19/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

85


32007D0533


L 205/63

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.06.2007.


ODLUKA VIJEĆA 2007/533/PUP

od 12. lipnja 2007.

o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 30. stavak 1. točke (a) i (b) te članak 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Schengenski informacijski sustav (SIS) uspostavljen u skladu s odredbama Glave IV. Konvencije od 19. lipnja 1990. o provođenju Schengenskoga sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluxa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (2) (Schengenska konvencija) i njegov razvoj SIS 1+, predstavlja temeljno sredstvo za primjenu odredaba schengenske pravne stečevine, kako je uključena u okvir Europske unije.

(2)

Razvoj druge generacije sustava SIS (SIS II) povjeren je Komisiji u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2424/2001 (3) i Odlukom Vijeća 2001/886/PUP od 6. prosinca 2001. o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (4). Sustav SIS II zamijenit će sustav SIS kako je uspostavljen Schengenskom konvencijom.

(3)

Ova je Odluka nužan pravni temelj za uređenje sustava SIS II u vezi s pitanjima koja pripadaju u područje primjene Ugovora o Europskoj uniji (Ugovor o EU-u). Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i upotrebi druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (5) nužan je pravni temelj za uređenje sustava SIS II u vezi s pitanjima koja spadaju u područje primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Ugovor o EZ-u).

(4)

Činjenica da se pravni temelj potreban za uređenje sustava SIS II sastoji od zasebnih instrumenata, ne utječe na načelo da je sustav SIS II jedinstven informacijski sustav koji bi trebao kao takav djelovati. Određene odredbe ovih instrumenata trebale bi, stoga, biti identične.

(5)

Sustav SIS II treba biti kompenzacijska mjera za održavanje visokoga stupnja sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Europske unije tako da podupire operativnu suradnju policijskih i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima.

(6)

Potrebno je utvrditi ciljeve sustava SIS II, njegov tehnički ustroj i financiranje, da bi se utvrdila pravila o njegovu djelovanju i korištenju te utvrdile nadležnosti, kategorije podataka koje treba unijeti u sustav, namjenu unosa podataka, mjerila za njihov unos, tijela nadležna za pristup podacima, uzajamne veze između upozorenja i dodatnih propisa o obradi podataka i sigurnosti osobnih podataka.

(7)

SIS II treba uključiti središnji sustav (Središnji SIS II) i nacionalne aplikacije. Izdaci povezani s djelovanjem Središnjeg sustava SIS II i s njim povezane komunikacijske infrastrukture trebali bi teretiti glavni proračun Europske unije.

(8)

Potrebno je izraditi priručnik s podrobnim pravilima za razmjenu određenih dopunskih podataka u vezi s upozorenjem. Nacionalna tijela u svakoj državi članici trebala bi osigurati razmjenu tih podataka.

(9)

U prijelaznome razdoblju Komisija bi trebala biti odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom SIS II i dijelovima komunikacijske infrastrukture. Međutim, da se osigura nesmetan prijelaz na SIS II, ona može delegirati cjelokupnu nadležnost ili neka od ovlaštenja na dva nacionalna tijela javnoga sektora. Dugoročno gledano na temelju procjene utjecaja koja sadrži podrobnu analizu mogućnosti s financijskoga, operativnoga i organizacijskoga aspekta te zakonodavnih prijedloga Komisije, trebalo bi osnovati tijelo za upravljanje koje bi bilo nadležno za te zadatke. Prijelazno razdoblje, stoga, ne bi trebalo trajati duže od pet godina od dana primjene ove Direktive.

(10)

SIS II morao bi sadržavati upozorenja protiv osoba za koje se traži uhićenje radi predaje ili izručenja. Uz upozorenja, poželjno je osigurati razmjenu dopunskih podataka koja je potrebna u postupku predaje i izručenja. Osobito bi trebalo u sustavu SIS II obraditi podatke iz članka 8. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupku predaje između država članica (6).

(11)

Trebalo bi omogućiti da se u sustav SIS II može dodati prijevod dodatnih podataka unesenih radi predaje na temelju Europskog uhidbenog naloga i radi izručenja.

(12)

Sustav SIS II trebao bi sadržavati upozorenja o nestalim osobama radi njihove zaštite ili zbog sprečavanja prijetnji, o osobama koje se traže radi sudskog postupka, o osobama i predmetima za skrivenu ili namjensku provjeru i predmetima zbog zapljene ili korištenja kao dokaza u kaznenom postupku.

(13)

Upozorenja se ne bi trebala čuvati u sustavu SIS II dulje od vremena koje se traži za izvršenje svrhe za koju su pohranjena. Upozorenja bi načelno trebalo automatski izbrisati iz SIS II nakon tri godine. Upozorenja o predmetima unesena zbog skrivene ili posebne kontrole trebali bi se automatski brisati iz sustava SIS II nakon pet godina. Upozorenja za zapljenu ili korištenje kao dokaz u kaznenom postupku trebali bi se automatski izbrisati iz SIS II nakon 10 godina. Odluke o čuvanju upozorenja o osobama trebale bi se temeljiti na cjelovitoj pojedinačnoj procjeni. Države članice trebale bi pregledavati upozorenja o osobama u utvrđenom vremenu i voditi statistiku o broju upozorenja za osobe za koje je vrijeme čuvanja produženo.

(14)

Sustav SIS II trebao bi omogućiti obradu biometričkih podataka koji bi pomogli pri vjerodostojnoj identifikaciji konkretnih osoba. U istom kontekstu sustav SIS II trebao bi također omogućiti obradu podataka o pojedincima čiji je identitet zloupotrijebljen da bi se izbjegle neugodnosti zbog pogrešne identifikacije; pritom je potrebno poštovati odgovarajuće zaštitne mjere, posebno suglasnost konkretnog pojedinca i strogo ograničenje namjena za koje se takvi podaci mogu zakonito obrađivati.

(15)

Državama članicama trebalo bi omogućiti da upozorenju dodaju bilješku, dalje u tekstu „oznaka”, koja znači da na svom državnom području neće provoditi mjere na temelju upozorenja. Kada su upozorenja izdana za uhićenje radi predaje, ništa iz ove Odluke ne smije se tumačiti kao odstupanje ili sprječavanje primjene odredaba iz Okvirne odluke 2002/584/PUP. Odluka da se doda oznaka upozorenju trebala bi se temeljiti isključivo na razlozima za odbijanje koji su navedeni u Okvirnoj odluci.

(16)

Kada je dodana oznaka i kada se sazna mjesto gdje se osoba koja se treba uhititi radi predaje nalazi, o tom mjestu se uvijek mora obavijestiti pravosudno tijelo koje je izdalo nalog za uhićenje koje može odlučiti da Europski uhidbeni nalog proslijedi nadležnomu pravosudnom tijelu u skladu s odredbama Okvirne odluke 2002/584/PUP.

(17)

Državama članicama trebalo bi biti omogućeno da utvrde kontakte između upozorenja u SIS II. Uspostava kontakata između dva ili više upozorenja od strane država članica ne bi trebala imati utjecaja na radnje koje se trebaju poduzeti, vrijeme čuvanje ili pravo pristupa upozorenjima.

(18)

Podaci obrađeni u SIS II u okviru primjene ove Odluke ne bi trebali biti prosljeđivani ili učinjeni dostupnima trećim državama ili međunarodnim organizacijama. Međutim, preporučljivo je jačati suradnju između Europske unije i Interpola poticanjem učinkovite razmjene podataka o putovnicama. Ako osobni podaci budu proslijeđeni iz sustava SIS II Interpolu, ti bi osobni podaci trebali biti odgovarajuće zaštićeni, što je zajamčeno sporazumom, koji sadrži stroge sigurnosne mjere i uvjete.

(19)

Sve države članice ratificirale su Konvenciju Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka. Konvencija predviđa određene iznimke i ograničenja prava i obveza koje osigurava. Osobni podaci koji se obrađuju u okviru provedbe ove Odluke trebali bi se zaštititi u skladu s načelima Konvencije. Načela iz Konvencije u ovoj Odluci trebala bi biti dopunjena i obrazložena, kad je to potrebno.

(20)

Načela iz Preporuke R (87) 15 Odbora ministara Vijeća Europe od 17. rujna 1987. o korištenju osobnih podataka u policijskome sektoru trebala bi se uzeti u obzir pri obradi osobnih podataka od strane policijskih tijela pri primjeni ove Odluke.

(21)

Komisija je Vijeću dostavila prijedlog Okvirne odluke o zaštiti osobnih podataka u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima, koja bi trebala biti prihvaćena do kraja 2006. i primjenjivati se na osobne podatke koji se u skladu s tom Odlukom obrađuju o okviru druge generacije Schengenskog informacijskog sustava i s tim povezanom razmjenom dodatnih podataka.

(22)

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice i o slobodnom protoku tih podataka (7), a posebno njezine odredbe o tajnosti i sigurnosti obrade, primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice kada izvršavaju svoja ovlaštenja za operativno upravljanje sustavom SIS II u provođenju aktivnosti koje su u cijelosti ili djelomično u području primjene prava Zajednice. Obrada osobnih podataka u sustavu SIS II djelomično pripada u područje primjene prava Zajednice. Za dosljednu i usklađenu primjenu pravila o zaštiti temeljnih prava i sloboda pojedinaca pri obradi osobnih podataka potrebno je objašnjenje da se za Komisiju kad obrađuje osobne podatke u okviru primjene ove Odluke primjenjuje Uredba (EZ) br. 45/2001. Prema potrebi, načela iz Uredbe (EZ) br. 45/2001 trebala bi se u ovoj Odluci dopuniti i pojasniti.

(23)

U mjeri u kojoj je to potrebno zbog tajnosti, za službenike i druge zaposlenike čiji je rad povezan sa sustavom SIS II trebale bi se primjenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica.

(24)

Preporučuje se da nacionalna nadzorna tijela nadgledaju zakonitost obrade osobnih podataka od strane država članica, dok bi Europski nadzornik zaštite podataka, imenovan u skladu s Odlukom 2004/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2003. o imenovanju nezavisnog nadzornog tijela iz članka 286. Ugovora o EZ-u (8) trebao nadgledati djelatnosti institucija i tijela Zajednice u vezi s obradom osobnih podataka s obzirom na ograničene zadaće institucija i tijela Zajednice u vezi sa samim podacima.

(25)

Države članice i Komisija pripremaju sigurnosni plan radi lakšeg izvršavanja sigurnosnih obveza i međusobno surađuju kako bi se pitanja sigurnosti usklađeno rješavala.

(26)

Odredbe Konvencije od 26. srpnja 1995. o osnivanju Europskog policijskog ureda (9) (dalje u tekstu „Konvencija o Europolu”) o zaštiti podataka primjenjuje se na obradu podataka iz sustava SIS II od strane Europola, uključujući nadležnost Zajedničkog nadzornog tijela osnovanog u skladu s Konvencijom o Europolu, za nadzor aktivnosti Europola i odgovornosti za svaku nezakonitu obradu podataka od strane Europola.

(27)

Odredbe Odluke 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. o osnivanju Eurojusta za jačanje borbe protiv teškog kriminala (10) u vezi sa zaštitom podataka primjenjuju se na obradu podataka sustava SIS II od strane Eurojusta, uključujući ovlaštenja Zajedničkog nadzornog tijela osnovanog sukladno toj Odluci za nadzor aktivnosti Eurojusta i odgovornosti za svaku nezakonitu obradu osobnih podataka od strane Eurojusta.

(28)

Radi osiguranja transparentnosti Komisija ili tijelo za upravljanje, ako je osnovano, svake bi dvije godine trebalo izraditi izvješće o tehničkom djelovanju Središnjeg sustava SIS II i komunikacijske infrastrukture, uključujući njegovu sigurnost te o razmjeni dopunskih podataka. Komisija svake četiri godine daje cjelovitu ocjenu.

(29)

Određene aspekte sustava SIS II, kao što su tehnička pravila o unosu podataka, uključujući podatke potrebne za unošenje upozorenja, ažuriranje, brisanje i traženje podataka, pravila o sukladnosti i prednosti upozorenja, dodavanju oznaka, vezama između upozorenja i razmjeni dopunskih podataka, odredbe ove Odluke ne mogu iscrpno pokriti zbog njihove tehničke prirode, nedovoljne preciznosti i potrebe za redovitim ažuriranjem. Provedbene ovlasti povezane s tim aspektima bi trebalo stoga delegirati Komisiji. Kod tehničkih pravila za pretraživanje upozorenja uzima se u obzir nesmetano djelovanje nacionalnih korisničkih programa. Podložno procjeni utjecaja koji daje Komisija, trebalo bi se odlučiti do koje mjere provedbene mjere mogu biti u nadležnosti tijela za upravljanje, nakon što se to tijelo uspostavi.

(30)

Ovom bi Odlukom trebalo utvrditi postupak donošenja mjera potrebnih za njezinu provedbu. Postupak donošenja mjera sukladno ovoj Odluci i Uredbi (EZ) br. 1987/2006 trebao bi biti jednak.

(31)

Preporučljivo je donijeti prijelazne odredbe u vezi s upozorenjima izdanih u sustavu SIS 1 + koje se trebaju prenijeti u sustav SIS II. Neke odredbe schengenske pravne stečevine trebale bi se nastaviti primjenjivati tijekom ograničenog razdoblja dok države članice ne provjere sukladnost tih upozorenja s novim pravnim okvirom. Sukladnost tih upozorenja o osobama trebala bi biti razmatrana kao prioritet. Nadalje, pri svakoj promjeni, dodavanju, ispravku ili ažuriranju upozorenja iz sustava SIS 1 + u sustav SIS II te pri svakom zadatku za takvo upozorenje trebalo bi odmah razmotriti njihovu sukladnost s odredbama ove Odluke.

(32)

Potrebno je utvrditi posebna pravila o dijelu sredstava namijenjenih za djelatnosti SIS-a koje nisu dio Općeg proračuna Europske unije.

(33)

Budući da ciljeve predloženih mjera, tj. uspostave zajedničkog informacijskog sustava i njegova pravnog uređenja, države članice ne mogu ostvariti na zadovoljavajući način, i koji se stoga, zbog opsega i učinaka mjera, mogu bolje ostvariti na razini Europske unije, Vijeće može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o EZ-u i članku 2. Ugovora o EU-u. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o EZ-u, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(34)

Ova Odluka poštuje temeljna prava i uzima u obzir priznata načela, posebno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(35)

Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u ovoj Odluci u skladu s člankom 5. Protokola o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije koji je priložen Ugovoru o EU-u i Ugovoru o EZ-u, i u skladu s člankom 8. stavkom 2. Odluke Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine i Sjeverne Irske da sudjeluju u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (11).

(36)

Irska sudjeluje u ovoj Odluci u skladu s člankom 5. Protokola o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije koji je priložen Ugovoru o EU-u i Ugovoru o EZ-u te člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske da sudjeluje u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (12).

(37)

Ova Odluka ne dovodi u pitanje dogovore o djelomičnom sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine i Irske u schengenskoj pravnoj stečevini, kako je utvrđeno u Odluci 2000/365/EZ odnosno 2002/192/EZ.

(38)

Za Island i Norvešku ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji je zaključilo Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o pridruživanju tih dviju država provođenju, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (13) koji spada u područje iz članka 1. točke G. Odluke Vijeća 1999/437/EZ (14) o određenim dogovorima za primjenu ovog Sporazuma.

(39)

Trebalo bi postići dogovor koji će predstavnicima Irske i Norveške omogućiti sudjelovanje u radu odbora koji pomažu Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlaštenja. Takav je dogovor predviđen u razmjeni nota između Vijeća Europske unije i Republike Irske i Kraljevine Norveške o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlaštenja (15), koje su priložene gore navedenom Sporazumu.

(40)

Za Švicarsku ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma potpisanog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provođenju, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, iz područja iz članka 1. točke G. Odluke Vijeća 1999/437/EZ u vezi s člankom 4. stavkom 1. odluka Vijeća 2004/849/EZ (16) i 2004/860/EZ (17).

(41)

Trebalo bi postići dogovor koji će predstavnicima Švicarske omogućiti sudjelovanje u radu odbora koji pomažu Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlaštenja. Takav je dogovor predviđen u razmjeni nota između Zajednice i Švicarske, koje su priložene u naprijed navedenom Sporazumu.

(42)

Ova Odluka predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. i članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005.

(43)

Ova bi se Odluka trebala primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, Irsku i Švicarsku na dan određen u skladu s postupcima utvrđenim mjerodavnim instrumentima za primjenu schengenske pravne stečevine na te države,

ODLUČILO JE:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uspostava i opća svrha sustava SIS II

1.   Ovime se uspostavlja Druga generacija Schengenskog informacijskog sustava (SIS II).

2.   Svrha je sustava SIS II u skladu s ovom Odlukom osigurati visok stupanj sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Europske unije, uključujući održavanje javnog reda i sigurnosti kao i osiguranje sigurnosti na državnim područjima država članica te primjenjivati odredbe glave IV. Trećeg dijela Ugovora o EZ-u o kretanju osoba na njihovim državnim područjima korištenjem informacija koje se dostavljaju tim sustavom.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupci za unos i obradu upozorenja o osobama i predmetima u sustavu SIS II te razmjena dopunskih i dodatnih podataka za potrebe policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima.

2.   Ovom se Odlukom također utvrđuju odredbe o tehničkom ustroju sustava SIS II, nadležnostima država članica i tijela za upravljanje iz članka 15., obradi općih podataka, pravima konkretnih osoba i odgovornostima.

Članak 3.

Definicije

1.   U smislu ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„upozorenje” znači niz podataka unesenih u sustav SIS II koji nadležnim tijelima omogućuju identificirati osobu ili predmet radi poduzimanja konkretnog djelovanja;

(b)

„dopunski podaci” znači podaci koji nisu pohranjeni u sustav SIS II, ali su povezani s upozorenjima iz SIS II, koji se razmjenjuju u sljedećim slučajevima;

i.

da se države članice mogu međusobno savjetovati ili informirati pri unosu upozorenja;

ii.

nakon pronalaženja podataka kako bi se omogućilo poduzimanje odgovarajućeg djelovanja;

iii.

kada se traženo djelovanje ne može poduzeti;

iv.

kada se radi o kvaliteti podataka SIS II;

v.

kada se radi o sukladnosti i prioritetu upozorenja;

vi.

kada se radi o pravu pristupa;

(c)

„dodatni podaci” znači podaci pohranjeni u sustav SIS II i povezani s upozorenjima SIS II koji trebaju biti odmah dostupni nadležnim tijelima kada je određena osoba u vezi s kojom su podaci uneseni u SIS II (osoba na koju se podaci odnose) nađena na temelju pretraživanja sustava SIS II;

(d)

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati („osoba na koju se odnose podaci”); osoba koja se može identificirati je osoba koju se može posredno ili neposredno identificirati;

(e)

„obrada osobnih podataka” (obrada) znači svaki postupak ili niz postupaka koji se obavljaju u vezi s osobnim podacima, automatskim sredstvima ili bez njih, kao što su prikupljanje, bilježenje, uređivanje, pohranjivanje, prilagođivanje ili promjena, traženje, uvid, uporaba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje (diseminacija) ili drukčije omogućivanje pristupa, usklađivanje ili kombiniranje, zamrzavanje, brisanje ili uništavanje.

2.   Svako pozivanje u ovoj Odluci na odredbe Okvirne odluke 2002/584/PUP tumači se kao pozivanje na odgovarajuće odredbe Sporazuma zaključenog između Europske unije i trećih država na temelju članka 24. i 38. Ugovora o EU-u u svrhu predaje osoba na temelju uhidbenog naloga koji omogućuje prijenos takvog uhidbenog naloga putem Schengenskog informacijskog sustava.

Članak 4.

Tehnički ustroj i djelovanje sustava SIS II

1.   SIS II je sastavljen od:

(a)

središnjeg sustava (Središnji SIS II) koji se sastoji od:

tehničkog podupirućeg dijela („CS-SIS”) koji sadrži bazu podataka, „baza SIS II”,

jedinstvenog nacionalnog sučelja (NI-SIS);

(b)

nacionalnog sustava (N.SIS II) u svakoj državi članici, koji se sastoji od nacionalnih sustava podataka koji komuniciraju sa središnjim sustavom SIS II. N.SIS II može sadržavati baze podataka („nacionalna kopija”) koje sadrže cjelovitu ili djelomičnu kopiju baze podataka sustava SIS II;

(c)

komunikacijske infrastrukture između CS-SIS i NI-SIS (komunikacijska infrastruktura) koja omogućuje šifriranu virtualnu mrežu namijenjenu podacima SIS II i razmjenu podataka između ureda SIRENE kako je navedeno u članku 7. stavku 2.

2.   Podaci se u sustav SIS II unose, ažuriraju, brišu i pretražuju s pomoću različitih sustava N.SIS II. Nacionalna kopija dostupna je za potrebe automatiziranog pretraživanja na državnom području svake države članice koja se koristi takvom kopijom. Nije moguće pretraživati baze podataka drugih država članica N.SIS II.

3.   CS-SIS koji obavlja tehnički nadzor i upravljanje nalazi se u Strasbourgu (Francuska), a sigurnosna kopija CS.SIS koja osigurava sve funkcije glavnog CS-SIS u slučaju pada ovog sustava, nalazi se u Sankt Johann im Pongau (Austrija).

4.   CS-SIS osigurava usluge potrebne za unos i obradu podataka SIS II, uključujući pretraživanja u bazi podataka SIS II. Za države članice koje koriste nacionalnu kopiju, CS-SIS osigurava:

(a)

internetsko ažuriranje nacionalnih kopija;

(b)

usklađenost i povezanost nacionalnih kopija i baze podataka SIS II;

(c)

postupak za pokretanje i obnavljanje nacionalnih kopija.

Članak 5.

Troškovi

1.   Troškovi uspostave, djelovanja i održavanja Središnjeg sustava SIS II i komunikacijske infrastrukture terete opći proračun Europske unije.

2.   Ti troškovi uključuju rad povezan sa sustavom CS-SIS koji osigurava pružanje usluga iz članka 4. stavka 4.

3.   Troškovi uspostave, djelovanja i održavanja svakog N.SIS II snosi konkretna država članica.

POGLAVLJE II.

NADLEŽNOSTI DRŽAVA ČLANICA

Članak 6.

Nacionalni sustavi

Svaka država članica odgovorna je za uspostavu, upravljanje i održavanje sustava N.SIS II i povezivanje svog sustava N.SIS II sa sustavom NI_SIS.

Članak 7.

Ured N.SIS II i ured SIRENE

1.   Svaka država članica imenuje tijelo (Ured N.SIS II) koje ima središnju nadležnost za svoj N.SIS II.

To je tijelo odgovorno za nesmetano djelovanje i sigurnost N.SIS II, osigurava pristup nadležnim tijelima do sustava SIS II i poduzima potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s odredbama ove Odluke.

Svaka država članica prosljeđuje svoja upozorenja putem svog ureda N.SIS II.

2.   Svaka država članica imenuje tijelo koje osigurava razmjenu svih dopunskih podataka (ured SIRENE) u skladu s odredbama Priručnika SIRENE, kako je određeno u članku 8.

Ti uredi koordiniraju provjeravanje kvalitete podataka unesenih u sustav SIS II. U tu svrhu imaju pristup podacima obrađenim u sustavu SIS II.

3.   Države članice obavješćuju tijelo za upravljanje o svome uredu N.SIS II i o svome uredu SIRENE. Tijelo za upravljanje objavljuje njihov popis zajedno s popisom iz članka 46. stavka 8.

Članak 8.

Razmjena dopunskih podataka

1.   Dopunski podaci razmjenjuju se u skladu s odredbama Priručnika SIRENE uporabom komunikacijske infrastrukture. Ako komunikacijska infrastruktura nije dostupna, države članice koriste druga odgovarajuće osigurana tehnička sredstva za razmjenu dopunskih podataka.

2.   Dopunski podaci koriste se isključivo u svrhu za koju se prosljeđuju.

3.   Na zahtjeve drugih država članica za dopunske podatke odgovara se u najkraćem roku.

4.   Podrobna pravila za razmjenu dopunskih podataka donose se u skladu s postupkom iz članka 67. u obliku priručnika nazvanog „Priručnik SIRENE”, ne dovodeći u pitanje odredbe instrumenta kojim se osniva tijelo za upravljanje.

Članak 9.

Tehnička sukladnost

1.   Za osiguranje brzog i učinkovitog prijenosa podataka svaka država članica pri uspostavi svog sustava N.SIS II, poštuje protokole i tehničke postupke donesene radi osiguranja sukladnosti svog sustava N-SIS sa sustavom C-SIS. Ti protokoli i tehnički postupci utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći pritom u pitanje odredbe instrumenta kojim se osniva tijelo za upravljanje.

2.   Ako država članica koristi nacionalnu kopiju, osigurava putem usluga koje pruža CS-SIS da su podaci pohranjeni u nacionalnoj kopiji, s pomoću automatskih ažuriranja iz članka 4. stavka 4., jednaki i sukladni s bazom podataka SIS II i da pretraživanje u njihovim nacionalnim kopijama daje jednake rezultate kao i pretraživanje u bazi podataka u SIS II.

Članak 10.

Sigurnost – države članice

1.   Svaka država članica u vezi sa svojim N.SIS II donosi potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a)

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu nacrta mjera za zaštitu kritične infrastrukture;

(b)

sprječavanja neovlaštenim osobama pristupa objektima i opremi za obradu podataka koji se koriste za obradu osobnih podataka (nadzor nad pristupom objektima i opremi);

(c)

sprječavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nad nosačem podataka);

(d)

sprječavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, promjene, brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e)

sprječavanja da neovlaštene osobe putem opreme za prijenos podataka koriste sustave za automatsku obradu podataka (nadzor nad korištenjem);

(f)

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustavom za automatsku obradu podataka imaju pristup samo do podataka za koje postoji dozvola za pristup putem sredstava individualnih i nezamjenjivih korisničkih identifikacija i isključivo tajnog pristupa (nadzor nad pristupom podacima);

(g)

osiguranja da sva tijela s pravom pristupa u sustav SIS II ili objektima i opremi za obradu podataka uspostavljaju profile s opisima funkcija i nadležnosti osoba s pravom pristupa, unošenja, ažuriranja, brisanja i pretraživanja podataka i davanja na raspolaganje tih profila nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 60. na njihov zahtjev i bez odgode (profili osoblja);

(h)

osiguranja mogućnosti provjeravanja i utvrđivanja kojim se tijelima mogu prosljeđivati osobni podaci korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor nad prijenosom);

(i)

osiguranja da je naknadno moguće provjeravati i utvrđivati koji su osobni podaci uneseni u sustave za automatsku obradu podataka te kad je tko i s kojom namjenom unio te podatke (nadzor nad unosom);

(j)

sprječavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom slanja nositelja podataka, posebno korištenjem odgovarajućih metoda šifriranja (nadzor nad slanjem);

(k)

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja sukladnosti s ovom Odlukom (unutarnja revizija).

2.   Države članice poduzimaju mjere jednake onima iz stavka 1. u vezi sa sigurnosti razmjene dopunskih podataka.

Članak 11.

Povjerljivost – države članice

Svaka država članica primjenjuje svoja pravila o poslovnoj tajni ili drugim ekvivalentnim obvezama o povjerljivosti za sve osobe i tijela koja rade s podacima iz sustava SIS II i dopunskim podacima, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili zaposlenje ili nakon prestanka aktivnosti tih tijela.

Članak 12.

Vođenje evidencija na nacionalnoj razini

1.   Države članice koje se ne koriste nacionalnim kopijama osiguravaju da svaki pristup i sve promjene osobnih podataka unutar CS-SIS budu zabilježeni u njihovim N.SIS II radi provjere je li pretraživanje zakonito, nadzora nad zakonitosti obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguranja valjanog funkcioniranja sustava N.SIS II, cjelovitosti i sigurnosti podataka.

2.   Države članice koje se koriste nacionalnim kopijama osiguravaju da svaki pristup i svaka promjena podataka u sustavu SIS II budu zabilježeni u svrhe iz stavka 1. To se ne primjenjuje na postupke iz članka 4. stavka 4.

3.   Evidencije sadrže, posebno, povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, podatke korištene za provođenje pretraživanja, pozivanje na prenesene podatke te ime ovlaštenog tijela i ime ovlaštene osobe za obradu podataka.

4.   Evidencije se koriste isključivo za svrhu iz stavaka 1. i 2. i brišu se najranije nakon jedne godine, a najkasnije nakon tri godine nakon njihova nastanka. Evidencije koje sadrže povijest upozorenja brišu se nakon jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.

5.   Evidencije se mogu čuvati duže, ako su potrebni za nadzorne postupke koji su u tijeku.

6.   Nadležna nacionalna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pretraživanja, nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje valjanog funkcioniranja N.SIS II, cjelovitost i sigurnost podataka imaju pristup, u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, tim evidencijama radi izvršavanja svojih zadataka.

Članak 13.

Unutarnji nadzor

Države članice osiguravaju da svako tijelo koje ima pravo pristupa sustavu SIS II poduzme mjere potrebne za usklađivanje s ovom Odlukom i da surađuje, kad je to potrebno, s nacionalnim nadzornim tijelom.

Članak 14.

Osposobljavanje osoblja

Prije nego što bude ovlašteno za obradu podataka pohranjenih u SIS II, osoblje tijela koje ima pravo pristupa u sustav SIS II prolazi odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka i pravilima o zaštiti podataka te o svim odgovarajućim kaznenim djelima i sankcijama.

POGLAVLJE III.

NADLEŽNOSTI TIJELA ZA UPRAVLJANJE

Članak 15.

Operativno upravljanje

1.   Nakon prijelaznog razdoblja, tijelo za upravljanje koje se financira iz glavnog proračuna Europske unije, nadležno je za operativno upravljanje Središnjim sustavom SIS II. Tijelo za upravljanje osigurava, u suradnji s državama članicama, da se za Središnji sustav SIS II, podložno analizi troškova i koristi, uvijek koristi najbolja dostupna tehnologija.

2.   Tijelo za upravljanje nadležno je i za sljedeće zadatke u vezi komunikacijske infrastrukture:

(a)

nadzor;

(b)

sigurnost;

(c)

koordinaciju odnosa između država članica i ponuđača.

3.   Komisija je nadležna za sve druge zadatke koji su povezani s komunikacijskom infrastrukturom, a posebno:

(a)

zadatke u vezi s izvršenjem proračuna;

(b)

nabavu i modernizaciju;

(c)

ugovorna pitanja.

4.   Tijekom prijelaznog razdoblja prije nego što tijelo za upravljanje preuzme svoje zadatke, Komisija je nadležna za operativno upravljanje Središnjim sustavom SIS II. Komisija može delegirati tu zadaću i zadatke u vezi s izvršenjem proračuna u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (18), na nacionalna tijela u javnom sektoru u dvije različite zemlje.

5.   Svako nacionalno javnopravno tijelo iz stavka 4. mora se uskladiti posebno sa sljedećim kriterijima izbora:

(a)

mora pokazati da ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavom s funkcionalnostima iz članka 4. stavka 4.;

(b)

mora imati znatno stručno znanje o djelovanju i sigurnosti zahtjeva informacijskog sustava s funkcionalnostima usporedivim s onima iz članka 4. stavka 4.;

(c)

mora imati dovoljan broj iskusnog osoblja s odgovarajućim stručnim znanjem i jezičnim znanjem za rad u području međunarodne suradnje kao što je ona koja se traži za sustav SIS II;

(d)

mora raspolagati sa sigurnom i posebno prilagođenom opremom koja omogućava, posebno, podršku i osiguranje neprekinutog rada velikih informatičkih sustava; i

(e)

njegovo administrativno okruženje mora mu omogućiti da valjano izvršava svoje zadatke i izbjegava svaki sukob interesa.

6.   Prije svakog delegiranja iz stavka 4., a kasnije redovito, Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o uvjetima delegiranja, o njegovom točnom opsegu i o tijelima kojima se zadaci delegiraju.

7.   Kada Komisija delegira svoju nadležnost tijekom prijelaznog razdoblja sukladno članku 4., ona osigurava da taj prijenos u potpunosti poštuje ograničenja postavljena institucionalnim sustavom koji utvrđuje Ugovor o EZ-u. Osobito osigurava da taj prijenos ne utječe štetno ni na jedan važeći nadzorni mehanizam u okviru zakonodavstva EU-a, neovisno o tome je li riječ o Sudu EZ-a, Revizorskom sudu ili Europskom nadzorniku zaštite podataka.

8.   Operativno upravljanje Središnjim sustavom SIS II sastoji se od svih zadataka potrebnih za rad Središnjeg sustava SIS II 24 sata na dan, sedam dana u tjednu u skladu s ovom Odlukom, posebno održavanja rada i tehničkog razvoja potrebnog za neometeno djelovanje sustava.

Članak 16.

Sigurnost

1.   Tijelo za upravljanje usvaja potrebne mjere u vezi sa Središnjim sustavom SIS II, a Komisija ih usvaja u vezi s komunikacijskom infrastrukturom, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a)

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu nacrta mjera za zaštitu kritične infrastrukture;

(b)

sprječavanja neovlaštenim osobama pristupa objektima i opremi za obradu podataka koji se koriste za obradu osobnih podataka (nadzor nad pristupom objektima i opremi);

(c)

sprječavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nad nosačem podataka);

(d)

sprječavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, promjene, brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e)

sprječavanja da se neovlaštene osobe s pomoću opreme za prijenos podataka koriste sustavima za automatsku obradu podataka (nadzor nad korištenjem);

(f)

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustava za automatsku obradu podataka imaju pristup samo podacima koje obuhvaća njihova dozvola za pristup putem sredstava individualnih i nezamjenjivih korisničkih identifikacija i isključivo tajnog načina pristupa (nadzor nad pristupom podacima);

(g)

stvaranja profila s opisima funkcija i nadležnosti osoba koje imaju pravo pristupa podacima ili objektima i opremi za obradu podataka i na njegov zahtjev te profile odmah osigurati Europskome nadzorniku zaštite podataka iz članka 61. (osobni profili);

(h)

osiguranja mogućnosti provjeravanja i utvrđivanja kojim se tijelima mogu prosljeđivati osobni podaci korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor nad prijenosom);

(i)

osiguranja mogućnosti naknadnog provjeravanja i utvrđivanja koji su osobni podaci bili uneseni u sustave za automatsku obradu podataka, kad je tko i s kojoj namjenom unio te podatke (nadzor nad unosom);

(j)

sprječavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom slanja nositelja podataka, posebno korištenjem odgovarajućih metoda šifriranja (nadzor nad slanjem);

(k)

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja usklađenosti s ovom Odlukom (unutarnja revizija).

2.   Tijelo za upravljanje poduzima mjere jednake onima iz stavka 1. u vezi sa sigurnosti razmjene dopunskih podataka s pomoću komunikacijske infrastrukture.

Članak 17.

Povjerljivost – tijelo za upravljanje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, tijelo za upravljanje primjenjuje odgovarajuća pravila o profesionalnoj tajni ili drugim ekvivalentnim obvezama o tajnosti usporedivih standarda onima iz članka 11. ove Odluke na sve svoje osoblje koje radi s podacima iz sustava SIS II. Ova se obveza također primjenjuje na osobe koje napuštaju službu ili zaposlenje ili nakon prestanka njihovih aktivnosti.

2.   Tijelo za upravljanje poduzima mjere jednake onima iz stavka 1. u vezi tajnosti razmjene dopunskih informacija s pomoću komunikacijske infrastrukture.

Članak 18.

Vođenje evidencija na središnjoj razini

1.   Tijelo za upravljanje osigurava da se svaki pristup i sve razmjene osobnih podataka unutar sustavu CS-SIS evidentira u svrhe iz članka 12. stavaka 1. i 2.

2.   Evidencije sadrže, posebno, povijest upozorenja, datum i vrijeme prenesenih podataka, podatke korištene za provođenje pretraživanja, pozivanje na prenesene podatke te ime nadležnog tijela ovlaštenog za obradu podataka.

3.   Evidencije mogu biti korištene isključivo u svrhu iz stavka 1. i brišu se najranije nakon jedne godine, a najkasnije nakon tri godine nakon njihova nastanka. Evidencije koji sadrže povijest upozorenja brišu se nakon jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.

4.   Evidencije se mogu čuvati duže, ako su potrebni za nadzorne postupke koji su u tijeku.

5.   Nadležna tijela odgovorna za provjeru zakonitosti pretraživanja, nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje valjanog funkcioniranja sustava CS-SIS, cjelovitost i sigurnost podataka imaju pristup, u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, tim evidencijama radi izvršavanja svojih zadataka.

Članak 19.

Akcija obavještavanja javnosti

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom zaštite podataka prati početak rada sustava SIS II akcijom obavješćivanja javnosti o ciljevima, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup i pravima osoba. Nakon osnivanja, tijelo za upravljanje u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom zaštite podataka redovito ponavlja takve akcije. Države članice u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima razvijaju i provode potrebne politike za opće informiranje svojih državljana o sustavu SIS II.

POGLAVLJE IV.

KATEGORIJE PODATAKA I OZNAČIVANJE

Članak 20.

Kategorije podataka

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. ili odredbe ove Odluke kojima se uređuje pohranjivanje dodatnih podataka, SIS II sadrži isključivo one kategorije podataka koje dostavljaju pojedine države članice, kako se zahtijeva u svrhe iz članaka 26., 32., 34., 36. i 38.

2.   Kategorije podataka su:

(a)

osobe za koje je izdano upozorenje;

(b)

predmeti iz članaka 36. i 38.

3.   Za osobe za koje je bilo izdano upozorenje navode se samo sljedeći podaci:

(a)

prezime/prezimena i ime/imena, ime/imena dobivena rođenjem i prethodno korištena imena, preuzeta imena koja mogu biti unesena zasebno;

(b)

sve posebne, objektivne fizičke posebnosti koje nisu podložne promjenama;

(c)

mjesto i datum rođenja;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

otisci prstiju;

(g)

državljanstvo/državljanstva;

(h)

je li konkretna osoba naoružana, nasilna ili je u bijegu;

(i)

razlog za upozorenje;

(j)

tijelo koje je izdalo upozorenje;

(k)

pozivanje na odluku na temelju koje je izdano upozorenje;

(l)

mjera koja se treba poduzeti;

(m)

veza/veze s drugim upozorenjima izdanim u sustavu SIS II sukladno članku 52.;

(n)

vrsta kaznenog djela.

4.   Tehnička pravila potrebna za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz stavaka 2. i 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći u pitanje odredbe instrumenta o osnivanju tijela za upravljanje.

5.   Tehnička pravila potrebna za pretraživanje podataka iz stavka 3. slična su za pretraživanje u sustavu CS-SIS, u nacionalnim kopijama i u tehničkim kopijama, kako je navedeno u članku 46. stavku 2.

Članak 21.

Proporcionalnost

Prije izdavanja upozorenja države članice utvrđuju je li slučaj primjeren, odgovarajući i dovoljno važan da se u SIS II unese upozorenje.

Članak 22.

Posebna pravila o fotografijama i otiscima prstiju

Uporaba fotografija i otisaka prstiju iz članka 20. stavka 3. točke (e) i točke (f) koristi se u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

fotografije i otisci prstiju unose se isključivo nakon posebne provjere kakvoće kojom se utvrđuje ispunjavanje minimalnih standarda kakvoće podataka. Specifikacija posebnih provjera kakvoće utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći u pitanje odredbe instrumenta o osnivanju tijela za upravljanje;

(b)

fotografije i otisci prstiju koriste se isključivo radi utvrđivanja identiteta osobe koja je otkrivena alfanumeričkim pretraživanjem sustava SIS II;

(c)

čim postane tehnički moguće, otisci prstiju također mogu biti korišteni za identificiranje osobe na temelju njezina biometričkog identifikatora. Prije nego se ta funkcija upotrijebi u sustavu SIS II, Komisija dostavlja izvješće o raspoloživosti i pripravnosti potrebne tehnologije o čemu se savjetuje s Europskim parlamentom.

Članak 23.

Zahtjev za unos upozorenja

1.   Upozorenja o osobama ne mogu biti unesena bez podataka iz članka 20. stavka 3. točaka (a), (d) i (l) te, ako je to potrebno, točke (k).

2.   Kad su dostupni, unose se svi drugi podaci iz članka 20. stavka 3.

Članak 24.

Opće odredbe o označivanju

1.   Kada država članica smatra da izvršenje upozorenja unesenog u skladu s člancima 26., 32. ili 36 nije u skladu s njezinim nacionalnim pravom, njezinim međunarodnim obvezama ili temeljnim državnim interesima, može naknadno zatražiti da se upozorenju doda oznaka koja znači da se mjera predložena u upozorenju neće poduzeti na njezinom državnom području. Oznaku dodaje ured SIRENE države članice koja je unijela upozorenje.

2.   Kako bi države članice mogle zatražiti da se upozorenju izdanom u skladu s člankom 26. doda oznaka, sve države članice automatski se izvještavaju o svakom novom upozorenju te kategorije razmjenom dopunskih podataka.

3.   Ako u posebno hitnim i ozbiljnim slučajevima država članica koja je izdala upozorenje zatraži izvršenje mjere, država članica koja izvršava upozorenje razmatra može li dozvoliti brisanje oznake koja je dodana na njezin nalog. Ako je država članica koja izvršava upozorenje u mogućnosti tako postupiti, poduzima potrebne mjere da osigura da mjera koja se treba poduzeti bude odmah provedena.

Članak 25.

Oznake pri upozorenju za uhićenje radi predaje

1.   Kada se primjenjuje Okvirna odluka 2002/584/PUP, oznaka koja sprječava uhićenje dodaje se samo na upozorenje za uhićenje radi predaje, kad nadležno pravosudno tijelo sukladno nacionalnome pravu o izvršenju Europskog uhidbenog naloga odbije njezino izvršenje zbog za neizvršenje i kad je zatraženo dodavanje oznake.

2.   Međutim, po nalogu nadležnog pravosudnog tijela sukladno nacionalnom pravu, na temelju općih uputa ili za svaki pojedinačni slučaj, može se zatražiti dodavanje oznake upozorenju za uhićenje radi predaje, ako je očigledno da će izvršenje Europskog uhidbenog naloga biti odbijeno.

POGLAVLJE V.

UPOZORENJA ZA OSOBE ZA KOJE SE TRAŽI UHIĆENJE RADI PREDAJE ILI IZRUČENJA

Članak 26.

Ciljevi i uvjeti izdavanja upozorenja

1.   Podaci o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje na temelju Europskog uhidbenog naloga ili se traži izručenje, unose se na zahtjev pravosudnog tijela države članice izdavateljice.

2.   Podaci o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje također se unose na temelju uhidbenog naloga izdanog u skladu sa sporazumima zaključenima između Europske unije i trećih država na temelju članaka 24. i 38. Ugovora o EU-u radi predaje osoba na temelju uhidbenog naloga koji predviđaju prosljeđivanje takvog uhidbenog naloga putem Schengenskog informacijskog sustava.

Članak 27.

Dodatni podaci o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje

1.   Ako se za osobu traži uhićenje radi predaje na temelju Europskog uhidbenog naloga, država članica izdavateljica unosi u sustav SIS II kopiju izvornika Europskog uhidbenog naloga.

2.   Država članica izdavateljica može unijeti kopiju prijevoda Europskog uhidbenog naloga na jednom ili više službenih jezika institucija Europske unije.

Članak 28.

Dopunski podaci o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje

Država članica koja je u sustav SIS II unijela upozorenje za uhićenje radi predaje dostavlja podatke iz članka 8. stavka 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP svim državama članicama putem razmjene dopunskih podataka.

Članak 29.

Dopunski podaci o osobama za koje se traži uhićenje radi izručenja

1.   Država članica koja je u sustav SIS II unijela upozorenje za izručenje, dostavlja sljedeće podatke svim državama članicama razmjenom dopunskih podataka:

(a)

ime tijela koje je zatražilo uhićenje;

(b)

podatak postoji li nalog za uhićenje ili dokument koji ima isti pravni učinak ili izvršiva presuda;

(c)

vrstu i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela;

(d)

opis okolnosti u kojima je počinjeno djelo, uključujući vrijeme, mjesto i stupanj sudjelovanja osobe u počinjenju kaznenog djela za koju je bilo izdano upozorenje;

(e)

u mjeri u kojoj je to moguće, posljedice kaznenog djela;

(f)

svaki drugi podatak koji je koristan ili potreban za izvršenje upozorenja.

2.   Podaci iz stavka 1. ne dostavljaju se, ako su podaci iz članaka 27. i 28. već dostavljeni ili se smatraju dostatnima za izvršenje upozorenja od strane konkretne države članice.

Članak 30.

Preoblikovanje upozorenja o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje ili izručenja

Ako uhićenje nije moguće izvršiti, jer ga je zamoljena država članica odbila u skladu s postupcima i označivanju iz članaka 24. ili 25. ili, jer u slučaju upozorenja za uhićenje radi izručenja nije završena istraga, zamoljena država članica mora upozorenja smatrati upozorenjem u svrhu priopćavanja mjesta na kojem se nalazi konkretna osoba.

Članak 31.

Izvršenje mjere na temelju upozorenja o osobi za koju se traži uhićenje radi predaje ili izručenja

1.   Upozorenje uneseno u sustav SIS II u skladu s člankom 26. u vezi s dodatnim podacima iz članka 27. predstavlja i ima isti učinak kao i Europski uhidbeni nalog izdan u skladu s Okvirnom odlukom 2002/584/PUP, kada se ta Okvirna odluka primjenjuje.

2.   Kada se Okvirna odluka 2002/584/PUP ne primjenjuje, upozorenje uneseno u sustav SIS II u skladu s člancima 26. i 29. ima istu pravnu snagu kao zahtjev za privremeno uhićenje sukladno članku 16. Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957. ili članku 15. Ugovora iz Beneluxa o izručenju i uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima od 27. lipnja 1962.

POGLAVLJE VI.

UPOZORENJA O NESTALIM OSOBAMA

Članak 32.

Ciljevi i uvjeti izdavanja upozorenja

1.   Podaci o nestalim osobama koje trebaju zaštitu i/ili čiju je lokaciju potrebno utvrditi, unose se u SIS II na zahtjev nadležnog tijela države članice koja izdaje upozorenje.

2.   Mogu se unositi sljedeće kategorije nestalih osoba:

(a)

nestale osobe koje trebaju zaštitu

i.

radi njihove vlastite zaštite;

ii.

zbog sprječavanja prijetnji;

(b)

nestale osobe koje ne trebaju zaštitu.

3.   Stavak 2. točka (a) primjenjuje se samo na osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela moraju biti prisilno zbrinute.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se u prvome redu na maloljetnike.

5.   Države članice osiguravaju da podaci uneseni u sustav SIS II pokazuju u koju kategoriju iz stavka 2. pripada nestala osoba.

Članak 33.

Izvršenje mjere na temelju upozorenja

1.   Kada je osoba iz članka 32. pronađena, nadležna tijela sukladno stavku 2., dostavljaju lokaciju te osobe državi članici koja izdaje upozorenje. Oni mogu, u slučaju iz članka 32. stavka 2. točke (a), odvesti osobu na sigurno mjesto kako bi je spriječili da nastavi putovanje, ako su na to ovlašteni prema nacionalnome pravu.

2.   Za dostavu podataka, osim onih između nadležnih tijela, o podacima za pronađene i punoljetne nestale osobe, potreban je pristanak te osobe. Međutim, nadležna tijela mogu dostaviti podatak osobi koja je nestanak prijavila da je upozorenje izbrisano jer je osoba pronađena.

POGLAVLJE VII.

UPOZORENJE O OSOBAMA KOJE SE TRAŽE ZBOG SUDJELOVANJA U PRAVOSUDNOM POSTUPKU

Članak 34.

Ciljevi i uvjeti izdavanja upozorenja

U svrhu priopćavanja mjesta boravišta ili domicila, države članice unose podatke u sustav SIS II na zahtjev nadležnog tijela o sljedećem:

(a)

svjedocima;

(b)

osobama kojima je uručen sudski poziv u vezi s kaznenim postupkom radi djela zbog kojih je protiv njih pokrenut postupak;

(c)

osobama kojima je potrebno uručiti kaznenu presudu ili drugi dokument u vezi s kaznenim postupkom radi djela zbog kojih je protiv njih pokrenut postupak;

(d)

osobama kojima je potrebno uručiti nalog za prijavak na izdržavanje sankcije koja uključuje lišenje slobode.

Članak 35.

Izvršenje mjere na temelju upozorenja

Zahtijevani podaci dostavljaju se državi članici moliteljici razmjenom dopunskih podataka.

POGLAVLJE VIII.

UPOZORENJA O OSOBAMA I PREDMETIMA RADI SKRIVENIH ILI NAMJENSKIH PROVJERA

Članak 36.

Ciljevi i uvjeti izdavanja upozorenja

1.   Podaci o osobama ili vozilima, plovilima, zrakoplovima i spremnicima unose se u skladu s nacionalnim pravom države članice koja izdaje upozorenja a radi skrivenih ili namjenskih provjera u skladu s člankom 37. stavkom 4.

2.   Takva se upozorenja mogu izdavati u svrhu kaznenoga gonjenja i za otklanjanje opasnosti za javnu sigurnost:

(a)

kada postoje jasni dokazi da osoba namjerava učiniti ili čini teško kazneno djelo, kao što su djela iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke 2002/584/PUP; ili

(b)

kada sveobuhvatna procjena osobe, posebno na temelje prethodnih počinjenih kaznenih djela, daje povoda sumnji da će ponovno počiniti kaznena djela, kao što su ona iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke 2002/584/PUP.

3.   Nadalje, upozorenje može biti izdano u skladu s nacionalnim pravom na zahtjev tijela nadležnih za nacionalnu sigurnost, kada postoje konkretni dokazi da su informacije iz članka 37. stavka 1. potrebne radi sprječavanja ozbiljne opasnosti od konkretne osobe ili druge ozbiljne opasnosti vanjskoj ili unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Država članica koja izdaje upozorenje sukladno ovome stavku o tome obavješćuje druge države članice. Svaka država članica utvrđuje kojim se tijelima prosljeđuju te informacije.

4.   Upozorenja o vozilima, plovilima, zrakoplovima i spremnicima mogu se izdavati ako postoji jasan dokaz o tome da su povezani s teškim kaznenim djelom iz stavka 2. ili ozbiljnom prijetnjom iz stavka 3.

Članak 37.

Izvršenje mjere na temelju upozorenja

1.   U svrhu skrivenih ili namjenskih provjera sve ili neke od sljedećih informacija prikupljaju se ili dostavljaju tijelu koje izdaje upozorenje, kad su granična kontrola ili druga policijska ili carinska provjera provedene unutar države članice:

(a)

činjenica da su osoba, vozilo, polovilo, zrakoplov ili spremnik o kojima je izdano upozorenje pronađeni;

(b)

mjesto, vrijeme i razlog provjere;

(c)

ruta i odredište putovanja;

(d)

osobe u pratnji dotične osobe ili putnici u vozilu, plovilu ili zrakoplovu za koje se opravdano sumnja da su povezani s dotičnom osobom;

(e)

korišteno vozilo, plovilo, zrakoplov ili spremnik;

(f)

predmeti koje osoba ima kod sebe;

(g)

okolnosti u kojima je pronađena osoba, vozilo, plovilo, zrakoplov ili spremnik.

2.   Informacije iz stavka 1. dostavljaju se razmjenom dopunskih podataka.

3.   Radi prikupljanja informacija iz stavka 1., države članice poduzimaju potrebne mjere da ne ugroze skrivenu narav provjere.

4.   Tijekom namjenske provjere osobe, vozila, plovila, zrakoplovi, spremnici ili predmeti mogu biti pretraženi u skladu s nacionalnim pravom u svrhu iz članka 36. Ako namjenske provjere nisu odobrene prema pravu države članice, automatski se u toj državi članici zamjenjuju skrivenom provjerom.

POGLAVLJE IX.

UPOZORENJA O PREDMETIMA KOJI SE ODUZIMAJU ILI KORISTE KAO DOKAZ U KAZNENOME POSTUPKU

Članak 38.

Ciljevi i uvjeti izdavanja upozorenja

1.   Podaci o predmetima koji se oduzimaju ili koriste kao dokaz u kaznenom postupku unose se u SIS II.

2.   Unose se sljedeće kategorije lako prepoznatljivih predmeta:

(a)

motorna vozila s cilindričnim kapacitetom iznad 50 cm3, plovila i zrakoplovi;

(b)

prikolice vlastite težine preko 750 kg, prikolice za stanovanje, industrijska oprema, izvanbrodski motori i spremnici;

(c)

vatreno oružje;

(d)

ukradeni, protupravno oduzeti ili izgubljeni neispunjeni službeni dokumenti;

(e)

izdane identifikacijske isprave kao što su putovnice, osobne iskaznice, vozačke dozvole, dozvole boravka i putne isprave koje su ukradene, protupravno oduzete, izgubljene ili poništene;

(f)

potvrde o registraciji i registarske tablice koje su ukradene, protupravno oduzete, izgubljene ili poništene;

(g)

novčanice (registrirane novčanice);

(h)

vrijednosni papiri i sredstva plaćanja, kao što su čekovi, kreditne kartice, obveznice, dionice i udjeli koji su ukradeni, protupravno korišteni, izgubljeni ili poništeni.

3.   Tehnička pravila potrebna za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz stavka 2. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći pritom u pitanje odredbe instrumenta kojim se osniva tijelo za upravljanje.

Članak 39.

Izvršenje mjere na temelju upozorenja

1.   Ako pretraživanje pokaže da za pronađeni predmet postoji upozorenje, tijelo koje je to utvrdilo kontaktira tijelo koje je izdalo upozorenje radi dogovora o mjerama koje se trebaju poduzeti. U tu se svrhu mogu dostaviti osobni podaci u skladu s ovom Odlukom.

2.   Podaci iz stavka 1. dostavljaju se razmjenom dopunskih podataka.

3.   Država članica koja je pronašla predmet poduzima mjere u skladu s nacionalnim pravom.

POGLAVLJE X.

PRAVO PRISTUPA UPOZORENJIMA I NJIHOVO ČUVANJE

Članak 40.

Tijela s pravom pristupa upozorenjima

1.   Pristup podacima unesenim u sustav SIS II i pravo izravnog pretraživanja tih podataka ili kopija podataka sustava SIS II imaju isključivo tijela nadležna za:

(a)

graničnu kontrolu u skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (19);

(b)

druge policijske i carinske provjere koje se provode unutar određene države članice i za usklađivanje takvih provjera od imenovanih tijela.

2.   Međutim, pravo pristupa podacima unesenim u SIS II i pravo izravnog pretraživanja tih podataka mogu također ostvariti nacionalna pravosudna tijela, uključujući tijela nadležna za pokretanje javnih progona u kaznenim postupcima ili za sudske istrage prije podizanja optužnice, pri obavljanju svojih zadataka, kako je utvrđeno u nacionalnome zakonodavstvu i od strane njihovih tijela za usklađivanje.

3.   Tijela iz ovog članka unose se u popis iz članka 46. stavka 8.

Članak 41.

Pristup Europola podacima u sustavu SIS II

1.   Europski policijski ured (Europol) u okviru svojih ovlaštenja ima pravo izravnog pristupa i pretraživanja podataka unesenih u sustav SIS II u skladu s člancima 26., 36. i 38.

2.   Ako se pri pretraživanju koje obavlja Europol pokaže da postoji upozorenje u SIS II, Europol izvješćuje putem sredstava iz Konvencije o Europolu državu članicu koja je izdala to upozorenje.

3.   Korištenje podataka dobivenih pretraživanjem u SIS II podložno je odobrenju konkretne države članice. Ako država članica dozvoli korištenje takvih podataka, njihovu obradu regulira Konvencija o Europolu. Europol može takve podatke dostavljati trećim državama i trećim tijelima samo uz pristanak konkretne države članice.

4.   Europol može zahtijevati daljnje podatke od konkretne države članice u skladu s odredbama Konvencije o Europolu.

5.   Europol:

(a)

bilježi svaki pristup i pretraživanje koje provodi, u skladu s odredbama iz članka 12.;

(b)

ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., Europol ne povezuje dijelove SIS II, ni prenosi podatke iz sustava SIS II kojima ima pristup ni u jedan računalni sustav kojim se on koristi, ili koji se upotrebljava u okviru Europola za prikupljanje i obradu podataka, niti skida ili na koji drugi način kopira bilo koji dio sustava SIS II;

(c)

ograničava pristup podacima unesenim u SIS II na posebno ovlašteno osoblje Europola;

(d)

donosi i primjenjuje mjere iz članaka 10. i 11.;

(e)

dozvoljava zajedničkomu nadzornom tijelu osnovanomu u skladu s člankom 24. Konvencije o Europolu, provedbu nadzora nad aktivnostima Europola u izvršavanju njegovih prava na pristup i pretraživanje podataka unesenih u SIS II.

Članak 42.

Pristup Eurojusta podacima u sustavu SIS II

1.   Nacionalni članovi Eurojusta i njihovi pomoćnici imaju u okviru svojih ovlaštenja pravo na pristup i pretraživanje podataka unesenih u sustav SIS II u skladu s člancima 26., 32., 34. i 38.

2.   Kad se pri pretraživanju koje provodi nacionalni član Eurojusta pokaže da postoji upozorenje u SIS II, dužan je o tome izvijestiti državu članicu koja je izdala to upozorenje. Svako dostavljanje podataka dobivenih takvim pretraživanjem može se dostavljati trećim državama i trećim tijelima samo uz pristanak konkretne države članice koja je izdala upozorenje.

3.   Ništa iz ovog članka ne tumači se tako da utječe na odredbe Odluke 2002/187/PUP o zaštiti podataka i odgovornosti za neovlaštenu ili nepravilnu obradu takvih podataka od strane nacionalnih članova Eurojusta ili njihovih pomoćnika ili na ovlasti zajedničkog nadzornog tijela osnovanog sukladno toj Odluci.

4.   Svaki pristup ili pretraživanje koje provodi nacionalni član Eurojusta ili njegov pomoćnik bilježi se u skladu s odredbama članka 12., kao i svako korištenje od strane tih osoba podataka do kojih su imali pristup.

5.   Dijelovi SIS II, kao ni podaci koji su u njima sadržani ne povezuju se s nijednim računalnim sustavom kojim se koristi Eurojust ili koji je upotrebljavan u okviru Eurojusta za prikupljanje podataka iz SIS II do kojih imaju pristup nacionalni članovi ili njihovi pomoćnici, niti se dijelovi sustava SIS II smiju skidati.

6.   Pristup podacima unesenim u sustav SIS II ograničava se na nacionalne članove i njihove pomoćnike i ne širi se na sve osoblje Eurojusta.

7.   Mjere za osiguranje sigurnosti i tajnosti, kako su predviđene člancima 10. i 11., usvajaju se i primjenjuju.

Članak 43.

Opseg pristupa

Korisnici, uključujući Europol, nacionalni članovi Eurojusta i njihovi pomoćnici mogu imati pristup samo onim podacima koji su potrebni za izvršavanje njihovih zadataka.

Članak 44.

Vrijeme čuvanja upozorenja o osobama

1.   Upozorenja o osobama unesena u SIS II sukladno ovoj Odluci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe radi koje su unesene.

2.   Država članica koja izdaje upozorenje u roku od tri godine od njegova unosa u sustav SIS II provjerava treba li još upozorenje čuvati. Vrijeme čuvanja je jedna godina u slučaju upozorenja o osobama sukladno članku 36.

3.   Svaka država članica, ako je to potrebno, određuje kraći rok za provjeru u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

4.   Država članica koja izdaje upozorenje može u roku za provjeru na temelju sveobuhvatne pojedinačne procjene, koja se evidentira, odlučiti o duljem čuvanju upozorenja, ako se to pokaže potrebnim u svrhu zbog koje je upozorenje izdano. U tom se slučaju stavak 2. primjenjuje također za produljenje. O svakom produljenju upozorenja treba obavijestiti CS-SIS.

5.   Upozorenja se automatski brišu nakon isteka roka za provjeru iz stavka 2., osim ako država članica koja izdaje upozorenje obavijesti o produljenju upozorenja CS-SIS sukladno članku 4. CS-SIS četiri mjeseca unaprijed automatski izvještava države članice o predviđenom brisanju podataka iz sustava.

6.   Države članice vode statistiku o broju upozorenja za koje je vrijeme čuvanja produljeno u skladu sa stavkom 4.

Članak 45.

Vrijeme čuvanja upozorenja o predmetima

1.   Upozorenja o predmetima unesena u sustav SIS II sukladno ovoj Odluci čuvaju se samo ono vrijeme koje je potrebno da bi se ispunila svrha zbog koje su uneseni.

2.   Upozorenja o predmetima unesena u skladu s člankom 36. čuvaju se najdulje pet godina.

3.   Upozorenja o predmetima unesena u skladu s člankom 38. čuvaju se najdulje 10 godina.

4.   Vrijeme čuvanja iz stavaka 2. i 3. može se produljiti, ako se pokaže potrebnim zbog svrhe radi koje je upozorenje izdano. U tom se slučaju stavci 2. i 3. primjenjuju i na produljenje.

POGLAVLJE XI.

OPĆA PRAVILA ZA OBRADU PODATAKA

Članak 46.

Obrada podataka u sustavu SIS II

1.   Države članice mogu obrađivati podatke iz članaka 20., 26., 32., 34., 36. i 38. samo u svrhu utvrđenu za svaku kategoriju upozorenja iz tih članaka.

2.   Podaci se mogu kopirati samo iz tehničkih razloga, pod uvjetom da je takvo kopiranje potrebno da bi tijela iz članka 40. provela izravno pretraživanje. Odredbe ove Odluke primjenjuju se na takve kopije. Upozorenja koja je izdala jedna država članica ne mogu se kopirati iz sustava N.SIS II u druge nacionalne datoteke.

3.   Tehničke kopije iz stavka 2. koje se spremaju u neumrežene baze podataka mogu se čuvati najdulje 48 sati. To se vrijeme može u izvanrednim situacijama produžiti do završetka izvanrednih situacija.

Države članice održavaju ažuriran popis tih kopija, daju na raspolaganje taj popis nacionalnomu nadzornom tijelu te osiguravaju da se odredbe ove Odluke, posebno one iz članka 10., primjenjuju na takve kopije.

4.   Pristup podacima odobrava se samo u okviru nadležnosti nacionalnih tijela iz članka 40. te osoblju koje je odgovarajuće ovlašteno.

5.   U vezi s upozorenjem iz članaka 26., 32., 34., 36. i 38. ove Odluke, svaka obrada podataka u sustavu SIS II u druge svrhe od onih zbog kojih su u njega uneseni, mora biti povezana s posebnim slučajem i opravdana potrebom sprječavanja neposredne ozbiljne opasnosti javnomu redu i sigurnosti iz utemeljenih razloga državne sigurnosti ili zbog sprječavanja teškog kaznenog djela. U tu svrhu potrebno je dobiti prethodno odobrenje države članice koja izdaje upozorenje.

6.   Podaci se ne smiju koristiti u upravne svrhe.

7.   Svako korištenje podataka koje nije u skladu sa stavcima od 1. do 6. smatrat će se protupravnim korištenje prema nacionalnom pravu svake države članice.

8.   Svaka država članica dostavlja tijelu za upravljanje popis svojih nadležnih tijela koja su ovlaštena pretraživati podatke u sustavu SIS II sukladno ovoj Odluci, kao i izvršiti promjene popisa. U popisu se utvrđuje koje podatke svako tijelo može pretraživati i u koju svrhu. Tijelo za upravljanje osigurava godišnje objavljivanje popisa u Službenom listu Europske unije.

9.   Ako propisi Europske unije ne sadržavaju posebne odredbe, propisi svake države članice primjenjuju se na podatke unesene u N.SIS II.

Članak 47.

Podaci u sustavu SIS II i nacionalne zbirke podataka

1.   Članak 46. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da vodi nacionalne zbirke podataka sustava SIS II u vezi s kojima se poduzimaju radnje na njezinom državnom području. Takvi se podaci čuvaju u nacionalnim zbirkama podataka najduže tri godine, osim ako posebne odredbe nacionalnog prava predviđaju dulje razdoblje njihova čuvanja.

2.   Članak 46. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da vodi nacionalne zbirke podataka koje se nalaze u posebnim upozorenjima izdanim u sustavu SIS II od strane te države članice.

Članak 48.

Podaci u slučaju kada upozorenje nije izvršeno

Ako se zahtijevana mjera ne može provesti, zamoljena država članica odmah obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje.

Članak 49.

Kakvoća podataka obrađenih u sustavu SIS II

1.   Država članica koja izdaje upozorenje odgovorna je osigurati točnost i ažurnost podataka i zakonitost unosa u sustav SIS II.

2.   Samo je država članica koja izdaje upozorenje ovlaštena mijenjati, ispravljati, ažurirati ili brisati podatke koji su uneseni.

3.   Ako država članica koja nije izdala upozorenje ima dokaz da su neki podaci netočni ili da su bili nezakonito pohranjeni, o tome putem razmjene dopunskih podataka obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje čim se ukaže prilika, a najkasnije 10 dana nakon što sazna za navedeni dokaz. Država članica koja je izdala upozorenje provjerava priopćenje te, ako je to potrebno, odmah ispravlja ili briše sporni podatak.

4.   Ako države članice ne mogu postići sporazum u roku od dva mjeseca, država članica koja nije izdala upozorenje dostavlja predmet Europskome nadzorniku zaštite podataka koji zajedno s određenim nacionalnim tijelima za nadzor djeluje kao posrednik.

5.   Države članice razmjenjuju dopunske podatke, ako osoba stavi prigovor da ona nije osoba koju se traži u upozorenju. Ako ishod provjere pokaže da u stvari postoje dvije osobe, podnositelj prigovora izvještava se o odredbama članka 51.

6.   Ako je osoba već unesena u upozorenje a sustava SIS II država članica, koja unosi daljnja upozorenja, mora postići sporazum o unošenju upozorenja s državom članicom koja je unijela prvo upozorenje. Sporazum se postiže na temelju dopunskih podataka.

Članak 50.

Razlikovanje osoba sličnih karakteristika

Kada pri unosu novog upozorenja a postane očigledno da u sustavu SIS II već postoji osoba s istim elementima opisa identiteta, primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

Ured SIRENE kontaktira tijelo koje je zahtijevalo unos da razjasni radi li se u upozorenju o istoj osobi;

(b)

Ako se unakrsnom provjerom otkrije da je subjekt u novome upozorenju i osoba koja je već unesena u sustav SIS ista osoba, ured SIRENE provodi postupak unošenja višestrukih upozorenja iz članka 49. stavka 6. Ako ishod provjere pokaže da postoje dvije različite osobe, ured SIRENE odobrava zahtjev za unos drugog upozorenja dodavanjem potrebnih elemenata kako bi se izbjegla pogrešna identifikacija.

Članak 51.

Dodatni podaci za postupanje u slučaju zlouporabe identiteta

1.   Kada može doći do zabune između osobe za koju je stvarno izdano upozorenje i osobe čiji je identitet zloupotrijebljen, država članica koja je unijela upozorenje će, uz izričit pristanak te osobe, dodati podatke koji se na nju odnose radi izbjegavanja negativnih posljedica pogrešne identifikacije.

2.   Podaci koji se odnose na osobu čiji je identitet zlouporabljen, koriste se isključivo u sljedeće svrhe:

(a)

da se nadležnom tijelu omogući razlikovanje osobe čiji je identitet zlouporabljen od osobe koja je stvarno trebala biti subjekt upozorenja;

(b)

da se osobi čiji je identitet zlouporabljen omogući da dokaže svoj identitet i da se utvrdi da je njezin identitet zlouporabljen.

3.   U smislu ovog članka mogu se u sustav SIS II unijeti i dalje obraditi samo sljedeći osobni podaci:

(a)

prezime/prezimena i ime/imena, ime/imena dobivena rođenjem i prethodno korištena imena, preuzeta imena koja mogu biti unesena zasebno;

(b)

sve posebne, objektivne fizičke posebnosti koje nisu podložne promjenama;

(c)

mjesto i datum rođenja;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

otisci prstiju;

(g)

državljanstvo/državljanstva;

(h)

broj identifikacijskih isprava i datum izdavanja.

4.   Tehnička pravila potrebna za unos i daljnju obradu podataka iz stavka 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći u pitanje odredbe instrumenta o osnivanju tijela za upravljanje.

5.   Podaci iz stavka 3. brišu se istodobno ili prije kad i odgovarajuće upozorenje ako to dotična osoba traži.

6.   Samo tijela koja imaju pravo pristupa odgovarajućemu upozorenju imaju pristup podacima iz stavka 3. One to mogu učiniti samo radi sprečavanja pogrešne identifikacije.

Članak 52.

Povezanost među upozorenjima

1.   Država članica može uspostaviti vezu među upozorenjima koje unosi u sustav SIS II. Učinak te povezanosti je uspostavljanje odnosa između dvaju ili više upozorenja.

2.   Uspostavljanje veze ne utječe na posebnu mjeru koja se poduzima na temelju pojedinačnog povezanog upozorenja ili na razdoblje čuvanja svakog povezanog upozorenja.

3.   Uspostavljanje veze ne utječe na pravo pristupa predviđeno ovom Odlukom. Tijela koja nemaju pravo pristupa određenim kategorijama upozorenja ne smiju vidjeti vezu s upozorenjem do kojeg nemaju pravo pristupa.

4.   Država članica uspostavlja vezu među upozorenjima samo kad za to postoji jasna operativna potreba.

5.   Država članica uspostavlja veze u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i pritom osigurava poštovanje načela iz ovog članka.

6.   Ako država članica smatra da uspostavljanje veza između upozorenja od strane druge države članice nije u skladu s njezinim nacionalnim pravom ili međunarodnim obvezama, ona može poduzeti potrebne mjere da spriječi pristup vezama sa svog nacionalnog područja ili od strane njezinih tijela koja se nalaze izvan njezinog državnog područja.

7.   Tehnička pravila o povezivanju upozorenja donose se u skladu s postupkom iz članka 67., ne dovodeći u pitanje odredbe instrumenta o osnivanju tijela za upravljanje.

Članak 53.

Svrha i vrijeme čuvanja dopunskih podataka

1.   Države članice čuvaju u uredu SIRENE pozivanja na odluke na temelju kojih je izdano upozorenje, da bi olakšale razmjenu dopunskih podataka.

2.   Osobni podaci koji se čuvaju u datotekama ureda SIRENE kao rezultat razmijenjenih informacija, čuvaju se samo onoliko dugo, koliko je potrebno da bi se postigla svrha radi koje su dostavljeni. U svakom se slučaju brišu najkasnije godinu dana od brisanja konkretnog upozorenja iz sustava SIS II.

3.   Stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da čuva nacionalne zbirke podataka u vezi određenih upozorenja koje je ta država članica izdala ili u vezi s upozorenja povodom kojeg su poduzete radnje na njezinom državnom području. Vrijeme u kojem se takvi podaci mogu u tim zbirkama čuvati regulirano je nacionalnim pravom.

Članak 54.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Podaci obrađeni u sustavu SIS II sukladno ovoj Odluci ne prenose se niti se daju na raspolaganje trećim državama ili međunarodnim organizacijama.

Članak 55.

Razmjena podataka s Interpolom o ukradenim, protupravno oduzetim, izgubljenim ili poništenim putovnicama

1.   Odstupajući od članka 54., broj putovnice, država izdavanja i vrsta dokumenta ukradenih, protupravno oduzetih, izgubljenih ili poništenih putovnica unesenih u sustav SIS II može se razmijeniti s članovima Interpola uspostavljanjem veze između sustava SIS II i baze podataka Interpola o ukradenim ili nestalim putnim ispravama, podložno sklapanju Sporazuma između Interpola i Europske unije. Sporazumom se predviđa da je za prijenos podataka, koje je unijela država članica, potrebna suglasnost te države članice.

2.   Sporazum iz stavka 1. treba predvidjeti da zajednički podaci mogu biti dostupni samo članovima Interpola iz država koje osiguravaju odgovarajući stupanj zaštite osobnih podataka. Prije zaključenja ovog Sporazuma, Vijeće traži mišljenje Komisije o odgovarajućem stupnju zaštite osobnih podataka i o poštovanju temeljnih prava i sloboda u vezi s automatskom obradom osobnih podataka od strane Interpola i država koje imaju svoje predstavnike u Interpolu.

3.   Sporazumom iz stavka 1. može se također predvidjeti pristup preko sustava SIS II za države članice podacima iz baze podataka Interpola o ukradenim ili nestalim putnim ispravama u skladu s mjerodavnim odredbama ove Odluke kojima se uređuje upozorenje za ukradene, na drugi način otuđene, izgubljene ili poništene putovnice unesene u sustav SIS II.

POGLAVLJE XII.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 56.

Obrada osjetljivih kategorija podataka

Obrada kategorija podataka navedenih u prvoj rečenici članka 6. Konvencije Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka od 28. siječnja 1981. je zabranjena.

Članak 57.

Primjena Konvencije Vijeća Europe o zaštiti podataka

Osobni podaci obrađeni u okviru primjene ove Odluke zaštićeni su u skladu s Konvencijom Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka te njezinim naknadnim izmjenama.

Članak 58.

Pravo pristupa, ispravka netočnih podataka i brisanja nezakonito pohranjenih podataka

1.   Pravo osoba na pristup podacima koji se na njih odnose koji su uneseni u SIS II u skladu s ovom Odlukom ostvaruje se u skladu s pravom države članice pri kojoj traže ostvarivanje tog prava.

2.   Ako nacionalno pravo tako predviđa, nacionalno nadzorno tijelo odlučuje dostavlja li se informacija i prema kojim postupcima.

3.   Država članica koja nije izdala upozorenje može dostaviti informacije o tim podacima, samo ako je prvo državi članici koja je upozorenje pružila mogućnost da izrazi svoje stajalište. To se obavlja razmjenom dopunskih podataka.

4.   Informacije se ne dostavljaju osobi na koju se odnose, ako je to nužno zbog izvršenja zakonitog zadatka u vezi s upozorenjem ili zbog zaštite prava i sloboda trećih strana.

5.   Svaka osoba ima pravo zahtijevati da se netočni podaci u vezi s njom isprave ili da se nezakonito pohranjeni podaci o njoj brišu.

6.   Konkretni se pojedinac obavješćuje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 60 dana od dana kada je zatražio pristup ili prije, ako to nacionalno zakonodavstvo omogućuje.

7.   Pojedinac mora biti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za ispravak ili brisanje, obaviješten o daljnjim mjerama za ostvarivanje njegovih prava na ispravku ili brisanje ili prije, ako nacionalno pravo tako predviđa.

Članka 59.

Pravna sredstva

1.   Svaka osoba može podnijeti tužbu sudu ili tijelu nadležnom prema pravu bilo koje države članice kojom traži pristup, ispravak, brisanje ili dobivanje podataka ili naknadu štete u vezi s upozorenjem koji se na nju odnosi.

2.   Države članice obvezuju se da će uzajamno izvršavati pravomoćne odluke sudova ili tijela iz stavka 1., ne dovodeći pritom u pitanje članak 64.

3.   Komisija vrednuje pravila o pravnim sredstvima iz ovog članka do 23. kolovoza 2009.

Članak 60.

Nadzor nad sustavom N.SIS II

1.   Svaka država članica osigurava da nezavisno tijelo (nacionalno nadzorno tijelo) nezavisno nadzire zakonitost obrade osobnih podataka u sustavu SIS II na njezinom državnom području i njihov prijenos njezinog državnog područja, uključujući razmjenu i daljnju obradu dopunskih podataka.

2.   Nacionalno nadzorno tijelo osigurava da se revizija postupaka obrade podataka u N.SIS II provodi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine.

3.   Države članice osiguravaju da njihovo nacionalno nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava da izvrši zadatke koji su mu povjereni prema ovoj Odluci.

Članak 61.

Nadzor nad tijelom za upravljanje

1.   Europski nadzornik zaštite podataka provjerava da se aktivnosti obrade osobnih podataka tijela za upravljanje provode u skladu s ovom Odlukom. Obveze i ovlaštenja iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001 primjenjuju se sukladno tome.

2.   Europski nadzornik zaštite podataka osigurava da se najmanje svake četiri godine provodi revizija aktivnosti tijela za upravljanje u vezi s obradom osobnih podataka u skladu s međunarodnim revizijskim standardima. Revizijsko se izvješće šalje Europskomu parlamentu, Vijeću, tijelu za upravljanje, Komisiji i nacionalnomu nadzornom tijelu. Tijelo za upravljanje može davati primjedbe prije usvajanja izvješća.

Članak 62.

Suradnja između nacionalnih nadzornih tijela i Europskog nadzornika zaštite podataka

1.   Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik zaštite podataka, svaki u okviru svojih nadležnosti, aktivno surađuje u okviru svojih zadataka i osigurava usklađen nadzor nad sustavom SIS II.

2.   U okviru svojih nadležnosti, razmjenjuju informacije, pomažu si pri provođenju revizija i pregleda, razmatraju poteškoće pri tumačenju i primjeni ove Odluke, proučavaju probleme koji nastaju u izvršavanju nezavisnog nadzora ili u ostvarivanju prava osoba na koje se podaci odnose, sastavljaju usklađene prijedloge za zajednička rješenja svih problema i potiču osviještenost o pravima u pogledu zaštite podataka, u mjeri u kojoj je potrebno.

3.   Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik zaštite podataka sastaju se u tu svrhu najmanje dva puta godišnje. Troškove i organizaciju tih sastanaka snosi i izvršava Europski nadzornik za sigurnost podataka. Na prvom se sastanku donosi pravilnik. Zajednički se razvijaju daljnje radne metode, ako je potrebno. Zajedničko izvješće o aktivnostima šalje se Europskomu parlamentu, Vijeću, Komisiji i tijelu za upravljanje svake dvije godine.

Članak 63.

Zaštita podataka u prijelaznome razdoblju

Kada Komisija u prijelaznom razdoblju delegira svoje nadležnosti drugom tijelu ili drugim tijelima sukladno članku 15. stavku 4., ona je dužna osigurati da Europski nadzornik zaštite podataka ima pravo i da bude u mogućnosti u potpunosti izvršavati svoje zadatke, uključujući provođenje pregleda na licu mjestu, te da izvršava druge ovlasti koje su mu dodijeljene člankom 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

POGLAVLJE XIII.

ODGOVORNOST I SANKCIJE

Članak 64.

Odgovornost

1.   Svaka država članica odgovorna je u skladu sa svojim nacionalnim pravom za svaku štetu prouzročenu osobi korištenjem sustava N.SIS II. To se odnosi i na štetu koju prouzroči država članica koja je izdala upozorenje, ako je unijela netočne podatke ili je podatke nezakonito pohranila.

2.   Ako država članica protiv koje je podnesena tužba nije država članica koja je izdala upozorenje, ova posljednja mora na zahtjev naknaditi novčani iznos kao naknadu štete, osim ako bi korištenje podataka od strane države članice koja zahtijeva povrat novčanog iznosa značilo kršenje ove Odluke.

3.   Ako država članica ne ispuni svoje obveze prema ovoj Odluci i time prouzroči štetu za sustav SIS II, ta se država članica smatra odgovornom za štetu, osim ako je tijelo za upravljanje ili druga država članica koja sudjeluje u sustavu SIS II propustila poduzeti odgovarajuće mjere da spriječi nastanak štete ili da umanji njezin utjecaj.

Članak 65.

Sankcije

Države članice osiguravaju da svaka zlouporaba podataka unesenih u sustav SIS II ili svaka razmjena dopunskih podataka suprotna ovoj Odluci bude podložna učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama u skladu s nacionalnim pravom.

POGLAVLJE XIV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Nadzor i statistika

1.   Tijelo za upravljanje osigurava uspostavljanje postupaka za nadzor nad funkcioniranjem sustava SIS II u vezi ciljeva, koji se odnose na rezultate, troškovnu učinkovitost, sigurnost i kakvoću usluge.

2.   U svrhu tehničkog održavanja, izvještavanja i statistike, tijelo za upravljanje ima pristup podacima potrebnim za postupke obrade podataka koji se provode u središnjemu sustavu SIS II.

3.   Svake godine tijelo za upravljanje objavljuje statističke podatke koji pokazuju broj evidencija po kategoriji upozorenja, broj radnji po kategoriji upozorenja i broj svih pristupa podacima u sustavu SIS II i broj pristupa za svaku državu članicu.

4.   Dvije godine nakon što je sustav SIS II počeo raditi te svake četiri godine nakon toga, tijelo za upravljanje dostavlja Europskomu parlamentu i Vijeću izvješće o tehničkome djelovanju središnjeg sustava SIS II i komunikacijske infrastrukture, uključujući sigurnost te bilateralnu i multilateralnu razmjenu dopunskih podataka između država članica.

5.   Komisija je dužna tri godine nakon početka rada sustava SIS II te svake četiri godine nakon tog izraditi cjelovitu ocjenu središnjeg sustava SIS II te bilateralnu i multilateralnu razmjenu dopunskih podataka između država članica. Ta cjelovita ocjena uključuje razmatranje postignutih rezultata u vezi s postavljenim ciljevima, procjenu jesu li temeljna načela još valjana, procjenu primjene ove Odluke u pogledu središnjeg sustava SIS II, sigurnost središnjeg sustava SIS II i sve moguće posljedice budućih aktivnosti. Komisija dostavlja ocjenu Europskomu parlamentu i Vijeću.

6.   Države članice dostavljaju tijelu za upravljanje i Komisiji podatke potrebne za izradu izvješća iz stavaka 3., 4. i 5.

7.   Tijelo za upravljanje dostavlja Komisiji podatke potrebne za izradu cjelovite ocjene iz stavka 5.

Članak 67.

Regulatorni odbor

1.   Pri pozivanju na ovaj članak Komisiji pomaže Regulatorni odbor sastavljen od predstavnika država članica, a predsjeda mu predstavnik Komisije. Predstavnik Komisije dostavlja Odboru prijedlog mjera koje treba poduzeti. Odbor dostavlja svoje mišljenje o prijedlogu u roku koji predsjednik može odrediti sukladno hitnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom iz članka 205. stavka 2. Ugovora o EZ-u za odluke koje Vijeće mora donijeti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica u Odboru ponderiraju se na način utvrđen navedenim člankom. Predsjednik ne glasuje.

2.   Odbor donosi pravilnik na prijedlog predsjednika, na temelju standardnog poslovnika koji je objavljen u Službenom listu Europske unije.

3.   Komisija usvaja predviđene mjere, ako su u skladu s mišljenjem Odbora. Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora, ili ako nije dostavljeno mišljenje, Komisija, bez odgode, dostavlja Vijeću prijedlog u vezi s mjerama koje se trebaju poduzeti.

4.   Vijeće o prijedlogu odlučuje kvalificiranom većinom u roku dva mjeseca od dana kada mu je predmet upućen. Ako u tom roku Vijeće kvalificiranom većinom odluči ne podržati prijedlog, Komisija ga ponovno razmatra. Ona može dostaviti Vijeću izmijenjeni prijedlog, ponovno dostaviti svoj prijedlog ili podnijeti zakonski prijedlog. Ako nakon isteka tog roka Vijeće ne usvoji predloženi provedbeni akt niti izrazi svoje protivljenje prijedlogu provedbenih mjera, predloženi provedbeni akt donosi Komisija.

5.   Odbor iz stavka 1. obavlja svoju funkciju od 23. kolovoza 2007.

Članak 68.

Izmjene odredaba schengenske pravne stečevine

1.   Za potrebe predmeta koji pripadaju u područje primjene Ugovora o EU-u, ova Odluka zamjenjuje od dana navedenog u članku 71. stavku 2. odredbe iz članka 64. i članaka od 92. do 119. Schengenske konvencije, uz iznimku njezina članka 102. A.

2.   Za potrebe predmeta koji pripadaju u područje primjene Ugovora o EU-u, ova Odluka zamjenjuje od dana navedenog u članku 71. stavku 2. sljedeće odredbe schengenske pravne stečevine za provođenje tih članaka (20):

(a)

Odluku Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o Financijskoj uredbi o troškovima postavljanja i rada Schengenskog informacijskog sustava (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

(b)

Odluku Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o razvoju sustava SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

(c)

Odluku Izvršnog odbora od 15. prosinca 1997. o izmjeni Financijske uredbe o C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

(d)

Odluku Izvršnog odbora od 21. travnja 1998. o C.SIS u vezi 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e)

Odluku Izvršnog odbora od 25. travnja 1997. o sklapanju ugovora o izvođenju prethodne studije za SIS II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

(f)

Odluku Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o troškovima postavljanja sustava C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

(g)

Odluku Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o ažuriranju Priručnika SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(h)

Izjavu Izvršnog odbora od 18. travnja 1996. o utvrđivanju pojma stranac (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

(i)

Izjavu Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o ustroju sustava SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);

(j)

Odluku Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o doprinosima Norveške i Islanda troškovima postavljanja i rada C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Za potrebe predmeta koji su u području primjene Ugovora o EU-u, upućivanja na zamijenjene članke Schengenske konvencije i mjerodavne odredbe schengenske pravne stečevine o primjeni tih članaka tumače se kao upućivanja na ovu Odluku.

Članak 69.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2004/201/PUP, Odluka 2005/211/PUP, Odluka 2005/719/PUP, Odluka 2005/727/PUP, Odluka 2006/228/PUP, Odluka 2006/229/PUP i Odluka 2006/631/PUP stavljaju se izvan snage na dan naveden u članku 71. stavku 2.

Članak 70.

Prijelazno razdoblje i proračun

1.   Upozorenja se prenose iz sustava SIS 1 + u sustav SIS II. Države članice osiguravaju, dajući prvenstvo upozorenjima za osobe, da je sadržaj upozorenja koja su prenesena iz sustava SIS 1 + u sustav SIS II u skladu s odredbama ove Odluke u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku tri godine od datuma iz članka 71. stavka 2. Tijekom prijelaznog razdoblja države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe članaka 94., 95. i članaka od 97. do 100. Schengenske konvencije na sadržaje upozorenja koja su prenesena iz sustava SIS 1 + u sustav SIS II u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

u slučaju promjene, dopune ili ispravke ili ažuriranja sadržaja upozorenja prenesenih iz sustava SIS 1 + u sustav SIS I, države članice osiguravaju da su upozorenja u skladu s odredbama ove Odluke od dana promjene, dopune, ispravka ili ažuriranja;

(b)

u slučaju povoljnog ishoda upozorenja prenesenih iz sustava SIS 1 + u sustav SIS II, države članice provjeravaju usklađenost upozorenja s odredbama ove Odluke odmah, ali bez odgađanja mjere koja se na temelju tog upozorenja treba poduzeti.

2.   Sredstva iz proračuna koja nisu utrošena na datum naveden u članku 71. stavku 2. koja su odobrena u skladu s odredbama članka 119. Schengenske konvencije, vraćaju se državama članicama. Iznosi koji se vraćaju izračunavaju se na temelju doprinosa država članica, kako je utvrđeno u Odluci Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o financijskoj uredbi o troškovima postavljanja i rada Schengenskog informacijskog sustava.

3.   Tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15. stavka 4. pozivanja u ovoj Odluci na tijelo za upravljanje tumačit će se kao pozivanja na Komisiju.

Članak 71.

Stupanje na snagu, primjena i migracije

1.   Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se na države članice koje sudjeluju u sustavu SIS 1 + od dana koji u Vijeću jednoglasno utvrđuju članovi koji predstavljaju države članice koje sudjeluju u sustavu SIS 1+.

3.   Datumi iz stavka 2. utvrđuju se nakon:

(a)

usvajanja potrebnih provedbenih mjera;

(b)

što su sve države članice koje u cijelosti sudjeluju u sustavu SIS 1 + obavijestile Komisiju da su sklopile potrebne tehničke i pravne dogovore za obradu podataka SIS II i razmjenu dopunskih podataka;

(c)

što je Komisija objavila da je uspješno okončano cjelovito testiranje sustava SIS II koji će voditi Komisija zajedno s državama članicama te nakon što pripremna tijela Vijeća potvrde predloženi rezultat testiranja i potvrde da je razina uspješnosti djelovanja sustava SIS II najmanje ista kakva je ona postignuta sustavom SIS 1+.

4.   Komisija obavješćuje Europski parlament o rezultatima testiranja provedenog u skladu sa stavkom 3. točkom (c).

5.   Svaka odluka Vijeća donesena u skladu s člankom 2. objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. lipnja 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

W. SCHÄUBLE


(1)  Mišljenje od 25. listopada 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 239, 22.9.2000., str. 19. Konvencije kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1160/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 22.7.2005., str. 18.).

(3)  SL L 328, 13.12.2001., str. 4.

(4)  SL L 328, 13.12.2001., str. 1.

(5)  SL L 381, 28.12.2006., str. 4.

(6)  SL L 190, 18.7.2002., str. 1.

(7)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(8)  SL L 12, 17.1.2004., str. 47.

(9)  SL C 316, 27.11.1995., str. 2.

(10)  SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(11)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(12)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(13)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(14)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(15)  SL L 176, 10.7.1999., str. 53.

(16)  Odluka Vijeća 2004/849/EZ od 25. listopada 2004. o potpisivanju u ime Europske unije i o privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provođenju, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 368, 15.12.2004., str. 26.).

(17)  Odluka Vijeća 2004/860/EZ od 25. listopada 2004. o potpisivanju u ime Europske zajednice i o privremenoj primjeni određenih odredaba Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provođenju, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 370, 17.12.2004., str. 78.).

(18)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(19)  SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

(20)  SL L 239., 22.9.2000., str. 439.