječi „u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 2.,” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”;

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

riječi „u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 2.,” brišu se;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere koje se navode u prvom podstavku, koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

5.

Članak 28. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom iz članka 48. stavku 2. ove Direktive,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

6.

Članak 29. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom navedenim u članku 48. stavku 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

7.

Članak 36. stavak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „u skladu s postupkom iz u članka 48. stavka 2.,” brišu se;

(b)

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

8.

Članak 45. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Kako bi se osigurala jedinstvena primjena stavka 5. točke (d), navedenu ekvivalentnost ocjenjuje Komisija u suradnji s državama članicama i o njoj odlučuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 48. stavka 2. Države članice mogu ocijeniti ekvivalentnost navedenu u stavku 5. točki (d) ovog članka dokle god Komisija nije donijela takvu odluku.

U tom smislu Komisija može donijeti mjere s ciljem uspostavljanja kriterija ekvivalentnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u člancima 22., 24., 25. i 26. koji su primjenjivi na sve treće zemlje i koje primjenjuju države članice kada ocjenjuju ekvivalentnost na nacionalnoj razini. Kriteriji ne smiju prekoračiti zahtjeve utvrđene u člancima 22., 24., 25. i 26. Te mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

9.

Članak 46. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kako bi se osigurala jedinstvena primjena stavka 1., navedenu ekvivalentnost ocjenjuje Komisija u suradnji s državama članicama i o njoj odlučuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 48. stavka 2. Države članice mogu ocijeniti ekvivalentnost iz stavka 1. ovog članka ili se osloniti na ocjene koje su donijele druge države članice dokle god Komisija nije donijela takvu odluku. Ako Komisija zaključi da zahtjev za ekvivalentnost nije zadovoljen, ona dozvoljava revizorima i odnosnim revizorskim subjektima da nastave sa svojim revizorskim aktivnostima u skladu sa zahtjevima relevantnih država članica tijekom odgovarajućeg prijelaznog razdoblja.

U tom smislu Komisija može donijeti mjere s ciljem uspostavljanja kriterija ekvivalentnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u člancima 29., 30. i 32. koji su primjenjivi na sve treće zemlje i koje primjenjuju države članice kada ocjenjuju ekvivalentnost na nacionalnoj razini. Kriteriji ne smiju prekoračiti zahtjeve utvrđene u člancima 29., 30. i 32. Te mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

10.

Članak 47. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kako bi se osigurala jedinstvena primjena stavka 1. točke (c), primjerenost koja se u njemu spominje, ocjenjuje Komisija u suradnji s državama članicama i o njoj odlučuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 48. stavku 2. Države članice donose mjere potrebne za usklađenje s Odlukom Komisije.

Takva ocjena primjerenosti temelji se na zahtjevima članka 36. ili ključnim ekvivalentnim funkcionalnim rezultatima. Sve mjere poduzete u tom smislu, namijenjene za izmjenu elemenata dijelova ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, i s ciljem olakšavanja suradnje između nadležnih tijela, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka (2a).”

(b)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

riječi „Sukladno postupku opisanom u članku 48. stavku 2. ove Direktive,” brišu se;

ii.

dodaje se sljedeća rečenica:

„One mjere koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući ju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 48. stavka 2a.”

11.

Članak 48. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„2a.   Kada se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Do 31. prosinca 2010. i nakon toga najmanje tri godine, Komisija revidira odredbe vezane uz njezine provedbene ovlasti i podnosi izvješće Europskome parlamentu i Vijeću o funkcioniranju tih ovlasti. Izvješćem se posebno ispituje potreba Komisije da predloži izmjene ove Direktive kako bi se osiguralo odgovarajuće područje djelovanja provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji. Zaključku o tome je li izmjena potrebna prilaže se detaljno navođenje razloga. Prema potrebi, izvješću treba priložiti i zakonodavni prijedlog za izmjenu odredaba o dodjeli provedbenih ovlasti Komisiji.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.G.PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 161, 13.7.2007., str. 45.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 3. ožujka 2008.

(3)  SL L 157, 9.6.2006., str. 87.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(5)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.