03/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

153


32007R1359


L 304/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.11.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1359/2007

od 21. studenoga 2007.

o utvrđivanju uvjeta dodjele posebnih izvoznih subvencija za određene komade otkoštenog mesa od životinja vrste goveda

(kodificirana verzija)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1254/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta goveđeg i telećeg mesa (1), a posebno njezin članak 33. stavak 12. i članak 41.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EEZ) br. 1964/82 od 20. srpnja 1982. o utvrđivanju uvjeta za dodjelu posebnih izvoznih subvencija za određene komade otkoštenog mesa od životinja vrste goveda (2) nekoliko je puta bila znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu potrebno je kodificirati.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1254/1999 utvrđuju se opća pravila za dodjeljivanje izvoznih subvencija i kriteriji za utvrđivanje njihovih iznosa.

(3)

Zbog stanja na tržištu, gospodarskog stanja u sektoru govedine i teletine i opsega prodaje određenih proizvoda iz ovog sektora, potrebno je odrediti uvjete koji uređuju plaćanje posebnih izvoznih subvencija za navedene proizvode. Posebno je potrebno utvrditi uvjete za određene komade mesa dobivene otkoštavanjem četvrtina muških goveda.

(4)

Kako bi se osiguralo ispunjenje navedenih ciljeva, potrebno je uvesti poseban nadzorni postupak. Podrijetlo proizvoda može se potvrditi predočenjem potvrde u skladu s obrascem iz Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 433/2007 od 20. travnja 2007. o utvrđivanju uvjeta za dodjelu posebnih izvoznih subvencija za govedinu i teletinu (4).

(5)

S ciljem osiguranja udovoljavanja uvjetima utvrđenih za dodjeljivanje subvencija, treba osigurati da se izvozne formalnosti i, prema potrebi, rezanje i otkoštavanje obavljaju samo u državi članici u kojoj su životinje zaklane.

(6)

Treba odrediti da je dodjela posebne subvencije uvjetovana izvozom cjelokupnog izrezanog mesa dobivenog otkoštavanjem četvrtina stavljenih pod nadzor. Međutim, za stražnje četvrtine, s ciljem postizanja boljih cijena unutar Zajednice, treba utvrditi određene iznimke od općeg pravila bez ugrožavanja cilja oslobađanja tržišta Zajednice. Treba utvrditi okolnosti u kojima zahtjev za izvoz cjelokupnog dobivenog mesa nije u potpunosti ispunjen bez gubitka prava na subvenciju. Međutim, navedenu mogućnost treba ograničiti i podvrgnuti ograničenjima radi sprečavanja zlouporabe.

(7)

S obzirom na rokove i dokaze o izvozu, treba uputiti na odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 od 15. travnja 1999. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode (5).

(8)

Primjena aranžmana o opskrbnim skladištima određenih člankom 40. Uredbe (EZ) br. 800/1999 nespojiva je sa svrhom ove Uredbe. Stoga nema potrebe predvidjeti primjenu aranžmana navedenih u članku 40. te Uredbe na predmetne proizvode.

(9)

S obzirom na posebnu prirodu ove subvencije, nikakva zamjena ne treba biti dozvoljena, a potrebno je predvidjeti sredstva za označivanje predmetnih proizvoda.

(10)

Treba utvrditi metodu kojom države članice obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda za koje su odobrene posebne izvozne subvencije.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za govedinu i teletinu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pojedinačno zapakirani komadi bez kostiju svježih ili rashlađenih prednjih i stražnjih četvrtina odraslih muških goveda s prosječnim sadržajem krtog mesa od 55 % ili više, pod uvjetima utvrđenim u ovoj Uredbi, ispunjavaju uvjete za posebne izvozne subvencije.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)   „prednje četvrtine”: neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine, kako je određeno u Dodatnim napomenama 1.A točkama (d) i (e) poglavlja 2. kombinirane nomenklature, ravan rez ili rez „pistola”;

(b)   „stražnje četvrtine”: neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine, kako je određeno u Dodatnim napomenama 1.A točkama (f) i (g) poglavlja 2. kombinirane nomenklature, s najviše osam rebara ili osam pari rebara, ravan rez ili rez „pistola”.

Članak 3.

1.   Gospodarski subjekt dostavlja nadležnim tijelima koja su navele države članice deklaraciju u kojoj navodi svoju namjeru otkoštavanja ili prednjih ili stražnjih četvrtina kako je navedeno u članku 1. u skladu pravilima ove Uredbe i, pridržavajući se članka 7., izvoza cjelokupne količine dobivenih otkoštenih komada pri čemu je svaki komad pojedinačno zapakiran.

2.   U deklaraciji je posebno opisana i navedena količina proizvoda za otkoštavanje.

Deklaraciji se prilaže potvrda čiji je obrazac utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 433/2007, izdana u skladu s odredbama članka 2. stavka 2. prvog podstavka navedene Uredbe. Međutim, ne primjenjuju se napomene B i C te polje 11. navedene potvrde. Odredbe članka 3. navedene Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis dok se proizvodi ne stave pod nadzor, kako je navedeno u stavku 3. ovog članka.

3.   Nakon što deklaraciju prihvate nadležna tijela koja u nju upisuju datum prihvaćanja, četvrtine za otkoštavanje stavljaju se pod nadzor navedenih tijela koja utvrđuju neto masu proizvoda i upisuju je u polje 7. potvrde iz stavka 2.

Članak 4.

Rok u kojem četvrtine moraju biti otkoštene, osim u slučajevima više sile, iznosi 10 radnih dana od datuma prihvaćanja deklaracije iz članka 3.

Članak 5.

1.   Nakon otkoštavanja, gospodarski subjekt nadležnim tijelima dostavlja na ovjeru jednu ili više „potvrda za otkošteno meso” čiji su obrasci utvrđeni u prilozima I. i II. i na koje se u polje 7. upisuje broj potvrde iz članka 3. stavka 2.

2.   Brojevi „potvrda za otkošteno meso” upisuju se u polje 9. potvrde iz članka 3. stavka 2. Ta potonja pravilno ispunjena potvrda šalje se administrativnim putem agenciji odgovornoj za isplatu izvoznih subvencija ako su „potvrde za otkošteno meso” koje odgovaraju cjelokupnoj količini otkoštenog mesa iz četvrtina stavljenih pod nadzor ovjerene u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3.   „Potvrde za otkošteno meso” moraju se predati kada se obave carinske formalnosti iz članka 6.

4.   Otkoštavanje se obavlja, a carinske formalnosti izvršavaju u državi članici u kojoj su životinje zaklane.

Članak 6.

1.   Carinske formalnosti za izvoz iz Zajednice za opskrbu iz članka 36. Uredbe (EZ) br. 800/1999 ili za proizvode stavljene u postupak carinskog skladištenja prije izvoza iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1741/2006 (6) izvršavaju se u državi članici u kojoj je deklaracija iz članka 3. prihvaćena.

2.   U polje 11. „potvrde za otkošteno meso” carinska tijela upisuju referentne brojeve i datume deklaracija iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

3.   Nakon što su završene carinske formalnosti u vezi s količinom komada za izvoz, „potvrda za otkošteno meso” šalje se administrativnim putem agenciji odgovornoj za isplatu izvoznih subvencija.

Članak 7.

1.   Osim u slučajevima više sile, posebne subvencije dodjeljuju se podložno izvozu ukupne količine komada dobivenih otkoštavanjem obavljenim pod nadzorom u skladu s člankom 3. stavkom 3. i navedenih na potvrdi, odnosno potvrdama predviđenima člankom 5. stavkom 1.

2.   Međutim, gospodarskim subjektima dozvoljeno je da ne izvezu ukupnu količinu komada dobivenih otkoštavanjem stražnjih četvrtina.

Ako količina koja se izvozi iznosi najmanje 95 % od ukupne mase komada dobivenih otkoštavanjem obavljenim pod nadzorom u skladu s člankom 3. stavkom 3., isplaćuje se posebna subvencija.

Ako količina koja se izvozi iznosi manje od 95 %, ali ne manje od 85 % od ukupne mase komada dobivenih otkoštavanjem, smanjuje se posebna plativa subvencija.

Iznos za koji se stopa umanjuje utvrđuje se kada se stopa predmetne subvencije utvrdi ili promijeni. To se posebno određuje s obzirom na vrijednost različitih komada koji će vjerojatno ostati na tržištu Zajednice.

3.   Kosti, velike tetive, hrskavica, komadi loja i drugi ostaci od otkoštavanja mogu se staviti na tržište unutar Zajednice.

4.   Gospodarski subjekti koji žele iskoristiti jednu od mogućnosti predviđenih stavkom 2. moraju navedeno spomenuti u svojim deklaracijama, kako je predviđeno člankom 3. stavkom 1.

Pored toga, na potvrdi, odnosno potvrdama predviđenima člankom 5. stavkom 1. mora se naznačiti:

(a)

u polju 4., ukupna neto masa komada dobivenih otkoštavanjem i, prema potrebi, ovjera:

„Primjena članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. [1359/2007] - mogućnost za 95 %,” ili

„Primjena članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. [1359/2007] - mogućnost za 85 %;”

(b)

u polju 6., neto masa koja se izvozi.

5.   Države članice mogu ograničiti broj vrsta komada koje gospodarski subjekti mogu odlučiti ne izvoziti na dvije vrste po postupku otkoštavanja.

6.   Ako je izvezena količina manja od mase prikazane u polju 6. potvrde, odnosno potvrda predviđenih člankom 5. stavkom 1., smanjuje se posebna subvencija. Postotak smanjenja je:

(a)

ako se otkrije da razlika između izvezene mase i one prikazane u polju 6. potvrde, odnosno potvrda predviđenih člankom 5. stavkom 1. ne prelazi 10 %, pet puta postotak razlike u masi;

(b)

u ostalim slučajevima, 80 % od stope subvencije za proizvode obuhvaćene, ovisno o slučaju, oznakom KN 0201 30 00 9100 ili 0201 30 00 9120 primjenjivom na dan prikazan u polju 21. izvozne dozvole na temelju čega su izvršene formalnosti iz članka 5. stavka 1. ili članka 26. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

Kazna predviđena člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 800/1999 ne primjenjuje se u slučajevima obuhvaćenima ovim stavkom.

Članak 8.

Odstupajući od članka 5. stavka 2., države članice mogu predvidjeti da se:

(a)

jedinstvena „potvrda za otkošteno meso” koja obuhvaća cjelokupnu količinu mesa dobivenog postupkom otkoštavanja izda zajedno s potvrdom iz članka 3. stavka 2.;

(b)

dvije potvrde iz točke (a) predaju istodobno kad se obave izvozne carinske formalnosti;

(c)

dvije potvrde iz točke (a) pošalju istodobno pod uvjetima utvrđenima u članku 6. stavku 3.

Članak 9.

1.   Države članice određuju uvjete nadzora i o tome obavješćuju Komisiju. One poduzimaju sve mjere potrebne da se onemogući zamjena predmetnih proizvoda, posebno označivanjem svakog komada mesa.

2.   Nikakvo meso osim onog obuhvaćenog ovom Uredbom, uz iznimku svinjskog mesa, ne može biti prisutno u prostoru za otkoštavanje kada se predmetno meso otkoštava, reže ili pakira.

3.   Zabranjeno je otkoštavanje prednjih i stražnjih četvrtina u isto vrijeme i u istom prostoru za otkoštavanje.

4.   Nadležna tijela službeno zapečaćuju vreće, kutije ili ostale materijale za pakiranje u koje se stavljaju otkošteni komadi te se na njima nalaze pojedinosti pomoću kojih se otkošteno meso može identificirati, posebno neto masa, vrsta i broj komada te serijski broj.

Članak 10.

Za potvrde, kako je predviđeno člankom 5. stavkom 1., koje carinska tijela ovjeravaju svakog tromjesečja i koje obuhvaćaju otkoštene komade dobivene od stražnjih četvrtina, države članice u drugom mjesecu nakon svakog tromjesečja obavješćuju o sljedećem:

(a)

ukupnoj neto masi prikazanoj na potvrdama obuhvaćenim slučajevima iz članka 7. stavka 1.;

(b)

ukupnoj neto masi prikazanoj na potvrdama obuhvaćenim slučajevima iz članka 7. stavka 2. - mogućnost za 95 %;

(c)

ukupnoj neto masi prikazanoj na potvrdama obuhvaćenim slučajevima iz članka 7. stavka 2. - mogućnost za 85 %.

Članak 11.

Uredba (EEZ) br. 1964/82 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2007.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 160, 26.6.1999., str. 21. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2005 (SL L 307, 25.11.2005., str. 2.).

(2)  SL L 212, 21.7.1982., str. 48. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1713/2006 (SL L 321, 21.11.2006., str. 11.).

(3)  Vidjeti Prilog III.

(4)  SL L 104, 21.4.2007., str. 3.

(5)  SL L 102, 17.4.1999., str. 11. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1001/2007 (SL L 226, 30.8.2007., str. 9.).

(6)  SL L 329, 25.11.2006., str. 7.


PRILOG I.

EUROPSKA ZAJEDNICA

Image

Image


PRILOG II.

EUROPSKA ZAJEDNICA

Image

Image


PRILOG III.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih naknadnih izmjena

Uredba Komisije (EEZ) br. 1964/82

(SL L 212, 21.7.1982., str. 48.)

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3169/87

(SL L 301, 24.10.1987., str. 21.)

samo članak 1. stavak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 2469/97

(SL L 341, 12.12.1997., str. 8.)

samo članak 1.

Uredba Komisije (EZ) br. 1452/1999

(SL L 167, 2.7.1999., str. 17.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1470/2000

(SL L 165, 6.7.2000., str. 16.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2772/2000

(SL L 321, 19.12.2000., str. 35.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1713/2006

(SL L 321, 21.11.2006., str. 11.)

samo članak 2.


PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Uredba (EEZ) br. 1964/82

Ova Uredba

Članak 1. prvi stavak

Članak 1.

Članak 1. drugi stavak prva alineja

Članak 2. točka (a)

Članak 1. drugi stavak druga alineja

Članak 2. točka (b)

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6. stavak 1., 2. i 3.

Članak 7. stavak 1., 2. i 3.

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak

Članak 7. stavak 4. prvi podstavak

Članak 6. stavak 4. drugi podstavak prva alineja

Članak 7. stavak 4. drugi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 4. drugi podstavak druga alineja

Članak 7. stavak 4. drugi podstavak točka (b)

Članak 6. stavak 4. treći podstavak

Članak 7. stavak 5.

Članak 6. stavak 5. prvi podstavak prva alineja

Članak 7. stavak 6. prvi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 5. prvi podstavak druga alineja

Članak 7. stavak 6. prvi podstavak točka (b)

Članak 6. stavak 5. drugi podstavak

Članak 7. stavak 6. drugi podstavak

Članak 7. stavak 1. prva alineja

Članak 8. točka (a)

Članak 7. stavak 1. druga alineja

Članak 8. točka (b)

Članak 7. stavak 1. treća alineja

Članak 8. točka (c)

Članak 8. prvi stavak

Članak 9. stavak 1.

Članak 8. drugi stavak

Članak 9. stavak 2.

Članak 8. treći stavak

Članak 9. stavak 3.

Članak 8. četvrti stavak

Članak 9. stavak 4.

Članak 9. prva alineja

Članak 10. točka (a)

Članak 9. druga alineja

Članak 10. točka (b)

Članak 9. treća alineja

Članak 10. točka (c)

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.