03/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

123


32007R1143


L 256/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.10.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1143/2007

od 1. listopada 2007.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 256/2002 u pogledu odobravanja pripravka Bacillus cereus var. toyoi, koji pripada skupini „Mikroorganizmi” kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u prehrani životinja te razlozi i postupci za dodjeljivanje takvih odobrenja.

(2)

Pripravak Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), koji pripada skupini „Mikroorganizmi”, odobren je u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2), posebno, Uredbom Komisije (EZ) br. 256/2002 (3) bez vremenskog ograničenja za uporabu za odojke, stare do dva mjeseca i za krmače, od jednog tjedna prije okota do odbijanja. Taj dodatak zatim je upisan u Registar Zajednice dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod, u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, zahtjev za izmjenu odobrenja navedenoga pripravka podnesen je kako bi se omogućila njegova uporaba u hrani za životinje za krmače od okota do odbijanja. Navedenom zahtjevu bile su priložene pojedinosti i dokumenti zahtijevani na temelju članka 7. stavka 3. navedene Uredbe.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (Agencija) u svome mišljenju od 7. ožujka 2007. zaključila je da pripravak Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili okoliš (4). Nadalje je zaključila da pripravak ne predstavlja nikakav rizik koji bi, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, isključio odobrenje. Agencija smatra da nema potrebe za posebnim zahtjevima u vezi s post-prodajnim nadzorom. Također je potvrdila izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje, koje je predao Referentni laboratorij Zajednice uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka pokazuje da su uvjeti predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 zadovoljeni.

(6)

Uredbu (EZ) br. 256/2002 potrebno je stoga izmijeniti sukladno tome.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 256/2002 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(2)  SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(3)  SL L 41, 13.2.2002., str. 6.

(4)  Mišljenje Znanstvenog odbora za dodatke, proizvode ili tvari koji se koriste u hrani za životinje o sigurnosti i učinkovitosti proizvoda Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) kao dodatka hrani za životinje za krmače u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003. Doneseno 7. ožujka 2007. The EFSA Journal (2007) 458, 1.-9.


PRILOG

„PRILOG III.

Mikroorganizmi

EZ br.

Dodatak hrani za životinje

Kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuste na količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

CFU-a/kg potpune krmne smjese

Mikroorganizmi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/ CNCMI-1012

Pripravak Bacillus cereus var. toyoi što sadrži najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka hrani za životinje

Prasad

Dva mjeseca

1 × 109

1 × 109

U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, treba navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

Bez vremenskog ograničenja

Krmače

Od okota do odbijanja

0,5 × 109

2 × 109

U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, treba navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

Bez vremenskog ograničenja”