03/Sv. 19

HR

Službeni list Europske unije

45


32006R1320


L 243/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1320/2006

od 5. rujna 2006.

o utvrđivanju pravila za prijelaz na potporu ruralnom razvoju predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, a posebno njegov članak 32. stavak 5,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (1), a posebno njegov članak 92. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1698/2005 primjenjuje se od 1. siječnja 2007. Međutim, odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999 o potpori Europskoga fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) (2), ukinute člankom 93. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 od 1. siječnja 2007., nastavljaju se primjenjivati na aktivnosti koje odobri Komisija na temelju tih odredbi prije 1. siječnja 2007.

(2)

Kako bi se olakšao prijelaz sa postojećih sustava potpore u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/1999 na sustav potpore ruralnom razvoju, utvrđen Uredbom (EZ) br. 1698/2005, koja obuhvaća programsko razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007. (dalje u tekstu „novo programsko razdoblje”), potrebno je usvojiti prijelazna pravila kako bi se izbjeglo svako kašnjenje ili teškoće u provedbi potpore ruralnom razvoju tijekom prijelaznog razdoblja.

(3)

Potpora ruralnom razvoju u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005 obuhvaća novo programsko razdoblje, dok potpora ruralnom razvoju u okviru Uredbe (EZ) 1257/1999 obuhvaća programsko razdoblje koje završava 31. prosinca 2006. (dalje u tekstu „tekuće programsko razdoblje”). Ovisno o uključenom izvoru financiranja i njegovim pravilima upravljanja financijama u tekućem programskom razdoblju, u skladu s člancima 35. i 36. i člankom 47.b stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, potrebno je razlikovati potporu Komponente za jamstva EFSJP-a na osnovu nediferenciranih proračunskih sredstava i financijske godine koja završava 15. listopada 2006. u državama članicama Zajednice na dan 30. travnja 2004. s jedne strane i ostale potpore Komponente za smjernice EFSJP-a ili jamstva za sve države članice kako je predviđeno člancima 29. do 32. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (3), s druge strane. U potonjem slučaju, posljednji rok prihvatljivih izdataka utvrđen je u Odlukama kojima se odobrava potpora Zajednice.

(4)

Za potporu ruralnom razvoju koju financira Komponenta za jamstva EFSJP-a i koja se odnosi na planiranje u zemljama koje su bile članice Zajednice 30. travnja 2004., potrebno je utvrditi prijelazne odredbe za plaćanja od 16. listopada 2006. do 31. prosinca 2006., kao i za obveze prema korisnicima u tekućem programskom razdoblju gdje se plaćanja mogu obaviti nakon 31. prosinca 2006. tijekom novog programskog razdoblja.

(5)

Za ostalu potporu iz Komponenta za smjernice EFSJP-a ili jamstva u svim državama članicama na koje se odnosi, kako je predviđeno člancima 29. do 32. Uredbe (EZ) br. 1260/1999, zbog preklapanja tekućeg i novog programskog razdoblja, od 1. siječnja 2007. do posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka utvrđenog u Odlukama kojima se odobrava potpora Zajednice, potrebno je izvršiti niz prijelaznih odredbi u smislu općih načela i u pogledu određenih mjera ruralnog razvoja, uključujući one koje podrazumijevaju višegodišnje obveze. Za područja s otežanim uvjetima gospodarenja i agrookoliš, članak 5. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. kojom se uspostavljaju zajednička pravila za programe izravne potpore na temelju zajedničke poljoprivredne politike i određeni sustavi potpore za poljoprivrednike (4), predviđa primjenu dobre poljoprivredne prakse u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/1999. Posebno za agrookoliš, članak 21. stavak 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 817/2004 od 29. travnja 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 o potpori ruralnom razvoju Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) (5), dopušta državama članicama da prošire agrookolišne obveze unutar tekućeg programskog razdoblja.

(6)

Potrebno je osigurati prijelaz između dva programska razdoblja u pogledu odstupanja koje se odnosi na poštivanje normi Zajednice u skladu s člankom 33.l stavcima 2.a i 2.b Uredbe (EZ) br. 1257/1999 u Češkoj, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Sloveniji i Slovačkoj (dalje u tekstu „novim državama članicama”).

(7)

Kako bi se zajamčila bolja provedba novog programskog razdoblja u pogledu agrookoliša i dobrobiti životinja, državama članicama treba dopustiti da ovlaste transformaciju obveze za agrookoliš ili dobrobit životinja, na temelju Uredbe (EZ) br. 1257/1999 u novu obvezu za razdoblje između pet do sedam godina kao opće pravilo na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005 pod uvjetom da je nova obveza korisna za okoliš ili dobrobit životinja.

(8)

Postoji potreba za uspostavom specifičnih prijelaznih pravila o izdatku koji se odnosi na tehničku pomoć, uključujući ex ante i ex post vrednovanja za sve vrste planiranja.

(9)

U novim državama članicama potrebno je osigurati prijelaz na novo programsko razdoblje za određene mjere koje uključuju višegodišnje obveze na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1268/1999 od 21. lipnja 1999. o potpori Zajednice za pretpristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvoj u državama kandidatima središnje i istočne Europe u pretpristupnom razdoblju (6).

(10)

Države članice dužne su osigurati da su prijelazne aktivnosti jasno utvrđene kroz njihove sustave upravljanja i kontrole. To je od osobite važnosti za određene vrste potpore u svim državama članicama radi zdravog upravljanja financijama i sprečavanja bilo kakvog rizika dvostrukog financiranja zbog preklapanja programskih razdoblja od 1. siječnja 2007. do posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka, utvrđenog u Odlukama kojima se odobrava potpora Zajednice.

(11)

Potrebno je staviti na raspolaganje korelacijsku tablicu za mjere prema tekućem i novom programskom razdoblju kako bi se jasno utvrdile mjere ruralnog razvoja tijekom dva programska razdoblja.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Ova Uredba utvrđuje specifična pravila kako bi se olakšao prijelaz iz programa ruralnog razvoja na temelju Uredbi (EZ) br. 1257/1999 i (EZ) br. 1268/1999 na ono uspostavljeno Uredbom (EZ) br. 1698/2005.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„mjere koje sufinancira Komponenta za jamstva EFSJP-a” znači mjere ruralnog razvoja propisane Uredbom (EZ) br. 1257/1999 koje sufinancira Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), Komponenta za jamstva, a koje su primjenljive u državama članicama Zajednice na datum 30. travnja 2004.;

(b)

„mjere koje sufinancira Komponenta za smjernice i/ili Komponenta za jamstva EFSJP-a” znači:

i.

mjere ruralnog razvoja predviđene Uredbom (EZ) br. 1257/1999, koje sufinancira Komponenta za jamstva EFSJP-a, a koje se primjenjuju u svim državama članicama i na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1260/1999;

ii.

mjere iz inicijative Zajednice Leader propisane člankom 20. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1260/1999;

iii.

mjere ruralnog razvoja predviđene Uredbom (EZ) br. 1257/1999 koje sufinancira Komponenta za jamstva EFSJP-a, a koje se primjenjuju u novim državama članicama na koje se primjenjuju članci od 29. do 32. Uredbe (EZ) br. 1260/1999;

(c)

„nove države članice” znači Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka;

(d)

„tekuće programsko razdoblje” znači programsko razdoblje iz Uredbe (EZ) br. 1257/1999 koje završava 31. prosinca 2006.;

(e)

„novo programsko razdoblje” znači programsko razdoblje iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005 koje počinje 1. siječnja 2007.;

(f)

„obveze” znači zakonske obveze koje su države članice poduzele prema korisnicima mjera ruralnog razvoja;

(g)

„plaćanja” znači plaćanja koje države članice vrše korisnicima mjera ruralnog razvoja;

(h)

„višegodišnje obveze” znači obveze koje se odnose na:

i.

sljedeće mjere: ranije umirovljenje poljoprivrednika i radnika na poljoprivrednim gospodarstvima, agrookoliš i dobrobit životinja, potpora poljoprivrednicima za zadovoljavanje standarda, potpora poljoprivrednicima za kakvoću hrane, pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta, potpora za nekomercijalna poljoprivredna gospodarstva i potpora za osnivanje proizvođačkih grupa;

ii.

potpora kroz subvencije kamatnih stopa, potpora kroz zakup i potpora ulasku mladih u poljoprivredu gdje se jedinstvena premija navedena u članku 8. stavku 2. Uredbe br. 1257/1999 dijeli na nekoliko rata plativih u razdoblju koje prelazi 12 mjeseci od datuma plaćanja prve rate.

GLAVA II.

PRIJELAZNA PRAVILA ZA UREDBU (EZ) br. 1257/1999

POGLAVLJE 1.

Mjere koje se sufinanciraju iz Komponente za jamstva EFSJP-a

Članak 3.

1.   Plaćanja izvršena između 16. listopada i 31. prosinca 2006. iz tekućeg programskog razdoblja prihvatljiva su iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) na temelju članka 39. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (7) samo ako su izvršena nakon završetka plaćanja ovlaštenih u skladu s drugom rečenicom članka 39. stavka 1. točke (a) te Uredbe.

Prihvatljiva plaćanja navedena u prvom podstavku prijavljuju se Komisiji do 31. siječnja 2007., bez obzira je li Komisija odobrila predmetni program ruralnog razvoja. Međutim, Komisija vrši plaćanja tek nakon što je program odobren.

2.   Izdatak koji se odnosi na obveze poduzete u tekućem programskom razdoblju s plaćanjima koja se moraju izvršiti nakon 31. prosinca 2006. prihvatljiva su za EPFRR u novom programskom razdoblju.

Međutim, plaćanja koja se odnose na obveze koje nisu višegodišnje, a prihvaćene su do 31. prosinca 2006., moraju zadovoljavati uvjete prihvatljivosti novog programskog razdoblja u onoj mjeri u kojoj se nastavljaju nakon 31. prosinca 2008.

Za izdatke navedene u prvom podstavku moraju se izraditi odredbe u okviru programa ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje.

POGLAVLJE 2.

Mjere koje se sufinanciraju iz Komponente za smjernice i/ili Komponente za jamstva EFSJP-a

Odjeljak 1.

Zajednička pravila

Članak 4.

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 5. i 6., države članice mogu, unutar tekućeg programskog razdoblja, nastaviti poduzimati obveze i vršiti plaćanja od 1. siječnja 2007. do posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka utvrđenog u Odlukama kojima se odobrava potpora Zajednice operativnim programima ili dokumentima za programe ruralnog razvoja.

Međutim, za određenu vrstu mjera ili podmjera navedenih u Prilogu I., države članice počinju poduzimati obveze iz Uredbe (EZ) 1698/2005 od datuma od kojeg se ne poduzimaju daljnje obveze u tekućem programskom razdoblju na razini programa, u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

Drugi podstavak ovog stavka ne smije se primjenjivati za prijelaz iz inicijative Zajednice Leader na inicijativu Leader Axis novog programskog razdoblja gdje su integrirane strategije lokalnog razvoja, koje provode lokalne akcijske skupine navedene u članku 62. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 koje su odabrane za novo programsko razdoblje, nove i/ili gdje isto ruralno područje nije uživalo pogodnosti inicijative Zajednice Leader.

2.   Izdatak koji se odnosi na obveze poduzete u tekućem programskom razdoblju s plaćanjima koja se vrše nakon posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka tog programskog razdoblja bit će prihvatljiv iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju ovisno o člancima 7. i 8.

Članak 5.

1.   U slučaju agrookolišnih mjera i mjera za dobrobit životinja u novim državama članicama, samo izdatak povezan s obvezama poduzetima do 31. prosinca 2006. u tekućem programskom razdoblju za koji se plaćanja vrše nakon toga datuma prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju.

2.   Izdatak naveden u stavku 1. prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju od:

(a)

posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka tekućeg programskog razdoblja kada se plaćanja nastavljaju nakon toga datuma; ili

(b)

datuma koji je prethodio datumu navedenom u točki (a), ali nakon 1. siječnja 2007. kada se iznos dodijeljen programu i/ili mjeri već iskoristio.

Za izdatke navedene u prvom podstavku moraju se napraviti odredbe u okviru programa ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje.

Članak 6.

1.   Izdatak koji proizlazi iz obveza u vezi s kompenzacijskim doplatkom u područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u novim državama članicama i koji se odnosi najkasnije na 2006. godinu, može se prijaviti do posljednjeg roka prihvatljivosti izdatka za tekuće programsko razdoblje.

Međutim, kada se iznos dodijeljen programu i/ili mjeri iskoristio prije posljednjeg roka navedenog u prvom podstavku, ali nakon 1. siječnja 2007., nepodmireni izdatak u pogledu obveza koji se odnosi najkasnije na 2006. godinu bit će prihvatljiv iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju, pod pretpostavkom da se programom ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje donesu odredbe za takav izdatak.

2.   Izdatak koji proizlazi iz obveza u vezi s kompenzacijskim doplatkom u manje povlaštenim područjima u novim državama članicama za 2007. i 2008. godinu naknadit će EPFRR i udovoljavat će Uredbi (EZ) br. 1698/2005.

Članak 7.

1.   Izdatak koji se odnosi na višegodišnje obveze osim onih za agrookoliš i dobrobiti životinja s plaćanjima koja se vrše nakon posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka za tekuće programsko razdoblje, prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju.

2.   Izdatak naveden u stavku 1. prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju od:

(a)

posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka tekućeg programskog razdoblja kada se plaćanja nastavljaju nakon toga datuma; ili

(b)

datuma koji je prethodio datumu navedenom u točki (a), ali nakon 1. siječnja 2007. kada se iznos dodijeljen programu i/ili mjeri već iskoristio.

Za izdatke navedene u prvom podstavku moraju se izraditi odredbe u okviru programa ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje.

Članak 8.

1.   Za aktivnosti vezane uz višegodišnje obveze za koje su obveze prema korisnicima bile poduzete prije posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka za tekuće programsko razdoblje, bilo koji izdatak koji se odnosi na nepodmirena plaćanja nakon toga datuma prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju od toga datuma pod uvjetom da:

(a)

nadležno tijelo države članice raščlani aktivnosti na dvije odvojene, prepoznatljive financijske i fizičke ili razvojne faze koje odgovaraju dvama programskim razdobljima;

(b)

su ispunjeni uvjeti za sufinanciranje i prihvatljivosti aktivnosti u novom programskom razdoblju.

2.   Ako se sredstva za tekuće programsko razdoblje iskoriste prije posljednjeg roka navedenog u stavku 1., izdatak koji se odnosi na nepodmirena plaćanja nakon datuma koji je tome prethodio prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 1.

3.   Države članice moraju u svojim programima ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje navesti koriste li mogućnosti navedene u stavcima 1. i 2. za predmetne mjere.

Odjeljak 2.

Posebna pravila za nove države članice

Članak 9.

U pogledu poštivanja normi Zajednice u skladu s člankom 33.l stavcima 2.a i 2.b Uredbe (EZ) br. 1257/1999, izdatak koji se odnosi na nepodmirena plaćanja u vezi s obvezama prema korisnicima preuzetima do posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka tekućeg programskog razdoblja prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju pod uvjetom da se programom ruralnog razvoja za novo programsko razdoblje izrade odredbe za takav izdatak.

Članak 10.

Plaćanja koja nisu prihvatljiva iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju vezana su za mjere:

(a)

poljoprivrednih savjetodavnih i proširenih usluga navedenih u članku 33.g Uredbe (EZ) br. 1257/1999;

(b)

dodaci izravnim plaćanjima navedenim u članku 33.h Uredbe (EZ) br. 1257/1999;

(c)

dodaci državnoj pomoći na Malti kako je navedeno u članku 33.i Uredbe (EZ) br. 1257/1999;

(d)

pomoć poljoprivrednicima na Malti zaposlenima puno radno vrijeme kako je navedeno u članku 33.j Uredbe (EZ) br. 1257/1999.

POGLAVLJE 3.

Posebne odredbe za agrookoliš i dobrobit životinja

Članak 11.

Prije završetka razdoblja za izvršenje obveze navedene u Poglavlju VI. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, države članice mogu dopustiti transformaciju te obveze u novu obvezu za razdoblje od pet do sedam godina kao opće pravilo na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005 pod uvjetom da je:

(a)

svaka takva transformacija od neupitne koristi za okoliš ili dobrobit životinja; i

(b)

postojeća obveza značajno ojačana.

POGLAVLJE 4.

Izdatak u okviru tehničke pomoći

Odjeljak 1.

Izdatak koji se odnosi na mjere koje se sufinanciraju iz Komponente za jamstva EFSJP-a

Članak 12.

1.   Izdatak koji se odnosi na ex ante vrednovanje novog programskog razdoblja navedenog u članku 85. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 mogu biti trošak Komponenta za jamstva EFSJP-a u okviru tekućeg programskog razdoblja unutar roka utvrđenog u članku 39. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1290/2005, pod uvjetom da se poštuje gornja granica od 1 % navedena u članku 59. drugom stavku Uredbe (EZ) br. 817/2004.

2.   Izdatak koji se odnosi na ex post vrednovanje tekućeg programskog razdoblja navedenog u članku 64. Uredbe (EZ) br. 817/2004 prihvatljiv je iz komponente za tehničku pomoć iz programa ruralnog razvoja u novom programskom razdoblju, pod uvjetom da je u skladu s člankom 66. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i da se programom izrade odredbe za u tu svrhu.

Odjeljak 2.

Izdatak koji se odnosi na mjere koje se sufinanciraju iz Komponente za smjernice i/ili Komponente za jamstva EFSJP-a

Članak 13.

1.   Izdatak u okviru tekućeg programskog razdoblja nastao nakon zadnjeg roka prihvatljivosti izdataka tog programskog razdoblja, a koji se odnosi na aktivnosti obuhvaćene točkama 2. i 3. Pravila br. 11 Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1685/2000 (8), izuzevši ex post vrednovanja, revizije i pripreme završnih izvješća, nije prihvatljiv iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju.

2.   Izdatak u okviru tekućeg programskog razdoblja nastao do posljednjeg roka prihvatljivosti izdataka toga programskog razdoblja, a koji se odnosi na aktivnosti obuhvaćene točkom 2.1. prvom alinejom i točkom 3. Pravila br. 11 Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1685/2000, uključujući ex ante vrednovanja navedena u članku 85. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, za pripremu programa ruralnog razvoja u okviru novog programskog razdoblja prihvatljiv je, ovisno o uvjetima utvrđenim u točkama 2.2. do 2.7. i točki 3. tog Pravila, iz komponente za tehničku pomoć u tekućim operativnim programima ili dokumentima za programe ruralnog razvoja.

3.   Izdatak za ex post vrednovanja tekućeg programskog razdoblja kako je naveden u članku 43. Uredbe (EZ) br. 1260/1999 može biti prihvatljiv iz EPFRR-a iz komponente za tehničku pomoć programa u novom programskom razdoblju, pod uvjetom da je u skladu sa člankom 66. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i da se programom izrade odredbe za tu svrhu.

GLAVA III.

PRIJELAZNA PRAVILA ZA UREDBU (EZ) br. 1268/1999

Članak 14.

U pogledu mjera navedenih u četvrtoj, sedmoj i četrnaestoj alineji članka 2. Uredbe (EZ) br. 1268/1999, izdatak koji se odnosi na plaćanja koja se moraju izvršiti nakon 31. prosinca 2006. prihvatljiv je iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju ako su ispunjeni uvjeti iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i da se programom iz novog programskog razdoblja izrade odredbe u tu svrhu.

GLAVA IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Države članice osiguravaju da su prijelazne aktivnosti obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe jasno utvrđene kroz njihove sustave upravljanja i kontrole.

Članak 16.

Korelacijska tablica za mjere u okviru tekućeg i novog programskog razdoblja navedena je u Prilogu II.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2006.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(2)  SL L 160, 26.6.1999., str 80. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2223/2004 (SL L 379, 24.12.2004., str. 1.)

(3)  SL L 161, 26.6.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 173/2005 (SL L 29, 2.2.2005., str. 3.).

(4)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1156/2006 (SL L 208, 29.7.2006., str. 3.).

(5)  SL L 153, 30.4.2004., str. 30.; ispravljena verzija (SL L 231, 30.6.2004., str. 24). Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1360/2005 (SL L 214, 19.8.2005., str. 55.).

(6)  SL L 161, 26.6.1999., str. 87. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2112/2005 (SL L 344, 27.12.2005., str. 23.).

(7)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1.

(8)  SL L 193, 29.7.2000., str. 39.


PRILOG I.

Vrste mjera ili podmjera ruralnog razvoja navedene u članku 4. stavku 1. drugom podstavku:

osposobljavanje,

pomoć mladim poljoprivrednicima pri pokretanju poslovanja,

prijevremeno umirovljenje (nove države članice),

korištenje savjetodavnih službi (nove države članice),

uspostava savjetodavnih službi, službi za pomoć i upravljanje (sve dotične države članice)/pružanje savjetodavnih i proširenih usluga (nove države članice),

ulaganja u poljoprivredna gospodarstva,

ulaganja u šume,

prerada/stavljanje na tržište poljoprivrednih i šumarskih proizvoda,

poboljšanja zemljišta, komasacija, upravljanje vodnim resursima, poljoprivredna infrastruktura,

obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala koji je oštećen prirodnim katastrofama,

ispunjavanje normi Zajednice/usklađenost s normama Zajednice (nove države članice) - različite norme,

sustavi kvalitete hrane (nove države članice) – različiti sustavi,

promocija kvalitetnih proizvoda proizvođačkih grupa (nove države članice),

nekomercijalna poljoprivredna gospodarstva (nove države članice),

osnivanje proizvođačkih grupa (nove države članice),

područja pod okolišnim ograničenjima/plaćanja u okviru Nature 2000 (nove države članice),

mjere za zaštitu okoliša u vezi s poljoprivredom/šumarstvom,

pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta (nove države članice),

pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta,

ekološka stabilnost šuma,

mjere za obnovu i prevenciju u šumarstvu/požari,

diversifikacija nepoljoprivrednih djelatnosti,

obrtničke/turističke aktivnosti,

osnovne usluge - različite usluge,

rekonstrukcija/obnova i razvoj sela - različite vrste aktivnosti,

ruralno nasljeđe - različite vrste aktivnosti,

leader - vođenje lokalnih akcijskih skupina i različite vrste aktivnosti u okviru lokalnih razvojnih strategija i suradnje (osim radnji za stjecanje vještina i animacije).


PRILOG II.

Korelacijska tablica za mjere predviđene Uredbom (EZ) br. 1257/1999, Uredbom (EZ) br. 1268/1999 i Uredbom (EZ) br. 1698/2005

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 1257/1999

Oznake iz Uredbe (EZ) br. 817/2004 i Uredbe Komisije (EZ) br. 141/2004 (1)

Kategorije iz Uredbe Komisije (EZ) br. 438/2001 (2)

Osi i mjere iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005

Oznake iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005

 

Os 1

Osposobljavanje. Članak 9.

(c)

113 i 128

Članak 20. točka (a) podtočka i. i članak 21.: obuka i informiranje

111

Pomoć mladim poljoprivrednicima pri pokretanju poslovanja. Članak 8.

(b)

112

Članak 20. točka (a) podtočka ii. i članak 22.: pomoć ulasku mladih u poljoprivredu

112

Prijevremeno umirovljenje. Članci 10., 11. i 12.

(d)

/

Članak 20. točka (a) podtočka iii. i članak 23.: ranije umirovljenje

113

Korištenje savjetodavnih službi. Članak 21.d

(y)

/

Članak 20. točka (a) podtočka iv. i članak 24.: korištenje savjetodavnih službi

114

Uspostava savjetodavnih službi, službi za pomoć i upravljanje.

Članak 33. treća alineja. Pružanje savjetodavnih i proširenih usluga

Članak 33.g

(l)

1303

Članak 20. točka (a) podtočka v. i članak 25.: uspostava službi za pomoć, upravljanje i savjetovanje.

115

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Članci 4. do 7.

(a)

111

Članak 20. točka (b) podtočka i. i članak 26.: modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

121

Ulaganje u šume radi poboljšanja gospodarske vrijednosti, osnivanje šumarskih udruženja. Članak 31. stavak 1. druga i peta alineja

(i)

121

124

Članak 20. točka (b) podtočka ii. i članak 27: poboljšanje gospodarske vrijednosti šuma

122

Prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih i šumarskih proizvoda, promicanje novih prodajnih mjesta za šumarske proizvode. Članci 25. do 28. i članak 30. stavak 1. treća i četvrta alineja.

(g)

114

Članak 20. točka (b) podtočka iii. i članak 28.: dodavanje vrijednosti poljoprivrednim i šumarskim proizvodima

123

(i)

122

Stavljanje na tržište kvalitetnih proizvoda i uspostava sustava kvalitete. Članak 33. četvrta alineja

(m)

123

 

 

 

 

 

Članak 20. točka (b) podtočka iv. i članak 29.: suradnja kod razvoja novih proizvoda – procesa – tehnologija

124

Poboljšavanje zemljišta, komasacija, upravljanje vodnim resursima, poljoprivredna infrastruktura. Članak 33. prva, druga, osma i deveta alineja

(j)

1301

Članak 20. točka (b) podtočka v. i članak 30.: poljoprivredna i šumarska infrastruktura

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Instrumenti obnove – zaštite. Članak 33. dvanaesta alineja

(u)

1313

Članak 20. točka (b) podtočka vii.: aktivnosti obnove i zaštite

126

Ispunjavanje normi. Članci 21.b i 21.c Usklađenost s normama. Članak 33.l. stavci 2.a i 2.b

(x)

/

Članak 20. točka (c) podtočka i. i članak 31.: ispunjavanje normi

131

Sustavi kvalitete hrane

(z)

/

Članak 20. točka (c) podtočka ii. i članak 32.: sustavi kvalitete hrane

132

Potpora proizvođačkim grupama kod promicanja kvalitetnih proizvoda. Članak 24.d

(aa)

/

Članak 20. točka (c) podtočka iii. i članak 33.: informiranje i promicanje

133

Nekomercijalna poljoprivreda. Članak 33.b

(ab)

/

Članak 20. točka (d) podtočka i. i članak 34.: nekomercijalna poljoprivreda

141

Proizvođačke grupe. Članak 33.

(ac)

/

Članak 20. točka (d) podtočka ii. i članak 35.: proizvođačke grupe

142

 

Os 2

Plaćanja za područja s otežanim uvjetima gospodarenja, planinska područja. Članci 13.,14.,15. i 18.

(e)

/

Članak 36. točka (a) podtočka i. i članak 37. plaćanja zbog prirodnih poteškoća u planinskim područjima

211

Plaćanja za područja s otežanim uvjetima gospodarenja, ostala područja s otežanim uvjetima gospodarenja. Članci 3., 14., 15., 18. i 19.

(e)

/

Članak 36. točka (a) podtočka ii. i članak 37. plaćanja zbog prirodnih poteškoća u područjima osim planinskih područja

212

Područja pod okolišnim ograničenjima. Članak 16.

(e)

/

Članak 36. točka (a) podtočka iii. i članak 38. Natura 2000 i plaćanja vezana s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3)

213

Agrookoliš.

Članci 22.,23. i 24.

(f)

/

Članak 36. točka (a) podtočka iv. i članak 39.: plaćanja za agrookoliš

214

Dobrobit životinja

(f)

/

Članak 36. točka (a), (v) i članak 40.: plaćanja za dobrobit životinja

215

Članci 22., 23. i 24.

Zaštita okoliša u vezi s dobrobiti životinja

Članak 33. alineja 11.

(t)

1312

Zaštita okoliša u vezi s poljoprivredom. Članak 33. alineja 11.

(t)

1312

Članak 36. točka (a) podtočka vi. i članak 41.: neproizvodna ulaganja

216

Pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

(h)

/

Članak 36. točka (b) podtočka i. i članak 43.: prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

221

 

 

 

Članak 36. točka (b) podtočka ii. i članak 44.: prvo uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava

222

Pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta. Članak 30. stavak 1. prva alineja

(i)

126

Članak 36. točka (b) podtočka iii. i članak 45.: prvo pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta

223

Ekološka stabilnost šuma. Članak 32. stavak 1. prva alineja

(i)

127

Članak 36. točka (b) podtočka iv. i članak 46.: plaćanja u okviru Nature 2000

224

Ekološka stabilnost šuma. Članak 32. stavak 1. prva alineja

(i)

127

Članak 36. točka (b) podtočka v. i članak 47.: šumarsko-ekološka plaćanja

225

Obnova i prevencija u šumarstvu. Članak 30. stavak 1. šesta alineja;

Izbijanje požara. Članak 32. stavak 1. druga alineja

(i)

125

Članak 36. točka (b) podtočka vi. i članak 48.: obnova i prevencija u šumarstvu

226

Ulaganja u okolišnu i socijalnu vrijednost šuma. Članak 30. stavak 1. druga alineja

(i)

121

Članak 36. točka (b) podtočka vii. i članak 49.: neproizvodna ulaganja

227

Zaštita okoliša u vezi s šumarstvom

(t)

1312

 

Os 3

Diversifikacija. Članak 33. sedma alineja

(p)

121

Članak 52. točka (a) podtočka i. i članak 53.: diversifikacija

311

Obrtničke aktivnosti: financijski inženjering.

(s)

1311

Članak 52. točka (a) podtočka ii. i članak 54.: osnivanje i razvoj poduzeća

312

Članak 33. alineje 10. i 13.

(v)

1314

Turističke aktivnosti. Članak 33. alineja 10.

(s)

1310

Članak 52. točka (a) podtočka iii. i članak 55.: turističke aktivnosti

313

Osnovne usluge. Članak 33. peta alineja

(n)

1305

Članak 52. točka (b) podtočka i. i članak 56.: osnovne usluge

321

Obnova i razvoj sela. Članak 33. šesta alineja

(o)

1306

Članak 52. točka (b) podtočka ii.: obnova i razvoj sela

322

Zaštita i očuvanje ruralnog nasljeđa. Članak 33. šesta alineja

(o)

1306

Članak 52. točka (b) podtočka iii. i članak 57.: očuvanje i unaprjeđenje ruralnog nasljeđa

323

 

 

 

Članak 52. točka (c) i članak 58.: obuka i informiranje

331

Integrirane lokalne razvojne strategije kojima upravljaju lokalni partneri. Članak 33. alineja 14.

(w)

1305-1 1305-2

Članak 52. točka (d) i članak 59.: stjecanje vještina, animacija i provedba

341

 

Os 4

Leader+ Komunikacija i Leader+ vrste mjera.

Članak 33.f

 

Članak 63. točka (a): lokalne razvojne strategije

41

Aktivnost 1: lokalne strategije

Za konkurentnost: sva stara pravila iz Uredbi (EZ) br. 817/2004 i (EZ) br. 438/2001 koja su u skladu s Osi 1

411 konkurentnost

Za upravljanje zemljištem/okolišem: sva stara pravila iz Uredbi (EZ) br. 817/2004 i (EZ) br. 438/2001 koja su u skladu s Osi 2

412 okoliš/upravljanje zemljištem

Za diversifikaciju/kvalitetu života: sva stara pravila iz Uredbi (EZ) br. 817/2004 i (EZ) br. 438/2001 koja su u skladu s Osi 3 uz sljedeće kategorije iz Uredbe (EZ) br. 438/2001: 161 do 164 , 166 , 167 , 171 do 174 , 22 do 25 , 322 , 323 , 332 , 333 , 341 , 343 , 345 , 351 , 353 , 354 i 36 .

413 kvaliteta života/diversifikacija

Leader+ Komunikacija i Leader+ vrste mjera.

Članak 33.f

/

 

 

 

Aktivnost 2: suradnja

 

1305-3

1305-4

Članak 63. točka (b): suradnja

421

Leader+ Komunikacija i Leader+ vrste mjera.

Članak 33.f

/

 

 

 

Aktivnost 3: vođenje lokalnih akcijskih skupina

 

1305-1

1305-2

Članak 63. točka (c): vođenje lokalnih akcijskih skupina, animacija

431

Leader+ Komunikacija i Leader+ vrste mjera.

Članak 33.f

/

 

 

 

Aktivnost 3: mreže

/

1305-5

Članak 66. stavak 3. i članak 68.: nacionalna ruralna mreža

511

Tehnička pomoć

 

 

Tehnička pomoć

 

Tehnička pomoć,

 

411 do 415

Članak 66. stavak 2.: tehnička pomoć,

511

članak 49. pravilo br. 11 Priloga Uredbi (EZ) br. 1685/2000

(ad)

 

članak 66. stavak 3.: nacionalne mreže

511

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 1268/1999

 

 

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005

 

Metode poljoprivredne proizvodnje osmišljene radi zaštite okoliša i očuvanja seoskih krajeva, članak 2. četvrta alineja

/

/

Članak 36. točka (a) podtočka iv. i članak 39: plaćanja za agrookoliš

214

Osnivanje proizvođačkih grupe, članak 2. sedma alineja

/

/

Članak 20. točka (d) podtočka ii. i članak 35.: proizvođačkih grupa

142

Šumarstvo, članak 2. alineja 14.

/

/

Članak 36. točka (b) podtočka i. i članak 43.: prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

221


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 25.

(2)  SL L 63, 3.3.2001., str. 21.

(3)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.