15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

71


32006R1195


L 217/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.07.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1195/2006

od 18. srpnja 2006.

o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. točku (a) i članak 14. stavak 3.,

budući da:

(1)

Komisija je provela studiju o provedbi odredaba Uredbe (EZ) br. 850/2004. koje se odnose na otpad.

(2)

Predložene granične koncentracije u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 smatraju se najprimjerenijima za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša u pogledu uništavanja ili nepovratne promjene postojanih organskih onečišćujućih tvari.

(3)

Za toksafen, mješavinu više od 670 tvari, ne postoji nikakva dogovorena i relevantna analitička metodologija za utvrđivanje ukupne koncentracije. Međutim, gore navedenom studijom nisu utvrđene nikakve zalihe u Europskoj uniji koje se sastoje od toksafena, koje ga sadrže ili su njime onečišćene. Pored toga, studija je pokazala da kad god su u otpadu otkriveni bilo kakvi trajni organski onečišćujući pesticidi, njihove su koncentracije obično bile visoke u usporedbi s predloženim graničnim koncentracijama. U ovom trenutku raspoložive analitičke metodologije za utvrđivanje toksafena mogu se smatrati primjerenima za potrebe ove Uredbe.

(4)

Granična koncentracija PCDF/PCDD izražena je kao koncentracija toksičnog ekvivalenta („TEQ”) pri čemu se primjenjuju faktori ekvivalentne toksičnosti (TEF) Svjetske zdravstvene organizacije iz 1998. („TEF”). Raspoloživi podaci o dioksinima sličnima polikloriranim bifenilima (PCB) nisu dovoljni za svrstavanje tih spojeva u TEQ.

(5)

Heksaklorocikloheksan (HCH) je naziv tehničke mješavine različitih izomera. Njihova potpuna analiza bila bi prezahtjevna. Toksikološki su značajni samo alfa-, beta- i gama- HCH. Stoga se granična koncentracija odnosi isključivo na njih. Većina komercijalno raspoloživih analitičkih standardnih mješavina za analizu ove klase spojeva identificira samo te izomere.

(6)

Uredbu (EZ) br. 850/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Odbor predviđen u članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004 nije dao mišljenje o mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi, nakon savjetovanja, dana 25. siječnja 2006., u skladu s postupkom utvrđenim u članku 17. stavku 2. te Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7. Ispravljena verzija u SL L 229, 29.6.2004., str. 5.


PRILOG

‚PRILOG IV.

Popis tvari koje podliježu odredbama o gospodarenju otpadom utvrđenima u članku 7.

Tvar

CAS br.

EZ br.

Granične koncentracije navedene u članku 7. stavku 4. točki (a)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i drugi

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Zbroj alfa, beta i gama HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 i 200-401-2

50 mg/kg

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Ako je primjenjivo, primjenjuje se metoda obračuna utvrđena u Europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.

(2)  Granica se izračunava kao PCDD i PCDF prema sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF).

 

TEF

PCDD

 

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”