03/Sv. 52

HR

Službeni list Europske unije

70


32008D0755


L 258/72

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 24. rujna 2008.

o izmjeni Odluke 2005/176/EZ o utvrđivanju šifriranog oblika i šiframa za prijavu bolesti životinja u skladu s Direktivom Vijeća 82/894/EEZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5175)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/755/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva 82/894/EEZ odnosi se na prijavu izbijanja bolesti životinja s popisa iz njezinog Priloga I.

(2)

Odlukom Komisije 2005/176/EZ (2) utvrđuje se šifrirani oblik i šifre za prijavu bolesti životinja u skladu s Direktivom 82/894/EEZ. U Prilogu V. toj Odluci navedene su šifre bolesti, dok su u prilozima X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 i X/16 navedene šifre veterinarskih regija u Njemačkoj, Italiji, Danskoj, Španjolskoj, Portugalu i Švedskoj.

(3)

Popis iz Priloga I. Direktivi 82/894/EEZ, kako je izmijenjen Odlukom Komisije 2008/650/EZ (3), nedavno je ažuriran pri čemu su u taj popis uvrštene određene bolesti riba s popisa iz dijela II. Priloga IV. Direktivi Vijeća 2006/88/EZ (4), dok je tješinska bolest (zarazne uzetosti svinja), koju u skladu s Direktivom Vijeća 92/119/EEZ (5) više ne treba obvezno prijavljivati, izbrisana s tog popisa.

(4)

Kako bi se omogućilo razlikovanje između prijava izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja i izbijanja te bolesti kod domaćih svinja, za prijavu tih dvaju tipova pojava bolesti potrebno je utvrditi različite šifre.

(5)

Stoga je potrebno izmijeniti popis šifri bolesti iz Priloga V. Odluci 2005/176/EZ.

(6)

Njemačka, Italija, Danska, Španjolska, Portugal i Švedska prilagodile su imena i granice njihovih veterinarskih regija. Prilagodba tih regija utječe na Sustav prijave bolesti životinja. Stoga treba novim regijama zamijeniti regije koje se trenutačno nalaze na popisu u tom sustavu. Priloge X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 i X/16 Odluci 2005/176/EZ stoga treba sukladno tomu izmijeniti.

(7)

Stoga treba Odluku 2005/176/EZ sukladno tomu izmijeniti.

(8)

Radi zaštite povjerljivosti dostavljenih podataka, prilozi ovoj Odluci ne smiju se objaviti u Službenom listu Europske unije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2005/176/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Odluci.

2.

Prilog X/01 zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Odluci.

3.

Prilog X/03 zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Odluci.

4.

Prilog X/09 zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Odluci.

5.

Prilog X/11 zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Odluci.

6.

Prilog X/12 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Odluci.

7.

Prilog X/16 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. rujna 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 378, 31.12.1982., str. 58.

(2)  SL L 59, 5.3.2005., str. 40.

(3)  SL L 213, 8.8.2008., str. 42.

(4)  SL L 328, 24.11.2006., str. 14.

(5)  SL L 62, 15.3.1993., str. 69.