03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

215


32006R2028


L 414/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2028/2006

od 18. prosinca 2006.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 u vezi s odobravanjem pripravka dodatka hrani za životinje od Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, koji pripadaju skupini mikroorganizama

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja te osnova i postupci za takvo odobrenje.

(2)

Pripravak Bacillus licheniformis DCM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 koji pripadaju skupini „Mikroorganizmi”, odobren je bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2) kao dodatak hrani za životinje za krmače Uredbom Komisije (EZ) br. 1453/2004 (3), za purane za tov i telad do tri mjeseca starosti Uredbom Komisije (EZ) br. 600/2005 (4), za svinje za tov i prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 2148/2004 (5). Taj dodatak hrani za životinje je potom upisan u Registar Zajednice dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod, u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, podnesen je zahtjev za izmjenu odobrenja za naveden pripravak kako bi se dopustilo njegovo korištenje u hrani za purane za tov koja sadrži dopušten kokcidiostat maduramicin amonij. Uz taj zahtjev priložene su pojedinosti i dokumenti kako je propisano člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(4)

U mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane, („Agencija”), od 12. srpnja 2006. zaključeno je da je utvrđena kompatibilnost pripravka dodatka hrani za životinje Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 s maduramicin amonijem. Mišljenjem Agencije također je potvrđeno izviješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hranidbi koje je dostavio Referentni laboratorij Zajednice osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjena toga pripravka pokazuje da su zadovoljeni uvjeti predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Uredbu (EZ) br. 600/2005 stoga treba izmijeniti na odgovarajući način.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 600/2005 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(2)  SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(3)  SL L 269, 17.8.2004., str. 3.

(4)  SL L 99, 19.4.2005., str. 5.

(5)  SL L 370, 17.12.2004., str. 24.


PRILOG

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 600/2005, stavka za E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 za vrstu životinja purani za tov, zamjenjuje se sljedećim:

EZ broj

Dodatak hrani za životinje

Kemijska formula, opis

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese

Mikroorganizmi

„E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749 i Bacillus subtilis

DSM 5750 (u omjeru 1/1)

Mješavina Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis koja sadrži najmanje 3,2 × 109 CFU/g dodatka hrani za životinje (1,6 × 109 svake bakterije)

Purani za tov

1,28 × 109

1,28 × 109

U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

Može se koristiti u krmnoj smjesi koja sadrži dozvoljene kokcidiostate:

diklazuril, halofuginon, natrijev monenzin, robenidin i maduramicin amonij.

Bez vremenskog ograničenja”