08/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

172


32006R1857


L 358/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1857/2006

od 15. prosinca 2006.

o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i o izmjenama Uredbe (EZ) br. 70/2001

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (1), a posebno njezin članak 1. stavak 1. točku (a) podtočku i.,

nakon objavljivanja nacrta ove Uredbe,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 994/98 daje ovlasti Komisiji da u skladu s člankom 87. Ugovora u određenim uvjetima potporu malim i srednjim poduzećima proglasi sukladnom sa zajedničkim tržištem kao i da ocijeni da se na nju ne primjenjuje obveza prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 70/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore malim i srednjim poduzećima (2) ne primjenjuje se na djelatnosti vezane za proizvodnju, preradu ili prodaju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

(3)

Komisija je u svojim brojnim odlukama primijenila članke 87. i 88. Ugovora na mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom, preradom i prodajom poljoprivrednih proizvoda te je također iznijela svoje stajalište, posljednji put u Smjernicama Zajednice o državnim potporama u sektoru poljoprivrede (3). U svjetlu značajnog iskustva koje je Komisija stekla u primjeni tih članaka na mala i srednja poduzeća koja djeluju u području proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, primjereno je da radi osiguranja učinkovitog nadzora i pojednostavnjenja upravnog postupka Komisija također upotrijebi ovlasti koje su joj dane Uredbom (EZ) br. 994/98 na mala i srednja poduzeća koja djeluju u sektoru proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, u mjeri u kojoj se članak 89. Ugovora ocjenjuje primjenljivim na takve proizvode, a da pritom ne oslabi vlastite mogućnosti nadzora.

(4)

Tijekom nadolazećih godina, poljoprivreda će se morati prilagoditi novim okolnostima i daljnjim promjenama u razvoju tržišta, tržišnih politika i pravila trgovanja, potražnji i sklonostima potrošača kao i proširenju Zajednice. Te će promjene utjecati ne samo na poljoprivredna tržišta nego općenito i na lokalna gospodarstva u ruralnim područjima. Politika ruralnog razvoja morala bi imati za cilj ponovnu uspostavu i jačanje konkurentnosti ruralnih područja te tako pridonijeti održavanju i stvaranju radnih mjesta u tim područjima.

(5)

Mala i srednja poduzeća igraju presudnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta i, općenito, djeluju kao čimbenik socijalne stabilnosti i pokretač gospodarstva. Međutim, njihov razvoj može biti ograničen nedostacima tržišta. Zbog nesklonosti nekih financijskih tržišta preuzimanju rizika i ograničenih jamstava koja takvi poduzetnici mogu ponuditi, oni često imaju poteškoća u dobivanju kapitala ili zajmova. Njihova im ograničena sredstva također mogu ograničavati pristup podacima, posebno u pogledu nove tehnologije i potencijalnih tržišta. Uzimajući u obzir navedeno, svrha potpore izuzete ovom Uredbom morala bi olakšati razvoj gospodarskih djelatnosti malih i srednjih poduzeća, pod uvjetom da takva potpora nema negativnog utjecaja na uvjete trgovanja u mjeri koja bi bila protivna općemu interesu. Taj razvoj valja poticati i podupirati pojednostavnjenjem postojećih pravila, u mjeri u kojoj su ona primjenljiva na mala i srednja poduzeća.

(6)

U proizvodnji, preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda u Zajednici uvelike prevladavaju mala i srednja poduzeća. Međutim, postoje značajne razlike između strukture primarne proizvodnje, s jedne strane, i prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda, s druge strane. Prerada i prodaja poljoprivrednih proizvoda često se čine sličnima preradi i prodaji industrijskih proizvoda. Stoga bi bilo primjerenije zauzeti drugačiji pristup preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda te uključiti poljoprivredne proizvode u pravila koja se odnose na industrijske proizvode. Zbog toga, u suprotnosti sa stavom iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1/2004 od 23. prosinca 2003. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore malim i srednjim poduzećima koji se bave proizvodnjom, preradom i prodajom poljoprivrednih proizvoda (4), čini se korisnim donijeti odredbu o izuzeću usmjerenu na određene potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje.

(7)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskoga fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EAGGF) ruralnome razvitku kojom se izmjenjuju i ukidaju određene uredbe (5) kao i Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EAFRD) (6) uvedena su posebna pravila o državnim potporama za neke mjere ruralnog razvoja koje države članice podupiru bez financiranja od strane Zajednice.

(8)

Ovom je Uredbom potrebno izuzeti svaku potporu koja ispunjava u njoj postavljene uvjete, kao i svaki program potpora pod uvjetom da svaka potpora koja bi se mogla dodijeliti na temelju tog programa ispunjava uvjete iz ove Uredbe. Radi osiguranja učinkovitog nadzora i pojednostavnjenja upravnog postupka bez umanjivanja mogućnosti Komisije da provodi nadzor, programi potpora i pojedinačne potpore koje nisu sadržane u nekom programu potpore morale bi sadržavati izričitu uputu na ovu Uredbu.

(9)

U pogledu potrebe uspostavljanja odgovarajuće ravnoteže između najmanjeg mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja u sektoru koji prima potporu te ciljeva ove Uredbe, ovom se Uredbom ne bi morale izuzimati pojedinačne potpore koje prekoračuju određeni najviši iznos, bez obzira jesu li ili nisu dodijeljene u okviru programa potpore koji je izuzet u skladu s ovom Uredbom.

(10)

Ovom se Uredbom ne bi morale izuzeti izvozne potpore niti potpore koje se uvjetuju davanjem prednosti uporabi domaćih pred uvoznim proizvodima. Takva potpora može biti nespojiva s međunarodnim obvezama Zajednice. Potpore namijenjene pokrivanju troškova sudjelovanja na trgovačkim sajmovima odnosno studija ili savjetničkih usluga koji su potrebni za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u normalnim uvjetima ne bi moralo predstavljati izvoznu potporu.

(11)

Radi izbjegavanja razlika koje mogu dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja te kako bi se olakšalo usklađivanje između različitih inicijativa Zajednice i nacionalnih inicijativa u vezi s malim i srednjim poduzećima i osigurala jasnoća upravnih postupaka i pravna sigurnost, pojam „malih i srednjih poduzeća” koji se upotrebljava u ovoj Uredbi morao bi biti onaj koji je utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 70/2001.

(12)

U skladu s utvrđenom praksom Komisije i kako bi se zajamčilo da je potpora razmjerna i ograničena na potreban iznos, pragovi moraju biti izraženi kao iznosi potpora u odnosu na skup opravdanih troškova, a ne u obliku najviših iznosa potpore.

(13)

Kako bi se utvrdilo je li potpora sukladna zajedničkom tržištu na temelju ove Uredbe, nužno je uzeti u obzir intenzitet te potpore a time i iznos potpore izražen kao protuvrijednost potpore. Za izračun protuvrijednosti potpore u slučaju potpore koja se plaća u nekoliko obroka potrebno je primijeniti važeće tržišne kamatne stope u trenutku dodjele potpore. Radi ujednačene, transparentne i jednostavne primjene pravila o državnim potporama tržišnim kamatnim stopama u smislu ove Uredbe smatraju se referentne stope koje Komisija periodično određuje na temelju objektivnih mjerila i objavljuje u Službenom listu Europske unije i na internetu.

(14)

Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovit nadzor ovu Uredbu potrebno je primjenjivati samo na transparentne mjere potpora. To su mjere potpora u kojima se može točno izračunati bruto novčana protuvrijednost potpora kao postotak opravdanih troškova prethodno bez procjene rizika (na primjer bespovratna sredstva, subvencionirane kamatne stope i određivanje gornjih granica fiskalnih mjera). Javni zajmovi smatraju se transparentnima pod uvjetom da su pokriveni uobičajenim osiguranjem i da ne uključuju neuobičajeni rizik pa se stoga ne može smatrati da sadrže element državnog jamstva. U načelu, mjere potpora koje obuhvaćaju državna jamstva ili javne zajmove s elementom državnog jamstva ne smatraju se transparentnima. Međutim, po donošenju ove Uredbe takve mjere potpora potrebno je smatrati transparentnima ako je prije njihove primjene Komisija prihvatila metodologiju koja je primijenjena u izračunu intenziteta potpora državnog jamstva, a koja je prethodno priopćena Komisiji. Komisija ocjenjuje tu metodologiju u skladu s Obavijesti o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava (7). Udjele javnih tijela i potpore obuhvaćene mjerama za rizični kapital nije potrebno smatrati transparentnim potporama. Komisiji je uvijek potrebno prijaviti mjere potpora koje nisu transparentne. Prijavljene netransparentne mjere potpora Komisija ocjenjuje poglavito u svjetlu mjerila iz smjernicama Komisije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva za 2007. - 2013.

(15)

U skladu s utvrđenom praksom Komisije pri ocjenjivanju državnih potpora u sektoru poljoprivrede nije potrebno razlikovati male od srednjih poduzeća. Za neke vrste potpora primjereno je utvrditi najviše iznose koje korisnik može primiti.

(16)

U svjetlu iskustva koje je Komisija stekla, najviše iznose potpora potrebno je utvrditi na razini kojom se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između najvećeg mogućeg smanjivanja narušavanja tržišnog natjecanja u sektoru u kojemu se dodjeljuju potpore i cilja olakšavanja razvoja gospodarskih djelatnosti malih i srednjih poduzeća u poljoprivrednom sektoru. Kako bi se postigla sukladnost mjera potpora koje financira Zajednica, te je gornje granice potrebno uskladiti s gornjim granicama iz Uredbe (EZ) br. 1257/1999 i Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

(17)

Potrebno je utvrditi daljnje uvjete koje mora ispuniti svaki program potpora ili svaka pojedinačna potpora izuzeta na temelju ove Uredbe. Potrebno je uzeti u obzir sva ograničenja proizvodnje ili ograničenja potpora Zajednice u okviru organizacija zajedničkog tržišta. Uzimajući u obzir članak 87. stavak 3. točku (c) Ugovora, potpore ne smiju imati jedini učinak stalnog ili periodičnog smanjivanja troškova poslovanja koje bi korisnik potpora obično morao pokrivati te moraju biti razmjerne teškoćama koje je potrebno prevladati kako bi se osigurale društveno-gospodarske koristi u interesu Zajednice. Smatra se da jednostrane mjere državnih potpora kojima se jednostavno nastoji poboljšati financijsko stanje proizvođača, ali koje ni na koji način ne pridonose razvoju sektora, a posebno potpore koje se dodjeljuju isključivo na temelju cijene, količine, proizvodne jedinice ili jedinice sredstava za proizvodnju, predstavljaju potporu poslovanju koja nije u skladu sa zajedničkim tržištem. Nadalje, takve potpore će vjerojatno ometati i mehanizme zajedničkih organizacija tržišta. Stoga je potrebno ograničiti područje primjene ove Uredbe na određene vrste potpora.

(18)

Ovom je Uredbom potrebno izuzeti mala i srednja poljoprivredna gospodarstva (imanja) bez obzira na njihovu lokaciju. Ulaganje i otvaranje radnih mjesta mogu pridonijeti gospodarskom razvoju manje razvijenih regija i područja iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Mala i srednja poljoprivredna gospodarstva (imanja) u tim područjima suočena su sa strukturnim nedostacima konkretne lokacije i s poteškoćama koje proizlaze iz njihove veličine. Stoga je primjereno da mala i srednja poduzeća u takvim područjima imaju koristi od viših gornjih granica.

(19)

Zbog rizika od narušavanja tržišnog natjecanja do kojeg bi došlo zbog ciljanih potpora za ulaganja te kako bi se poljoprivrednicima ponudila sloboda odlučivanja o proizvodima u koje će ulagati, potpora za ulaganja koja je izuzeta u skladu s ovom Uredbom ne mora biti ograničena na određene poljoprivredne proizvode. Ovaj uvjet ne mora sprečavati državu članicu da isključi određene poljoprivredne proizvode iz takvih potpora ili programa potpora, posebno onda kada za njih ne postoje uobičajene prodajne mogućnosti. Isto tako, neke vrste ulaganja same po sebi potrebno je izuzeti iz ove Uredbe.

(20)

Kada se potpore dodjeljuju radi prilagođavanja novim standardima uvedenima na razini Zajednice, države članice ne bi smjele imati mogućnost poljoprivrednicima produljivati razdoblje za prilagodbu tako što bi odgodile primjenu takvih pravila. Stoga je potrebno jasno utvrditi datum od kojega se novo zakonodavstvo više ne može smatrati novim.

(21)

Određene Uredbe Vijeća u području poljoprivrede predviđaju posebna odobrenja za plaćanje potpora od strane država članica, često u kombinaciji sa ili uz financiranje od strane Zajednice. Međutim, te odredbe obično ne predviđaju izuzeće od obveze prijave u skladu s člankom 88. Ugovora u mjeri u kojoj takve potpore ispunjavaju uvjete iz članka 87. stavka 1. Ugovora. Budući da su u tim Uredbama jasno navedeni uvjeti za takve potpore i/ili da postoji obveza obavješćivanja Komisije o takvim mjerama u skladu s posebnim odredbama tih Uredbi, nije potrebno dostavljati nikakve dodatne niti zasebne prijave u skladu s člankom 88. stavkom 3. Ugovora kako bi Komisija mogla ocijeniti te mjere. Radi pravne sigurnosti, u ovu je Uredbu potrebno uključiti upućivanje na te odredbe i stoga ne nije potrebno obvezno prijavljivati takve mjere u skladu s člankom 88. Ugovora ako se unaprijed može utvrditi da se takve potpore dodjeljuju isključivo malim i srednjim poduzećima.

(22)

Kako bi se osiguralo da su potpore nužne i da djeluju kao poticaj za razvoj određenih djelatnosti, ovom Uredbom nije potrebno izuzeti potpore za djelatnosti kojima bi se korisnik ionako i sam počeo baviti pod tržišnim uvjetima. Niti jedna se potpora ne smije primjenjivati retroaktivno na djelatnosti koje je korisnik već poduzeo.

(23)

Ovom Uredbom nije potrebno izuzeti potpore kumulirane s drugim državnim potporama, uključujući potporu koju dodjeljuju nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti, s javnom potporom dodijeljenom u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili uz potporu Zajednice, u vezi s istim opravdanim troškovima, kada takvo kumuliranje premašuje pragove utvrđene u ovoj Uredbi. Potpora koja je izuzeta ovom Uredbom ne bi se morala kumulirati s de minimis potporom u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1860/2004 od 6. listopada 2004. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na de minimis potporu u sektorima poljoprivrede i ribarstva (8), a u pogledu istih opravdanih troškova ili investicijskog projekta, ako bi takva kumulacija imala za ishod iznos potpore koji premašuje iznos iz ove Uredbe.

(24)

Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovit nadzor, u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 994/98, potrebno je uspostaviti standardan oblik u kojemu države članice moraju dostavljati Komisiji sažete podatke u slučajevima kada se, u skladu s ovom Uredbom, provodi program potpora ili se dodjeljuje pojedinačna potpora bez takvog programa, radi njihove objave u Službenom listu Europske unije. Iz istih razloga potrebno je uspostaviti pravila o evidencijama koje države članice moraju voditi u pogledu potpora izuzetih ovom Uredbom. Za potrebe godišnjeg izvješća koje države članice moraju podnositi Komisiji, Komisija mora utvrditi posebna mjerila. S obzirom na široku raspoloživost za to potrebne tehnologije, sažeti podaci i godišnje izvješće moraju biti pripremljeni u elektroničkom obliku.

(25)

Ako država članica ne postupi u skladu s obvezama o obavješćivanju iz ove Uredbe, to može onemogućiti Komisiju u izvršenju njezinog zadatka nadzora na temelju članka 88. stavka 1. Ugovora te, posebno, u ocjeni tog je li kumulativan gospodarski učinak potpora izuzetih na temelju ove Uredbe takav da negativno utječe na uvjete trgovine u mjeri koja je protivna općemu interesu. Potreba za ocjenjivanjem kumulativnog učinka državnih potpora posebno je izražena kada se istom korisniku potpora može dodijeliti iz više izvora, što je sve češći slučaj u području poljoprivrede. Stoga je prvenstveno važno da država članica brzo dostavi odgovarajuće podatke prije nego što dodijeli potpore na temelju ove Uredbe.

(26)

Potpore trgovačkim društvima koja se bave preradom i prodajom poljoprivrednih proizvoda morale bi biti obuhvaćene pravilima kojima se uređuju potpore malim i srednjim poduzećima u drugim sektorima, iz Uredbe (EZ) br. 70/2001. Stoga je potrebno u skladu s time izmijeniti Uredbu (EZ) br. 70/2001.

(27)

Državne potpore izuzete na temelju Uredbe (EZ) br. 1/2004 moraju i dalje biti izuzete ako ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe.

(28)

Potrebno je utvrditi prijelazne odredbe za potpore dodijeljene prije stupanja na snagu ove Uredbe i koje nisu prijavljene povrjeđujući tako obvezu iz članka 88. stavka 3. Ugovora.

(29)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje mogućnost da države članice prijave potporu malim ili srednjim poduzećima koji se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Komisija ocjenjuje takve prijave u smislu ove Uredbe i na temelju Smjernica Komisije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva za 2007. - 2013. Prijave do dana stupanja na snagu ove Uredbe najprije je potrebno ocijeniti u smislu ove Uredbe, a ako nisu ispunjeni u njoj utvrđeni uvjeti, potom i na temelju Smjernica Komisije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva za 2007. - 2013.

(30)

U svjetlu iskustva koje je Komisija stekla u ovome području te posebno učestalosti kojom je općenito potrebno revidirati politiku državnih potpora, potrebno je ograničiti razdoblje primjene ove Uredbe. Ako se važenje ove Uredbe po njezinom isteku ne produlji, programi potpore koji su već izuzeti ovom Uredbom moraju ostati izuzetima tijekom daljnjeg razdoblja od šest mjeseci, kako bi države članice imale vremena za prilagodbu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I UVJETI

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na transparentne potpore koje se dodjeljuju malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima (imanjima) koja se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Ne dovodeći u pitanje članak 9., ona se ne primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju za troškove vezane za preradu ili prodaju poljoprivrednih proizvoda.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 16. stavak 1. točku (a) ove Uredbe, ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

potpore za djelatnosti povezane s izvozom, odnosno, na potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavljanjem i radom distribucijske mreže ili drugim tekućim troškovima u vezi s djelatnošću izvoza;

(b)

potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uporabu uvezene robe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„potpora” znači sve mjere koje ispunjavaju mjerila iz članka 87. stavka 1. Ugovora;

2.

„poljoprivredni proizvod” znači:

(a)

proizvodi iz Priloga I. Ugovoru, s izuzetkom proizvoda iz područja ribarstva i akvakulture iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (9);

(b)

proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 4502, 4503 i 4504 (proizvodi od pluta);

(c)

proizvodi namijenjene oponašanju ili zamjeni mlijeka i mliječnih proizvoda, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 (10);

3.

„prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svi postupci na poljoprivrednom proizvodu koji rezultiraju proizvodom koji je također poljoprivredni proizvod, s izuzetkom poljoprivrednih djelatnosti koje su neophodne za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;

4.

„stavljanje na tržište poljoprivrednog proizvoda“ znači držanje ili izlaganje radi prodaje, ponudu na prodaju, isporuku ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim kada primarni proizvođač po prvi puta prodaje proizvod preprodavateljima i prerađivačima i osim svih djelatnosti u vezi s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u zasebnim za to osiguranim prostorijama;

5.

„mala i srednja poduzeća” znači mala i srednja poduzeća u skladu s pojmom iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 70/2001;

6.

„bruto intenzitet potpore” znači iznos potpora izražen kao postotak opravdanih troškova projekta. Svi upotrijebljeni iznosi su iznosi prije svih odbitaka za izravne poreze. Kada se potpore ne dodjeljuju kao novčane potpore već u nekom drugom obliku, iznos potpora predstavlja novčanu protuvrijednost potpora. Potpore koje se plaćaju u nekoliko obroka diskontira se na njezinu vrijednost u trenutku dodjeljivanja. Kamatna stopa koju treba primijeniti za diskontiranje te za izračun iznosa potpora u povoljnom zajmu jest referentna stopa koja se primjenjuje u vrijeme njegovog dodjeljivanja;

7.

„kvalitetan proizvod” znači proizvod koji ispunjava mjerila koja se određuju u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1698/2005;

8.

„nepovoljne klimatske pojave koje se mogu svrstati u prirodne katastrofe” znači vremenske uvjete kao što su mraz, tuča, led, kiša ili suša koji unište više od 30 % prosječne godišnje proizvodnje predmetnog poljoprivrednika u proteklom trogodišnjem razdoblju ili trogodišnjeg prosjeka temeljenog na proteklom petogodišnjem razdoblju, isključujući najviši i najniži prinos;

9.

„područje s težim uvjetima gospodarenja” znači područja koja su države članice odredile na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1257/1999.;

10.

„ulaganje radi ispunjenja novouvedenih najnižih standarda” znači:

(a)

u slučaju standarda za koje nije predviđeno nikakvo prijelazno razdoblje, ulaganja koja su stvarno poduzeta najviše dvije godine nakon dana kada ti standardi postaju obveznima za gospodarske subjekte; ili

(b)

u slučaju standarda za koje je predviđeno prijelazno razdoblje, ulaganja koja su stvarno poduzeta prije dana kada ti standardi postaju obveznima za gospodarske subjekte;

11.

„mladi poljoprivrednici” znači proizvođači poljoprivrednih proizvoda koji ispunjavaju uvjete iz članka 22. Uredbe (EZ) br. 1698/2005;

12.

„skupina proizvođača” znači skupina koja se uspostavlja radi zajedničke prilagodbe proizvodnje i proizvoda njihovih članova zahtjevima tržišta, u okviru ciljeva zajedničkih organizacija tržišta, a posebice koncentriranjem ponude;

13.

„udruženje proizvođača” znači udruženje koje se sastoji od skupina priznatih proizvođača i koje nastoji postići iste ciljeve na širemu području;

14.

„uginula stoka” znači životinje koje su eutanazirane na temelju konačne dijagnoze ili bez nje odnosno koje su uginule (uključujući mrtvookoćene i neokoćene životinje) na imanju ili na bilo kakvom posjedu odnosno tijekom prijevoza, koja nije zaklana radi prehrane ljudi;

15.

„troškovi ispitivanja na TSE i BSE” znači svi troškovi, uključujući troškove opreme za ispitivanje, troškove uzimanja, prijevoza, pohranjivanja i uništenja uzoraka potrebnih za ispitivanja koja se provode u skladu s Prilogom X. poglavljem C Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (11);

16.

„poduzeća u teškoćama” znači poduzeća za koje se smatra da su u teškoćama u smislu Smjernica Komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama (12);

17.

„ulaganje u zamjenu” znači ulaganje kojim se jednostavno zamjenjuje postojeća zgrada ili stroj ili njegovi dijelovi, novom modernom zgradom ili strojem, bez povećanja proizvodnog kapaciteta za više od 25 % ili bez temeljite promjene naravi proizvodnje ili tehnologije koja se upotrebljava. Ulaganjem u zamjenu ne smatraju se niti potpuno uništenje poljoprivredne zgrade stare najmanje 30 godina i njezina zamjena modernom zgradom niti temeljita obnova poljoprivredne zgrade. Obnova se smatra temeljitom kada njezin trošak iznosi najmanje 50 % vrijednosti nove zgrade;

18.

„transparentne potpore” znači mjere potpora za koje je moguće točno izračunati bruto protuvrijednost potpora kao postotak raspoloživih troškova prethodno bez potrebe za procjenom rizika (na primjer mjere u kojima se koriste bespovratna sredstva, subvencije kamatnih stopa, gornje granice fiskalnih mjera).

Članak 3.

Uvjeti za izuzeće

1.   Transparentne pojedinačne potpore koje nisu sadržane ni u jednom programu, koje ispunjavaju uvjete iz ove Uredbe, u skladu su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom da su dostavljeni sažeti podaci iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe i da potpore sadrže izričitu uputu na ovu Uredbu, navodeći njezin naslov i uputu na objavu u Službenom listu Europske unije.

2.   Transparentni programi potpora koji ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe sukladni su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom:

(a)

sve potpore koje bi se mogle dodijeliti u skladu s takvim programom ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe;

(b)

da program sadrži izričitu uputu na ovu Uredbu, navodeći njezin naslov i uputu na objavu u Službenom listu Europske unije;

(c)

da su dostavljeni sažeti podaci iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe.

3.   Potpore dodijeljene na temelju programa iz stavka 2. ovog članka sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom da dodijeljene potpore izravno ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe.

4.   Potpore koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom ili drugim Uredbama donesenima u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 994/98 ili Uredbama iz članka 17. ove Uredbe, prijavljuju se Komisiji u skladu s člankom 88. stavkom 3. Ugovora. Takve se potpore ocjenjuju u skladu s mjerilima iz Smjernica Komisije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva za 2007. – 2013.

POGLAVLJE 2.

VRSTE POTPORA

Članak 4.

Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

1.   Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u Zajednici za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju uvjete iz stavka 2. do 10. ovog članka.

2.   Bruto intenzitet potpora ne smije premašivati:

(a)

50 % opravdanih ulaganja u područja s težim uvjetima gospodarenja ili u područja iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su države članice odredile u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe;

(b)

40 % opravdanih ulaganja u druge regije;

(c)

60 % opravdanih ulaganja u područje s težim uvjetima gospodarenja ili u područja iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su države članice odredile u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe i 50 % ulaganja u druge regije, u slučaju ulaganja koja poduzimaju mladi poljoprivrednici u roku od pet godina od osnutka;

(d)

75 % opravdanih ulaganja u najudaljenije regije i male Egejske otoke u smislu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2019/93 (13);

(e)

75 % opravdanih ulaganja u regije iz točke (a) i 60 % u druge regije u kojima ulaganja dovode do dodatnih troškova radi zaštite i poboljšanja stanja okoliša, poboljšanja higijenskih uvjeta poduzeća koja se bave stočarstvom ili skrbi o domaćim životinjama. Takvo se povišenje može odobriti samo za ulaganja koja premašuju najmanje važeće zahtjeve Zajednice ili za ulaganja koja su poduzeta kako bi se ispunili novouvedeni najmanji standardi. To se povišenje mora ograničiti na dodatne potrebne opravdane troškove i ne smije se primjenjivati na ulaganja koja za posljedicu imaju povećanje proizvodnog kapaciteta.

3.   Ulaganjem se poglavito moraju nastojati postići sljedeći ciljevi:

(a)

smanjenje troškova proizvodnje;

(b)

poboljšanje i preusmjerenje proizvodnje;

(c)

poboljšanje kvalitete;

(d)

čuvanje i uređenje prirodnog okoliša ili poboljšanje higijenskih uvjeta ili standarda skrbi o životinjama.

4.   Opravdani troškovi mogu uključivati:

(a)

gradnju, stjecanje ili modernizaciju nepokretne imovine;

(b)

kupovinu ili kupovinu na leasing strojeva i opreme, uključujući računalni program do tržišne vrijednosti imovine;

(c)

opće troškove vezane za izdatke iz točaka (a) i (b) ovog stavka, kao što su honorari arhitekata, inženjera i savjetnika, troškovi vezani uz studije izvedivosti, stjecanje patenata i licencija.

Troškovi vezani za ugovore o leasingu osim onih iz podstavka 1. točke (b), kao što su porezi, marža najmodavca, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi, osiguranje, pristojbe itd., ne predstavljaju opravdane troškove.

5.   Potpore se mogu dodijeliti samo poljoprivrednim gospodarstvima koja nisu poduzeća u teškoćama.

Potpore se mogu dodijeliti kako bi se omogućilo korisniku da postigne novouvedene najniže standarde u pogledu okoliša, higijene i skrbi o životinjama.

6.   Te se potpore ne smiju dodjeljivati ako se pritom povrjeđuju bilo kakve zabrane ili ograničenja utvrđena u uredbama Vijeća kojima se uspostavljaju zajedničke organizacije tržišta, čak i ako se takve zabrane i ograničenja odnose samo na potpore Zajednice.

7.   Potpore ne smiju biti ograničene na pojedine poljoprivredne proizvode i stoga moraju biti otvorene za sve sektore poljoprivrede, osim ako država članica ne isključi pojedine proizvode zbog prekomjernog kapaciteta ili pomanjkanja prodajnih mogućnosti. Potpore se ne smiju dodjeljivati za sljedeće:

(a)

kupnju proizvodnih prava, životinja i godišnjih kultura;

(b)

sadnju godišnjih kultura;

(c)

drenažna postrojenja ili opremu i postrojenja za navodnjavanje, osim ako takvo ulaganje dovodi do smanjenja prethodnog utroška vode za najmanje 25 %;

(d)

jednostavna ulaganja u zamjenu.

8.   Potpore se mogu dodjeljivati za kupovinu zemljišta, osim zemljišta namijenjenoga gradnji, u vrijednosti do 10 % opravdanih troškova ulaganja.

9.   Najviši iznos potpora koje se dodjeljuju pojedinom poduzeću ne smije premašivati 400 000 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, odnosno 500 000 EUR ako je poduzeće smješteno u području s težim uvjetima gospodarenja ili u području iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koje su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice.

10.   Potpore se ne smiju dodjeljivati za proizvodnju proizvoda kojima se oponašaju ili zamjenjuju mlijeko i mliječni proizvodi.

Članak 5.

Čuvanje tradicionalnog okoliša i zgrada

1.   Potpore za čuvanje tradicionalnog okoliša i zgrada moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka.

2.   Potpore se mogu dodijeliti u iznosu do 100 % stvarnih troškova koji su nastali u pogledu ulaganja ili kapitalnih radova namijenjenih očuvanju znamenitosti neproizvodne baštine smještene na poljoprivrednim gospodarstvima, kao što su arheološke ili povijesne znamenitosti. Ti troškovi mogu uključivati primjerenu naknadu za radove koje je poduzeo sam poljoprivrednik ili njegovi radnici, do granice od 10 000 EUR na godinu.

3.   Potpore se u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili u područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice, mogu dodijeliti u iznosu od 60 % ili 75 % stvarnih troškova koji nastaju radi ulaganja ili kapitalnih radova namijenjenih očuvanju znamenitosti baštine na proizvodnoj imovini na imanjima, kao što su poljoprivredne zgrade, pod uvjetom da to ulaganje ne podrazumijeva nikakvo povećanje proizvodnog kapaciteta imanja.

U slučaju povećanja proizvodnog kapaciteta, primjenjuju se stope potpora za ulaganja iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe u pogledu opravdanih troškova koji nastanu zbog poduzimanja odgovarajućih radova uz primjenu uobičajenih suvremenih materijala. Dodatne se potpore mogu dodijeliti u iznosu do 100 % za pokriće dodatnih troškova koji nastanu zbog uporabe tradicionalnih materijala potrebnih za očuvanje značajki kulturne baštine na zgradama.

Članak 6.

Premještanje poljoprivrednih zgrada u općem interesu

1.   Potpore za premještanje poljoprivrednih zgrada moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako je to u općem interesu i ako ispunjava uvjete iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka.

Opći interes na koji se poziva opravdanje dodjele potpore na temelju ovog članka utvrđen je u mjerodavnim propisima države članice.

2.   Potpore se mogu dodijeliti u iznosu do 100 % stvarnih troškova koji nastaju kada se premještanje u općem interesu jednostavno sastoji od rastavljanja, premještanja i ponovnog podizanja postojećih postrojenja.

3.   Kada premještaj u općem interesu za posljedicu ima korist za poljoprivrednika u vidu modernijih postrojenja, taj poljoprivrednik mora sudjelovati s najmanje 60 %, ili s 50 % u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice, u povećanju vrijednosti predmetnih postrojenja nakon tog premještaja. Ako je korisnik mladi poljoprivrednik, to sudjelovanje mora iznositi najmanje 55 %, odnosno 45 %.

4.   Kada premještaj u općem interesu za posljedicu ima povećanje proizvodnog kapaciteta, korisnik mora sudjelovati u troškovima vezanim za to povećanje s najmanje 60 %, odnosno 50 % u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice. Ako je korisnik mladi poljoprivrednik, ovaj doprinos iznosi barem 55 % ili 45 %.

Članak 7.

Potpore mladim poljoprivrednicima za osnivanje poljoprivrednih gospodarstava

Potpore mladim poljoprivrednicima za osnivanje poljoprivrednih gospodarstava moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako su ispunjena sva mjerila iz članka 22. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

Članak 8.

Potpore za prijevremeno umirovljenje

Potpore za prijevremeno umirovljenje poljoprivrednika moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod sljedećim uvjetima:

(a)

moraju biti ispunjeni uvjeti iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i sva pravila koje je Komisija donijela za primjenu tog članka;

(b)

prekid poljoprivrednih djelatnosti mora biti trajan i konačan.

Članak 9.

Potpore skupinama proizvođača

1.   Potpore za osnivanje skupina proizvođača ili udruženja proizvođača moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju odredbe stavka 2. do 8. ovog članka.

2.   Sljedeće su skupine prihvatljive za potpore iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da imaju pravo na financijsku pomoć na temelju zakonodavstva odnosne države članice:

(a)

skupine proizvođača ili udruženja proizvođača koji su uključeni u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda; i/ili

(b)

udruženja proizvođača koja su odgovorna za nadzor uporabe zemljopisnih oznaka i oznaka podrijetla ili oznaka kakvoće u skladu s pravom Zajednice.

U internim pravilima skupina ili udruženja proizvođača mora biti predviđena obveza članova da proizvode prodaju u skladu s pravilima o nabavi i stavljanju na tržište, koja je sastavila ta skupina ili udruženje. Tim se pravilima može predvidjeti mogućnost da sam proizvođač provodi izravnu prodaju dijela proizvodnje. U njima se mora odrediti da proizvođači koji pristupe skupini ili udruženju moraju ostati njihovi članovi najmanje tri godine i da najmanje 12 mjeseci unaprijed moraju najaviti svoje povlačenje. Osim toga, u njima moraju biti predviđena i opća pravila za proizvodnju, posebno u pogledu kakvoće proizvoda, ili uporabe organskih postupaka ili drugih postupaka koji imaju za cilj zaštitu okoliša, opća pravila za plasiranje robe na tržište i pravila koja se tiču podataka o proizvodima, posebice uzimajući u obzir podatke o žetvi i raspoloživosti. Međutim, proizvođači i dalje moraju biti odgovorni za upravljanje svojim gospodarstvima. Sporazumi koji se sklapaju u okviru skupina proizvođača ili udruženja proizvođača moraju u potpunosti biti u skladu sa svim mjerodavnim propisima prava tržišnog natjecanja, posebno s člancima 81. i 82. Ugovora.

3.   Opravdani troškovi mogu uključivati najam odgovarajućih prostora, nabavu uredske opreme, uključujući računalnu sklopovsku opremu i programsku opremu, troškove upravnog osoblja, režijske troškove i troškove pravnih i upravnih postupaka. Ako se prostori kupuju, opravdani troškovi za te prostore moraju biti ograničeni na troškove najma po tržišnim cijenama.

4.   Potpore se ne smiju plaćati za troškove koji nastanu nakon pete godine ili koji su plaćeni nakon sedme godine od priznanja proizvodne organizacije. Time se ne dovodi u pitanje dodjela potpora za opravdane troškove koji su ograničeni na godišnje povećanje prometa korisnika od najmanje 30 % kada ono nastupi zbog pristupanja novih članova i/ili uključivanja novih proizvoda i koji nastaju zbog tog povećanja.

5.   Potpore se ne smiju dodjeljivati proizvodnim organizacijama kao što su trgovačka društva ili zadruge, čiji je cilj upravljanje jednim ili više poljoprivrednih gospodarstava i koje je stoga zapravo potrebno smatrati jednim proizvođačem.

6.   Potpore se ne smiju dodjeljivati drugim poljoprivrednim udruženjima koja na imanjima njihovih članova obavljaju zadatke na razini poljoprivredne proizvodnje, kao što su službe uzajamne pomoći i pomoći na imanjima te usluge upravljanja imanjima, a da ona nisu uključena u zajedničku prilagodbu ponude tržištu.

7.   Ukupan iznos potpora koje se dodjeljuju skupini proizvođača ili udruženju na temelju ovog članka ne smije premašivati 400 000 EUR.

8.   Potpore se ne smiju dodjeljivati skupinama ili udruženjima proizvođača s ciljevima koji nisu u skladu s Uredbom Vijeća o uspostavi zajedničke organizacije tržišta.

Članak 10.

Potpore u vezi s bolestima životinja i bilja i napadima nametnika

1.   Potpore za nadoknadu poljoprivrednicima troškova sprečavanja i iskorjenjivanja bolesti životinja ili bilja ili napada nametnika, koji nastaju zbog troškova zdravstvene provjere, ispitivanja i drugih mjera nadzora, kupnje i davanja cjepiva, lijekova i proizvoda za zaštitu bilja, troškova klanja i uništenja životinja i troškova uništenja kultura moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju sljedeće uvjete kao i uvjete iz stavaka 4. do 8. ovog članka:

(a)

bruto intenzitet potpora ne smije premašivati 100 %;

(b)

potpore se dodjeljuju u stvarima u obliku subvencioniranih usluga i ne smiju podrazumijevati izravno plaćanje novčanih iznosa proizvođačima.

2.   Potpore za naknadu poljoprivrednicima za gubitke nastale zbog bolesti životinja ili bilja ili napada nametnika moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju sljedeće uvjete i uvjete iz stavaka 4. do 8. ovog članka:

(a)

naknada se mora obračunavati samo u odnosu na:

i.

tržišnu vrijednost životinja koje su uginule zbog bolesti ili bilja koje je uništeno uslijed bolesti ili napada nametnika ili životinja eutanaziranih ili biljaka uništenih na temelju općeg naloga u sklopu obveznog javnog programa prevencije ili iskorjenjivanja;

ii.

gubitak prihoda zbog obveze karantene i teškoće vezane za obnavljanje životinjskog blaga ili ponovnu sadnju bilja;

(b)

bruto intenzitet potpora ne smije premašivati 100 %;

(c)

potpore moraju biti ograničene na gubitke uzrokovane bolestima, čije su izbijanje službeno priznale javne vlasti.

3.   Najviši iznos troškova ili gubitaka koji ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka mora se umanjiti za:

(a)

sve iznose primljene u skladu s programima osiguranja; i

(b)

troškove koji ne nastanu zbog bolesti, a koji bi i inače nastali.

4.   Plaćanja se moraju izvršiti u vezi s bolestima i nametnicima za koje postoje odredbe Zajednice ili nacionalne odredbe, bilo da su one utvrđene zakonima ili drugim propisima. Plaćanje se mora izvršavati u sklopu javnog programa na razini Zajednice, na nacionalnoj ili regionalnoj razini radi prevencije, nadzora ili iskorjenjivanja predmetne bolesti ili nametnika. U tom se programu jasno moraju odrediti bolesti ili napadi nametnika i on mora sadržavati opis odgovarajućih mjera.

5.   Potpore se ne smiju odnositi na bolest u vezi s kojom zakonodavstvo Zajednice predviđa posebne pristojbe za mjere nadzora.

6.   Potpore se ne smiju odnositi na mjere u vezi s kojima zakonodavstvo Zajednice predviđa da troškove takvih mjera snosi poljoprivredno gospodarstvo, osim ako je trošak takvih mjera potpora u potpunosti namiren obveznim pristojbama koje plaćaju proizvođači.

7.   U pogledu bolesti životinja, potpore se moraju dodjeljivati u vezi s bolestima navedenima na popisu bolesti životinja koji je sastavila Svjetska organizacija za zdravlje životinja i/ili u onomu iz Priloga Odluci Vijeća 90/424/EEZ (14).

8.   Programi potpora moraju biti uvedeni u roku od tri godine od nastanka troška ili gubitka. Potpore se moraju isplatiti u roku od četiri godine nakon njihova nastanka.

Članak 11.

Potpore za gubitke uzrokovane nepovoljnim klimatskim pojavama

1.   Potpore radi nadoknade poljoprivrednicima za gubitak biljaka, životinja ili poljoprivrednih zgrada uzrokovanih nepovoljnim klimatskim pojavama koje se mogu svrstati u prirodne katastrofe moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. do 6., 9. i 10. ovog članka ako se radi o biljkama ili životinjama, i stavcima 3. do 8. i 10. ovog članka ako se radi o poljoprivrednim zgradama.

2.   Bruto intenzitet potpora ne smije premašivati 80 % smanjenja prihoda od prodaje proizvoda nastalog zbog nepovoljnog klimatske pojave, odnosno 90 % u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili u područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice. To se smanjenje prihoda izračunava oduzimajući sljedeće:

(a)

umnožak količine proizvoda proizvedene u godini negativne klimatske pojave i prosječne prodajne cijene postignute tijekom te godine;

(b)

umnožak prosječne godišnje količine proizvedene u proteklom trogodišnjem razdoblju (ili trogodišnjega prosjeka utemeljenog na proteklom petogodišnjem prosjeku, isključujući najviši i najniži podatkovni unos) i prosječne postignute prodajne cijene.

Tako izračunan iznos koji je opravdan u smislu potpora može se povisiti za iznos drugih troškova koji su nastali za poljoprivrednika zbog izostanka žetve uzrokovanog nepovoljnom pojavom.

3.   Najviši iznos gubitka koji je opravdan u smislu potpora u skladu sa stavkom 1. ovog članka mora se umanjiti za:

(a)

sve iznose primljene iz programa osiguranja; i

(b)

troškove koji nisu nastali zbog nepovoljne klimatske pojave.

4.   Izračun gubitka mora se napraviti na razini pojedinačnoga gospodarstva.

5.   Potpore se moraju isplatiti neposredno predmetnom poljoprivredniku ili proizvodnoj organizaciji čiji je on član. Ako se potpore plaćaju organizaciji proizvođača, iznos potpora ne smije premašivati iznos potpora koje bi se dodijelile poljoprivredniku.

6.   Naknada za oštećenja poljoprivrednih zgrada i poljoprivredne opreme uzrokovana nepovoljnim klimatskim događajima koji se mogu svrstati u prirodne katastrofe ne smije premašivati bruto intenzitet potpora od 80 %, odnosno 90 % u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. ili iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, koja su u skladu s člancima 50. i 94. te Uredbe odredile države članice.

7.   Nepovoljnu klimatsku pojavu koja se može svrstati u prirodne katastrofe moraju službeno priznati kao takvu javna tijela.

8.   Od 1. siječnja 2010. ponuđena se naknada mora umanjiti za 50 %, osim ako se daje poljoprivrednicima koji imaju osiguranje koje pokriva barem 50 % njihove prosječne godišnje proizvodnje ili prihoda iz proizvodnje i koje pokriva statistički najučestalije klimatske rizike u dotičnoj državi članici ili regiji.

9.   Od 1. siječnja 2011. potpore za gubitke izazvane sušom može plaćati samo država članica koja je u vezi s poljoprivredom u potpunosti primijenila članak 9. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15) i koja osigura da se troškovi vodnih usluga poljoprivredi vraćaju putem odgovarajućih doprinosa iz tog sektora.

10.   Programi potpora moraju se uvesti u roku od tri godine nakon što nastupi trošak ili gubitak. Potpore se moraju isplatiti u roku od pet godina od njihovog nastanka.

Članak 12.

Potpore za plaćanje premija osiguranja

1.   Potpore za premije osiguranja moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

2.   Bruto intenzitet potpora ne smije premašivati:

(a)

80 % troška premija osiguranja, kada polica predviđa pokriće samo onih troškova koji su uzrokovani nepovoljnim klimatskim pojavama koje se mogu svrstati u prirodne katastrofe;

(b)

50 % troška premija osiguranja, kada polica predviđa pokriće u slučaju:

i.

gubitaka iz točke (a) ovog stavka i drugih gubitaka uzrokovanih klimatskim pojavama; i/ili

ii.

gubitaka uzrokovanih bolestima životinja ili biljaka odnosno napadima nametnika.

3.   Potpore ne smiju predstavljati prepreku funkcioniranju unutarnjega tržišta usluga osiguranja. Potpore ne smiju biti ograničene na osiguranje koje nudi jedno osiguravajuće društvo ili grupa osiguravajućih društava, niti se smije uvjetovati time da ugovor o osiguranju mora biti sklopljen s osiguravajućim društvom s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici.

Članak 13.

Potpore za komasaciju zemljišta

Potpore za komasaciju zemljišta moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako se dodjeljuje za pravne i upravne troškove i to do 100 % stvarnih nastalih troškova i ograniči se na te troškove.

Članak 14.

Potpore za poticanje proizvodnje kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda

1.   Potpore za poticanje proizvodnje kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako se dodjeljuju za sudjelovanje u opravdanim troškovima iz stavka 2. ovog članka i ako ispunjavaju uvjete iz stavaka 3. do 6. ovog članka.

2.   Potpore se mogu dodijeliti za pokriće troškova sljedećih uslužnih djelatnosti, u mjeri u kojoj su one vezane za stvaranje kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda:

(a)

do 100 % troškova aktivnosti istraživanja tržišta, idejnog stvaranja i oblikovanja proizvoda, uključujući potpore koje se dodjeljuju za pripremu prijava za priznavanje zemljopisnih oznaka i oznaka o podrijetlu ili potvrda o posebnoj naravi proizvoda u skladu s mjerodavnim propisima Zajednice;

(b)

do 100 % troškova uvođenja programa osiguranja kakvoće kao što su serija ISO 9000 ili 14000, sustava temeljenih na nasumičnoj analizi i ključnim nadzornim točkama (HACCP), sustava praćenja, sustava kojima se osigurava poštivanje autentičnosti i marketinških norma ili sustava ispitivanja utjecaja na okoliš;

(c)

do 100 % troškova izobrazbe osoblja za primjenu programa i sustava navedenih u točki (b) ovog stavka;

(d)

do 100 % troškova pristojbi koje zaračunavaju priznata certifikacijska tijela za prvu potvrdu sustava osiguranja kakvoće i sličnih sustava;

(e)

do 100 % troškova obveznih mjera nadzora koje se provode u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnom zakonodavstvu odnosno u ime nadležnih tijela, osim ako zakonodavstvo Zajednice nalaže da te troškove snose poduzeća;

(f)

do iznosa iz Priloga Uredbi (EZ) br. 1698/2005 za potpore koje se odnose na mjere iz članka 32. te Uredbe.

3.   Potpore se mogu dodijeliti samo u vezi s troškovima usluga koje pruža treća strana i/ili nadzora koji provode treće strane ili se provodi u njihovo ime, kao što su na primjer nadležna upravna tijela ili tijela koja djeluju u njihovo ime, odnosno nezavisna tijela koja su odgovorna za nadzor i nadzor uporabe zemljopisnih oznaka i oznaka o podrijetlu, oznaka o organskom uzgoju ili oznaka kakvoće, pod uvjetom da su te oznake u skladu sa zakonodavstvom Zajednice. Potpore se ne smiju dodjeljivati za troškove pri ulaganjima.

4.   Potpore se ne smiju dodjeljivati za troškove nadzora koji provodi poljoprivrednik ili sam proizvođač, odnosno ako zakonodavstvo Zajednice predviđa da troškove nadzora moraju snositi proizvođači, a da nije utvrđen stvarni iznos troškova.

5.   Uz iznimku potpora iz stavka 2. točke (f) ovog članka, potpore se dodjeljuju u naravi u obliku subvencioniranih usluga i ne smiju uključivati izravno plaćanje proizvođačima u novcu.

6.   Potpore moraju biti dostupne svima onima koji u predmetnom području ispunjavaju uvjete utvrđene na temelju objektivnih mjerila. Kada usluge iz stavka 2. ovog članka pružaju skupine proizvođača ili druge poljoprivredne službe za uzajamnu pomoć, članstvo u takvim skupinama ili organizacijama ne smije biti uvjet za pristup usluzi. Sav doprinos nečlanova u upravnim troškovima predmetne skupine ili organizacije mora biti ograničen na razmjerne troškove pružanja te usluge.

Članak 15.

Pružanje tehničke podrške u poljoprivrednom sektoru

1.   Potpore moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako se dodjeljuju za pokriće opravdanih troškova djelatnosti tehničke podrške iz stavka 2. ovog članka i ako ispunjava uvjete iz stavka 3. i 4. ovog članka.

2.   Potpore se mogu dodijeliti za pokriće sljedećih opravdanih troškova:

(a)

troškovi vezani za obrazovanje i izobrazbu poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika:

i.

troškovi organizacije programa izobrazbe;

ii.

putni troškovi i dnevnice za sudionike;

iii.

troškovi pružanja usluga zamjene tijekom odsutnosti poljoprivrednika ili poljoprivrednog radnika;

(b)

troškovi vezani za usluge zamjene na imanju, stvarni troškovi zamjene poljoprivrednika, njegovog partnera ili poljoprivrednog radnika tijekom bolovanja ili godišnjega odmora;

(c)

troškovi vezani za savjetodavne usluge koje pruža treća strana, naknade za usluge koje ne predstavljaju stalnu ili periodičnu djelatnost niti se ne odnose na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovite pravne usluge, ili oglašavanje;

(d)

troškovi vezani za organiziranje foruma i sudjelovanje u njima radi razmjene znanja između poduzetnika, kao i uz natjecanja, izložbe i sajmove:

i.

troškovi sudjelovanja;

ii.

putni troškovi;

iii.

troškovi objava;

iv.

troškovi najma izložbenih prostora;

v.

simbolične nagrade koje se dodjeljuju u okviru natjecanja do vrijednosti od 250 EUR po nagradi i pobjedniku;

(e)

pod uvjetom da se ne imenuju pojedinačni poduzetnici, marke ili podrijetlo:

i.

širenje znanstvenih spoznaja u općerazumljivom obliku;

ii.

činjenični podaci o sustavima kakvoće otvorenima za proizvode iz drugih zemalja, o generičkim proizvodima i o prehrambenim prednostima generičkih proizvoda i o njihovoj preporučenoj uporabi.

Potpore se također mogu dodijeliti za pokriće troškova iz točke (e) ovog stavka ako je naznačeno podrijetlo proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 510/2006 (16) i člancima 54. do 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 (17), pod uvjetom da upute na podrijetlo točno odgovaraju onim uputama koje su registrirane pri Zajednici.

(f)

troškovi objava kao što su katalozi ili mrežne stranice na kojima se predstavljaju činjenični podaci o proizvođačima iz određene regije ili o proizvođačima određenog proizvoda, pod uvjetom da su podaci i njihov prikaz neutralni i da svi predmetni proizvođači imaju jednake prilike biti predstavljeni u takvoj objavi.

3.   Potpore mogu pokriti 100 % troškova iz stavka 2. ovog članka. Ta se potpora mora dodjeljivati u naravi u obliku subvencioniranih usluga i ne smije podrazumijevati izravno plaćanje proizvođačima u novcu.

4.   Potpore moraju biti dostupne svima koji u predmetnom području ispunjavaju uvjete utvrđene na temelju objektivnih mjerila. Kada tehničku podršku pružaju skupine proizvođača ili druge organizacije, članstvo u takvim skupinama ili organizacijama ne smije biti uvjet za pristup usluzi. Sav doprinos nečlanova u upravnim troškovima predmetne skupine ili organizacije mora biti ograničen na troškove pružanja te usluge.

Članak 16.

Potpora sektoru stočarstva

1.   Sljedeće potpore poduzećima koji djeluju u sektoru stočarstva moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora:

(a)

potpore u visini do 100 % za pokriće upravnih troškova uvođenja i vođenja evidencije o stadima;

(b)

potpore u visini do 70 % troškova ispitivanja koja provode treće strane ili koja se provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetičke kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka;

(c)

do 31. prosinca 2011. potpore u visini do 40 % za uvođenje inovativnih tehnika i prakse uzgoja životinja na razini imanja, uz iznimku troškova koji se odnose na uvođenje ili izvođenje umjetnog osjemenjivanja;

(d)

potpore u visini do 100 % troškova uklanjanja uginule stoke i 75 % troškova uništenja takvih trupala; ili potpore do jednakog iznosa za troškove premija koje poljoprivrednici plaćaju za osiguranje koje pokriva troškove uklanjanja i uništenja uginule stoke;

(e)

potpore u visini do 100 % za troškove uklanjanja i uništenja trupala kada se potpore financiraju putem naknada ili obveznih doprinosa namijenjenih za financiranje uništenja takvih trupala, pod uvjetom da su takve naknade ili doprinosi ograničeni na sektor mesa i da se za njega izravno uvedu;

(f)

potpore od 100 % za troškove uklanjanja i uništenja uginule stoke kada je na dotičnoj uginuloj stoci nužno provesti ispitivanja na BSE;

(g)

potpore u visini do 100 % za troškove ispitivanja na BSE.

U odnosu na obvezno ispitivanje na BSE goveda koja su zaklana za prehranu ljudi, ukupne izravne i neizravne potpore, uključujući plaćanja koja izvrši Zajednica, ne smiju premašivati 40 EUR po ispitivanju. Taj se iznos odnosi na ukupne troškove ispitivanja, a uključuje i opremu za ispitivanje, uzimanje, prijevoz, ispitivanje, pohranu i uništenje uzorka. Obveza ispitivanja može se temeljiti na zakonodavstvu Zajednice ili na nacionalnome zakonodavstvu.

2.   Iznimka iz stavka 1. točkama (d), (e), (f) i (g) ovog članka ovisi o tome postoji li dosljedan program nadzora i o osiguranju sigurnog zbrinjavanja sve uginule stoke u državi članici. Kako bi se olakšalo davanje takvih državnih potpora, potpore se mogu platiti i gospodarskim subjektima koji djeluju na tržištima nizvodno od poljoprivrednika, koji pruža usluge vezane uz uklanjanje i/ili uništenje uginule stoke, ako se može na zadovoljavajući način dokazati da će se cjelokupan iznos plaćenih državnih potpora prenijeti na poljoprivrednika.

3.   Potpore ne uključuju izravno plaćanje novca proizvođačima.

Članak 17.

Potpore predviđene u nekim uredbama Vijeća

Sljedeće potpore malim i srednjim poduzećima moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora:

(a)

potpore koje dodjeljuju države članice, a koje ispunjavaju sve uvjete iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 (18), a posebno njezinog članka 14. stavka 2.;

(b)

potpore koje dodjeljuju države članice, a koje ispunjavaju sve uvjete iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (19), a posebno njezinog članka 87., članka 107. stavka 3. i članka 125. stavka 5. podstavka 1.;

(c)

potpore koje dodjeljuju države članice u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2200/96 (20).

POGLAVLJE 3.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupak koji prethodi dodjeli potpora

1.   Da bi imala pravo na izuzeće na temelju ove Uredbe, potpore se moraju dodjeljivati samo u okviru programa potpora u vezi s aktivnostima koje su poduzete ili s uslugama koje su primljene nakon uspostave programa potpora i nakon njegove objave u skladu s ovom Uredbom.

Ako program potpora stvori automatsko pravo na primitak potpora, ne zahtijevajući nikakvu daljnje radnje na upravnoj razini, same se potpore dodjeljuju samo u vezi s aktivnostima koje su poduzete ili s uslugama koje su primljene nakon uspostave programa potpora i njegove objave u skladu s ovom Uredbom.

Ako program potpora zahtijeva podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu, same se potpore dodjeljuju samo u vezi s aktivnostima koje su poduzete ili s uslugama koje su primljene nakon što su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

program potpora morao je biti uspostavljen i objavljen u skladu s ovom Uredbom;

(b)

na primjeren je način predmetnom nadležnom tijelu morao biti podnesen zahtjev za potpore;

(c)

predmetno nadležno tijelo moralo je prihvatiti zahtjev na način koji ga obvezuje na dodjeljivanje potpora, jasno naznačujući iznos potpora koje će se dodijeliti ili način na koji će se taj iznos izračunati; nadležno tijelo može na taj način prihvatiti zahtjev ako nije potrošen proračun koji stoji na raspolaganju za takve potpore ili za takav program potpora.

2.   Da bi imala pravo na izuzeće na temelju ove Uredbe, pojedinačne potpore izvan bilo kakvog programa potpora dodjeljuje se samo za aktivnosti koje su poduzete ili za usluge koje su primljene nakon ispunjenja mjerila iz stavka 1. podstavka 3. točaka (b) i (c) ovog članka.

3.   Ovaj se članak ne primjenjuje na potporu iz članka 17. ove Uredbe.

Članak 19.

Zbrajanje

1.   Najviši iznosi potpora iz članaka 4. do 16. ove Uredbe primjenjuju se bez obzira na to financira li se projekt ili aktivnost koja prima potpore u cijelosti iz državnih sredstava ili ih djelomično financira Zajednica.

2.   Potpore izuzete ovom Uredbom ne smiju se zbrajati s bilo kakvim drugim državnim potporama u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora ili s financijskim doprinosima država članica, uključujući one iz članka 88. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, ili s financijskim doprinosima Zajednice u vezi s istim opravdanim troškovima, ako bi takvo zbrajanje za posljedicu imalo iznos potpora koji prelazi najviši iznos iz ove Uredbe.

3.   Potpore izuzete ovom Uredbom ne smiju se zbrajati s de minimis potporom u smislu Uredbe (EZ) br. 1860/2004 u vezi s istim opravdanim troškovima ili investicijskim projektom, ako bi takvo zbrajanje za posljedicu imalo iznos potpora koji premašuje najviši iznos iz ove Uredbe.

Članak 20.

Transparentnost i nadzor

1.   Najkasnije 10 radnih dana prije stupanja na snagu programa potpora izuzetog ovom Uredbom ili dodjeljivanja pojedinačne potpore izuzete ovom Uredbom izvan bilo kakvog programa potpora, države članice dostavljaju Komisiji sažetak podataka u vezi s takvim programom potpora ili pojedinačnom potporom u obliku koji je utvrđen u Prilogu I., radi njihovog objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Ti se podaci dostavljaju u elektroničkom obliku. U roku od 10 radnih dana od primitka tog sažetka, Komisija će poslati obavijest o primitku s identifikacijskim brojem i taj će sažetak objaviti na internetu.

2.   Države članice vode podrobnu evidenciju u vezi s programima potpora koji su izuzeti u skladu s ovom Uredbom, s pojedinačnim potporama dodijeljenima u skladu s tim programima i pojedinačnim potporama izuzetim na temelju ove Uredbe koje su dodijeljene izvan bilo kakvog postojećeg programa potpora. U toj su evidenciji sadržani svi podaci potrebni kako bi se utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za izuzeće iz ove Uredbe, uključujući podatke o statusu društva kao malog ili srednjeg poduzeća. Države članice vode evidenciju u vezi sa svakom pojedinačnom potporom kroz razdoblje od 10 godina od datuma na koji je ona dodijeljena, a u slučaju programa potpora kroz razdoblje od 10 godina otkako je na temelju tog programa dodijeljena posljednja pojedinačna potpora. Na pisani zahtjev, predmetna država članica u roku od 20 radnih dana ili u kakvom duljem roku, koji se može utvrditi u zahtjevu, pruža Komisiji sve odgovarajuće podatke koje Komisija smatra potrebnima kako bi ocijenila jesu li ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe.

3.   Države članice sastavljaju izvješće o primjeni ove Uredbe za svaku cjelovitu ili djelomičnu kalendarsku godinu tijekom koje se primjenjuje ova Uredba, u obliku koji je utvrđen u Prilogu II. To se izvješće može uklopiti u godišnje izvješće koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 (21) i predaje se do 30. lipnja godine koja slijedi iza kalendarske godine obuhvaćene u izvještaju. Do istog datuma države članice podnose posebno izvješće u vezi s plaćanjima koja su izvršena na temelju članaka 10. i 11. ove Uredbe, opisujući iznose plaćene u toj kalendarskoj godini, uvjete plaćanja, bolesti na temelju članka 10. i, u vezi s člankom 11., odgovarajuće meteorološke podatke koji ukazuju na vrstu, vrijeme nastanka, relativnu jakost i mjesto klimatskih pojava i njihovih posljedica na proizvodnju za koje je dodijeljena naknada.

4.   Čim stupi na snagu program potpora izuzet ovom Uredbom ili čim se izvan programa potpore dodijeli pojedinačna potpora izuzeta ovom Uredbom, države članice objavljuju na internetu cjelovit tekst takvog programa potpore ili mjerila i uvjete pod kojima je dodijeljena takva pojedinačna potpora.

Adresa internetskih stranica koja sadrži izravnu vezu na tekst programa priopćava se Komisiji zajedno sa sažetkom podataka o zatraženoj potpori na temelju stavka 1. Mora biti sadržana i u godišnjem izvješću koje se podnosi u skladu sa stavkom 3.

5.   Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na potpore iz članka 17.

Članak 21.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 70/2001

Uredba (EZ) 70/2001 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

na proizvode ribarstva i akvakulture iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (22). i na aktivnosti vezane za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda; na proizvodnju i prodaju proizvoda kojima je cilj oponašati ili zamijeniti mlijeko i mliječne proizvode;

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

dodaju se sljedeće točke (k) do (n):

„(k)

‚poljoprivredni proizvod’ znači:

i.

proizvodi iz Priloga I. Ugovoru, s izuzetkom proizvoda iz područja ribarstva i akvakulture iz Uredbe (EZ) br. 104/2000;

ii.

proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 4502, 4503 i 4505 (proizvodi od pluta);

iii.

proizvodi namijenjeni oponašanju ili zamjeni mlijeka i mliječnih proizvoda, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 (23);

(l)

‚proizvodi čija je namjena oponašati ili zamijeniti mlijeko i mliječne proizvode’ znači proizvodi koji bi se mogli zamijeniti s mlijekom i/ili mliječnim proizvodima, ali čiji se sastav razlikuje od takvih proizvoda utoliko što sadrže masnoću i/ili bjelančevine nemliječnog izvora sa ili bez bjelančevine dobivene iz mlijeka (‚proizvodi koji nisu mliječni proizvodi’ iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 1898/87);

(m)

‚prerada poljoprivrednih proizvoda’ znači svi postupci na poljoprivrednom proizvodu koji rezultiraju proizvodom koji je također poljoprivredni proizvod, s izuzetkom poljoprivrednih djelatnosti koje su neophodne za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;

(n)

‚stavljanje na tržište poljoprivrednog proizvoda’ znači držanje ili izlaganje radi prodaje, ponudu na prodaju, isporuku ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim kada primarni proizvođač po prvi puta prodaje proizvod preprodavateljima i prerađivačima i osim svih djelatnosti u vezi s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u zasebnim i za to osiguranim prostorijama.

3.

U članku 4. dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7.   Ako se ulaganje odnosi na preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, bruto intenzitet potpore ne smije prelaziti:

(a)

75 % opravdanih ulaganja u najudaljenije regije;

(b)

65 % opravdanih ulaganja u manje Egejske otoke u smislu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2019/93 (24);

(c)

50 % opravdanih ulaganja u regije koje ispunjavaju uvjete iz članka 87. stavka 3. točke (a) Ugovora o EZ-u;

(d)

40 % opravdanih ulaganja u druge regije.

4.

U Prilogu II. nakon „Druga proizvodnja” na istoj se razini kao i „Sva proizvodnja” dodaje sljedeće:

„ Prerada i prodaja poljoprivrednih proizvoda (25).

Članak 22.

Prijelazne mjere

Programi potpora izuzeti na temelju Uredbe (EZ) br. 1/2004. koji ispunjavaju sve uvjete ove Uredbe i dalje su izuzeti do datuma iz članka 23. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

2.   Prijave koje su u postupku u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe ocjenjuju se u skladu s njezinim odredbama. Kada nisu ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe, Komisija preispituje takve prijave na temelju Smjernica Komisije za državne potpore u sektoru poljoprivrede.

Pojedinačna potpora i programi potpora provedeni prije stupanja na snagu ove Uredbe i potpore dodijeljene na temelju tih programa bez odobrenja Komisije i u suprotnosti sa zahtjevom za obavezno prijavljivanje iz članka 88. stavka 3. moraju biti sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su ako ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3. ove Uredbe, osim zahtjeva iz stavka 1. i stavka 2. točaka (b) i (c) tog članka o uključivanju izričite upute na ovu Uredbu i o predaji, prije dodjeljivanja potpora, sažetka iz članka 20. stavka 1. Sve potpore koje ne ispunjavaju te uvjete Komisija ocjenjuje u skladu s mjerodavnim okvirima, smjernicama, priopćenjima i obavijestima.

3.   Programi potpora izuzeti na temelju ove Uredbe ostaju izuzeti kroz razdoblje od šest mjeseci nakon dana prestanka važenja ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2006.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 142, 14.5.1998., str. 1.

(2)  SL L 10, 13.1.2001., str. 33. Uredba kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1040/2006 (SL L 187, 8.7.2006., str. 8.).

(3)  SL C 28, 1.2.2000. Ispravljena inačica (SL C 323, 12.8.2000., str. 17.).

(4)  SL L 1, 3.1.2004., str. 1.

(5)  SL L 160, 26.6.1999., str. 80.

(6)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1698/2005. (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

(7)  SL C 71, 11.3.2000., str. 14.

(8)  SL L 325, 28.10.2004., str. 4.

(9)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22.

(10)  SL L 182, 3.7.1987., str. 36.

(11)  SL L 147, 31.5.2001., str. 5.

(12)  SL C 244, 1.10.2004., str. 2.

(13)  SL L 184, 27.7.1993., str. 1.

(14)  SL L 224, 18.8.1990., str. 19.

(15)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(16)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(17)  SL L 179, 14.7.1999., str. 1.

(18)  SL L 160, 26.6.1999., str. 48.

(19)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(20)  SL L 297, 21.11.1996., str. 1.

(21)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1.

(22)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22.”

(23)  SL L 182, 3.7.1987., str. 36”.

(24)  SL L 184, 27.7.1993., str. 1.”.

(25)  Kako su određeni u članku 2. točki (k) ove Uredbe.”


PRILOG I.

Obrazac sažetih podataka koje je potrebno dostaviti kad god se provodi program potpora izuzet ovom Uredbom i kad god se pojedinačna potpora izuzeta ovom Uredbom dodijeli izvan programa potpora

Sažeti podaci o državnim potporama koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006

Država članica

Regija (Naznačiti ime regije ako potporu dodjeljuje tijelo koje nije na središnjoj razini).

Naziv programa potpora ili naziv poduzetnika koji prima pojedinačnu potporu (Naznačiti naziv programa potpora ili u slučaju pojedinačne potpore, ime korisnika).

Pravna osnova (Naznačiti točnu službenu oznaku programa potpora ili pojedinačne potpore).

Godišnji troškovi koji se planiraju u okviru programa ili ukupan iznos pojedinačne potpore dodijeljene poduzetniku (Iznosi se navode u eurima ili, kada je to primjenljivo, u nacionalnoj valuti. U slučaju programa potpora, navedite ukupan godišnji iznos proračunskih sredstava ili procijenjeni godišnji porezni gubitak za sve instrumente potpora sadržane u programu. U slučaju dodjele pojedinačne potpore: naznačiti ukupan iznos potpore/poreznoga gubitka. Kada je to primjereno, navedite i broj godina tijekom kojih će se potpora isplaćivati u obrocima ili broj godina tijekom kojih će nastajati porezni gubici. Za jamstva u oba slučaja navedite (najviši) iznos zajamčenih zajmova).

Najviši intenzitet potpora (Naznačite najviši intenzitet potpora ili najviši iznos potpora po prihvatljivoj stavci).

Datum provedbe (Naznačite datum s kojim se potpore mogu dodijeliti u okviru programa ili s kojim se dodjeljuju potpore).

Trajanje programa ili dodjele pojedinačne potpore (Naznačite datum (godinu i mjesec) do kojega se u okviru programa mogu dodjeljivati potpore ili u slučaju pojedinačne potpore, i kada je to primjereno, očekivani datum (godinu i mjesec) zadnjega obroka koji je potrebno isplatiti).

Cilj potpora (Razumije se da je primarni cilj potpora srednjim i malim poduzećima. Navedite daljnje (sekundarne) ciljeve. Navedite koji se od članaka (4. do 17.) primjenjuje kao i opravdane troškove koje taj program ili pojedinačna potpora obuhvaćaju.

Predmetni sektor(i) (Naznačite podsektore navodeći predmetnu vrstu životinjskog proizvoda (npr. svinja/perad) ili vrstu biljne proizvodnje (npr. jabuka/rajčica).

Ime i adresa tijela koje dodjeljuje potpore

Internetska adresa (Naznačite web adresu na kojoj se mogu naći cjeloviti tekst programa ili mjerila i uvjeti prema kojima se dodjeljuje pojedinačna potpora izvan programa potpora).

Drugi podaci.


PRILOG II.

Obrazac periodičnih izvješća koja se dostavljaju Komisiji

Obrazac godišnjih izvješća o programima potpora izuzetima na temelju uredbe o skupnom izuzeću donesene u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 994/98

Izvješća koja države članice moraju dostavljati Komisiji u skladu s uredbom o skupnom izuzeću donesenom na temelju Uredbe (EZ) br. 994/98 moraju se dostavljati u dolje prikazanom formatu.

Izvješća se dostavljaju u elektroničkom obliku.

Podaci koji su potrebni za sve programe potpora izuzete na temelju uredbi o skupnom izuzeću donesenih u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 994/98.

1.   Naziv programa potpora

2.   Uredba Komisije o izuzeću koja se primjenjuje

3.   Troškovi

(Potrebno je posebno navesti iznose za svaki instrument potpora u okviru programa ili iznos pojedinačne potpore (npr. subvencije, povoljnih zajmova itd.)). Iznosi moraju biti izraženi u eurima ili, kada je to primjenljivo, u nacionalnoj valuti. U slučaju poreznih izdataka, potrebno je prijaviti i godišnje porezne gubitke. Ako nisu na raspolaganju točni iznosi, takvi se gubici mogu procijeniti.

Te je iznose izdataka potrebno navesti na sljedeći način:

Za godinu koja je predmet nadzora odvojeno naznačiti za svaki instrument potpora u okviru programa (npr. donacije, povoljnog zajma, jamstva itd.):

3.1.

upotrijebljena sredstva, (procijenjene) porezne gubitke ili druge gubitke prihoda, podatke o jamstvima itd. za nove projekte koji primaju potpore. U slučaju programa jamstava, potrebno je naznačiti ukupan iznos novih dodijeljenih jamstava;

3.2.

stvarne isplate, (procijenjene) porezne gubitke ili druge gubitke prihoda, podatke o jamstvima itd. za nove i tekuće projekte. U slučaju jamstvene sheme, potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ukupan iznos neplaćenih jamstava, prihod od premije, naplaćene dugove, isplaćene odštete, poslovni rezultat programa u godini koja je predmet kontrole;

3.3.

broj projekata i/ili poduzeća koji primaju potporu;

3.4.

[ostaviti prazno];

3.5.

procijenjeni ukupan iznos:

ulaganja za koje su se dodijelile potpore,

izdataka za očuvanje tradicionalnog krajolika i zgrada za koje su se dodijelile potpore,

izdataka za premještaj poljoprivrednih zgrada u općemu interesu za koje su se dodijelile potpore,

potpore za osnivanje poljoprivrednih gospodarstava mladih poljoprivrednika,

potpore za prijevremeno umirovljenje,

izdataka za skupine proizvođača za koje su se dodijelile potpore,

izdataka za bolesti,

izdataka za naknade zbog lošega vremena,

izdataka za premije osiguranja za koje su se dodijelile potpore,

potpore koje su dodijeljene za komasaciju zemljišta,

potpore koje su dodijeljene za poticanje proizvodnje kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda,

izdataka za tehničku potporu za koju su se dodijelile potpore,

izdataka za potpore sektoru životinja;

3.6.

godišnju raščlambu iznosa iz točke 3.1. po područjima s težim uvjetima gospodarenja ili područjima iz članka 36. točke (a) podtočaka i., ii. i iii. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 i drugim područjima;

3.7.

raščlambu iznosa iz 3.1. prema sektorima djelatnosti korisnika (ako je obuhvaćeno više od jednog sektora, naznačite udjel svakog od njih):

vrsta životinjskog proizvoda,

vrsta biljnog proizvoda.

4.   Druge informacije i napomene.