03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

55


32007L0010


L 063/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.02.2007.


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/10/EZ

od 21. veljače 2007.

o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/119/EEZ s obzirom na mjere koje se trebaju poduzeti unutar zaraženog područja nakon izbijanja vezikularne enterovirusne bolesti svinja

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za kontrolu određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (1), a posebno njezin članak 24. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 92/119/EEZ utvrđuju se mjere za kontrolu određenih bolesti životinja. U Prilogu II. toj Direktivi predviđene su posebne odredbe za vezikularnu enterovirusnu bolest svinja.

(2)

S obzirom da su direktive Vijeća 72/461/EEZ (3) i 80/215/EEZ (4) stavljene izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2006., upute na te direktive sadržane u Direktivi 91/119/EEZ trebaju se zamijeniti upućivanjem na priloge II. i III. Direktivi 2002/99/EZ.

(3)

Primjereno je osigurati posebno rješenje s obzirom na označivanje mesa i njegovu kasniju uporabu, kao i odredište prerađenih proizvoda, ako situacija u pogledu vezikularne enterovirusne bolesti svinja to dopušta, pod uvjetom da je to učinjeno tako da nije narušen stupanj zaštite od vezikularne enterovirusne bolesti svinja za trgovinu unutar Zajednice ili međunarodnu trgovinu.

(4)

Određene države članice obavijestile su Komisiju da je identifikacijska oznaka određena Prilogom II. Direktivi 2002/99/EZ kod proizvođača i potrošača u industriji loše prihvaćena. Shodno tome, primjereno je osigurati alternativnu identifikacijsku oznaku koju države članice mogu odlučiti primijeniti. Međutim, u interesu kontrola, važno je da države članice Komisiju prethodno obavijeste ako odluče primijeniti alternativnu identifikacijsku oznaku u slučaju izbijanja vezikularne enterovirusne bolesti svinja.

(5)

Alternativna identifikacijska oznaka predviđena ovom Direktivom treba se jasno razlikovati od ostalih identifikacijskih oznaka koje se primjenjuju za meso svinja u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (5) ili Uredbom Komisije (EZ) br. 2076/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju prijelaznih dogovora za provedbu uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (6).

(6)

Za razliku od općih odredaba članka 13. Direktive 92/119/EEZ, posebne odredbe za vezikularnu enterovirusnu bolest svinja u Prilogu II. toj Direktivi ne osiguravaju odobrenje za premještanje životinja s gospodarstva unutar zaraženog područja u slučaju da je zabrana premještanja na snazi dulje od 30 dana zbog pojave daljnjih slučajeva bolesti. Primjereno je osigurati takvo izuzeće za gospodarstva u kojima bi držanje životinja u razdoblju duljem od 30 dana, stvorilo probleme.

(7)

Mjere predviđene ovom Direktivom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Odjeljak 7. Priloga II. Direktivi 92/119/EEZ mijenja se kako slijedi:

(1)

Točka 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

meso svinja iz točke (f) podtočke i.:

i.

ne ulazi u trgovinu unutar Zajednice ili u međunarodnu trgovinu i nosi oznaku zdravstvene ispravnosti za svježe meso kako je predviđeno Prilogom II. Direktivi Vijeća 2002/99/EZ (7);

ii.

dobiva se, rasijeca, prevozi i pohranjuje odvojeno od mesa namijenjenog za trgovinu unutar Zajednice ili za međunarodnu trgovinu i koristi se tako da se izbjegava njegova uporaba za mesne proizvode namijenjene za trgovinu unutar Zajednice ili za međunarodnu trgovinu, osim ako je podvrgnuto preradi određenoj u Prilogu III. Direktivi 2002/99/EZ;

(b)

dodaje se sljedeća točka (h):

„(h)

i.

odstupajući od točke (g), za meso dobiveno od svinja iz točke (f) podtočke i. države članice mogu odlučiti koristiti drugu identifikacijsku oznaku osim posebne identifikacijske oznake kako je određeno u Prilogu II. Direktivi 2002/99/EZ, pod uvjetom da se jasno razlikuje od ostalih identifikacijskih oznaka koje se primjenjuju na svinjsko meso u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili Uredbom Komisije (EZ) br. 2076/2005 (9);

Države članice koje odluče koristiti alternativnu identifikacijsku oznaku o tome izvješćuju Komisiju u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja;

ii.

u smislu podtočke i. identifikacijska oznaka mora biti čitljiva i neizbrisiva, slova se moraju jednostavno razaznavati i biti jasno istaknuta. Identifikacijska oznaka mora imati sljedeći oblik i sadržavati sljedeće naznake:

Image

XY znači odgovarajući kôd zemlje određen točkom 6. dijela B odjeljka I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

1234 znači odobreni broj objekta kako se spominje u točki 7. dijela B odjeljka I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

(2)

Dodaje se sljedeća točka 5.:

„5.

Ako se zabrane određene točkom 2.(f) održe dulje od 30 dana zbog pojave daljnjih slučajeva bolesti i posljedično se pojave problemi u držanju životinja, nadležno tijelo može, slijedom zahtjeva koji podnosi vlasnik u kojemu objašnjava osnove za takav zahtjev i pod uvjetom da je službeni veterinar provjerio činjenice, odobriti premještanje životinja iz gospodarstva unutar zaraženog područja. Točke 2.(f) i 2.(h) primjenjuju se mutatis mutandis.”

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 1. siječnja 2008. One odmah Komisiji dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose te odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2007.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 62, 15.3.1993., str. 69. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).

(2)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(3)  SL L 302, 31.12.1972., str. 24. Direktiva stavljena izvan snage Direktivom 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 157, 30.4.2004., str. 33.).

(4)  SL L 47, 21.12.1980., str. 4. Direktiva stavljena izvan snage Direktivom 2004/41/EZ.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 5.; ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(6)  SL L 338, 22.12.2005., str. 83.

(7)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.”;

(8)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55. ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22.

(9)  SL L 338, 22.12.2005., str. 83.”