03/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

87


32007R0757


L 172/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.06.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 757/2007

od 29. lipnja 2007.

o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezine članke 3.i 9.d stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja (2), a posebno njezin članak 25.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobrenje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja.

(2)

Člankom 25. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 utvrđuju se prijelazne mjere za zahtjeve za odobrenje dodataka hrani za životinje podnesene u skladu s Direktivom 70/524/EEZ prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjevi za odobrenje dodataka hrani za životinje navedenih u prilozima ovoj Uredbi podneseni su prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Početni komentari o navedenim zahtjevima, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/524/EEZ, proslijeđeni su Komisiji prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003. S tim zahtjevima stoga treba nastaviti postupati u skladu s člankom 4. Direktive 70/524/EEZ.

(5)

Dostavljeni su podaci kojima se potkrepljuje zahtjev za odobrenje bez vremenskog ograničenja pripravka konzervansa natrijevog benzoata, propionske kiseline i natrijevog propionata za tovna goveda. Dana 18. listopada 2006. Europska agencija za sigurnost hrane dostavila je mišljenje o sigurnosti i učinkovitosti navedenog pripravka. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za takvo odobrenje, utvrđeni u članku 3.a Direktive 70/524/EEZ. Sukladno tome, korištenje navedenog pripravka kako je definirano u Prilogu I. ovoj Uredbi, treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(6)

Korištenje pripravka benzojeve kiseline bilo je privremeno odobreno prvi put za svinje za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 877/2003 (3). Dostavljeni su novi podaci kojima se potkrepljuje zahtjev za odobrenje bez vremenskog ograničenja navedenog pripravka za svinje za tov. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti za takvo odobrenje, utvrđeni u članku 3.a Direktive 70/524/EEZ. Sukladno tome, korištenje navedenog pripravka kako je definirano u Prilogu II. ovoj Uredbi, trebalo bi odobriti bez vremenskog ograničenja.

(7)

Procjena navedenih zahtjeva pokazuje da je potrebno zahtijevati određene postupke za zaštitu radnika od izlaganja dodacima hrani za životinje navedenim u prilozima. Takva bi zaštita trebala biti osigurana primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (4).

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak koji pripada funkcionalnoj skupini „Konzervansi”, kako je definirano u Prilogu I., odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u navedenom Prilogu.

Članak 2.

Pripravak koji pripada funkcionalnoj skupini „Regulatori kiselosti”, kako je definirano u Prilogu II., odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u navedenom Prilogu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1800/2004 (SL L 317, 16.10.2004., str. 37.).

(2)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(3)  SL L 126, 22.5.2003., str. 24.

(4)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG I.

EZ br.

Dodatak hrani za životinje

Kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

mg/kg žitarice

Konzervansi

E700

Natrijev benzoat 140 g/kg

Propionska kiselina 370 g/kg

Natrijev propionat 110 g/kg

 

Sastav dodatka hrani za životinje:

Natrijev benzoat: 140 g/kg

Propionska kiselina: 370 g/kg

Natrijev propionat: 110 g/kg

Voda: 380 g/kg

 

Aktivni sastojci:

Natrijev benzoat C7H502Na

Propionska kiselina C3H6O2

Natrijev propionat C3H5O2Na

Goveda za tov

3 000

22 000

Za konzerviranje žitarice sa sadržajem vlage većim od 15 %

Bez vremenskog ograničenja


PRILOG II.

EZ br.

Dodatak hrani za životinje

Kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

mg/kg potpune krmne smjese

Regulatori kiselosti

E210

Benzojeva kiselina

C7H602

Svinje za tov

5 000

10 000

Upute za korištenje moraju navesti sljedeće:

 

„Dopunska krmna smjesa koja sadrži benzojevu kiselinu ne smije se davati svinjama za tov kao takva."

 

„Za sigurnost korisnika: potrebno je poduzeti mjere kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio nastanak prašine iz ovog dodatka hrani za životinje koja se može udahnuti. Stranice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) su raspoložive)."

Bez vremenskog ograničenja