06/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

34


32007L0016


L 079/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.03.2007.


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/16/EZ

od 19. ožujka 2007.

o provedbi Direktive Vijeća 85/611/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) s obzirom na razjašnjenje nekih definicija

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (1), a posebno njezin članak 53.a točku (a),

budući da:

(1)

Direktiva 85/611/EEZ sadrži nekoliko definicija, ponekad međusobno povezanih, koje se odnose na imovinu u koju je subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (dalje u tekstu „UCITS”) dopušteno ulagati, kao što je definicija prenosivih vrijednosnih papira i definicija instrumenata tržišta novca.

(2)

Od trenutka donošenja Direktive 85/611/EEZ raznolikost financijskih instrumenata kojima se trguje na financijskim tržištima znatno se povećala, uzrokujući nesigurnost pri određivanju jesu li određene kategorije financijskih instrumenata obuhvaćene tim definicijama. Nesigurnost u primjeni tih definicija dovodi to različitih tumačenja Direktive.

(3)

Kako bi se jamčila ujednačena primjena Direktive 85/611/EEZ, kako bi se državama članicama pomoglo da se usuglase o tome je li dotična kategorija imovine prihvatljiva za ulaganje UCITS-a te kako bi se osiguralo razumijevanje definicija na način koji je u skladu s načelima na kojima se temelji Direktiva 85/611/EEZ, kao što su ona koja se odnose na diverzifikaciju rizika i ograničenja izloženosti, sposobnost UCITS-a da isplati svoje udjele na zahtjev imatelja udjela i da izračuna neto vrijednost imovine u trenutku svakog izdavanja ili isplate udjela, potrebno je nadležnim tijelima i sudionicima na tržištu pružiti veću sigurnost u tom pogledu. Veća sigurnost također će omogućiti bolje funkcioniranje postupka obavješćivanja u slučaju prekograničnog trgovanja UCITS-ima.

(4)

Razjašnjenja dana u ovoj Direktivi ne nameću sama po sebi nikakve nove obveze u pogledu ponašanja ili poslovanja nadležnih tijela ili sudionika na tržištu. Ona ne daju sveobuhvatne popise financijskih instrumenata i transakcija, već razjašnjavaju osnovne kriterije te tako pomažu u procjeni je li neka vrsta financijskih instrumenata obuhvaćena određenom definicijom.

(5)

Prihvatljivost imovine za ulaganja UCITS-a mora se procijeniti ne samo s obzirom na to je li ta imovina obuhvaćena definicijama koje su razjašnjene u ovom dokumentu, već i s obzirom na ostale zahtjeve sadržane u Direktivi 85/611/EEZ. Nadležna državna tijela mogla bi surađivati kroz Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) kako bi razvila zajedničko stajalište o praktičnoj svakodnevnoj primjeni tih razjašnjenja u okviru svojih nadzornih dužnosti, a naročito u vezi s ostalim zahtjevima Direktive 85/611/EEZ, kao što su postupci kontrole ili upravljanja rizicima, te kako bi osigurala nesmetanu primjenu putovnice za proizvod.

(6)

Direktiva 85/611/EEZ definira prenosive vrijednosne papire isključivo s formalno-pravnog stajališta. Prema tome, definicija prenosivih vrijednosnih papira primjenljiva je na širok spektar financijskih proizvoda koji se razlikuju s obzirom na svoje osobine i razine likvidnosti. Za svaki od tih financijskih proizvoda treba osigurati konzistentnost između definicije prenosivih vrijednosnih papira i ostalih odredaba Direktive.

(7)

Zatvoreni fondovi predstavljaju vrstu imovine koja nije izričito navedena kao imovina prihvatljiva za ulaganja UCITS-a prema Direktivi 85/611/EEZ. Međutim, udjeli zatvorenih fondova često se tretiraju kao prenosivi vrijednosni papiri, a njihovo uvrštavanje u trgovanje na uređenom tržištu često daje razloga za takav tretman. Stoga je nadležnim tijelima i sudionicima na tržištu potrebno pružiti sigurnost u pogledu pitanja jesu li udjeli zatvorenih fondova obuhvaćeni definicijom prenosivih vrijednosnih papira. Nadležna državna tijela mogla bi surađivati kroz CESR kako bi razvila zajedničko stajalište o praktičnoj svakodnevnoj primjeni kriterija koji se odnose na zatvorene fondove, a naročito u vezi s minimalnim osnovnim standardima koji se odnose na mehanizme korporativnog upravljanja.

(8)

Dodatna pravna sigurnost također je potrebna u pogledu svrstavanja u kategoriju prenosivih vrijednosnih papira onih financijskih instrumenata koji su povezani s kretanjima drugih vrsta imovine, uključujući i imovinu koja nije navedena u samoj Direktivi 85/611/EEZ ili koja je osigurana takvom imovinom. Potrebno je razjasniti da, ako je povezanost s temeljnom imovinom ili drugom komponentom instrumenta jednaka elementu koji se mora smatrati ugrađenom izvedenicom, taj financijski instrument pripada u potkategoriju prenosivih vrijednosnih papira s ugrađenom izvedenicom. Kao posljedica toga, kriteriji za izvedenice navedeni u Direktivi 85/611/EEZ moraju se primjenjivati na taj element.

(9)

Da bi mogao biti obuhvaćen definicijom instrumenata tržišta novca iz Direktive 85/611/EEZ, financijski instrument trebao bi ispunjavati određene kriterije, a naročito se njime mora uobičajeno trgovati na novčanom tržištu, mora biti likvidan i mora imati vrijednost koju je u svakom trenutku moguće točno odrediti. Potrebno je osigurati ujednačenu primjenu ovih kriterija uzimajući u obzir određene tržišne prakse. Također je važno razjasniti da se ti kriteriji moraju shvatiti u skladu s ostalim načelima Direktive 85/611/EEZ. Definiciju instrumenata tržišta novca treba proširiti tako da ona obuhvati i financijske instrumente koji nisu uvršteni na uređeno tržište ili se njima ne trguje na uređenom tržištu, a za koje Direktiva 85/611/EEZ propisuje i dodatne kriterije uz opće kriterije za instrumente tržišta novca. Stoga je isto tako bilo potrebno razjasniti te kriterije u svjetlu zahtjeva koji se odnose na zaštitu ulagatelja i uzimajući u obzir načela iz Direktive kao što je likvidnost portfelja u skladu s njezinim člankom 37.

(10)

U skladu s Direktivom 85/611/EEZ, izvedeni financijski instrumenti smatraju se likvidnom financijskom imovinom ako ispunjavaju kriterije navedene u toj Direktivi. Potrebno je osigurati ujednačenu primjenu tih kriterija te je isto tako potrebno razjasniti da se ti kriteriji moraju shvatiti u skladu s ostalim odredbama Direktive. Također je važno razjasniti da se i kreditne izvedenice, ako zadovoljavaju te kriterije, smatraju izvedenim financijskim instrumentima u smislu Direktive 85/611/EEZ i, shodno tomu, mogu se tretirati kao likvidna financijska imovina.

(11)

Razjašnjenje je naročito potrebno kod izvedenica na financijske indekse. Trenutačno postoji velik broj financijskih indeksa koji funkcioniraju kao temeljna imovina za izvedenicu. Ti indeksi mogu varirati s obzirom na svoj sastav ili pondere svojih sastavnih elemenata. U svakom slučaju, mora se osigurati da je UCITS sposoban ispuniti svoje obveze s obzirom na likvidnost portfelja u skladu s člankom 37. Direktive 85/611/EEZ i s obzirom na izračun neto vrijednosti imovine, kao i da svojstva temeljne imovine izvedenice nemaju negativan utjecaj na te obveze. Treba razjasniti da izvedenice na financijske indekse čiji je sastav dovoljno diverzificiran, a koji predstavljaju odgovarajuću referentnu vrijednost za tržište na koje se odnose, te za koje se osiguravaju odgovarajuće informacije o sastavu i izračunu indeksa, spadaju u kategoriju izvedenica koje se smatraju likvidnom financijskom imovinom. Nadležna državna tijela mogla bi surađivati kroz CESR kako bi zauzela zajedničko stajalište o praktičnoj svakodnevnoj primjeni tih kriterija kod indeksa temeljenih na imovini koja u Direktivi nije izričito definirana kao prihvatljiva imovina.

(12)

Direktiva 85/611/EEZ priznaje kao potkategoriju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca i one koji imaju ugrađenu izvedenicu. Ugrađivanje elementa izvedenice u neki prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne pretvara cijeli instrument u izvedeni financijski instrument koji ne bi bio obuhvaćen definicijama prenosivog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca. Stoga je potrebno razjasniti može li se neki izvedeni financijski instrument smatrati ugrađenim u drugi instrument. Osim toga, ugrađivanje izvedenice u prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca nosi rizik da će biti zaobiđena pravila koja se odnose na izvedenice propisana Direktivom 85/611/EEZ. Zbog toga Direktiva zahtijeva identifikaciju ugrađenog elementa izvedenice i poštivanje tih pravila. Uzimajući u obzir stupanj financijskih inovacija, ugrađeni elementi izvedenice ne mogu se uvijek lako identificirati. Kako bi se osigurala veća sigurnost u tom pogledu, treba utvrditi kriterije za identifikaciju tih elemenata.

(13)

U skladu s Direktivom 85/611/EEZ, tehnike i instrumenti koji se odnose na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca i primjenjuju za potrebe učinkovitog upravljanja portfeljem nisu obuhvaćeni definicijama prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca. Kako bi se jasno odredile granice tih definicija, potrebno je definirati kriterije za identifikaciju transakcija koje bi spadale pod te tehnike i instrumente. Također je potrebno podsjetiti da se te tehnike i instrumenti moraju shvaćati u skladu s ostalim obvezama UCITS-a, a naročito s obzirom na njegov profil rizičnosti. To znači da moraju biti usklađeni s pravilima iz Direktive 85/611/EEZ o upravljanju rizicima i diverzifikaciji rizika, kao i ograničenjima u pogledu kratke prodaje i zaduživanja.

(14)

Direktiva 85/611/EEZ propisuje kriterije za definiranje UCITS-a koji repliciraju obvezničke ili dioničke indekse. Na UCITS-e koji ispunjavaju te kriterije primjenjuju se fleksibilnija pravila u pogledu ograničenja koncentracije izdavatelja. Stoga se mora zajamčiti jasno razumijevanje tih kriterija i osigurati njihova ujednačena primjena u svim državama članicama. To podrazumijeva dodatna razjašnjenja o tome može li se UCITS smatrati UCITS-om koji replicira indeks i, prema tome, donosi više sigurnosti u pogledu uvjeta pod kojima se može odobriti povlašteni tretman UCITS-a koji repliciraju indeks.

(15)

S Odborom europskih regulatora za vrijednosne papire obavljeno je stručno savjetovanje.

(16)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Direktivom propisuju se pravila kojima se, radi ujednačene primjene, razjašnjavaju sljedeći pojmovi:

1.

prenosivi vrijednosni papiri definirani u članku 1. stavku 8. Direktive 85/611/EEZ;

2.

instrumenti tržišta novca definirani u članku 1. stavku 9. Direktive 85/611/EEZ;

3.

likvidna financijska imovina iz definicije UCITS-a iz članka 1. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ, s obzirom na izvedene financijske instrumente;

4.

prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama iz članka 21. stavka 3. četvrtog podstavka Direktive 85/611/EEZ;

5.

tehnike i instrumenti za učinkovito upravljanje portfeljem iz članka 21. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ;

6.

UCITS-i koji repliciraju indeks iz članka 22.a stavka 1. Direktive 85/611/EEZ.

Članak 2.

Članak 1. stavak 8. Direktive 85/611/EEZ

Prenosivi vrijednosni papiri

1.   Upućivanje iz članka 1. stavka 8. Direktive 85/611/EEZ na prenosive vrijednosne papire smatra se upućivanjem na financijske instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

potencijalni gubitak koji UCITS može pretrpjeti u vezi s držanjem tih instrumenata ograničen je na iznos koji je za njih plaćen;

(b)

njihova likvidnost ne ugrožava mogućnost UCITS-a da se pridržava članka 37. Direktive 85/611/EEZ;

(c)

za njih postoji pouzdano vrednovanje, i to:

i.

u slučaju vrijednosnih papira koji su uvršteni na uređeno tržište ili se njima trguje na uređenom tržištu, a koji su navedeni u članku 19. stavku 1. točkama od (a) do (d) Direktive 85/611/EEZ, u obliku točnih, pouzdanih i redovnih cijena koje su tržišne cijene ili cijene dostupne putem sustava vrednovanja neovisnih od izdavatelja;

ii.

u slučaju ostalih vrijednosnih papira iz članka 19. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ, u obliku periodičnog vrednovanja koje se temelji na informacijama dobivenim od izdavatelja vrijednosnog papira ili mjerodavnoj financijskoj analizi;

(d)

o njima su dostupne odgovarajuće informacije, i to:

i.

u slučaju vrijednosnih papira koji su uvršteni na uređeno tržište ili se njima trguje na uređenom tržištu, a koji su navedeni u članku 19. stavku 1. točkama od (a) do (d) Direktive 85/611/EEZ, u obliku redovitih, točnih i sveobuhvatnih informacija za tržište o vrijednosnom papiru ili, ovisno o slučaju, o portfelju vrijednosnog papira;

ii.

u slučaju ostalih vrijednosnih papira iz članka 19. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ, u obliku redovitih i točnih informacija za UCITS o vrijednosnom papiru ili, ovisno o slučaju, o portfelju vrijednosnog papira;

(e)

prenosivi su;

(f)

njihovo je stjecanje u skladu s ulagačkim ciljevima ili ulagačkom politikom UCITS-a, odnosno s oboma, u skladu s Direktivom 85/611/EEZ;

(g)

rizici povezani s njima na odgovarajući su način obuhvaćeni procesom upravljanja rizicima koji primjenjuje UCITS.

Za potrebe prvog podstavka, točaka (b) i (e), te osim ako UCITS ne raspolaže informacijama koje bi dovele do drukčije odluke, smatra se da financijski instrumenti koji su uvršteni na uređeno tržište ili se njima trguje na uređenom tržištu u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) Direktive 85/611/EEZ ne ugrožavaju sposobnost UCITS-a da se pridržava članka 37. Direktive 85/611/EEZ te da su prenosivi.

2.   Smatra se da prenosivi vrijednosni papiri iz članka 1. stavka 8. Direktive 85/611/EEZ obuhvaćaju sljedeće:

(a)

udjele u zatvorenim fondovima koji su osnovani kao investicijska društva ili kao investicijski fondovi koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

i.

ispunjavaju kriterije iz stavka 1.;

ii.

na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji se primjenjuju na trgovačka društva;

iii.

ako aktivnosti upravljanja imovinom obavlja drugi subjekt u ime zatvorenog fonda, na taj se subjekt primjenjuju nacionalni propisi o zaštiti ulagatelja;

(b)

udjele u zatvorenim fondovima koji su osnovani u skladu s ugovornim odnosom, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

i.

ispunjavaju kriterije iz stavka 1.;

ii.

na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji su jednaki onima koji se primjenjuju na trgovačka društva, kako je navedeno u točki (a) podtočki ii.;

iii.

njima upravlja subjekt na koji se primjenjuju nacionalni propisi o zaštiti ulagatelja;

(c)

financijske instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

i.

ispunjavaju kriterije iz stavka 1.;

ii.

osigurani su drugim vrstama imovine ili su povezani s kretanjima drugih vrsta imovine, koje mogu biti različite od onih iz članka 19. stavka 1. Direktive 85/611/EEZ.

3.   Ako financijski instrument obuhvaćen stavkom 2. točkom (c) sadrži ugrađeni element izvedenice u skladu s člankom 10. ove Direktive, na taj se element primjenjuju zahtjevi iz članka 21. Direktive 85/611/EEZ.

Članak 3.

Članak 1. stavak 9. Direktive 85/611/EEZ

Instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca

1.   Upućivanje na instrumente tržišta novca u članku 1. stavku 9. Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na sljedeće:

(a)

financijske instrumente koji su uvršteni na uređeno tržište ili se njima trguje na uređenom tržištu u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 85/611/EEZ;

(b)

financijske instrumente koji nisu uvršteni u trgovanje.

2.   Upućivanje na instrumente tržišta novca u članku 1. stavku 9. Direktive 85/611/EEZ kao na instrumente kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca smatra se upućivanjem na financijske instrumente koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

(a)

u trenutku izdavanja imaju rok dospijeća od najviše 397 dana;

(b)

imaju preostali rok dospijeća od najviše 397 dana;

(c)

njihovi prinosi redovito se korigiraju u skladu s uvjetima na tržištu novca najmanje svakih 397 dana;

(d)

njihov profil rizičnosti, uključujući kreditni rizik i rizik kamatne stope, odgovora profilu rizičnosti financijskih instrumenata koji imaju rok dospijeća naveden u točkama (a) ili (b) ili podliježu korekciji prinosa navedenoj u točki (c).

Članak 4.

Članak 1. stavak 9. Direktive 85/611/EEZ

Likvidni instrumenti čiju je vrijednost u svakom trenutku moguće točno odrediti

1.   Upućivanje na novčane instrumente u članku 1. stavku 9. Direktive 85/611/EEZ kao na instrumente koji su likvidni smatra se upućivanjem na financijske instrumente koje je moguće prodati uz ograničeni trošak u odgovarajuće kratkom razdoblju uzimajući u obzir obvezu UCITS-a da otkupi ili isplati svoje udjele na zahtjev bilo kojeg imatelja udjela.

2.   Upućivanje na novčane instrumente u članku 1. stavku 9. Direktive 85/611/EEZ kao na instrumente čiju je vrijednost u svakom trenutku moguće točno odrediti smatra se upućivanjem na financijske instrumente za koje postoje točni i pouzdani sustavi vrednovanja koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

omogućuju UCITS-u da izračuna neto vrijednost imovine u skladu s vrijednošću po kojoj bi se financijski instrument iz portfelja mogao razmijeniti između informiranih i spremnih strana u transakciji pred pogodbom;

(b)

zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući sustave koji se temelje na amortiziranom trošku.

3.   Smatra se da su kriteriji iz stavaka 1. i 2. zadovoljeni u slučaju financijskih instrumenata kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu u smislu članka 1. stavka 9. Direktive 85/611/EEZ, a koji su uvršteni na uređeno tržište ili se njima trguje na uređenom tržištu u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) Direktive, osim ako UCITS ne raspolaže informacijama koje bi dovele do drukčije odluke.

Članak 5.

Članak 19. stavak 1. točka (h) Direktive 85/611/EEZ

Instrumenti čije je izdavanje ili izdavatelj regulirano za potrebe zaštite ulagatelja i štednje

1.   Upućivanje u članku 19. stavku 1. točki (h) Direktive 85/611/EEZ na instrumente tržišta novca, s izuzetkom onih kojima se trguje na uređenom tržištu, čije je izdavanje ili izdavatelj regulirano za potrebe zaštite ulagatelja i štednje smatra se upućivanjem na financijske instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

ispunjavaju jedan od kriterija navedenih u članku 3. stavku 2. i sve kriterije navedene u članku 4. stavcima 1. i 2.;

(b)

o njima su dostupne odgovarajuće informacije, uključujući informacije koje omogućuju adekvatnu procjenu kreditnih rizika povezanih s ulaganjem u takve instrumente, uzimajući u obzir članke 2., 3. i 4. ovog članka;

(c)

slobodno su prenosivi;

2.   Kod instrumenata tržišta novca koji su navedeni u članku 19. stavku 1. točki (h), drugoj i četvrtoj alineji Direktive 85/611/EEZ, ili koje izdaje lokalno ili regionalno tijelo države članice ili međunarodna javnopravna organizacija, ali za koje ne jamči država članica odnosno, u slučaju federalne države koja je država članica EU, neka od jedinica federacije, odgovarajuće informacije iz stavka 1. točke (b) ovog članka obuhvaćaju sljedeće:

(a)

informacije o izdanju ili programu izdanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca;

(b)

ažuriranje informacija iz točke (a) u redovitim razmacima i kada nastupi značajan događaj;

(c)

informacije iz točke (a) koje su provjerile odgovarajuće kvalificirane treće osobe neovisne o uputama izdavatelja;

(d)

raspoložive i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdanja.

3.   Kod instrumenata tržišta novca iz članka 19. stavka 1. točke (h) treće alineje Direktive 85/611/EEZ, odgovarajuće informacije iz stavka 1. točke (b) ovog članka obuhvaćaju sljedeće:

(a)

informacije o izdanju ili programu izdanja ili o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca;

(b)

ažuriranje informacija iz točke (a) u redovitim razmacima i kada nastupi značajan događaj;

(c)

raspoložive i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdanja, odnosno druge podatke koji omogućuju adekvatnu procjenu kreditnih rizika povezanih s ulaganjem u te instrumente.

4.   Kod svih instrumenata tržišta novca iz članka 19. stavka 1. točke (h), prve alineje Direktive 85/611/EEZ, s izuzetkom onih koji su navedeni u stavku 2. ovog članka i onih koje izdaje Europska središnja banka ili središnja banka neke države članice, odgovarajuće informacije iz stavka 1. točke (b) ovog članka sastoje se od informacija o izdanju ili programu izdanja ili o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca.

Članak 6.

Članak 19. stavak 1. točka (h) Direktive 85/611/EEZ

Ustanova koja podliježe i postupa u skladu s pravilima nadzora koja su, prema mišljenju nadležnih tijela, barem onoliko stroga kao i ona u zakonodavstvu Zajednice

Upućivanje u članku 19. stavku 1. točki (h), trećoj alineji Direktive 85/611/EEC na ustanovu koja podliježe i postupa u skladu s pravilima nadzora koja su, prema mišljenju nadležnih tijela, barem onoliko stroga kao i ona u zakonodavstvu Zajednice smatra se upućivanjem na izdavatelja koji podliježe i postupa u skladu s pravilima nadzora te ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

1.

ima sjedište u Europskom gospodarskom prostoru;

2.

ima sjedište u nekoj od zemalja OECD-a koje pripadaju grupi G-10;

3.

ima barem investicijski rejting;

4.

na temelju dubinske analize izdavatelja može se pokazati da su pravila nadzora koja se primjenjuju na izdavatelja barem onoliko stroga kao i ona u zakonodavstvu Zajednice.

Članak 7.

Članak 19. stavak 1. točka (h) Direktive 85/611/EEZ

Subjekti za sekuritizaciju koji koriste bankovne linije za likvidnost

1.   Upućivanje u članku 19. stavku 1. točki (h) četvrtoj alineji Direktive 85/611/EEZ na subjekte za sekuritizaciju smatra se upućivanjem na strukture u obliku društva, fonda ili ugovornog odnosa, uspostavljene za potrebe obavljanja poslova sekuritizacije.

2.   Upućivanje u članku 19. stavku 1. točki (h), četvrtoj alineji Direktive 85/611/EEZ na bankovne linije likvidnosti smatra se upućivanjem na bankovne usluge za koje jamči financijska institucija koja sama ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. točke (h), treće alineje Direktive 85/611/EEZ.

Članak 8.

Članak 1. stavak 2. i članak 19. stavak 1. točka (g) Direktive 85/611/EEZ

Likvidna financijska imovina s obzirom na izvedene financijske instrumente

1.   Upućivanje na likvidnu financijsku imovinu u članku 1. stavku 2. Direktive 85/611/EEZ smatra se, s obzirom na izvedene financijske instrumente, upućivanjem na izvedene financijske instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

njihovu temeljnu imovinu čini jedno ili više od sljedećeg:

i.

vrste imovine navedene u članku 19. stavku 1. Direktive 85/611/EEZ, uključujući financijske instrumente koji imaju jedno ili više obilježja te imovine;

ii.

kamatne stope;

iii.

devizni tečajevi ili valute;

iv.

financijski indeksi;

(b)

u slučaju neuvrštenih izvedenica (OTC izvedenica), ispunjavaju uvjete iz članka 19. stavka 1. točke (g), druge i treće alineje Direktive 85/611/EEZ.

2.   Izvedeni financijski instrumenti iz članka 19. stavka 1. točke (g) Direktive 85/611/EEZ uključuju instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

omogućuju prijenos kreditnog rizika povezanog s imovinom iz stavka 1. točke (a) ovog članka neovisno o drugim rizicima povezanim s tom imovinom;

(b)

ne rezultiraju isporukom ili prijenosom druge imovine, uključujući i gotovinu, osim one navedene u članku 19. stavcima 1. i 2. Direktive 85/611/EEZ;

(c)

zadovoljavaju kriterije za OTC izvedenice koji su definirani u članku 19. stavku 1. točki (g), drugoj i trećoj alineji Direktive 85/611/EEZ te u stavcima 3. i 4. ovog članka;

(d)

rizici povezani s njima na odgovarajući su način obuhvaćeni procesom upravljanja rizicima koji primjenjuje UCITS i njegovim mehanizmima unutarnje kontrole u slučaju asimetrije informacija između UCITS-a i druge ugovorne stranke kod ugovaranja kreditne izvedenice, koja je posljedica eventualnog pristupa druge ugovorne stranke informacijama koje još nisu javno dostupne o subjektima na čijoj imovini se temelje kreditne izvedenice.

3.   U smislu članka 19. stavka 1. točke (g), treće alineje Direktive 85/611/EEZ, upućivanje na fer vrijednost smatra se upućivanjem na iznos za koji bi imovina mogla biti zamijenjena, odnosno obveza podmirena, između informiranih i spremnih strana u transakciji pred pogodbom.

4.   U smislu članka 19. stavka 1. točke (g), treće alineje Direktive 85/611/EEZ, pouzdano i provjerljivo vrednovanje smatra se vrednovanjem koje provodi UCITS, a koje odgovara fer vrijednosti iz stavka 3. ovog članka i koje se ne temelji samo na tržišnim cijenama koje odredi druga ugovorna strana te ispunjava i sljedeće kriterije:

(a)

temelj za vrednovanje jest pouzdana trenutačna tržišna vrijednost instrumenta ili, ako takva vrijednost nije dostupna, model za određivanje cijene u kojem se koristi odgovarajuća priznata metodologija;

(b)

potvrdu vrednovanja vrši netko od sljedećih:

i.

odgovarajuća treća osoba koja je neovisna o drugoj ugovornoj stranki u trgovini OTC izvedenicom, dovoljno često te na način koji omogućava UCITS-u da provjeri taj postupak;

ii.

jedinica unutar UCITS-a koja je neovisna od odjela odgovornog za upravljanje imovinom i koja je primjereno opremljena za te potrebe.

5.   Upućivanje na likvidnu financijsku imovinu u članku 1. stavku 2. i članku 19. stavku 1. točki (g) Direktive 85/611/EEZ ne uključuje izvedenice na robu.

Članak 9.

Članak 19. stavak 1. točka (g) Direktive 85/611/EEZ

Financijski indeksi

1.   Upućivanje na financijske indekse u članku 19. stavku 1. točki (g) Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na financijske indekse koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

(a)

dovoljno su diverzificirani tako da se ispunjavaju sljedeći kriteriji:

i.

indeks je sastavljen na takav način da promjene cijene ili aktivnosti trgovanja koje se odnose na jednu komponentu ne utječu prekomjerno na kretanje čitavog indeksa;

ii.

ako je indeks sastavljen od imovine iz članka 19. stavka 1. Direktive 85/611/EEZ, on je diverzificiran barem u skladu s člankom 22.a te Direktive;

iii.

ako je indeks sastavljen od imovine koja nije navedena u članku 19. stavku 1. Direktive 85/611/EEZ, on je diverzificiran na način koji je propisan člankom 22.a te Direktive;

(b)

predstavljaju odgovarajuću referentnu vrijednost za tržište na koje se odnose tako da se ispunjavaju sljedeći kriteriji:

i.

indeks mjeri kretanje reprezentativne grupe temeljne imovine na relevantan i primjeren način;

ii.

indeks se redovito revidira, odnosno njegov sastav se prilagođava, kako bi se zajamčilo da on uvijek odražava tržišta na koja se odnosi u skladu s javno raspoloživim kriterijima;

iii.

temeljna imovina dovoljno je likvidna, što korisnicima omogućuje repliciranje indeksa ako je to potrebno;

(c)

objavljuju se na primjeren način tako da se ispunjavaju sljedeći kriteriji:

i.

proces njihova objavljivanja temelji se na pouzdanim postupcima prikupljanja cijena, izračunavanja i naknadnog objavljivanja vrijednosti indeksa, uključujući postupke utvrđivanja cijena za komponente za koje ne postoji tržišna cijena;

ii.

značajne informacije o pitanjima kao što su metodologije za izračun indeksa i prilagodbu sastava indeksa, promjene indeksa ili bilo kakve operativne poteškoće u davanju pravovremenih ili točnih informacija pružaju se na široko dostupan i ažuran način.

2.   Ako struktura imovine na kojoj se temelje izvedeni financijski instrumenti u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 85/611/EEZ ne ispunjava kriterije navedene u stavku 1. ovog članka, ti izvedeni financijski instrumenti smatraju se, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije iz članka 8. stavka 1. ove Direktive, izvedenim financijskim instrumentima koji se odnose na kombinaciju imovine iz članka 8. stavka 1. točke (a) podtočaka i., ii. i iii.

Članak 10.

Članak 21. stavak 3. Direktive 85/611/EEZ, četvrti podstavak

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama

1.   Upućivanje na prenosive vrijednosne papire s ugrađenim izvedenicama u članku 21. stavku 3. četvrtom podstavku Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na financijske instrumente koji ispunjavaju kriterije navedene u članku 2. stavku 1. ove Direktive te sadrže komponentu koja ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

zbog te komponente neki ili svi novčani tokovi koji bi inače bili potrebni kod prenosivog vrijednosnog papira koji služi kao osnovni ugovor mogu se modificirati prema određenoj kamatnoj stopi, cijeni financijskog instrumenta, deviznom tečaju, cjenovnom indeksu ili indeksu stopa, kreditnom rejtingu ili kreditnom indeksu, odnosno nekoj drugoj varijabli, te zbog toga varirati na sličan način kao i samostalna izvedenica;

(b)

ekonomske karakteristike i rizici te komponente nisu usko povezani s ekonomskim karakteristikama i rizicima osnovnog ugovora;

(c)

ima značajan utjecaj na profil rizičnosti i utvrđivanje cijene prenosivog vrijednosnog papira.

2.   Instrumenti tržišta novca koji ispunjavaju jedan od kriterija navedenih u članku 3., stavku 2. i sve kriterije navedene u članku 4. stavcima 1. i 2. te koji sadrže komponentu koja ispunjava kriterije iz članka 1. ovog članka smatraju se instrumentima tržišta novca s ugrađenom izvedenicom.

3.   Za prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne smatra se da ima ugrađenu izvedenicu ako sadrži komponentu koja je ugovorno prenosiva neovisno o prenosivom vrijednosnom papiru ili instrumentu tržišta novca. Takva se komponenta smatra posebnim financijskim instrumentom.

Članak 11.

Članak 21. stavak 2. Direktive 85/611/EEZ

Tehnike i instrumenti za učinkovito upravljanje portfeljem

1.   Upućivanje u članku 21. stavku 2. Direktive 85/611/EEZ na tehnike i instrumente koji se odnose na prenosive vrijednosne papire i koji se koriste za potrebe učinkovitog upravljanja portfeljem smatra se upućivanjem na tehnike i instrumente koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

ekonomski su prihvatljivi jer ih je moguće realizirati na ekonomičan način;

(b)

primjenjuju se radi ostvarenja jednog ili više sljedećih ciljeva:

i.

smanjenje rizika;

ii.

smanjenje troškova;

iii.

stvaranje dodatnog kapitala ili prihoda za UCITS uz razinu rizika koja je u skladu s profilom rizičnosti UCITS-a i pravilima o diverzifikaciji rizika koja su utvrđena člankom 22. Direktive 85/611/EEZ;

(c)

rizici povezani s njima na odgovarajući su način obuhvaćeni procesom upravljanja rizicima koji primjenjuje UCITS.

2.   Tehnike i instrumenti koji ispunjavaju kriterije iz stavka 1. i odnose se na instrumente tržišta novca smatraju se tehnikama i instrumentima iz članka 21. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ koji se odnose na instrumente tržišta novca, a primjenjuju se za potrebe učinkovitog upravljanja portfeljem.

Članak 12.

Članak 22.a stavak 1. Direktive 85/611/EEZ

UCITS-i koji repliciraju indekse

1.   Upućivanje na repliciranje sastava dioničkog ili obvezničkog indeksa iz članka 22.a stavka 2. Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na repliciranje sastava temeljne imovine indeksa, uključujući primjenu izvedenica ili drugih tehnika i instrumenata iz članka 21. stavka 2. Direktive 85/611/EEZ i članka 11. ove Direktive.

2.   Upućivanje na indeks čiji je sastav dovoljno diverzificiran u članku 22.a stavku 1. prvoj alineji Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na indeks koji udovoljava pravilima diverzifikacije rizika iz članka 22.a te Direktive.

3.   Upućivanje na indeks koji predstavlja odgovarajuću referentnu vrijednost u članku 22.a stavku 1. drugoj alineji Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na indeks za koji institucija koja ga izračunava i održava primjenjuje priznatu metodologiju koja u pravilu ne rezultira isključivanjem nekog značajnog izdavatelja na tržištu na koje se indeks odnosi.

4.   Upućivanje na indeks objavljen na odgovarajući način u članku 22.a stavku 1. trećoj alineji Direktive 85/611/EEZ smatra se upućivanjem na indeks koji ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

dostupan je javnosti;

(b)

institucija koja izračunava i održava indeks neovisna je od UCITS-a koji replicira indeks.

Točka (b) ne predstavlja prepreku da institucija koja izračunava i održava indeks i UCITS budu članovi iste grupacije poduzeća pod uvjetom da su uspostavljeni učinkoviti mehanizmi za upravljanje sukobom interesa.

Članak 13.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 23. ožujka 2008. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One primjenjuju te odredbe od 23. srpnja 2008.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2007.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 375, 31.12.1985., str. 3. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.).