13/Sv. 052

HR

Službeni list Europske unije

143


32007L0023


L 154/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.05.2007.


DIREKTIVA 2007/23/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. svibnja 2007.

o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Su zakoni i drugi propisi koji su na snazi u državama članicama u vezi sa stavljanjem pirotehničkih proizvoda na tržište različiti, posebno u pogledu aspekata sigurnosti i učinkovitosti.

(2)

Ovi zakoni i drugi propisi mogu lako prouzročiti zapreke trgovini unutar Zajednice i zato se moraju uskladiti kako bi zajamčili slobodno kretanje pirotehničkih sredstava na unutarnjem tržištu kao i visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i sigurnosti i zaštitu potrošača i stručnih krajnjih korisnika.

(3)

Direktiva Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju odredbi u odnosu na stavljanje eksploziva za gospodarsku uporabu na tržište (3) isključuje iz svog područja primjene pirotehnička sredstva i utvrđuje kako pirotehnička sredstva zahtijevaju odgovarajuće mjere kojima se jamči zaštita potrošača i javna sigurnost te da se u tom području planira nova direktiva.

(4)

Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (4) utvrđuje sigurnosne zahtjeve za ona mjesta u kojima postoje eksplozivi, uključujući pirotehničke tvari.

(5)

Pirotehnička sredstva uključuju sredstva za vatromete, pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima i pirotehnička sredstva za tehničku namjenu, kao što su plinski generatori koji se koriste u zračnim jastucima ili u predzatezačima sigurnosnih pojaseva.

(6)

Direktiva se ne odnosi na pirotehnička sredstva na koje se primjenjuje Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (5) i odgovarajuće međunarodne konvencije koje su u njoj spomenute.

(7)

Kako bi se zajamčile visoke razine zaštite, pirotehnička sredstva moraju biti kategorizirana prije svega po razini opasnosti u pogledu njihove vrste uporabe, svrhe ili razine jakosti zvuka.

(8)

Prema načelima utvrđenim u Rezoluciji Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkom usklađivanju i normama (6), pirotehničko sredstvo mora biti usklađeno s ovom Direktivom u trenutku kada se prvi put stavlja na tržište Zajednice. U pogledu vjerskih, kulturnih i tradicionalnih svečanosti u državama članicama, pirotehnička sredstva za vatromete koja je izradio proizvođač za vlastitu uporabu i koja je odobrila država članica za uporabu na svom državnom području ne smatraju se da su stavljena na tržište i stoga ne trebaju biti usklađena s ovom Direktivom.

(9)

S obzirom na postojeće opasnosti pri uporabi pirotehničkih sredstava, potrebno je utvrditi starosne granice za prodaju tih proizvoda potrošačima i za njihovu uporabu, kao i zajamčiti da njihove oznake daju dovoljne i odgovarajuće podatke o sigurnosti uporabe kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš. Za određena pirotehnička sredstva trebalo bi donijeti odredbu kojom se ta sredstva stavljaju na raspolaganje jedino ovlaštenim stručnjacima koji imaju potrebno znanje, vještine i iskustvo. U pogledu pirotehničkih sredstava za vozila, zahtjevi označivanja trebaju uzeti u obzir trenutnu praksu i činjenicu da se ovim sredstvima opskrbljuju isključivo stručni korisnici.

(10)

Uporaba pirotehničkih sredstava, a posebno za vatromete, podložna je izrazito različitim kulturnim običajima i tradicijama u pojedinim državama članicama. Zato je potrebno omogućiti državama članicama poduzimanje nacionalnih mjera kojima bi se ograničila uporaba ili prodaja određenih kategorija pirotehničkih sredstava za vatromete u široj javnosti zbog javne zaštite ili sigurnosti.

(11)

Potrebno je utvrditi temeljne sigurnosne zahtjeve za pirotehnička sredstva kako bi se zaštitilo potrošače i spriječilo nesreće.

(12)

Odgovornost je proizvođača zajamčiti usklađenost pirotehničkih sredstava s ovom Direktivom, a posebno s temeljnim sigurnosnim zahtjevima. Ako proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, fizička ili pravna osoba koja uvozi pirotehničko sredstvo u Zajednicu mora jamčiti da je proizvođač ispunio svoje obveze u okviru ove Direktive ili mora preuzeti sve obveze proizvođača.

(13)

Države članice ne mogu zabraniti, ograničiti ili spriječiti slobodno kretanje pirotehničkih sredstava ako su udovoljeni svi temeljni sigurnosni zahtjevi. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo o izdavanju dozvola proizvođačima, distributerima i uvoznicima u državama članicama.

(14)

Kako bi se olakšao postupak dokazivanja usklađenosti s temeljnim sigurnosnim zahtjevima, razvijaju se usklađene norme za oblikovanje, proizvodnju i ispitivanje pirotehničkih sredstava.

(15)

Europske usklađene norme sastavlja, donosi i modificira Odbor za europsku normizaciju (CEN), Odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI). Ove organizacije su priznate kao nadležne za donošenje usklađenih normi, koje one sastavljaju u skladu s općim smjernicama suradnje između njih i Europske komisije te Europske udruge slobodne trgovine (7), kao i s postupkom utvrđenim u Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih norma i propisa kao i pravila o uslugama informacijskog društva (8). Što se tiče pirotehničkih sredstava za vozila, treba održavati međunarodno usmjerenje europskih proizvođača automobilske opreme uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne ISO norme.

(16)

U skladu s „Novim pristupom tehničkom usklađivanju i normizaciji”, pirotehničkim sredstvima koja su proizvedena u skladu s usklađenim normama koristi pretpostavka o usklađenosti s temeljnim sigurnosnim zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj Direktivi.

(17)

Odlukom 93/465/EEZ od 22. srpnja 1993. o modulima različitih faza postupaka ocjenjivanja sukladnosti i pravilima za stavljanja i uporabu oznake CE o sukladnosti, namijenjenih za primjenu u pogledu direktiva o tehničkom usklađivanju (9), Vijeće je uvelo usklađene načine primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Primjena spomenutih modula na pirotehnička sredstva omogućit će određivanje odgovornosti proizvođača i tijela uključenih u postupak ocjenjivanja sukladnosti uzimajući u obzir prirodu dotičnih pirotehničkih sredstava.

(18)

Skupine pirotehničkih sredstava koja su slična po izradi, funkciji ili djelovanju, prijavljena tijela trebaju procjenjivati kao obitelji proizvoda.

(19)

Kako bi se mogla staviti na tržište, pirotehnička sredstva moraju nositi CE oznaku sukladnosti koja označuje njihovu sukladnost s odredbama ove Direktive i koja omogućuje njihovo slobodno kretanje unutar Zajednice.

(20)

Prema „Novom pristupu tehničkom usklađivanju i normizaciji”, nužan je postupak uz zaštitnu klauzulu kako bi se mogla osporiti sukladnost pirotehničkog sredstva ili njegovi nedostaci. U skladu s tim, države članice trebaju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi zabranile ili ograničile stavljanje proizvoda s CE oznakom sukladnosti na tržište ili povukle takve proizvode s tržišta ako oni ugrožavaju zdravlje i sigurnost potrošača kada se koriste za njihovu predviđenu namjenu.

(21)

Što se tiče sigurnosti transporta, pravila u vezi s transportom pirotehničkih sredstava pokrivena su međunarodnim konvencijama i sporazumima, uključujući preporuke Ujedinjenih naroda o transportu opasne robe.

(22)

Države članice trebaju utvrditi pravila o kaznama za kršenje odredbi nacionalnog zakona koji je donesen u skladu s ovom Direktivom i jamčiti da se ova pravila primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i uvjerljive.

(23)

U interesu je proizvođača i uvoznika vršiti opskrbu sigurnim proizvodima kako bi izbjegli obvezne troškove za neispravne proizvode koji mogu prouzročiti štetu osobama i privatnom vlasništvu. U tom smislu, Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (10) nadopunjuje ovu Direktivu, budući da navedena Direktiva nameće strogi sustav obveza za proizvođače i uvoznike i jamči odgovarajuću razinu zaštite potrošača. Nadalje, ova Direktiva utvrđuje da prijavljena tijela moraju biti primjereno osigurana u pogledu svojih stručnih radnji, osim ako njihove obveze ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom, ili ako je sama država članica izravno odgovorna za ispitivanja.

(24)

Važno je predvidjeti prijelazno razdoblje kako bi se omogućila postupna prilagodba nacionalnih zakona u određenim područjima. Proizvođačima i uvoznicima treba dati vremena kako bi ostvarili sva prava u okviru nacionalnih pravila koja su na snazi prije stupanja na snagu ove Direktive kako bi, na primjer, prodali svoje zalihe polugotovih proizvoda. Nadalje, određena prijelazna razdoblja predviđena za primjenu ove Direktive omogućila bi dodatno vrijeme za donošenje usklađenih normi te bi jamčila brzu primjenu ove Direktive kako bi se povećala zaštita potrošača.

(25)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići ciljeve ove Direktive koji se stoga mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti, kako je utvrđeno u navedenom članku, ova Direktiva ne prelazi izvan onoga što je potrebno za postizanje spomenutih ciljeva.

(26)

Mjere potrebne za primjenu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (11).

(27)

Komisija mora posebno biti ovlaštena donositi mjere Zajednice u vezi s preporukama Ujedinjenih naroda, zahtjevima označivanja pirotehničkih sredstava i prilagodbama tehničkom razvoju priloga II. i III. u odnosu na sigurnosne zahtjeve i postupke ocjenjivanja sukladnosti. Budući da su ovo općenite mjere kojima se izmjenjuju elementi ove Direktive koji nisu temeljni, one moraju biti donesene u skladu s regulatornim postupkom s nadzorom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(28)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj pripremi zakonodavstva (12), države članice se potiče sastaviti i objaviti, za sebe i u interesu Zajednice, svoje vlastite tablice koje u najvećoj mogućoj mjeri prikazuju korelaciju između ove Direktive i prijelaznih mjera,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ciljevi i područje primjene

1.   Ovom se Direktivom utvrđuju pravila kojima je cilj postići slobodno kretanje pirotehničkih sredstava na unutarnjem tržištu, jamčeći istodobno visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i javne sigurnosti i zaštitu i sigurnost potrošača, uzimajući u obzir odgovarajuće aspekte u odnosu na zaštitu okoliša.

2.   Ovom se Direktivom utvrđuju temeljni sigurnosni zahtjevi koje pirotehnička sredstva moraju ispuniti u pogledu njihovog stavljanja na tržište.

3.   Ova se Direktiva primjenjuje na pirotehnička sredstva kako su utvrđena u članku 2. stavcima od 1. do 5.

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

nekomercijalna pirotehnička sredstva, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, namijenjena za uporabu i potrebe vojske, policije i vatrogasne službe;

(b)

opremu unutar područja primjene Direktive 96/98/EZ;

(c)

pirotehnička sredstva namijenjena za uporabu u svemirskoj industriji;

(d)

kapice upaljača namijenjene posebno za igračke unutar područja primjene Direktive Vijeća 88/378/EEZ od 3. svibnja 1988. o približavanju prava država članica što se tiče sigurnosti igračaka (13);

(e)

eksplozive unutar područja primjene Direktive 93/15/EEZ;

(f)

streljivo, odnosno projektile i pogonska punjenja i prazno streljivo za uporabu u prijenosnom vatrenom oružju, drugom oružju i artiljeriji.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

1.

„Pirotehničko sredstvo” znači svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu mješavinu tvari namijenjenih za stvaranje vrućine, svjetla, zvuka, plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostojne egzotermičke kemijske reakcije.

2.

„Stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje pojedinog proizvoda na tržište Zajednice, u pogledu njegove distribucije i/ili uporabe, ili za plaćanje ili besplatno. Pirotehnička sredstva za vatromete koja je izradio proizvođač za vlastitu uporabu i koja je odobrila država članica za uporabu na svom državnom području ne smatraju se da su stavljena na tržište.

3.

„Pirotehničko sredstvo za vatromet” znači pirotehničko sredstvo namijenjeno za zabavu.

4.

„Pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima” znači pirotehnička sredstva za uporabu na unutarnjoj ili vanjskoj pozornici, uključujući filmsku i televizijsku produkciju ili slično.

5.

„Pirotehnička sredstva za vozila” znači komponente sigurnosnih uređaja u vozilima koji sadrže pirotehničke tvari za aktiviranje ovih ili drugih uređaja.

6.

„Proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja oblikuje i/ili proizvodi pirotehničko sredstvo, ili koja daje da se takav proizvod oblikuje i proizvede, kako bi ga stavio na tržište pod svojim vlastitim imenom ili zaštitnim znakom.

7.

„Uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici koja pirotehničko sredstvo s porijeklom iz treće zemlje stavlja na raspolaganje na tržište Zajednice prvi put tijekom svog poslovanja.

8.

„Distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu koja pirotehničko sredstvo stavlja na raspolaganje na tržište tijekom svog poslovanja.

9.

„Usklađena norma” znači europska norma koju je donijelo europsko tijelo za normizaciju u okviru mandata Komisije u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 98/34/EZ s kojom usklađenost nije obvezna.

10.

„Osoba sa stručnim znanjem” znači osoba koju je država članica ovlastila da na svojem državnom području rukuje ili koristi pirotehnička sredstva za vatromete IV. razreda, pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T2 i/ili ostala pirotehnička sredstva razreda P2 kako je utvrđeno u članku 3.

Članak 3.

Kategorizacija

1.   Pirotehnička sredstva kategorizira proizvođač prema vrsti njihove uporabe ili prema njihovoj namjeni i razini rizika, uključujući razinu jakosti zvuka. Prijavljena tijela navedena u članku 10. potvrđuju kategorizaciju kao dio postupaka ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 9.

Kategorizacija je sljedeća:

(a)

Pirotehnička sredstva za vatromete

I. razred

:

pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu jakosti zvuka i koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući pirotehnička sredstva za vatromete namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada;

II. razred

:

pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu jakosti zvuka i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima;

III. razred

:

pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik, koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima i čija razina jakosti zvuka nije štetna za ljudsko zdravlje;

IV. razred

:

pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik, koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu) i čija razina jakosti zvuka nije štetna za ljudsko zdravlje.

(b)

Pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima

Razred T1

:

pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama koja predstavljaju nizak rizik;

Razred T2

:

pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.

(c)

Ostala pirotehnička sredstva

Razred P1

pirotehnička sredstva osim sredstava za vatromete i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima koji predstavljaju nizak rizik;

Razred P2

pirotehnička sredstva osim sredstava za vatromete i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima kojima mogu rukovati ili se njima koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o postupcima kojima određuju i ovlašćuju osobe sa stručnim znanjem.

Članak 4.

Obveze proizvođača, uvoznika i distributera

1.   Proizvođač jamči da su pirotehnička sredstva koja su stavljena na tržište usklađena s temeljnim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu I.

2.   Ako proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, uvoznik pirotehničkih sredstava jamči da je proizvođač ispunio svoje obveze u okviru ove Direktive ili sam preuzima te obveze.

Prijavljena tijela u Zajednici mogu uvoznika smatrati odgovornim s obzirom na spomenute obveze.

3.   Distributeri postupaju s dužnom pažnjom u skladu sa zakonom Zajednice koji se primjenjuje, a posebno provjeravaju nose li pirotehnička sredstva tražene oznake sukladnosti i jesu li popraćena traženim dokumentima.

4.   Proizvođači pirotehničkih sredstava:

(a)

šalju pirotehničko sredstvo prijavljenom tijelu kako je navedeno u članku 10. koje vrši procjenu usklađenosti u skladu s člankom 9.; i

(b)

stavljaju CE oznaku sukladnosti i označuju pirotehničko sredstvo u skladu s člankom 11. i člankom 12. ili 13.

Članak 5.

Stavljanje na tržište

1.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima jamče da se pirotehnička sredstva mogu staviti na tržište jedino ako udovoljavaju zahtjevima ove Direktive, nose CE oznaku sukladnosti i ako ispunjavaju obveze u odnosu na ocjenu sukladnosti.

2.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima jamče da pirotehnička sredstva ne nose neopravdano CE oznaku sukladnosti.

Članak 6.

Slobodno kretanje

1.   Države članice ne zabranjuju, ograničavaju niti sprečavaju stavljanje pirotehničkih sredstava na tržište koji udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

2.   Odredbe ove Direktive ne isključuju mjere koje poduzima država članica kako bi zabranila ili ograničila posjedovanje, uporabu i/ili prodaju široj javnosti pirotehničkih sredstava za vatromete II. i III. razreda, pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima i ostalih pirotehničkih sredstava, koje su opravdane zbog javnog reda, sigurnosti ili zaštite okoliša.

3.   Na sajmovima, izložbama i prikazivanjima s ciljem marketinga pirotehničkih sredstava, države članice ne sprečavaju izlaganje i uporabu pirotehničkih sredstava koji nisu u skladu s odredbama ove Direktive, pod uvjetom da vidljiv natpis jasno naznačuje naziv i datum održavanja sajma, izložbe ili prikazivanja koje je u pitanju kao i to da sredstva nisu usklađena niti su raspoloživa za prodaju sve dok to ne učini proizvođač, ako ima poslovni nastan u Zajednici, ili uvoznik. Tijekom takvih događanja, poduzimaju se odgovarajuće sigurnosne mjere u skladu s bilo kojim zahtjevom koji utvrdi nadležno tijelo dotične države članice.

4.   Države članice ne sprečavaju slobodno kretanje i uporabu pirotehničkih sredstava izrađenih u svrhu istraživanja, razvoja i ispitivanja koji nisu u skladu s odredbama ove Direktive, pod uvjetom da vidljiv natpis jasno naznačuje da ta sredstva nisu usklađena niti su raspoloživa za bilo koje svrhe osim istraživanja, razvoja i ispitivanja.

Članak 7.

Starosna granica

1.   Pirotehnička sredstva se ne prodaju niti se na drugi način stavljaju na raspolaganje potrošačima ispod sljedećih starosnih granica:

(a)

Pirotehnička sredstva za vatromete

I.razred: 12 godina.

II.razred: 16 godina.

III.razred: 18 godina.

(b)

Ostala pirotehnička sredstva i pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima

Razred T1 i P1: 18 godina.

2.   Države članice mogu povećati starosne granice iz stavka 1. ako je to opravdano zbog javnog reda i sigurnosti. Države članice mogu također spustiti starosne granice za osobe koje su prošle stručnu izobrazbu ili je njihova stručna izobrazba u tijeku.

3.   Proizvođači, uvoznici i distributeri ne smiju prodavati ili na drugi način staviti na raspolaganje sljedeća pirotehnička sredstva, osim osobama sa stručnim znanjem:

(a)

pirotehnička sredstva za vatromete IV. razreda;

(b)

pirotehnička sredstva razreda P2 i pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T2.

Članak 8.

Usklađene norme

1.   Komisija može, u skladu s postupcima koji su utvrđeni Direktivom 98/34/EZ, zatražiti od europskih tijela za normizaciju da sastave ili preispitaju europske norme u svrhu potpore ovoj Direktivi ili može potaknuti odgovarajuća međunarodna tijela da sastave ili preispitaju međunarodne norme.

2.   Komisija objavljuje upućivanja na takve usklađene norme u Službenom listu Europske unije.

3.   Države članice jamče da su usklađene norme objavljene u Službenom listu Europske unije potvrđene i donesene. Države članice smatraju da su pirotehnička sredstva, koja ulaze u područje primjene ove Direktive i koji su usklađeni s odgovarajućim nacionalnim normama koje prenose usklađene norme objavljene u Službenom listu Europske unije, usklađeni s temeljnim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu I. Države članice objavljuju upućivanja na nacionalne norme koje prenose usklađene norme.

Kada države članice donose odluku o prenošenju usklađenih normi na nacionalnoj razini, one objavljuju referentni broj takvog prijenosa.

4.   Kada država članica ili Komisija smatra da usklađene norme navedene u stavku 2. ovog članka ne udovoljavaju u potpunosti temeljnim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu I., Komisija ili dotična država članica upućuje predmet Stalnom odboru koji je osnovan Direktivom 98/34/EZ, navodeći svoje razloge. Stalni odbor daje svoje mišljenje u roku od šest mjeseci. U svjetlu mišljenja Stalnog odbora Komisija izvješćuje države članice o mjerama koje treba poduzeti u pogledu usklađenih normi i objavljivanja koje je navedeno u stavku 2.

Članak 9.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

Za ocjenu sukladnosti pirotehničkih sredstava proizvođač slijedi jedan od sljedećih postupaka:

(a)

postupak EZ pregled tipa (Modul B) naveden u Prilogu II. odjeljku 1., i, po izboru proizvođača, ili:

i.

postupak sukladnosti s tipom (Modul C) naveden u Prilogu II. odjeljku 2.;

ii.

postupak jamstva kvalitete proizvodnje (Modul D) naveden u Prilogu II. odjeljku 3.; ili

iii.

postupak jamstva kvalitete proizvoda (Modul E) naveden u Prilogu II. odjeljku 4.;

(b)

postupak pojedinačne ovjere (Modul G) naveden u Prilogu II. odjeljku 5.; ili

(c)

postupak punog jamstva kvalitete proizvoda (Modul H) naveden u Prilogu II. odjeljku 6., u onoj mjeri u kojoj se tiče pirotehničkih proizvoda za vatromete IV. razreda.

Članak 10.

Prijavljena tijela

1.   Države članice izvješćuju Komisiju i ostale države članice o tijelima koja su imenovali kako bi izvršili postupke ocjenjivanja sukladnosti navedene u članku 9., zajedno s posebnim zadacima za koje su ova tijela imenovana te identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija.

2.   Komisija na svojoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje javnosti popis prijavljenih tijela i njihove identifikacijske brojeve i zadatke za koje su ta tijela ovlaštena. Komisija jamči ažuriranje ovog popisa.

3.   Države članice primjenjuju minimalne kriterije utvrđene u Prilogu III. za procjenu tijela o kojima treba izvijestiti Komisiju. Za tijela koja ispunjavaju kriterije procjene utvrđene usklađenim normama koji se odnose na prijavljena tijela smatra se da zadovoljavaju odgovarajuće minimalne kriterije.

4.   Država članica koja je izvijestila Komisiju o navedenom tijelu povlači izvješće ako otkrije da to tijelo više ne zadovoljava minimalne kriterije navedene u stavku 3. O tome odmah izvješćuje ostale države članice i Komisiju.

5.   Ako je izvješće o tijelu povučeno, potvrde o usklađenosti i dokumenti s tim u vezi koje je dostavilo dotično tijelo vrijede i dalje osim ako nije utvrđeno da postoji neposredna i izravna opasnost za zdravlje i sigurnost.

6.   Komisija na svojoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje javnosti povlačenje izvješća o tijelu koje je u pitanju.

Članak 11.

Obveza stavljanja CE oznake sukladnosti

1.   Nakon što su uspješno završili ocjenjivanje sukladnosti u skladu s člankom 9., proizvođači vidljivo, čitko i neizbrisivo stavljaju CE oznaku sukladnosti na sama pirotehnička sredstva ili, ako to nije moguće, na identifikacijsku pločicu pričvršćenu na njih ili na ambalažu. Identifikacijska pločica mora biti izrađena tako da se više ne može ponovo upotrijebiti.

Model koji se koristi za CE oznaku sukladnosti u skladu je s Odlukom 93/465/EEZ.

2.   Na pirotehnička sredstva ne smiju se stavljati nikakve oznake ili natpisi koje treće osobe mogu zamijeniti sa značenjem i oblikom CE oznake sukladnosti. Bilo koja druga oznaka može se staviti na pirotehnička sredstva pod uvjetom da CE oznaka sukladnosti i dalje bude vidljiva i čitka.

3.   Kada pirotehnička sredstva podliježu drugim zakonskim propisima Zajednice koji pokrivaju ostale aspekte CE oznake sukladnosti i propisuju njezino stavljanje, ova oznaka tada pokazuje da su ova sredstva također usklađena i s ostalim zakonskim propisima koji se na njih primjenjuju.

Članak 12.

Označivanje sredstava osim pirotehničkih sredstva za vozila

1.   Proizvođači jamče da su pirotehnička sredstva osim pirotehničkih sredstava za vozila pravilno označena vidljivo, čitko i neizbrisivo na službenom jeziku/jezicima države članice u kojoj se proizvod prodaje potrošaču.

2.   Označivanje pirotehničkih sredstava uključuje kao minimum ime i adresu proizvođača ili, kada proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, ime proizvođača i ime i adresu uvoznika, naziv i vrstu proizvoda, najniže starosne granice kako su naznačene u članku 7. stavku 1. i 2., odgovarajuću kategoriju i upute za uporabu, godinu proizvodnje za pirotehnička sredstva za vatromete III. i IV. razreda i, prema potrebi, najmanju sigurnu udaljenost. Označivanje uključuje istovjetnu neto količinu (NEQ) aktivnog eksplozivnog materijala.

3.   Pored toga, pirotehnička sredstva za vatromete moraju prikazati sljedeće minimalne podatke:

I. razred

:

ako je potrebno: „samo za vanjsku uporabu” i najmanja sigurna udaljenost.

II. razred

:

„samo za vanjsku uporabu” i, ako je potrebno, najmanja sigurna udaljenost/udaljenosti.

III. razred

:

„samo za vanjsku uporabu” i najmanja sigurna udaljenost/udaljenosti.

IV. razred

:

„smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem” i najmanja sigurna udaljenost/udaljenosti.

4.   Pored toga, pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima moraju sadržavati sljedeće minimalne podatke:

Razred T1

:

ako je potrebno: „samo za vanjsku uporabu” i najmanja sigurna udaljenost.

Razred T2

:

„smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem” i najmanja sigurna udaljenost/udaljenosti.

5.   Ako na pirotehničkom sredstvu nema dovoljno prostora za zahtjeve označivanja navedene u stavcima od 2. do 4., podaci se navode na najmanjem komadu ambalaže.

6.   Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na pirotehnička sredstva koja se izlažu na sajmovima, izložbama i prikazivanjima u svrhu marketinga pirotehničkih sredstava, kako je navedeno u članku 6. stavku 3., ili koji su izrađeni u svrhu istraživanja, razvoja i ispitivanja, kako je navedeno u članku 6. stavku 4.

Članak 13.

Označivanje pirotehničkih sredstava za vozila

1.   Označivanje pirotehničkih sredstava za vozila uključuje ime proizvođača ili, kada proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, ime uvoznika, naziv i vrstu sredstva i sigurnosne upute.

2.   Ako na pirotehničkom sredstvu nema dovoljno prostora za zahtjeve označivanja navedene u stavku 1., podaci se navode na ambalaži.

3.   Podaci o sigurnosti proizvoda koji su prikupljeni u skladu s prilogom Direktive Komisije 2001/58/EZ od 27. srpnja 2001. kojom se po drugi put izmjenjuje Direktiva 91/155/EEZ (14) dostavljaju se stručnim korisnicima na jeziku koji oni zatraže.

Podaci o sigurnosti proizvoda mogu se dostaviti na papiru ili elektronskim putem, pod uvjetom da primatelj ima omogućen pristup podacima u tom obliku.

Članak 14.

Nadzor tržišta

1.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima jamče da se pirotehnička sredstva mogu staviti na tržište jedino ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu.

2.   Države članice vrše redoviti nadzor pirotehničkih sredstava pri ulasku u Zajednicu i na mjestima gdje se pohranjuju i proizvode.

3.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kojima jamče da su zadovoljeni zahtjevi sigurnosti i zaštite ove Direktive prilikom prijenosa pirotehničkih sredstava unutar Zajednice.

4.   Države članice organiziraju i vrše odgovarajući nadzor proizvoda koji su stavljeni na tržište uzimajući u obzir pretpostavku usklađenosti proizvoda koji nose CE oznaku sukladnosti:

5.   Države članice svake godine podnose Komisiji izvješće o svojim aktivnostima nadzora tržišta.

6.   Kada države članica utvrdi da pirotehničko sredstvo s CE oznakom sukladnosti, koje je popraćeno EZ izjavom o sukladnosti i koje se koristi za predviđenu namjenu, može ugroziti zdravlje i sigurnost osoba, ona poduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi povukla to sredstvo s tržišta, zabranila njegovo stavljanje na tržište ili ograničila njegovo slobodno kretanje. Država članice o tome izvješćuje Komisiju i ostale države članice.

7.   Komisija na svojoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje javnosti nazive sredstava koji su, u skladu sa stavkom 6., povučeni s tržišta, zabranjeni ili su stavljeni na tržište s ograničenjem.

Članak 15.

Hitne informacije o proizvodima koji predstavljaju ozbiljnu opasnost

Kada država članica ima dovoljno razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje i/ili sigurnost osoba u Zajednici, o tome izvješćuje Komisiju i ostale države članice te izvrši odgovarajuću procjenu. Ona podnosi izvješćuje Komisiji i ostalim državama članicama o razlozima i rezultatima procjene.

Članak 16.

Zaštitna klauzula

1.   Kada se država članica ne slaže s privremenim mjerama koje je poduzela druga država članica u skladu s člankom 14. stavkom 6. ili kada Komisija smatra da su takve mjere u suprotnosti sa zakonskim propisima Zajednice, Komisija se bez odgađanja savjetuje sa svim uključenim stranama, preispituje mjere i zauzima stav o tome jesu li te mjere opravdane ili ne. Komisija priopćava svoj stav državama članicama i izvješćuje zainteresirane strane.

Ako Komisija smatra da su nacionalne mjere opravdane, druge države članice poduzimaju potrebne mjere kojima jamče da je opasan proizvod povučen s njihovog nacionalnog tržišta i o tome izvješćuju Komisiju.

Ako Komisija smatra da nacionalne mjere nisu opravdane, dotična država članica ih povlači.

2.   Kada se privremene mjere navedene u stavku 1. temelje na propustu u usklađenim normama, Komisija upućuje predmet Stalnom odboru koji je osnovan Direktivom 98/34/EZ ako država članica koja je poduzela navedene mjere ne odstupa od svog stava, a Komisija ili dotična država članica pokreću postupak naveden u članku 8.

3.   Kada pirotehničko sredstvo nije sukladno, ali nosi CE oznaku sukladnosti, nadležna država članica poduzima odgovarajuće radnje protiv onoga koji je stavio oznaku i o tome izvješćuje Komisiju. Komisija izvješćuje ostale države članice.

Članak 17.

Mjere koje uključuju odbijanje i ograničenje

1.   Svaka mjera koja se poduzima u skladu s ovom Direktivom,

(a)

koja brani ili ograničava stavljanje proizvoda na tržište; ili

(b)

kojom se povlači proizvod s tržišta,

navodi točne razloge na kojima se temelji. O takvim se mjerama bez odgađanja izvješćuje dotičnu stranu i istodobno upućuje na pravna sredstva koja joj stoje na raspolaganju u okviru nacionalnog zakona dotične države članice kao i na vremenske rokove koji vrijede za ta sredstva.

2.   U slučaju mjera navedenih u stavku 1., dotična strana ima mogućnost unaprijed iznijeti svoja stajališta, osim ako takvo savjetovanje nije moguće zbog hitnosti mjera koje treba poduzeti, što je posebno opravdano zahtjevima javnog zdravlja i sigurnosti.

Članak 18.

Provedbene mjere

1.   Sljedeće mjere čija je namjena izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu temeljni, inter alia, dopunjujući je novim elementima koji nisu temeljni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s nadzorom navedenim u članku 19. stavku 2.:

(a)

prilagodbe potrebne kako bi se vodilo računa o svim budućim izmjenama preporuka Ujedinjenih naroda;

(b)

prilagodbe priloga II. i III. tehničkom napretku;

(c)

prilagodbe zahtjevima označivanja koji su utvrđeni u člancima 12. i 13.

2.   Sljedeće mjere donose se u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 19. stavku 3.:

(a)

postavljanje sustava slijednosti, uključujući registracijski broj i registar na razini EU-a kako bi se identificirale vrste pirotehničkih sredstava i njihov proizvođač;

(b)

postavljanje zajedničkih kriterija za redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o nesrećama u vezi s pirotehničkim sredstvima.

Članak 19.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kada se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4., kao i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Kada se upućuje na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

Članak 20.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje odredbi nacionalnog zakona koji je donesen u skladu s ovom Direktivom i jamče njihovu primjenu. Predviđene kazne su učinkovite, razmjerne i uvjerljive.

Države članice također donose potrebne mjere koje im dopuštaju zadržati pošiljke pirotehničkih sredstava koji nisu usklađeni s ovom Direktivom.

Članak 21.

Prijenos

1.   Države članice do 4. siječnja 2010. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One odmah šalju Komisiji tekst ovih odredbi.

2.   One primjenjuju ove odredbe do 4. srpnja 2010. za pirotehnička sredstva za vatromete I., II. i III. razreda, a do 4. srpnja 2013. za ostala pirotehnička sredstva, za pirotehnička sredstva za vatromete IV. razreda i za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima.

3.   Kada država članica donosi ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

4.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

5.   Nacionalna odobrenja koja su izdana prije određenog datuma naznačenog u stavku 2. vrijede i dalje na području države članice koja je dala odobrenje do datuma isteka ili do 10 godina od stupanja na snagu ove Direktive, ovisno što je kraće.

6.   Odstupajući od stavka 5., nacionalna odobrenja za pirotehnička sredstva za vozila koja su izdana prije određenog datuma naznačenog u stavku 2. vrijede i dalje do njihovog isteka.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 23.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. svibnja 2007.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

G. GLOSER


(1)  SL C 195, 18.8.2006., str. 7.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 30. studenoga 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 16. travnja 2007.

(3)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 345, 31.12.2003., str. 97.).

(5)  SL L 46, 17.2.1997., str. 25. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 324, 29.11.2002., str. 53.).

(6)  SL C 136, 4.6.1985., str. 1.

(7)  SL C 91, 16.4.2003., str. 7.

(8)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(9)  SL L 220, 30.8.1993., str. 23.

(10)  SL L 210, 7.8.1985., str. 29. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 141, 4.6.1999., str. 20.).

(11)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(12)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(13)  SL L 187, 16.7.1988., str. 1.

(14)  SL L 212, 7.8.2001., str. 24.


PRILOG I.

Temeljni sigurnosni zahtjevi

1.

Svako pirotehničko sredstvo mora postići učinkovitost koju je proizvođač naveo prijavljenom tijelu kako bi se zajamčila najveća sigurnost i pouzdanost.

2.

Svako pirotehničko sredstvo mora biti oblikovano i proizvedeno tako da ga se može sigurno odložiti prikladnim postupkom s najmanjim utjecajem na okoliš.

3.

Svako pirotehničko sredstvo mora ispravno djelovati pri namjenskoj uporabi.

Svako pirotehničko sredstvo mora biti ispitano u stvarnim uvjetima. Ako to nije moguće u laboratoriju, ispitivanja se moraju izvršiti u uvjetima u kojima se koristi pirotehničko sredstvo.

Sljedeći podaci i svojstva, ako je to potrebno, moraju se razmotriti ili ispitati:

(a)

Svojstva oblikovanja, izrade i karakteristike, uključujući podrobni kemijski sastav (masa i postotak korištenih tvari) i dimenzije;

(b)

Fizička i kemijska stabilnost pirotehničkog sredstva u svim normalnim, predvidivim okolnim uvjetima;

(c)

Osjetljivost na normalno, predvidivo rukovanje i prijevoz;

(d)

Usklađenost svih komponenti u pogledu njihove kemijske stabilnosti;

(e)

Otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjen za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i kada vlaga može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost i pouzdanost;

(f)

Otpornost na niske i visoke temperature, u slučaju kada je pirotehničko sredstvo namijenjeno za držanje ili čuvanje pri takvim temperaturama i kada hlađenje ili zagrijavanje komponente ili pirotehničkog sredstva kao cjeline može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost i pouzdanost;

(g)

Sigurnosna svojstva koja sprečavaju nepravovremeno ili nehotično pokretanje ili zapaljenje;

(h)

Odgovarajuće upute i, kada je to potrebno, oznake u vezi sa sigurnim rukovanjem, skladištenjem, uporabom (uključujući sigurne udaljenosti) koje su na raspolaganju na službenom jeziku ili jezicima dotične države članice;

(i)

Otpornost pirotehničkog sredstva, njegovog omota ili drugih sastavnih dijelova na oštećenja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja;

(j)

Specifikacija svih potrebnih uređaja i pribora i upute za uporabu s ciljem sigurnog funkcioniranja pirotehničkog proizvoda.

Tijekom prijevoza i normalnog rukovanja, osim ako to nije drukčije određeno u uputama proizvođača, pirotehnička sredstva moraju imati pirotehnički sastav.

4.

Pirotehnička sredstva ne smiju sadržavati:

(a)

komercijalna eksplozivna sredstva, osim baruta ili sastava za stvaranje bljeska;

(b)

vojne eksplozive.

5.

Različite skupine pirotehničkih sredstava moraju također udovoljavati sljedećim zahtjevima:

A.   Pirotehnička sredstva za vatromete

1.

Proizvođač mora razvrstati pirotehnička sredstva u različite razrede u skladu s člankom 3. koje označuju neto eksplozivni sadržaj, sigurne udaljenosti, razinu jakosti zvuka i slično. Razred mora biti jasno naveden na oznaci.

(a)

Za pirotehnička sredstva za vatromete I. razreda moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurna udaljenost mora biti najmanje 1 m. Međutim, prema potrebi sigurna udaljenost može biti manja;

ii.

jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili jednaku razinu jakosti zvuka izmjerenu nekom drugom odgovarajućom metodom, na sigurnoj udaljenosti;

iii.

I. razred ne smije uključiti petarde s eksplozivnim učinkom, baterije za takve petarde, petarde s učinkom bljeska i baterije za takve petarde;

iv.

sredstva za bacanje I. razreda ne smiju sadržavati više od 2,5 mg srebrnog fulminata.

(b)

Za pirotehnička sredstva za vatromete II. razreda moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurna udaljenost mora biti najmanje 8 m. Međutim, prema potrebi sigurna udaljenost može biti manja;

ii.

jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili jednaku razinu jakosti zvuka izmjerenu nekom drugom odgovarajućom metodom, na sigurnoj udaljenosti.

(c)

Za pirotehnička sredstva za vatromete III. razreda moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurna udaljenost mora biti najmanje 15 m. Međutim, prema potrebi sigurna udaljenost može biti manja;

ii.

jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili jednaku razinu jakosti zvuka izmjerenu nekom drugom odgovarajućom metodom, na sigurnoj udaljenosti.

2.

Pirotehnička sredstva za vatromete mogu se izrađivati jedino od materijala kojima se opasnost od krhotina za zdravlje, imovinu i okoliš svodi na najmanju moguću mjeru.

3.

Način paljenja mora biti jasno vidljiv ili mora biti naznačen oznakom ili uputama.

4.

Pirotehnička sredstva za vatromete ne smiju imati nepravilnu ili nepredvidivu putanju.

5.

Pirotehnička sredstva za vatromete I., II. i III. razreda moraju biti zaštićena od neželjenog zapaljenja ili zaštitnim omotačem, ambalažom, ili samom izradom proizvoda. Pirotehnička sredstva za vatromete IV. razreda moraju biti zaštićena od neželjenog zapaljenja metodama koje je naveo proizvođač.

B.   Ostala pirotehnička sredstva

1.

Pirotehnička sredstva moraju biti oblikovana tako da se opasnost za zdravlje, imovinu i okoliš tijekom normalne uporabe svodi na najmanju moguću mjeru.

2.

Način paljenja mora biti jasno vidljiv ili mora biti naznačen oznakom ili uputama.

3.

Pirotehničko sredstvo mora biti oblikovano tako da se opasnost od krhotina za zdravlje, imovinu i okoliš svodi na najmanju moguću mjeru u slučaju neželjenog zapaljenja.

4.

Kad je to potrebno, pirotehničko sredstvo mora ispravno djelovati do datuma isteka roka valjanosti koji je naveo proizvođač.

C.   Uređaji za paljenje

1.

Uređaji za paljenje moraju biti pouzdani i dovoljne sposobnosti paljenja u svim normalnim, predvidivim uvjetima uporabe.

2.

Uređaji za paljenje moraju biti zaštićeni od elektrostatičkog pražnjenja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja i uporabe.

3.

Električni upaljači moraju biti zaštićeni od elektromagnetnih polja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja i uporabe.

4.

Pokrov upaljača mora biti odgovarajuće mehaničke otpornosti, za odgovarajuću zaštitu eksplozivnog punjenja u normalnim, predvidivim mehaničkim silama.

5.

Parametri vremena izgaranja upaljača trebaju biti dani sa sredstvom.

6.

Električna svojstva (npr. sigurna struja ne paljenja, otpornost itd.) električnih upaljača moraju biti navedena uz proizvod.

7.

Žice električnih upaljača moraju biti dovoljno izolirane i moraju imati dovoljnu mehaničku snagu, uključujući čvrstoću veze s upaljačem, vodeći računa o njihovoj predviđenoj namjeni.


PRILOG II.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

1.   MODUL B: EZ pregled tipa

1.

Ovaj modul opisuje onaj dio postupka kojim prijavljeno tijelo potvrđuje i ovjerava da uzorak, reprezentativan za predviđenu proizvodnju, udovoljava odgovarajućim odredbama Direktive 2007/23/EZ (dalje u tekstu „ova Direktiva”).

2.

Zahtjev za EZ pregled tipa mora podnijeti proizvođač preko prijavljenog tijela po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

ime i adresu proizvođača;

(b)

pismenu izjavu da isti zahtjev nije podnijet preko nekog drugog prijavljenog tijela;

(c)

tehničke dokumente, kako je opisano u točki 3.

Podnositelj zahtjeva mora prijavljenom tijelu staviti na raspolaganje uzorak koji je reprezentativan za predviđenu proizvodnju, dalje u tekstu pod nazivom „tip”. Prijavljeno tijelo može zatražiti dodatne uzorke ako su potrebni za izvođenje ispitnog programa.

3.

Tehnički dokumenti moraju omogućiti procjenjivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima ove Direktive. Oni moraju, u mjeri u kojoj je to potrebno za ovakvu procjenu, obuhvatiti oblikovanje, izradu i djelovanje proizvoda i sadržavati, kada je to potrebno za procjenu:

(a)

opći opis tipa;

(b)

koncept oblikovanja i proizvodne crteže i dijagrame komponenti, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje crteža i dijagrama i djelovanje proizvoda;

(d)

popis usklađenih normi navedenih u članku 8. ove Direktive, koje se u potpunosti ili dijelom primjenjuju, i opis rješenja donesenih kako bi se udovoljilo temeljnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive u slučaju kada se ne primjenjuju usklađene norme navedene u članku 8. ove Direktive;

(e)

rezultate obavljenog izračuna projekta, izvršenih ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

4.

Prijavljeno tijelo mora:

(a)

proučiti tehničke dokumente, ovjeriti da je tip proizveden u skladu s tim dokumentima i odrediti dijelove koji su oblikovani u skladu s odgovarajućim odredbama usklađenih normi navedenih u članku 8. ove Direktive kao i komponente koje su oblikovane bez primjene odgovarajućih odredbi spomenutih usklađenih normi;

(b)

izvršiti ili dati izvršiti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi provjerilo u kojoj mjeri, u slučaju kada se ne primjenjuju usklađene norme navedene u članku 8. ove Direktive, rješenja koje je donio proizvođač udovoljavaju temeljnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive;

(c)

izvršiti ili dati izvršiti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi provjerilo u kojoj mjeri, u slučaju kada je proizvođač izabrao primijeniti odgovarajuće usklađene norme, se to primjenjuje;

(d)

dogovoriti s podnositeljem zahtjeva lokaciju na kojoj se trebaju izvršiti pregledi i potrebna ispitivanja.

5.

Kada tip udovoljava odgovarajućim odredbama ove Direktive, prijavljeno tijelo mora podnositelju zahtjeva izdati EZ certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati ime i adresu proizvođača, rezultate ispitivanja i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa.

Popis odgovarajućih dijelova tehničkih dokumenata mora biti priložen uz potvrdu a njegovu presliku zadržava prijavljeno tijelo.

U slučaju kada je proizvođaču odbijen certifikat tipa, prijavljeno tijelo mora detaljno obrazložiti takvu odluku.

Potrebno je donijeti odredbu za žalbeni postupak.

6.

Podnositelj zahtjeva mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje razmatra tehničke dokumente potrebne za EZ certifikat o pregledu tipa o svim izmjenama na odobrenom proizvodu koji mora dobiti dodatno odobrenje u slučaju kada takve izmjene mogu utjecati na usklađenost s temeljnim zahtjevima ili na propisane uvjete uporabe proizvoda. Ovo dodatno uvjerenje mora biti izdano u obliku dodatka originalnom EZ certifikatu o pregledu tipa.

7.

Svako prijavljeno tijelo mora drugim prijavljenim tijelima dostaviti odgovarajuće podatke u vezi s izdanim ili povučenim EC certifikatima o pregledu tipa i dodacima.

8.

Druga prijavljena tijela mogu primiti preslike EZ certifikata o pregledu tipa i/ili svih dodataka. Prilozi potvrdama moraju biti na raspolaganju drugim prijavljenim tijelima.

9.

Proizvođač mora uz tehničke dokumente čuvati preslike EZ certifikata o pregledu tipa i svih dodataka u vremenu od najmanje 10 godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje toga proizvoda.

Kada proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, obveza čuvanja tehničkih dokumenata na raspolaganju postaje odgovornost osobe koja stavlja proizvod na tržište.

2.   MODUL C: Usklađenost s tipom

1.

Ovaj modul opisuje onaj dio postupka kojim proizvođač jamči i izjavljuje da su dotična pirotehnička sredstva u skladu s tipom kako je opisan u EZ certifikatu o pregledu tipa i da udovoljavaju zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose. Proizvođač mora staviti CE oznaku sukladnosti na svako pirotehničko sredstvo i sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

2.

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kojima jamči da proizvodni postupak osigurava usklađenost izrađenog proizvoda s tipom kako je opisan u EZ certifikatu o pregledu tipa i s temeljnim zahtjevima ove Direktive.

3.

Proizvođač mora čuvati presliku izjave o usklađenosti u vremenu od najmanje 10 godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje toga proizvoda.

Kada proizvođač nema poslovni nastan u Zajednici, obveza čuvanja tehničkih dokumenata na raspolaganju postaje odgovornost osobe koja stavlja proizvod na tržište.

4.

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač mora izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja proizvoda u slučajnim vremenskim razmacima. Prikladan uzorak gotovih proizvoda, koje je na licu mjesta uzelo prijavljeno tijelo, mora biti pregledan, a odgovarajuća ispitivanja, utvrđena u primjenjivoj usklađenoj normi navedenoj u članku 8. ove Direktive ili jednakovrijedna, moraju biti izvršena kako bi se provjerila usklađenost proizvoda sa zahtjevima ove Direktive. U slučaju jednog ili više uzoraka ispitanih proizvoda koji nisu usklađeni, prijavljeno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere.

U okviru odgovornosti prijavljenog tijela proizvođač mora staviti identifikacijski broj tog tijela tijekom proizvodnog procesa.

3.   MODUL D: Jamstvo kvalitete proizvodnje

1.

Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze utvrđene u točki 2. jamči i izjavljuje da su dotična pirotehnička sredstva u skladu s tipom kako je opisan u EZ certifikatu o pregledu tipa i da udovoljavaju zahtjevima ove Direktive. Proizvođač mora staviti oznaku CE na svako pirotehničko sredstvo i sastaviti pismenu izjavu o sukladnosti. Oznaka CE mora biti popraćena identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je odgovorno za nadzor naveden u točki 4.

2.

Proizvođač mora provesti odobreni sustav kvalitete za proizvodnju, kontrolu krajnjeg proizvoda i ispitivanje kako je određeno u točki 3. On mora biti podložan nadzoru navedenom u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač mora podnijeti zahtjev za procjenu svog sustava kvalitete preko prijavljenog tijela po svom izboru u odnosu na dotična pirotehnička sredstva.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

sve odgovarajuće podatke za predviđenu kategoriju pirotehničkog sredstva;

(b)

dokumente koji se tiču sustava kvalitete;

(c)

tehničke dokumente koji se odnose na odobreni tip i presliku EZ certifikata o pregledu tipa.

3.2.

Sustav kvalitete mora jamčiti usklađenost pirotehničkih proizvoda s tipom kako je opisan u EZ certifikatu o pregledu tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je donio proizvođač moraju biti sustavno i pravilno dokumentirane u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Dokumenti sustava kvalitete moraju omogućiti dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Oni moraju posebno sadržavati odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu pirotehničkih proizvoda;

(b)

proizvodnje, kontrole kvalitete i tehnika jamstva kvalitete, procesa i sustavnih radnji koje će biti poduzete;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će biti izvršeni prije, tijekom i nakon proizvodnje, i učestalost kojom će se ona provoditi;

(d)

zapisa kvalitete, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja;

(e)

nadzornih mjera za postizanje tražene kvalitete pirotehničkih proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima navedenim u točki 3.2. Ono mora pretpostaviti usklađenost s tim zahtjevima u odnosu na sustave kvalitete koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu. Nadzorni tim mora imati barem jednog člana s iskustvom procjenjivanja odgovarajuće proizvodne tehnologije. Postupak procjenjivanja mora uključiti kontrolni posjet radnim prostorima proizvođača.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

3.4.

Proizvođač mora preuzeti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te ga održavati na odgovarajućoj i učinkovitoj razini.

Proizvođač mora izvijestiti nadležno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj predloženoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima navedenim u točki 3.2. ili je potrebna ponovna procjena.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

4.   Nadzor u okviru odgovornosti prijavljenog tijela

4.1.

Svrha je nadzora jamčiti da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

U svrhu kontrole, proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenog tijela prostorima za proizvodnju, kontrolu, ispitivanje i skladištenje i pružiti mu sve potrebne podatke, posebno:

(a)

dokumente sustava kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja.

4.3.

Prijavljeno tijelo mora periodički vršiti nadzor kako bi jamčilo da proizvođač održava i provodi sustav kvalitete te dostavlja nadzorno izvješće proizvođaču.

4.4.

Pored toga prijavljeno tijelo može izvršiti nenajavljene posjete proizvođaču. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja kako bi ovjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo mora dostaviti proizvođaču izvješće o posjetu kao i izvješće o ispitivanju, ako je izvršeno.

5.

Proizvođač mora u vremenu od najmanje 10 godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje proizvoda, čuvati na raspolaganju državnim tijelima:

(a)

dokumente navedene u točki 3.1. podtočki (b);

(b)

dokumente u vezi s ažuriranjem navedenim u drugom podstavku točke 3.4.;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela navedena u četvrtom podstavku točke 3.4. i u točkama 4.3. i 4.4.

6.

Svako prijavljeno tijelo mora drugim prijavljenim tijelima dostaviti odgovarajuće podatke u vezi s izdanim ili poništenim odobrenjima sustava kvalitete.

4.   MODUL E: Jamstvo kvalitete proizvoda

1.

Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze utvrđene u točki 2. jamči i izjavljuje da su pirotehnička sredstva u skladu s tipom kako je opisan u EZ certifikatu o pregledu tipa. Proizvođač mora staviti CE oznaku sukladnosti na svako pirotehničko sredstvo i sastaviti pismenu izjavu o sukladnosti. CE oznaka sukladnosti mora biti popraćena identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je odgovorno za nadzor naveden u točki 4.

2.

Proizvođač mora provesti odobreni sustav kvalitete za kontrolu krajnjeg pirotehničkog proizvoda i ispitivanje kako je određeno u točki 3. On mora biti podložan nadzoru navedenom u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač mora podnijeti zahtjev za procjenu sustava kvalitete preko prijavljenog tijela po svom izboru u odnosu na svoje pirotehničke proizvode.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

sve odgovarajuće podatke za predviđenu kategoriju pirotehničkog sredstva;

(b)

dokumente koji se tiču sustava kvalitete;

(c)

tehničke dokumente koji se odnose na odobreni tip i presliku EZ certifikata o pregledu tipa.

3.2.

U okviru sustava kvalitete svako pirotehničko sredstvo mora biti pregledano, a odgovarajuća ispitivanja, kako su utvrđena u primjenjivoj usklađenoj normi/normama navedenim u članku 8. ove Direktive ili jednakovrijedna, moraju biti izvršena kako bi se ovjerila sukladnost proizvoda s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je donio proizvođač moraju biti sustavno i pravilno dokumentirane u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Dokumenti sustava kvalitete moraju omogućiti dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Oni moraju posebno sadržavati odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

(b)

pregleda i ispitivanja koji će biti izvršeni nakon proizvodnje;

(c)

nadzornih mjera za postizanje učinkovitog djelovanja sustava kvalitete;

(d)

zapisa kvalitete, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja.

3.3.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima navedenim u točki 3.2. Ono mora pretpostaviti usklađenost s tim zahtjevima u odnosu na sustave kvalitete koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu.

Nadzorni tim mora imati barem jednog člana s iskustvom procjenjivanja odgovarajuće proizvodne tehnologije. Postupak procjenjivanja mora uključiti kontrolni posjet radnim prostorima proizvođača.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

3.4.

Proizvođač mora preuzeti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te ga održavati na odgovarajućoj i učinkovitoj razini.

Proizvođač mora izvijestiti nadležno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj predloženoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima navedenim u točki 3.2. ili je potrebna ponovna procjena.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

4.   Nadzor u okviru odgovornosti prijavljenog tijela

4.1.

Svrha je nadzora jamčiti da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

U svrhu kontrole, proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenog tijela prostorima za proizvodnju, kontrolu, ispitivanje i skladištenje i pružiti mu sve potrebne podatke, posebno:

(a)

dokumente sustava kvalitete;

(b)

tehničke dokumente;

(c)

zapise o kvaliteti, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja.

4.3.

Prijavljeno tijelo mora periodički vršiti nadzor kako bi jamčilo da proizvođač održava i provodi sustav kvalitete te mora dostaviti nadzorno izvješće proizvođaču.

4.4.

Pored toga prijavljeno tijelo može izvršiti nenajavljene posjete proizvođaču. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja kako bi ovjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo mora dostaviti proizvođaču izvješće o posjetu kao i izvješće o ispitivanju, ako je izvršeno.

5.

Proizvođač mora u vremenu od najmanje 10 godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje proizvoda, čuvati na raspolaganju državnim tijelima:

(a)

dokumente navedene u točki 3.1. podtočki (b);

(b)

dokumente u vezi s ažuriranjem navedenim u drugom podstavku točke 3.4.;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela navedena u četvrtom podstavku točke 3.4., i u točkama 4.3. i 4.4.

6.

Svako prijavljeno tijelo mora drugim prijavljenim tijelima dostaviti odgovarajuće podatke u vezi s izdanim ili poništenim odobrenjima sustava kvalitete.

5.   MODUL G: Pojedinačna ovjera

1.

Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač jamči i izjavljuje da je pirotehničko sredstvo za koje je izdana potvrda navedena u točki 2. usklađen s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive. Proizvođač mora staviti oznaku CE na proizvod i sastaviti izjavu o sukladnosti.

2.

Prijavljeno tijelo mora pregledati pirotehničko sredstvo i izvršiti odgovarajuća ispitivanja kako je utvrđeno u primjenjivoj usklađenoj normi/normama navedenim u članku 8. ove Direktive, ili jednakovrijedna, kako bi se jamčila usklađenost proizvoda s odgovarajućim zahtjevima ove Direktive.

Prijavljeno tijelo mora staviti, ili dati staviti, svoj identifikacijski broj na odobreni pirotehnički proizvod i sastaviti certifikat sukladnosti koji se tiče izvršenih ispitivanja.

3.

Svrha je tehničkih dokumenata omogućiti usklađenost sa zahtjevima ove Direktive i razumijevanje oblikovanja, izrade i djelovanja pirotehničkog sredstva.

Kada je za procjenu potrebno, dokumenti moraju sadržavati:

(a)

opći opis tipa;

(b)

koncept oblikovanja i proizvodne crteže i sheme komponenti, podsklopova i strujnih krugova;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje koncepta oblikovanja i proizvodnih crteža, shema komponenti, podsklopova i strujnih krugova i djelovanja pirotehničkog sredstva;

(d)

popis usklađenih normi navedenih u članku 8. ove Direktive, koje se u potpunosti ili dijelom primjenjuju, i opis rješenja donesenih kako bi se udovoljilo temeljnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive u slučaju kada se ne primjenjuju usklađene norme navedene u članku 8. ove Direktive;

(e)

rezultate obavljenog izračuna projekta, izvršenih ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

6.   MODUL H: Puno jamstvo kvalitete

1.

Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze utvrđene u točki 2. jamči i izjavljuje da dotična pirotehnička sredstva udovoljavaju zahtjevima ove Direktive. Proizvođač mora staviti CE oznaku sukladnosti na svako pirotehničko sredstvo i sastaviti pismenu izjavu o sukladnosti. CE oznaka sukladnosti mora biti popraćena identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je odgovorno za nadzor naveden u točki 4.

2.

Proizvođač mora provesti odobreni sustav kvalitete za kontrolu krajnjeg pirotehničkog proizvoda i ispitivanje kako je određeno u točki 3. On mora biti podložan nadzoru navedenom u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač mora podnijeti zahtjev za procjenu svog sustava kvalitete preko prijavljenog tijela.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

sve odgovarajuće podatke za predviđenu kategoriju pirotehničkog sredstva;

(b)

dokumente koji se tiču sustava kvalitete.

3.2.

Sustav kvalitete mora jamčiti usklađenost proizvoda sa zahtjevima ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je donio proizvođač moraju biti sustavno i pravilno dokumentirane u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Dokumenti sustava kvalitete moraju omogućiti dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Oni moraju posebno sadržavati odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na oblikovanje i kvalitetu proizvoda;

(b)

tehničkih specifikacija izrade uključujući primjenjive norme i, ako norme navedene u članku 8. ove Direktive nisu u potpunosti primijenjene, načina kojima se jamči ispunjavanje odgovarajućih temeljnih zahtjeva ove Direktive;

(c)

tehnika kontrole i procjene razvojnih rezultata, procesa i sustavnih radnji koje će biti korištene za razvoj proizvoda koji pripadaju dotičnoj proizvodnoj kategoriji;

(d)

proizvodnje, kontrole kvalitete i tehnika jamstva kvalitete kao i procesa i provedenih sustavnih radnji;

(e)

pregleda i ispitivanja koji će biti izvršeni prije, tijekom i nakon proizvodnje, i učestalost kojom će se ona provoditi;

(f)

zapisa kvalitete, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja;

(g)

nadzornih mjera za postizanje traženog oblikovanja i kvalitete i pirotehničkih sredstava i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima navedenim u točki 3.2. Ono mora pretpostaviti usklađenost s tim zahtjevima u odnosu na sustave kvalitete koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu.

Nadzorni tim mora imati barem jednog člana s iskustvom procjenjivanja odgovarajuće proizvodne tehnologije. Postupak procjenjivanja mora uključiti kontrolni posjet radnim prostorima proizvođača.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

3.4.

Proizvođač mora preuzeti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te ga održavati na odgovarajućoj i učinkovitoj razini.

Proizvođač mora izvijestiti nadležno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj predloženoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo mora procijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima navedenim u točki 3.2. ili je potrebna ponovna procjena.

Propisno obrazložena odluka o procjeni mora biti dostavljena proizvođaču. Ona mora sadržavati rezultate ispitivanja.

4.   Nadzor EZ-a u okviru odgovornosti prijavljenog tijela

4.1.

Svrha je nadzora EZ-a jamčiti da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

U svrhu kontrole, proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenog tijela prostorima za proizvodnju, kontrolu, ispitivanje i skladištenje i pružiti mu sve potrebne podatke, posebno:

(a)

dokumente sustava kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti koji se u okviru sustava kvalitete zahtijevaju u području razvoja, kao što su rezultati analiza, izračuna i ispitivanja;

(c)

zapise o kvaliteti koji se u okviru sustava kvalitete zahtijevaju u području proizvodnje kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja.

4.3.

Prijavljeno tijelo mora periodički vršiti nadzor kako bi jamčilo da proizvođač održava i provodi sustav kvalitete te dostaviti nadzorno izvješće proizvođaču.

4.4.

Pored toga prijavljeno tijelo može izvršiti nenajavljene posjete proizvođaču. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja kako bi ovjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo mora dostaviti proizvođaču izvješće o posjetu kao i izvješće o ispitivanju, ako je izvršeno.

5.   Proizvođač mora u vremenu od najmanje 10 godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje proizvoda, čuvati na raspolaganju državnim tijelima:

(a)

dokumente navedene u točki 3.1. podtočki (b);

(b)

dokumente u vezi s ažuriranjem navedenim u drugom podstavku točke 3.4.;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela navedena u četvrtom podstavku točke 3.4. i u točkama 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo mora drugim prijavljenim tijelima dostaviti odgovarajuće podatke u vezi s izdanim ili poništenim odobrenjima sustava kvalitete.


PRILOG III.

Minimalni kriteriji koje države članice trebaju uzeti u obzir u odnosu na tijela koja su odgovorna za procjene sukladnosti

1.

Tijelo, njegov ravnatelj i osoblje odgovorno za izvršavanje ispitivanja za ovjeru ne smiju biti projektanti, proizvođači, dobavljači, postavljači ili uvoznici pirotehničkih sredstava koja nadziru, niti ovlašteni predstavnici bilo koje od navedenih strana. Oni ne smiju biti uključeni ni izravno niti kao ovlašteni predstavnici u oblikovanje, izradu, marketing, održavanje ili uvoz takvih sredstava. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača i tijela.

2.

Tijelo i njegovo osoblje moraju izvršiti ispitivanja za ovjeru s najvišom razinom stručnog integriteta i tehničke osposobljenosti i moraju biti oslobođeni svih pritisaka i poticanja, posebno financijskih, koji mogu utjecati na njihovu sud ili na rezultate nadzora, naročito od osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate ovjere.

3.

Tijelo mora na raspolaganju imati potrebno osoblje i sredstva koja mu omogućuju pravilno izvršavanje administrativnih i tehničkih poslova u vezi s ovjerom; također mora imati omogućen pristup opremi koju zahtijeva posebna ovjera.

4.

Osoblje koje je odgovorno za nadzor mora imati:

(a)

valjanu tehničku i stručnu izobrazbu;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva ispitivanja koja vrše i odgovarajuće iskustvo s takvim ispitivanjima;

(c)

sposobnost sastavljanja certifikata, zapisa i izvješća potrebnih za utvrđivanje učinkovitosti ispitivanja.

5.

Nepristranost nadzornog osoblja mora biti zajamčena. Naknada za njihov rad ne smije ovisiti o broju izvršenih ispitivanja ili o rezultatima takvih ispitivanja.

6.

Tijelo mora zaključiti osiguranje građanskopravne odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom, ili ako je sama država članica izravno odgovorna za ispitivanja.

7.

Osoblje tijela mora poštovati obvezu čuvanja profesionalne tajne s obzirom na sve podatke koje je pribavilo tijekom izvršavanja svojih poslova (osim u odnosu na nadležna administrativna tijela države u kojoj vrši svoju djelatnost) u okviru ove Direktive ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja se kroz nju ostvaruje.


PRILOG IV.

Oznaka sukladnosti

Oznaka sukladnosti CE sastoji se od početnih slova „CE” u sljedećem obliku:

Image

Ako se oznaka umanjuje ili uvećava moraju biti poštovani odnosi navedeni na gornjem crtežu.