13/Sv. 047

HR

Službeni list Europske unije

237


32008D0673


L 220/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.08.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 13. kolovoza 2008.

o izmjeni Odluke 2005/928/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 169,4-169,8125 MHz u Zajednici

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4311)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/673/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2005/928/EZ (2) usklađuje se frekvencijski pojas 169,4-169,8125 MHz u Zajednici.

(2)

Frekvencijski plan sadržan u Prilogu Odluci 2005/928/EZ opisuje mrežu kanala koju različite aplikacije, koje djeluju pod uvjetima iz ove Odluke, trebaju poštovati. Cilj je spomenute mreže kanala omogućiti sukladnost i olakšati koegzistenciju dopuštenih aplikacija u tim pojasima.

(3)

Frekvencijski plan određuje mrežu kanala od 12,5 kHz u pojasu 169,4000-169,4750 MHz i mrežu kanala od 50 kHz u pojasu 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

Nakon donošenja Odluke 2005/928/EZ daljnja istraživanja tehničkih parametara određenih u ovoj Odluci su pokazala da se rješenja za mrežu kanala u pojasima 169,4000-169,4750 MHz i 169,4875-169,5875 MHz smatraju nepotrebno ograničavajućim s obzirom na tehnološki razvoj. S više opcija za mrežu kanala korisnici će imati veću fleksibilnost pri odabiru optimalne širine pojasa do 50 kHz u skladu sa zahtjevima kvalitete specifičnih aplikacija.

(5)

Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) potvrdila je da se može i treba dopustiti više opcija za mreže kanala u tim pojasima.

(6)

Stoga se, sukladno tomu, treba izmijeniti Odluka 2005/928/EZ. Izmjenom te Odluke, u pojasima 169,4000-169,4750 MHz i 169,4875-169,5875 MHz bit će mogući kanali do 50 kHz.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2005/928/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U četvrtome retku frekvencijskog plana u Prilogu vrijednost za mrežu kanala (u kHZ) „12,5” za kanale 1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 3b zamjenjuje se s „do 50 kHz”.

2.

U četvrtome retku frekvencijskog plana u Prilogu vrijednost za mrežu kanala (u kHZ) „50” za kanale 4b + 5 + 6a i 6b + 7 + 8a zamjenjuje se s „do 50 kHz”.

Članak 2.

Članak 1. primjenjuje se od 31. listopada 2008.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. kolovoza 2008.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(2)  SL L 344, 27.12.2005., str. 47.