03/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

192


32007R0378


L 095/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.03.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 378/2007

od 27. ožujka 2007.

o pravilima za dobrovoljnu modulaciju izravnih plaćanja predviđenu Uredbom (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Neke se države članice suočavaju s posebnim poteškoćama pri financiranju svojih programa ruralnog razvoja u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (1). Kako bi se ojačala njihova politika ruralnog razvoja, tim bi se državama članicama trebala dati mogućnost primjene sustava dobrovoljne modulacije. Tu bi mogućnost trebalo ponuditi onim državama članicama u kojima se već primjenjuje dobrovoljna modulacija u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1655/2004 od 22. rujna 2004. o pravilima za prijelaz sa sustava dobrovoljne modulacije uspostavljen člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/1999 na sustav obvezne modulacije uspostavljen Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (2), ili onima koje su na temelju članka 70. stavka 4.a Uredbe (EZ) br. 1698/2005 oslobođene obveze sufinanciranja potpore Zajednice. Dobrovoljna bi se modulacija trebala sastojati od smanjenja izravnih plaćanja u smislu članka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (3) i korištenja iznosa koji odgovaraju tom smanjenju za financiranje programa ruralnog razvoja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005. Smanjenja izravnih plaćanja koja su rezultat dobrovoljne modulacije trebala bi se dodati smanjenjima koja proizlaze iz primjene obvezne modulacije predviđene člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

(2)

Radi njihove lakše administrativne provedbe, pravila koja se primjenjuju na dobrovoljnu modulaciju, kao i na osnovicu za izračun, trebalo bi uskladiti s pravilima koja se primjenjuju na obveznu modulaciju iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

(3)

Kako bi se uzeo u obzir poseban položaj manjih poljoprivrednika, trebalo bi dodjeljivati dodatni iznos potpore u slučaju primjene dobrovoljne modulacije, kao što je to slučaj kod obvezne modulacije. Taj bi dodatni iznos trebao biti jednak iznosu koji proizlazi iz primjene dobrovoljne modulacije na prvih 5 000 EUR izravnih plaćanja, a unutar gornjih granica koje odredi Komisija.

(4)

U slučaju država članica u kojima se dobrovoljna modulacija već primjenjuje, novi sustav dobrovoljne modulacije koji se predviđa ovom Uredbom ne bi smio, u mjeri u kojoj je to moguće, odstupati od postojećeg mehanizma kako bi se izbjegao nepotreban administrativni teret i narušili provedbeni postupci koji se primjenjuju već nekoliko godina i na koje su se poljoprivrednici prilagodili, kako u praksi tako i u gospodarskom smislu. Državama članicama koje u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe već primjenjuju dobrovoljnu modulaciju trebalo bi stoga dopustiti da zadrže neke uhodane elemente svoga postojećeg sustava, pri čemu moraju izbjegavati neopravdano nejednako postupanje prema poljoprivrednicima. Osim toga, kako bi se osiguralo da novi sustav bude u skladu s provedbenim postupcima sustava jedinstvenog plaćanja, primjenu regionalno diferenciranih stopa dobrovoljne modulacije trebalo bi omogućiti samo onim državama članicama koje primjenjuju sustav jedinstvenog plaćanja na regionalnoj razini kako je predviđeno člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

(5)

Korištenje sredstava koja su rezultat primjene dobrovoljne modulacije ne smije podlijegati gornjim granicama koje se primjenjuju na doprinos EPFRR-a sukladno Uredbi (EZ) br. 1698/2005. Trebalo bi stoga predvidjeti odstupanje od navedene Uredbe. Na ta se sredstva ne bi trebale primjenjivati odredbe o pretfinanciranju koje se primjenjuju na EPFRR sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (4).

(6)

Kako bi donijele utemeljenu odluku o primjeni dobrovoljne modulacije, države članice bi trebale izvršiti temeljitu procjenu mogućeg utjecaja te modulacije, posebno u pogledu ekonomskog položaja poljoprivrednika na koje bi se primjenjivala takva modulacija te učinka na njihov usporedni položaj u sektoru poljoprivrede. Države članice koje primjenjuju dobrovoljnu modulaciju trebale bi pomno pratiti utjecaj njezine provedbe. Radi donošenja mogućih daljnjih mjera, Komisiju bi trebalo obavijestiti o procjeni utjecaja i rezultatima praćenja.

(7)

Dobrovoljnu modulaciju trebalo bi promatrati u širem kontekstu financiranja ruralnog razvoja od strane Zajednice. Njezin bi se doprinos trebao analizirati, između ostalog, u svjetlu procjena utjecaja koje su izvršile države članice. Na temelju te analize Komisija će prije isteka 2008. dostaviti Europskome parlamentu i Vijeću izvješće o iskustvu stečenom u provedbi dobrovoljne modulacije.

(8)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(9)

Pri utvrđivanju godišnje gornje granice za izdatke koji se financiraju iz Europskoga fonda za jamstva u poljoprivredi trebalo bi uzeti u obzir iznose koji proizlaze iz primjene dobrovoljne modulacije, a u Uredbu (EZ) br. 1290/2005 trebalo bi uključiti mogućnost donošenja detaljnih pravila koja se posebno odnose na dobrovoljnu modulaciju.

(10)

Uredbu (EZ) br. 1290/2005 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

DOBROVOLJNA MODULACIJA

Članak 1.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, države članice:

(a)

u kojima se u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe primjenjuje sustav dodatnih smanjenja izravnih plaćanja iz članka 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004; ili

(b)

koje su na temelju članka 70. stavka 4.a Uredbe (EZ) br. 1698/2005 oslobođene obveze sufinanciranja potpore Zajednice,

mogu u razdoblju od 2007. do 2012. primjenjivati smanjenje, dalje u tekstu „dobrovoljna modulacija”, na sve iznose izravnih plaćanja u smislu članka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 1782/2003 koji će se dodjeljivati na njihovom području u određenoj kalendarskoj godini u smislu članka 2. točke (e) te Uredbe.

2.   Neto iznosi koji se ostvare primjenom dobrovoljne modulacije mogu se u državama članicama u kojima su ostvareni koristiti kao potpora Zajednice mjerama u okviru programa ruralnog razvoja koje se financiraju iz Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005.

3.   Smanjenja u okviru dobrovoljne modulacije izračunavaju se na istoj osnovi kao i modulacija iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003. Dodatni iznosi koji se dodjeljuju poljoprivrednicima na temelju članka 12. te Uredbe ne podliježu tim smanjenjima.

U slučaju primjene smanjenja u okviru dobrovoljne modulacije, poljoprivrednicima koji primaju izravna plaćanja na temelju Uredbe (EZ) br. 1782/2003 dodjeljuje se dodatni iznos potpore jednak iznosu koji proizlazi iz primjene postotka smanjenja na prvih 5 000 EUR ili manje izravnih plaćanja. Dodatni iznos ne podliježe smanjenjima u okviru dobrovoljne modulacije ni modulaciji iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

Ukupni dodatni iznosi potpore koji proizlaze iz primjene drugog podstavka, a koji se mogu dodijeliti u državi članici u kalendarskoj godini, ne smiju prekoračiti gornje granice koje odredi Komisija u skladu s postupkom iz članka 144. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1782/2003. Kako bi poštivale navedene gornje granice, države članice prema potrebi primjenjuju linearno postotno usklađenje dodatnih iznosa potpore.

4.   Svaka država članica primjenjuje jedinstvenu stopu dobrovoljne modulacije po kalendarskoj godini. Stopa se može postupno mijenjati prema prethodno utvrđenoj dinamici. Najveća stopa smanjenja iznosi 20 %.

Članak 2.

1.   U roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe države članice donose odluku o godišnjoj stopi dobrovoljne modulacije koja će se primjenjivati u razdoblju od 2007. do 2012. i o tome obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice koje namjeravaju primjenjivati dobrovoljnu modulaciju moraju procijeniti utjecaj primjene dobrovoljne modulacije, posebno na ekonomski položaj dotičnih poljoprivrednika, uzimajući pri tom u obzir potrebu izbjegavanja neopravdanog nejednakog postupanja prema poljoprivrednicima.

Države članice koje namjeravaju primjenjivati stope koje su regionalno diferencirane u skladu s člankom 3. stavkom 1. moraju procijeniti i utjecaj tih diferenciranih stopa, uzimajući pri tom u obzir potrebu izbjegavanja neopravdanog nejednakog postupanja prema poljoprivrednicima.

Dotične države članice dostavljaju procjene utjecaja Komisiji zajedno s obavijesti iz stavka 1.

Članak 3.

1.   Svaka država članica u kojoj se u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe primjenjuje sustav dodatnih smanjenja izravnih plaćanja iz članka 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 i u kojoj se sustav jedinstvenog plaćanja primjenjuje na regionalnoj razini kako je predviđeno člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, može za razdoblje od 2007. do 2012. odlučiti:

(a)

odstupajući od članka 1. stavka 3., ne primjenjivati odredbe drugog podstavka tog stavka; i/ili

(b)

odstupajući od članka 1. stavka 4., primjenjivati stope koje su regionalno diferencirane prema objektivnim kriterijima. Najveća stopa za bilo koju regiju svake dotične države članice iznosi 20 %.

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 1., svaka država članica koja primjenjuje regionalno diferencirane stope dobrovoljne modulacije kako je predviđeno stavkom 1. ovog članka, u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe Komisiji dostavlja na pregled sljedeće podatke za razdoblje od 2007. do 2012.:

(a)

godišnje stope dobrovoljne modulacije za svaku regiju i za cijelo područje;

(b)

godišnje ukupne iznose koji će se smanjiti u okviru dobrovoljne modulacije;

(c)

prema potrebi, godišnje ukupne dodatne iznose koji su potrebni za pokriće dodatnog iznosa potpore iz drugog podstavka članka 1. stavka 3.;

(d)

statističke i druge podatke korištene za utvrđivanje iznosa iz točaka (b) i (c).

3.   Države članice prema potrebi dostavljaju Komisiji ažurirane iznose iz stavka 2. točaka (b) i (c). Ažurirani se podaci šalju Komisiji prije 31. prosinca godine koja prethodi kalendarskoj godini na koju se ti podaci odnose u smislu članka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

4.   Ako Komisija zatraži objašnjenja u vezi s podacima dostavljenim u skladu sa stavcima 2. i 3., države članice moraju odgovoriti na taj zahtjev u roku od mjesec dana.

Članak 4.

1.   Neto iznose koji proizlaze iz primjene dobrovoljne modulacije određuje Komisija na temelju:

(a)

izračuna, u slučaju jedinstvene nacionalne stope dobrovoljne modulacije;

(b)

iznosa koje su dostavile države članice u svom zahtjevu kako je predviđeno člankom 3. stavkom 2. ili ažuriranih iznosa iz članka 3. stavka 3., u slučaju država članica koje primjenjuju regionalno diferencirane stope.

Ti se neto iznosi dodaju godišnjoj raspodjeli iznosa po državama članicama o kojoj se govori u članku 69. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

2.   Države članice mogu odlučiti ne primjenjivati gornje granice iz članka 70. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 na neto iznose dodane godišnjoj raspodjeli iznosa po državama članicama sukladno stavku 1. ovog članka.

Na neto iznose dodane godišnjoj raspodjeli iznosa po državama članicama sukladno stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se članak 25. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Članak 5.

Države članice koje primjenjuju dobrovoljnu modulaciju i Komisija pomno prate utjecaj provedbe dobrovoljne modulacije, posebno u pogledu ekonomskog položaja poljoprivrednika, uzimajući pri tom u obzir potrebu izbjegavanja neopravdanog nejednakog postupanja prema poljoprivrednicima. U tu svrhu dotične države članice dostavljaju Komisiji izvješće do 30. rujna 2008.

Članak 6.

Detaljna pravila za primjenu ovog poglavlja donose se u skladu s:

(a)

postupkom iz članka 90. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, posebno kad je riječ o odredbama o uključivanju dobrovoljne modulacije u program ruralnog razvoja ili, prema potrebi;

(b)

postupkom iz članka 41. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, posebno kad je riječ o odredbama o financijskom upravljanju dobrovoljnom modulacijom i uključivanju sustava dodatnih smanjenja izravnih plaćanja iz članka 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 u sustav predviđen ovom Uredbom.

Članak 7.

Komisija će do 31. prosinca 2008. dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni dobrovoljne modulacije te će prema potrebi priložiti odgovarajuće prijedloge.

POGLAVLJE II.

IZMJENE UREDBE (EZ) br. 1290/2005 I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Uredba (EZ) br. 1290/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 12. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija određuje iznose koji se stavljaju na raspolaganje EPFRR-u u skladu s člankom 10. stavkom 2. te člancima 143.d i 143.e Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i člankom 4. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 378/2007 (6)

2.

U uvodnom tekstu članka 42. druga se rečenica mijenja i glasi:

„Ta pravila posebno uključuju:”

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

P. STEINBRÜCK


(1)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2012/2006 (SL L 384, 29.12.2006., str. 8.).

(2)  SL L 298, 23.9.2004., str. 3.

(3)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2013/2006 (SL L 384, 29.12.2006., str. 13.).

(4)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 320/2006 (SL L 58, 28.2.2006., str. 42.).

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(6)  SL L 95, 5.4.2007., str. 1.