13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

145


32007R1354


L 304/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.11.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1354/2007

od 15. studenoga 2007.

o prilagođavanju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2005., a posebno njegov članak 56.,

budući da:

(1)

Sukladno članku 56. Akta o pristupanju iz 2005., Vijeće treba donijeti potrebne akte ako je akte institucija donesene prije pristupanja potrebno prilagoditi zbog pristupanja i ako potrebne prilagodbe nisu predviđene u Aktu o pristupanju niti u njegovim prilozima, osim ako je izvorni akt donijela Komisija.

(2)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (1) donesena je prije pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji te ju je potrebno prilagoditi zbog toga pristupanja.

(3)

Stoga je potrebno izmijeniti definiciju tvari u postupnom uvođenju kako bi se tvari proizvedene ili stavljene u promet u Bugarskoj i Rumunjskoj prije pristupanja Europskoj uniji podvrgnule istim uvjetima kao tvari proizvedene ili stavljene u promet u ostalim državama članicama,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Točke (b) i (c) u članku 3. stavku 20. zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

proizvedena je u Zajednici ili u državama koje su pristupile Zajednici 1. siječnja 1995., 1. svibnja 2004. ili 1. siječnja 2007., ali je proizvođač ili uvoznik nije stavio u promet barem jedanput u 15 godina prije stupanja na snagu ove Uredbe, pod uvjetom da proizvođač ili uvoznik posjeduje odgovarajuću dokumentaciju s dokazima;

(c)

proizvođač ili uvoznik ju je stavio u promet u Zajednici ili u državama koje su pristupile Zajednici 1. siječnja 1995., 1. svibnja 2004. ili 1. siječnja 2007. prije stupanja na snagu ove Uredbe i smatrala se prijavljenom u skladu s prvom alinejom članka 8. stavka 1. Direktive 67/548/EEZ, ali ne zadovoljava definiciju polimera iz ove Uredbe, pod uvjetom da proizvođač odnosno uvoznik posjeduje odgovarajuću dokumentaciju s dokazima;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2007.

Za Vijeće

Predsjednica

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1., kako je ispravljena u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.