03/Sv. 51

HR

Službeni list Europske unije

204


32008D0339


L 115/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 25. travnja 2008.

o izmjeni Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ u vezi s popisom laboratorija ovlaštenih za rukovanje živim virusom slinavke i šapa

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1577)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/339/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za suzbijanje bolesti slinavke i šapa, o stavljanju izvan snage Direktive 85/511/EEZ i odluka 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te izmjenama Direktive 92/46/EEZ (1), a posebno njezin članak 67. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 2003/85/EZ određuje minimalne mjere za suzbijanje koje je potrebno primijeniti u slučaju izbijanja bolesti slinavke i šapa te određene preventivne mjere za poboljšanje osviještenosti i spremnosti nadležnih tijela i uzgajivača u vezi s tom bolešću.

(2)

Preventivne mjere iz Direktive 2003/85/EZ uključuju odredbu prema kojoj su države članice dužne osigurati da se rukovanje živim virusom bolesti slinavke i šapa za potrebe istraživanja, dijagnostike ili proizvodnje provodi samo u odobrenim laboratorijima navedenim u Prilogu XI. toj Direktivi.

(3)

Dio A Priloga XI. Direktivi 2003/85/EZ navodi nacionalne laboratorije ovlaštene za rukovanje živim virusom bolesti slinavke i šapa za potrebe istraživanja i dijagnostike.

(4)

Danska je službeno obavijestila Komisiju o izmjeni u vezi s upravljanjem njenog nacionalnog referentnog laboratorija za bolest slinavke i šapa.

(5)

Latvija i Slovenija su službeno obavijestile Komisiju da se za njihove nacionalne referentne laboratorije smatra da više ne udovoljavaju sigurnosnim standardima iz članka 65. točke (d) te bi ih stoga trebalo izbrisati s popisa iz dijela A Priloga XI. Direktivi 2003/85/EZ.

(6)

Nizozemska je službeno obavijestila Komisiju o promjenama u vezi s nazivom njenog nacionalnog referentnog laboratorija za bolest slinavke i šapa.

(7)

Zbog sigurnosnih razloga važno je ažurirati popis laboratorija iz Direktive 2003/85/EZ ovlaštenih za rukovanje živim virusom bolesti slinavke i šapa.

(8)

Slijedom toga, potrebno je zamijeniti popis laboratorija ovlaštenih za rukovanje živim virusom bolesti slinavke i šapa iz Priloga XI. Direktivi 2003/85/EZ popisom iz Priloga ovoj Odluci.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Prilogu XI. Direktivi 2003/85/EZ, dio A se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. travnja 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 306, 22.11.2003., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).


PRILOG

DIO A

Nacionalni laboratoriji ovlašteni za rukovanje živim virusom bolesti slinavke i šapa

Država članica u kojoj se nalazi laboratorij

Laboratorij

Država članica koja koristi usluge laboratorija

ISO oznaka

Ime

AT

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austrija

BE

Belgija

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgija

Luksemburg

BG

Bugarska

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bugarska

CZ

Češka

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Češka

DE

Njemačka

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Njemačka

Slovačka

DK

Danska

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danska

Finska

Švedska

EL

Grčka

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grčka

ES

Španjolska

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španjolska

FR

Francuska

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francuska

HU

Mađarska

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Mađarska

IT

Italija

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Brescia

Italija

Cipar

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Nizozemska

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nizozemska

PL

Poljska

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Poljska

RO

Rumunjska

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunjska

UK

Ujedinjena Kraljevina

Institute for Animal Health, Pirbright

Ujedinjena Kraljevina

Estonija

Finska

Irska

Latvija

Malta

Slovenija

Švedska”