05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

267


32008D0235


L 073/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


ODLUKA br. 235/2008/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o uspostavljanju Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Statistički programski odbor, koji je uspostavljen Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (2), zbog potrebe za uspostavljanjem sveeuropskih normi o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti nacionalnih statističkih tijela i statističkih tijela Zajednice, na sastanku 24. veljače 2005. jednoglasno je usvojio Kodeks prakse europske statistike (dalje u tekstu Kodeks prakse) koji je predstavljen u Preporuci Komisije od 25. svibnja 2005. o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti nacionalnih statističkih tijela i statističkih tijela Zajednice.

(2)

Kodeks prakse ima dvostruku svrhu unapređenja povjerenja u statistička tijela predlaganjem određenih institucionalnih i organizacijskih rješenja, s jedne strane, i povećanja kvalitete statističkih podataka koje ta tijela pripremaju, s druge strane.

(3)

U Komunikaciji od 25. svibnja 2005. Europskom parlamentu i Vijeću o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti nacionalnih statističkih tijela i statističkih tijela Zajednice, Komisija je priznala korisnost vanjskog savjetodavnog tijela koje bi moglo imati aktivnu ulogu u nadziranju načina na koji Europski statistički sustav u cjelini primjenjuje Kodeks prakse. U svojoj Preporuci od 25. svibnja 2005., Komisija izražava namjeru razmotriti predlaganje osnivanja takvog vanjskog savjetodavnog tijela.

(4)

Vijeće je 8. studenoga 2005. zaključilo da bi novo savjetodavno tijelo na visokoj razini unaprijedilo neovisnost, cjelovitost i odgovornost Komisije (Eurostat) i, u kontekstu stručne procjene primjene Kodeksa prakse, Europskog statističkog sustava. Preporuka Vijeća je da tijelo bude mala grupa neovisnih osoba imenovanih na temelju svojih kompetencija.

(5)

Članovi tog tijela trebaju imati raznovrsne komplementarne vještine i iskustvo, pa bi ih trebalo birati, na primjer, među ljudima iz akademskih krugova i onih s nacionalnim i/ili međunarodnim stručnim iskustvom u području statistike.

(6)

Tijelo bi trebalo za Komisiju (Eurostat) oblikovati procjenu primjene Kodeksa prakse, sukladnu stručnoj procjeni Nacionalnih statističkih ureda.

(7)

Kada je to primjereno, potrebno je potaknuti dijalog o Kodeksu prakse sa Statističkim programskim odborom i Europskim savjetodavnim odborom za statističke podatke, uspostavljenim Odlukom br. 234/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), kao i sa zainteresiranim tijelima država članica.

(8)

Stoga je potrebno osnovati Savjetodavni odbor i definirati njegove zadatke i strukturu, ne dovodeći u pitanje članak 5. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Savjetodavni odbor

Ovime se uspostavlja Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (dalje u tekstu Odbor). Svrha Odbora je vršiti neovisni nadzor nad Europskim statističkim sustavom vezano uz primjenu Kodeksa prakse europske statistike (dalje u tekstu Kodeks prakse).

Članak 2.

Zadaci

1.   Zadaci Odbora su da:

(a)

priprema godišnje izvješće za Europski parlament i Vijeće o primjeni Kodeksa prakse u onoj mjeri u kojoj se ono odnosi na Komisiju (Eurostat), i da to izvješće dostavi Komisiji prije slanja Europskom parlamentu i Vijeću;

(b)

u to godišnje izvješće uključi procjenu primjene Kodeksa prakse u Europskom statističkom sustavu u cjelini;

(c)

savjetuje Komisiju o odgovarajućim mjerama za olakšavanje primjene Kodeksa prakse u onoj mjeri u kojoj se one odnose na Komisiju (Eurostat) i Europski statistički sustav u cjelini;

(d)

savjetuje Komisiju (Eurostat) o obavješćivanju korisnika i davatelja podataka o Kodeksu prakse;

(e)

savjetuje Komisiju (Eurostat) i Statistički programski odbor o ažuriranju Kodeksa prakse.

2.   Odbor može savjetovati Komisiju i odgovara Komisiji na pitanja vezana uz povjerenje korisnika u Europske statističke podatke, u skladu sa zadacima iz stavka 1.

Članak 3.

Članstvo u Odboru

1.   Odbor se sastoji od sedam članova, uključujući i predsjedavajućeg. Članovi Odbora djeluju neovisno. Komisija (Eurostat) je zastupljena kao promatrač.

2.   Članovi Odbora odabiru se među stručnjacima koji posjeduju izvanredne sposobnosti u području statistike, svoje zadatke obavljaju u svoje vlastito ime, i biraju se tako da ponude čitav raspon komplementarnih vještina i iskustva.

3.   Nakon konzultacija s Komisijom, Vijeće odabire a Europski parlament potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg Odbora.

Predsjedavajući nije trenutačni član ni Nacionalnog ureda za statistiku ni Komisije, i nije bio na takvom položaju u posljednje dvije godine.

Nakon konzultacija s Komisijom, Europski parlament i Vijeće imenuju svaki po tri člana Odbora.

4.   Mandat predsjedavajućeg i članova Odbora je tri godine i može se jednom obnoviti.

5.   Ukoliko član podnese ostavku prije isteka njegovog ili njezinog mandata, on ili ona se zamjenjuju novim članom, imenovanim u skladu s ovim člankom za čitavo trajanje mandata.

Članak 4.

Postupci

1.   Odbor donosi vlastiti poslovnik koji je javan.

2.   Godišnje izvješće Odbora iz članka 2. stavka 1. točke (a) javno se objavljuje nakon slanja Europskom parlamentu i Vijeću. Dodatno, Odbor može donijeti odluku o objavljivanju bilo kojega zaključka, djelomičnog zaključka ili radnog dokumenta, pod uvjetom da su o tome prethodno obaviješteni Europski parlament, Vijeće i Komisija (Eurostat) i bilo koje drugo uključeno tijelo, uz odgovarajuću mogućnost odgovora.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 287. Ugovora, članovi Odbora ne smiju otkrivati podatke koji su im bili dostupni tijekom rada Odbora, ako ih Komisija obavijesti da su takvi podaci opravdano povjerljive prirode ili da bi odgovaranje na zahtjev za mišljenjem ili odgovorom dovelo do otkrivanja takvih povjerljivih podataka.

4.   Odboru pomaže tajništvo koje osigurava Komisija, ali koje mora djelovati neovisno o njoj. Tajnika Odbora imenuje Komisija nakon konzultacija s Odborom. Tajnik djeluje prema uputama Odbora.

5.   Troškovi Odbora uključeni su u Komisijine projekcije proračuna.

Članak 5.

Nadzor nad ulogom i učinkovitošću Odbora provodi se tri godine nakon njegovog uspostavljanja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  Mišljenje Europskoga parlamenta od 24. listopada 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. veljače 2008.

(2)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(3)  SL L 73, 15.3.2008., str. 13.