01/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

155


32006R1922


L 403/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 1922/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. prosinca 2006.

o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 13. stavak 2. i članak 141. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1)

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Ravnopravnost muškaraca i žena je temeljno načelo Europske unije. Članci 21. i 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije zabranjuju svaku diskriminaciju na temelju spola i omogućuju da ravnopravnost muškaraca i žena mora biti osigurana u svim područjima.

(2)

Članak 2. Ugovora osigurava da je ravnopravnost muškaraca i žena jedna od osnovnih zadaća Zajednice. Slično tome, članak 3. stavak 2. Ugovora zahtijeva od Zajednice da nastoji ukloniti neravnopravnosti i promiče ravnopravnost muškaraca i žena u svim svojim aktivnostima i na taj način osigura integraciju značaja ravnopravnosti muškaraca i žena u svim politikama Zajednice.

(3)

Članak 13. Ugovora ovlašćuje Vijeće za poduzimanje odgovarajućeg djelovanja radi suzbijanja diskriminacije, među ostalim, na temelju spola u svim područjima koja su u nadležnosti Zajednice.

(4)

Načelo jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i zanimanja sadržano je u članku 141. Ugovora, te je na snazi sveobuhvatan zakonodavni sustav o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama vezano uz pristup zapošljavanju i uvjete rada, uključujući jednakost plaće.

(5)

Komisija je u prvom godišnjem izvješću o ravnopravnosti muškaraca i žena podnesenom na proljetnom zasjedanju Europskog vijeća 2004. zaključila da postoje značajne razlike u pogledu spola u područjima većine politika, da je neravnopravnost muškaraca i žena pojava s više dimenzija kojoj se treba posvetiti sveobuhvatnom kombinacijom mjera politika i da su potrebni pojačani napori radi postizanja ciljeva Lisabonske strategije.

(6)

Europsko vijeće je u Nici od 7. do 9. prosinca 2000. pozvalo na „pojačanu svijest, objedinjavanje resursa i razmjenu iskustava, posebno osnivanjem Europskog instituta za rodna pitanja”.

(7)

U Studiji izvedivosti (3) provedenoj za Komisiju zaključeno je da je jasna uloga Europskog instituta za ravnopravnost spolova provođenje određenih zadaća kojima se postojeće institucije trenutačno ne bave, posebno u područjima koordinacije, centralizacije i diseminacije prikupljenih podataka i informacija, stvaranja mreže, poboljšanja vidljivosti ravnopravnosti muškaraca i žena, naglašavanja perspektive spolova i razvoju alata za poboljšanu integraciju dimenzije ravnopravnosti spolova u sve politike Zajednice.

(8)

Europski parlament je u Rezoluciji od 10. ožujka 2004. godine o politikama Europske unije u pogledu ravnopravnosti spolova (4) pozvao Komisiju na žurno osnivanje Instituta.

(9)

Vijeće za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i pitanja potrošača na zasjedanju od 1. i 2. lipnja 2004. i Europsko vijeće 17. i 18. lipnja 2004. podržali su osnivanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Europsko vijeće zatražilo je od Komisije podnošenje konkretnog prijedloga.

(10)

Prikupljanje, analiza i diseminacija objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija i podataka o ravnopravnosti muškaraca i žena, razvoj odgovarajućih alata za uklanjanje svih oblika diskriminacije na temelju spola i integracija dimenzije spola u sva područja politika, promicanje dijaloga između svih dionika i podizanje svijesti građana Europske unije, potrebni su kako bi Zajednica mogla učinkovito promicati i provoditi politiku ravnopravnosti spolova, posebno u proširenoj Uniji. Stoga je potrebno osnovati Europski institut za ravnopravnost spolova koji bi pomogao institucijama Zajednice i državama članicama u izvršavanju ovih zadaća.

(11)

Ravnopravnost spolova nije moguće ostvariti samo anti-diskriminacijskom politikom, već zahtijeva mjere kojima se promiče skladna koegzistencija i ravnomjerna zastupljenost muškaraca i žena u društvu; Institut bi trebao doprinijeti ostvarivanju tog cilja.

(12)

S obzirom na važnost uklanjanja stereotipa u pogledu uloge spolova u svim područjima života u europskom društvu i pružanja pozitivnih primjera koje žene i muškarci trebaju slijediti, djelovanje za postizanje tih ciljeva također bi trebalo biti uključeno u zadaće Instituta.

(13)

Suradnja s relevantnim tijelima država članica i relevantnim statističkim tijelima, posebno Eurostatom, bitna je za promicanje prikupljanja usporedivih i pouzdanih podataka na europskoj razini. S obzirom da su informacije o ravnopravnosti muškaraca i žena relevantne za sve razine unutar Zajednice — lokalnu, regionalnu, nacionalnu i razinu Zajednice — bilo bi korisno da su takve informacije dostupne tijelima država članica kako bi im se pomoglo u oblikovanju politika i mjera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u područjima pojedine nadležnosti.

(14)

Institut bi trebao što je uže moguće surađivati sa svim programima i tijelima Zajednice kako bi se izbjeglo udvostručavanje i osigurala najbolja moguća upotreba resursa, posebno u odnosu na Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (5), Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu (6), Centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (7) i Agenciju Europske unije za temeljna prava (8).

(15)

Institut bi trebao razviti suradnju i dijalog s nevladinim organizacijama i organizacijama za jednake mogućnosti, centrima za istraživanja, socijalnim partnerima i drugim odnosnim tijelima aktivno težeći ostvarivanju ravnopravnosti na nacionalnoj i europskoj razini te u trećim zemljama. U interesu učinkovitosti potrebno je da Institut uspostavi i koordinira elektroničku europsku mrežu za ravnopravnost spolova s takvim tijelima i stručnjacima u državama članicama.

(16)

Kako bi se zajamčila potrebna ravnoteža između država članica i kontinuitet članova Upravnog odbora, imenovat će se predstavnici Vijeća za svaki mandat u skladu s redoslijedom rotacije predsjedništava Vijeća, počevši od 2007. godine.

(17)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Ugovora primjereno je promicati ravnomjernu zastupljenost muškaraca i žena u sastavu upravnog odbora.

(18)

Institut bi trebao uživati maksimalnu neovisnost prilikom izvršavanja svojih zadaća.

(19)

Institut bi trebao primjenjivati relevantno zakonodavstvo Zajednice koje se odnosi na javni pristup dokumentima kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 (9) i zaštitu pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001 (10).

(20)

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (11), primjenjuje se na Institut.

(21)

U pogledu ugovorne odgovornosti Instituta, koja je uređena mjerodavnim pravom primjenjivim na ugovore koje sklopi Institut, Sud bi trebao biti nadležan za donošenje presuda, na temelju arbitražne klauzule sadržane u ugovorima. Sud bi također trebao biti nadležan za sporove koji se odnose na naknadu svake štete koja nastane na temelju izvanugovorne odgovornosti Instituta.

(22)

Trebalo bi provesti neovisnu vanjsku evaluaciju radi ocjene utjecaja Instituta, moguće potrebe promjene ili proširenja njegovih zadaća i rokova daljnjih takvih preispitivanja.

(23)

Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno doprinos i jačanje promicanja ravnopravnosti spolova uključujući rodnu osviještenost u svim politikama Zajednice i posljedičnim nacionalnim politikama, te borbu protiv diskriminacije na temelju spola, kao i podizanje svijesti građana EU-a o ravnopravnosti spolova pružanjem tehničke pomoći institucijama Zajednice i tijelima država članica, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se stoga može, zbog stupnja djelovanja, na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(24)

Članak 13. stavak 2. Ugovora dopušta usvajanje mjera Zajednice radi podržavanja i promicanja cilja suzbijanja diskriminacije na temelju spola i izvan područja zapošljavanja. Članak 141. stavak 3. Ugovora posebna je pravna osnova za mjere kojima je cilj osiguranje primjene načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i zanimanja. Stoga članak 13. stavak 2. i članak 141. stavak 3. zajedno čine odgovarajuću pravnu osnovu za donošenje ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje Instituta

Osniva se Europski Institut za ravnopravnost spolova (dalje u tekstu „Institut”).

Članak 2.

Ciljevi

Sveukupni ciljevi Instituta su doprinos i jačanje promicanja ravnopravnosti spolova, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama Zajednice i posljedičnim nacionalnim politikama, te borba protiv diskriminacije na temelju spola, kao i podizanje svijesti građana EU-a o ravnopravnosti spolova pružanjem tehničke pomoći institucijama Zajednice, posebno Komisiji, te tijelima država članica, kako je određeno u članku 3.

Članak 3.

Zadaće

1.   Radi postizanja ciljeva određenih u članku 2. Institut:

(a)

prikuplja, analizira i diseminira relevantne objektivne, usporedive i pouzdane informacije koje se odnose na ravnopravnost spolova, uključujući rezultate istraživanja i najbolju praksu o kojima ga obavijeste države članice, institucije Zajednice, centri za istraživanja, nacionalna tijela za ravnopravnost, nevladine organizacije, socijalni partneri, relevantne treće zemlje i međunarodne organizacije, te predlaže područja za daljnja istraživanja;

(b)

razvija metode za poboljšanje objektivnosti, usporedivosti i pouzdanosti podataka na europskoj razini utvrđivanjem kriterija koji će poboljšati dosljednost informacija i uzeti u obzir rodna pitanja prilikom prikupljanja podataka;

(c)

razvija, analizira, procjenjuje i diseminira metodološke alate radi pružanja podrške integraciji ravnopravnosti spolova u sve politike Zajednice i nastale nacionalne politike i rodnu osviještenost u svim institucijama i tijelima Zajednice;

(d)

provodi istraživanja o stanju u Europi u pogledu ravnopravnosti spolova;

(e)

uspostavlja i koordinira Europsku mrežu za ravnopravnost spolova koja obuhvaća centre, tijela, organizacije i stručnjake koji se bave pitanjima ravnopravnosti spolova i rodno osviještenim politikama radi pružanja podrške i poticanja istraživanja, optimiranja upotrebe dostupnih resursa i promicanja razmjene i diseminacije informacija;

(f)

organizira ad hoc sastanke stručnjaka kao podršku istraživačkom radu instituta, potiče razmjenu informacija između istraživača i promiče uključivanje rodne perspektive u njihova istraživanja;

(g)

radi podizanja svijesti građana Europske unije o ravnopravnosti spolova, organizira, s relevantnim dionicima, konferencije, kampanje i sastanke na europskoj razini, te predstavlja rezultate i zaključke Komisiji;

(h)

diseminira informacije u pogledu pozitivnih primjera nestereotipnih uloga žena i muškaraca u svim područjima života, prezentira svoje rezultate i inicijative čiji je cilj objava i daljnja izgradnja takvih uspješnih priča;

(i)

razvija dijalog i suradnju s nevladinim organizacijama i organizacijama za jednake mogućnosti, sveučilištima i stručnjacima, centrima za istraživanja, socijalnim partnerima i odnosnim tijelima aktivno nastojeći postići ravnopravnost na nacionalnoj i europskoj razini;

(j)

uspostavlja izvore informacija koji su dostupni javnosti;

(k)

stavlja na raspolaganje informacije o rodno osviještenoj politici javnim i privatnim organizacijama; i

(l)

pruža informacije institucijama Zajednice o ravnopravnosti spolova i rodno osviještenoj politici u državama pristupnicama i kandidatkinjama.

2.   Institut objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

Članak 4.

Područja djelovanja i metode rada

1.   Institut izvršava svoje zadaće u okviru nadležnosti Zajednice i s obzirom na ciljeve usvojene te prioritetna područja određena godišnjim programom, te uzimajući u obzir raspoloživa proračunska sredstva.

2.   Program rada Instituta mora biti u skladu s prioritetima Zajednice u području ravnopravnosti spolova i programom rada Komisije, uključujući njezin statistički i istraživački rad.

3.   U obavljanju svojih aktivnosti Institut mora, kako bi se izbjeglo udvostručivanje i osigurala najbolja moguća uporaba sredstava, uzeti u obzir postojeće informacije iz svih izvora, a posebno aktivnosti koje su već provele institucije Zajednice i druge institucije, te usko surađivati s nadležnim službama Komisije, uključujući Eurostat. Institut osigurava odgovarajuću koordinaciju sa svim relevantnim agencijama Zajednice i tijelima Unije koja je utvrđena u memorandumu o razumijevanju ako je potrebno.

4.   Institut mora osigurati da su diseminirane informacije razumljive krajnjim korisnicima.

5.   Institut može imati ugovorne odnose, posebno podugovorne aranžmane, s drugim organizacijama kako bi se izvršile zadaće koje im se povjere.

Članak 5.

Pravna osobnost i sposobnost

Institut ima pravnu osobnost. Institut uživa, u svakoj državi članici, najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju njihovog nacionalnog prava. Osobito, Institut može stjecati pokretnine i nekretnine i njima raspolagati te može biti stranka u pravnim postupcima.

Članak 6.

Neovisnost Instituta

Institut obavlja svoje aktivnosti neovisno i u javnom interesu.

Članak 7.

Pristup dokumentima

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente Instituta.

2.   Upravni odbor usvaja mehanizme za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u roku od šest mjeseci od osnivanja Instituta.

3.   Odluke koje donosi Institut na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu uzrokovati ulaganje pritužbe Europskom ombudsmanu ili biti predmetom tužbe podnesene Sudu, pod uvjetima utvrđenima u člancima 195. i 230. Ugovora.

4.   Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na obradu podataka od strane Instituta.

Članak 8.

Suradnja s organizacijama na nacionalnoj i europskoj razini, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama

1.   Kako bi bolje izvršavao svoje zadaće, Institut surađuje s organizacijama i stručnjacima u državama članicama, kao što su tijela za ravnopravnost, centri za istraživanja, sveučilišta, nevladine organizacije, socijalni partneri, kao i s relevantnim organizacijama na europskoj ili međunarodnoj razini i trećim zemljama.

2.   Ako se pokaže da je sklapanje sporazuma s međunarodnim organizacijama ili trećim zemljama potrebno da bi Institut svoje zadaće izvršavao učinkovito, Zajednica, u skladu s postupkom predviđenim u članku 300. Ugovora, sklapa sporazume s međunarodnim organizacijama odnosno trećim zemljama u interesu Instituta. Ova odredba ne isključuje ad hoc suradnju s takvim organizacijama ili trećim zemljama.

Članak 9.

Sastav Instituta

Institut čine:

(a)

upravni odbor;

(b)

forum stručnjaka;

(c)

direktor i njegovo osoblje.

Članak 10.

Upravni odbor

1.   Upravni odbor čine:

(a)

osamnaest predstavnika koje imenuje Vijeće na temelju prijedloga svih dotičnih država članica;

(b)

jedan član koji predstavlja Komisiju, kojeg imenuje Komisija;

2.   Članovi upravnog odbora imenuju se uz osiguravanje najviših standarda stručnosti i širokog područja relevantne i interdisciplinarne stručnosti u području ravnopravnosti spolova.

Vijeće i Komisija nastoje ostvariti ravnomjernu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Zamjenici koji zastupaju članove u njihovoj odsutnosti imenuju se prema istom postupku.

Popis članova i zamjenika članova upravnog odbora objavljuje Vijeće u Službenom listu Europske unije, na internetskim stranicama Instituta i drugim relevantnim internetskim stranicama.

3.   Mandat traje tri godine. Za trajanja svakog mandata članovi koje je imenovalo Vijeće predstavljaju osamnaest država članica prema redoslijedu rotacije predsjedništava, pri čemu po jednog člana predlaže svaka dotična država članica.

4.   Upravni odbor bira predsjednika i njegovog zamjenika na razdoblje od tri godine.

5.   Svaki član upravnog odbora iz stavka 1. točke (a) ili (b), odnosno, u njihovoj odsutnosti, njihov zamjenik, imaju po jedan glas.

6.   Upravni odbor donosi odluke potrebne za rad Instituta. Upravni odbor posebno:

(a)

usvaja, na temelju nacrta kojeg sastavi direktor, sukladno članku 12., nakon savjetovanja s Komisijom, godišnji program rada i srednjoročni program rada koji pokriva razdoblje od tri godine, u skladu s proračunom i dostupnim sredstvima; programi se mogu preispitati kada god je to potrebno; prvi godišnji program rada mora biti usvojen najkasnije u roku od devet mjeseci od imenovanja direktora;

(b)

usvaja godišnje izvješće iz članka 3. stavka 2., uspoređujući posebno postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada; ovo izvješće dostavlja se najkasnije do 15. lipnja Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija i objavljuje se na internetskoj stranici Instituta;

(c)

izvršava disciplinske ovlasti nad direktorom i imenuje ga ili opoziva na temelju članka 12.; i

(d)

usvaja godišnji nacrt proračuna i završne proračune Instituta.

7.   Upravni odbor usvaja interna pravila Instituta na temelju prijedloga koji sastavlja direktor nakon savjetovanja s Komisijom.

8.   Odluke upravnog odbora donosi većina njegovih članova. Predsjednik upravnog odbora ima odlučujući glas. U slučajevima navedenim u stavku 6. i članku 12. stavku 1., odluke donosi dvotrećinska većina njegovih članova.

9.   Upravni odbor donosi svoj poslovnik na temelju prijedloga kojeg sastavi direktor nakon savjetovanja s Komisijom.

10.   Predsjednik saziva upravni odbor najmanje jednom godišnje. Predsjednik saziva dodatne sastanke na vlastitu inicijativu ili na zahtjev jedne trećine članova upravnog odbora.

11.   Institut godišnje dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu „proračunsko tijelo”) sve informacije relevantne za rezultate postupaka evaluacije.

12.   Direktori Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Centra za razvoj strukovnog osposobljavanja i Agencije Europske unije za temeljna prava mogu prema potrebi biti pozvani da prisustvuju sastancima upravnog odbora kao promatrači radi koordinacije odnosnih programa rada s obzirom na rodno osviještenu politiku.

Članak 11.

Forum stručnjaka

1.   Forum stručnjaka čine članovi iz nadležnih tijela specijaliziranih za pitanja ravnopravnosti spolova, pri čemu po jednog predstavnika određuje svaka država članica, zatim dva člana iz drugih relevantnih organizacija specijaliziranih za pitanja ravnopravnosti spolova koje određuje Europski parlament, te tri člana koje određuje Komisija, a koji zastupaju zainteresirane strane na europskoj razini, sa po jednim predstavnikom iz:

(a)

odgovarajuće nevladine organizacije na razini Zajednice koja ima legitiman interes za doprinos borbi protiv diskriminacije na temelju spola i promicanju ravnopravnosti spolova;

(b)

organizacija poslodavaca na razini Zajednice; i

(c)

organizacija radnika na razini Zajednice.

Države članice i Komisija nastoje postići ravnomjernu zastupljenost muškaraca i žena u forumu stručnjaka.

Članove mogu mijenjati njihovi zamjenici koji se imenuju istodobno.

2.   Članovi foruma stručnjaka ne mogu biti članovi upravnog odbora.

3.   Forum stručnjaka pruža podršku direktoru u osiguranju izvrsnosti i neovisnosti djelovanja Instituta.

4.   Forum stručnjaka predstavlja mehanizam razmjene informacija vezanih uz pitanja ravnopravnosti spolova i objedinjavanje znanja. Forum stručnjaka osigurava blisku suradnju između Instituta i nadležnih tijela u državama članicama.

5.   Forumom stručnjaka predsjedava direktor odnosno, u slučaju njegove odsutnosti, zamjenik iz Instituta. Forum stručnjaka sastaje se redovno na poziv direktora ili na zahtjev najmanje trećine njegovih članova, te najmanje jednom godišnje. Operativni postupci foruma stručnjaka preciziraju se internim pravilima Instituta i objavljuju se.

6.   Predstavnici službi Komisije sudjeluju u radu foruma stručnjaka.

7.   Institut pruža tehničku i logističku podršku potrebnu forumu stručnjaka i tajništvo za njihove sastanke.

8.   Direktor može pozvati stručnjake ili predstavnike relevantnih gospodarskih sektora, poslodavaca, sindikata, stručnih ili istraživačkih tijela, ili nevladinih organizacija s prepoznatim iskustvom u disciplinama vezanim uz rad Instituta na suradnju u pojedinim zadaćama i sudjelovanje u relevantnim aktivnostima foruma stručnjaka.

Članak 12.

Direktor

1.   Institut vodi direktor kojeg imenuje upravni odbor na temelju popisa kandidata koje predlaže Komisija nakon otvorenog natječaja objavljenog u Službenom listu Europske unije i drugdje kao poziv za iskazivanje interesa. Prije imenovanja, kandidat kojeg odabere upravni odbor daje izjavu pred jednim ili više nadležnih odbora Europskog parlamenta i odgovora na pitanja njegovih članova.

2.   Mandat direktora iznosi 5 godina. Na prijedlog Komisije i nakon evaluacije mandat se može jednom produljiti za razdoblje od najviše 5 godina. U evaluaciji Komisija posebno ocjenjuje:

(a)

rezultate postignute tijekom prvog mandata i način na koji su isti postignuti;

(b)

zadaće i zahtjeve Instituta u narednim godinama.

3.   Direktor je odgovoran, pod nadzorom upravnog odbora, za:

(a)

izvršenje zadaća navedenih u članku 3.;

(b)

pripremu i provedbu godišnjeg i srednjoročnog programa aktivnosti;

(c)

pripremu sastanaka upravnog odbora i foruma stručnjaka;

(d)

pripremu i objavu godišnjeg izvješća navedenog u članku 3. stavku 2.;

(e)

sva pitanja vezana uz osoblje, a posebno izvršavanje ovlasti predviđenih u članku 13. stavku 3.;

(f)

pitanja svakodnevne administracije; i

(g)

provedbu učinkovitog praćenja i postupaka evaluacije vezanih uz djelovanje Instituta s obzirom na njegove ciljeve prema stručno priznatim standardima. Direktor godišnje izvješćuje upravni odbor o rezultatima sustava praćenja.

4.   Direktor je za upravljanje svojim aktivnostima odgovoran upravnom odboru i sudjeluje na njegovim sastancima bez prava glasa. On također može biti pozvan od strane Europskog parlamenta da podnese izvješće tijekom rasprava o značajnim pitanjima vezanim uz aktivnosti Instituta.

5.   Direktor je pravni zastupnik Instituta.

Članak 13.

Osoblje

1.   Na osoblje Instituta primjenjuju se Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica koji su utvrđeni u Uredbi (EEZ, EZUČ, Euratom) br. 259/68 (12) i pravila zajednički donesena od strane institucija Europske zajednice u svrhu primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja.

2.   Upravni odbor, u suglasnosti s Komisijom, usvaja potrebne provedbene mjere, u skladu s mehanizmima predviđenim u članku 110. Pravilnika o osoblju. Upravni odbor može usvojiti odredbe kojima se upućenim nacionalnim stručnjacima iz država članica omogućuje zapošljavanje u Institutu.

3.   Institut u pogledu svojeg osoblja provodi ovlasti prenesene na tijelo za imenovanje.

Članak 14.

Priprema proračuna

1.   Procjene svih prihoda i rashoda Instituta pripremaju se za svaku financijsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i iskazuju se u proračunu Instituta.

2.   Prihodi i rashodi iskazani u proračunu Instituta moraju biti uravnoteženi.

3.   Prihodi Instituta, ne dovodeći u pitanje druge izvore, obuhvaćaju:

(a)

subvenciju Zajednice iskazanu u općem proračunu Europske unije (dio „Komisija”);

(b)

plaćanja primljena za pružene usluge;

(c)

sve financijske doprinose organizacija ili trećih zemalja navedenih u članku 8.; i

(d)

sve dobrovoljne doprinose država članica.

4.   Rashodi Instituta obuhvaćaju primitke osoblja od rada, administrativne i infrastrukturne troškove i troškove poslovanja.

5.   Upravni odbor svake godine na temelju nacrta kojeg sastavlja direktor, iznosi procjenu prihoda i rashoda za Institut za narednu financijsku godinu. Tu procjenu, koja obuhvaća i nacrt plana radnih mjesta, upravni odbor dostavlja Komisiji najkasnije do 31. ožujka.

6.   Komisija prosljeđuje navedenu procjenu proračunskom tijelu zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

7.   Na temelju navedene procjene Komisija unosi u prednacrt općeg proračuna Europske unije one procjene koje smatra potrebnim za plan radnih mjesta i iznos subvencija na teret općeg proračuna, kojeg predlaže proračunskom tijelu u skladu s člankom 272. Ugovora.

8.   Proračunsko tijelo odobrava proračunska sredstva za subvencije Institutu i donosi plan radnih mjesta za Institut.

9.   Proračun Instituta donosi upravni odbor. On postaje konačan nakon donošenja općeg proračuna Europske unije. Proračun se prilagođava na odgovarajući način, ako je potrebno.

10.   Upravni odbor obavješćuje, što je prije moguće, proračunsko tijelo o namjeri provedbe svakog projekta koji može imati značajnije financijske implikacije za financiranje proračuna, posebno svih projekata koji se odnose na imovinu kao što su najam ili kupnja zgrada. Upravni odbor o tome obavješćuje Komisiju.

Ako je jedinica proračunskog tijela obavijestila o namjeri davanja mišljenja, ista će proslijediti svoje mišljenje upravnom odboru u roku od šest tjedana od dana obavijesti o projektu.

Članak 15.

Izvršenje proračuna

1.   Direktor izvršava proračun Instituta.

2.   Najkasnije do 1. ožujka nakon svake financijske godine računovodstveni službenik Instituta dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

3.   Najkasnije do 31. ožujka nakon svake financijske godine računovodstveni službenik Komisije dostavlja privremeni financijski izvještaj Instituta Revizorskom sudu zajedno s izvješćem navedenim u stavku 2. To izvješće također prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Po primitku primjedbi Revizorskog suda na privremeni financijski izvještaj Instituta sukladno članku 129. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002, Direktor donosi završni financijski izvještaj Instituta u okviru svojih obveza i dostavlja ga na mišljenje upravnom odboru.

5.   Upravni odbor daje mišljenje o završnom financijskom izvještaju Instituta.

6.   Najkasnije do 1. srpnja nakon svake financijske godine direktor dostavlja završni financijski izvještaj Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

7.   Završni financijski izvještaj se objavljuje.

8.   Direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na primjedbe najkasnije do 30. rujna. Direktor također dostavlja taj odgovor upravnom odboru.

9.   Direktor podnosi Europskom parlamentu, na njegov zahtjev, sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za pojedinu financijsku godinu, kako je utvrđeno u članku 146. stavku 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

10.   Do 30. travnja godine n + 2, Europski parlament, na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, daje direktoru razrješnicu za izvršenje proračuna za godinu n.

11.   Financijska pravila koja se primjenjuju na Institut usvaja upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupati od Uredbe (EZ, Euratom) br. 2343/2002 osim ako je to izričito neophodno za djelovanje Instituta i uz prethodnu suglasnost Komisije.

Članak 16.

Jezici

1.   Na Institut se primjenjuju odredbe utvrđene u Uredbi br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika Europske ekonomske zajednice (13).

2.   Usluge prevođenja za potrebe funkcioniranja Instituta u načelu pruža Centar za prevođenje za tijela Europske unije osnovan Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94 (14).

Članak 17.

Povlastice i imuniteti

Na Institut se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica.

Članak 18.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Instituta uređena je pravom koje je mjerodavno za predmetni ugovor.

Sud je nadležan za odlučivanje sukladno arbitražnim klauzulama sadržanim u ugovoru kojeg sklopi Institut.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti Institut, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravnim sustavima država članica, nadoknađuje svaku štetu koju Institut ili njegovi službenici uzrokuju prilikom obnašanja svojih dužnosti.

Sud je nadležan u sporovima koji se odnose na naknadu takvih šteta.

Članak 19.

Sudjelovanje trećih zemalja

1.   Institut je otvoren za sudjelovanje zemalja koje su sklopile sporazume s Europskom zajednicom na temelju kojih su donijele i primjenjuju zakonodavstvo Zajednice u području na koje se odnosi ova Uredba.

2.   Na temelju relevantnih odredbi navedenih sporazuma uspostavljaju se mehanizmi kojima se posebno određuje priroda, opseg i način na koji će ove zemlje sudjelovati u radu Instituta, uključujući odredbe koje se odnose na sudjelovanje u inicijativama koje poduzima Institut, financijske doprinose i osoblje. U pogledu osoblja, ti mehanizmi će u svakom slučaju biti u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica.

Članak 20.

Evaluacija

1.   Do 18. siječnja 2010. Institut naručuje neovisnu vanjsku evaluaciju svojih postignuća na temelju opisa posla kojeg usvoji upravni odbor u suglasnosti s Komisijom. Evaluacija ocjenjuje utjecaj Instituta na promicanje ravnopravnosti spolova i sadrži analizu sinergijskih učinaka. Ona se, posebno, osvrće na moguću potrebu promjene zadaća Instituta, uključujući financijske implikacije takve promjene ili proširenja zadaća. Takva evaluacija također ispituje prikladnost upravljačke strukture u obavljanju zadaća Instituta. Evaluacija uzima u obzir stavove dionika na razini Zajednice i na nacionalnoj razini.

2.   Upravni odbor, u suglasnosti s Komisijom, odlučuje o vremenskom rasporedu budućih evaluacija, uzimajući u obzir rezultate izvješća o evaluaciji navedenog u stavku 1.

Članak 21.

Klauzula o preispitivanju

Upravni odbor preispituje zaključke evaluacije navedene u članku 20. i prema potrebi Komisiji daje preporuke u pogledu promjena u Institutu, njegove prakse rada i djelokruga. Komisija dostavlja izvješće o evaluaciji i preporuke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija i objavljuje ih. Nakon preispitivanja izvješća o evaluaciji i preporuka, Komisija može podnijeti prijedloge koje smatra potrebnim u odnosu na ovu Uredbu.

Članak 22.

Administrativna kontrola

Aktivnosti Instituta podliježu nadzoru Europskog ombudsmana u skladu s odredbama članka 195. Ugovora.

Članak 23.

Početak djelovanja Instituta

Institut počinje djelovati što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 19. siječnja 2008.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL C 24, 31.1.2006., str. 29.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. ožujka 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 18. rujna 2006. (SL C 295 E, 5.12.2006., str. 57.) i Stajalište Europskog parlamenta od 14. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006.

(3)  Studija izvedivosti Europske komisije za Europski institut za ravnopravnost spolova (provedena od strane PLS Ramboll Management, DK, 2002.).

(4)  SL C 102 E, 28.4.2004., str. 638.

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o stvaranju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1111/2005 (SL L 184, 15.7.2005., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1111/2005 (SL L 184, 15.7.2005., str. 5.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (SL L 39, 13.2.1975., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2051/2004 (SL L 355, 1.12.2004., str. 1.).

(8)  Države članice su na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2003. zatražile od Komisije pripremu prijedloga za agenciju za ljudska prava produljenjem mandata Europskom centru za praćenje rasizma i ksenofobije.

(9)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.).

(13)  SL 17, 6.10.1958., str. 385. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 920/2005 (SL L 156, 18.6.2005., str. 3.).

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Centra za prevođenje za tijela Europske unije (SL L 314, 7.12.1994., str. 1.) Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 920/2005.