03/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

307


32008D0748


L 252/37

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 18. rujna 2008.

o neuvrštenju triflumizola u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5075)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/748/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske Zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), a posebno četvrti podstavak njezinog članka 8. stavka 2.,

budući da:

(1)

Člankom 8. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ predviđeno je da država članica, tijekom razdoblja od 12 godina nakon obavijesti o toj Direktivi, može odobriti stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari koje nisu navedene u Prilogu I. toj Direktivi, ali koje se već nalaze na tržištu dvije godine nakon datuma prijave, pri čemu se navedene tvari postupno pregledavaju u okviru programa rada.

(2)

Uredbama Komisije (EZ) br. 451/2000 (2) i (EZ) br. 1490/2002 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ i utvrđuje se popis aktivnih tvari koje se moraju ocijeniti s ciljem njihovog mogućeg uvrštenja u Prilog I. Direktivi 91/414/EZ. Taj popis uključuje triflumizol.

(3)

Učinci triflumizola na zdravlje ljudi i okoliš ocijenjeni su u skladu s odredbama utvrđenima u uredbama (EZ) br. 451/2000 i (EZ) br. 1490/2002 za niz uporaba koje je predložio podnositelj zahtjeva. Osim toga, tim se uredbama imenuju države članice izvjestiteljice koje Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) moraju podnijeti odgovarajuća izvješća o ocjeni i preporuke u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 451/2000. Država članica izvjestiteljica za triflumizol bila je Nizozemska, a sve odgovarajuće informacije podnesene su 4. siječnja 2006.

(4)

Komisija je u skladu s člankom 11.a Uredbe (EZ) br. 1490/2002 pregledala triflumizol. Države članice i Komisija su u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja pregledale prijedlog izvješća o ponovnoj ocjeni za tu tvar i dovršile ga 20. svibnja 2008. u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni.

(5)

Odbor je tijekom pregleda te aktivne tvari i uzimajući u obzir primjedbe zaprimljene od država članica zaključio da postoje jasne naznake na temelju kojih se može očekivati da ta aktivna tvar ima štetne učinke na zdravlje ljudi, a posebno da je izloženost korisnika i radnika veća od 100 % AOEL-a (dopuštena razina izloženosti korisnika).

(6)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese svoje primjedbe o rezultatima razmatranja triflumizola i da se izjasni hoće li ustrajati na uvrštenju tvari ili ne. Podnositelj zahtjeva podnio je svoje primjedbe, koje su bile detaljno razmotrene. Međutim, unatoč argumentima koje je izložio podnositelj zahtjeva, ustanovljeni razlozi za zabrinutost nisu mogli biti uklonjeni, a ocjene izrađene na temelju dostavljenih informacija nisu dokazale da je moguće očekivati da sredstva za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol pod predloženim uvjetima uporabe općenito udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) Direktive 91/414/EEZ.

(7)

Stoga triflumizol ne bi trebalo uvrstiti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

(8)

Trebalo bi poduzeti mjere kojima će se osigurati povlačenje odobrenja izdanih za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol u utvrđenom roku te da se ona neće obnavljati niti da će se za takva sredstva izdavati nova odobrenja.

(9)

Svako produljenje roka koje je država članica odobrila za odlaganje, skladištenje, stavljanje na tržište i uporabu postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol trebalo bi ograničiti na 12 mjeseci, čime bi se omogućila uporaba postojećih zaliha u jednoj sljedećoj sezoni uzgoja i osigurala raspoloživost sredstava za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol u razdoblju od 18 mjeseci nakon donošenja ove Odluke.

(10)

Ova Odluka ne dovodi u pitanje podnošenje zahtjeva za triflumizol u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 33/2008 od 17. siječnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu redovnog i ubrzanog postupka za ocjenu aktivnih tvari koje su bile dio programa rada iz članka 8. stavka 2. te Direktive, ali nisu bile uvrštene u njezin Prilog I. (4) s ciljem njihovog mogućeg uvrštenja u njezin Prilog I.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Triflumizol se kao aktivno sredstvo ne uvrštava u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

Članak 2.

Države članice osiguravaju da se:

(a)

odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol povuku do 18. ožujka 2009.;

(b)

od datuma objave ove Odluke ne izdaju niti ne obnavljaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže triflumizol.

Članak 3.

Svako produljenje roka koje države članice odobravaju u skladu s člankom 4. stavkom 6. Direktive 91/414/EEZ mora biti što je kraće moguće i prestaje vrijediti najkasnije 18. ožujka 2010.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(2)  SL L 55, 29.2.2000., str. 25.

(3)  SL L 224, 21.8.2002., str. 23.

(4)  SL L 15, 18.1.2008., str. 5.