15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

86


32006R1013


L 190/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.06.2006.


UREDBA (EZ) br. 1013/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2006.

o pošiljkama otpada

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Zaštita okoliša je glavni i prevladavajući cilj i sadržaj ove Uredbe, dok su njezini učinci na međunarodnu trgovinu tek uzgredni.

(2)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (3) značajno se mijenjala u nekoliko navrata, a zahtijevaju se njezine daljnje izmjene. U tu je Uredbu potrebno posebno uvrstiti sadržaj Odluke Komisije 94/774/EZ od 24. studenoga 1994. o standardnom pratećem listu koji se spominje u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 259/93 (4) i Odluke Komisije 1999/412/EZ od 3. lipnja 1999. o upitniku u vezi s obvezom država članica u pogledu izvješčivanja na temelju članka 41. stavka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 259/93 (5). Uredbu (EEZ) br. 259/93 stoga treba zamijeniti radi jasnoće.

(3)

Odluka Vijeća 93/98/EEZ (6) odnosila se na sklapanje, u ime Zajednice, Baselske konvencije od 22. ožujka 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (7), koju je Zajednica potpisala 1994. Usvajanjem Uredbe (EEZ) br. 259/93, Vijeće je utvrdilo pravila za ograničavanje i nadzor tog prometa koja su namijenjena, inter alia, usklađivanju postojećega sustava Zajednice za nadzor i kontrolu prometa otpada sa zahtjevima Baselske konvencije.

(4)

Odluka Vijeća 97/640/EZ (8) odnosila se na odobravanje, od strane Zajednice, izmjene Baselske konvencije, kako je predviđeno Odlukom III./1. Konferencije potpisnica. Tom se izmjenom zabranjivao svaki izvoz opasnog otpada namijenjenog odlaganju iz zemalja navedenih u Prilogu VII. Konvenciji u zemlje koje se tamo ne navode, kao što je bio, počevši s 1. siječnjem 1998., i svaki takav izvoz opasnog otpada koji se spominje u članku 1. stavku 1. točki (a) Konvencije, a koji je namijenjen oporabi. Uredba (EEZ) br. 259/93 izmijenjena je na odgovarajući način Uredbom Vijeća (EZ) br. 120/97 (9).

(5)

U pogledu činjenice da je Zajednica odobrila Odluku C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe (Odluka OECD-a), radi usklađivanja popisa otpada s Baselskom konvencijom i preispitivanja određenih drugih zahtjeva, sadržaj te Odluke nužno je ugraditi u zakonodavstvo Zajednice.

(6)

Zajednica je potpisala Stockholmsku konvenciju od 22. svibnja 2001. o postojanim organskim onečišćavalima.

(7)

Nadzor i kontrolu pošiljaka otpada važno je tako organizirati i zakonski urediti da se vodi računa o potrebi očuvanja, zaštite i unapređenja kvalitete okoliša i zdravlja ljudi, te da se promiče jednoobrazna primjena zakonske regulative u cijeloj Zajednici.

(8)

Također je važno imati na umu zahtjev utvrđen člankom 4. stavkom 2. točkom (d) Baselske konvencije da pošiljke opasnog otpada treba svesti na najmanju moguću mjeru, u skladu s učinkovitim gospodarenjem otpadom na način koji nije štetan za okolinu.

(9)

Nadalje, važno je imati na umu pravo svake potpisnice Baselske konvencije da, prema njezinomu članku 4. stavku 1., zabrani uvoz opasnog otpada ili otpada navedenog u Prilogu II. toj Konvenciji.

(10)

Pošiljke otpada oružanih snaga ili humanitarnih organizacija treba isključiti iz područja primjene ove Uredbe ako se uvoze u Zajednicu u određenim situacijama (uključujući provoz unutar Zajednice ako otpad ulazi u Zajednicu). U vezi s takvim pošiljkama treba poštovati zahtjeve međunarodnog prava i međunarodnih sporazuma. U takvim slučajevima, o pošiljci i njezinomu odredištu treba unaprijed obavijestiti svako nadležno tijelo provoza te nadležno tijelo odredišta u Zajednici.

(11)

Potrebno je izbjeći preslikavanje Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u vezi s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (10), a koja već sadrži odredbe općenito o pošiljkama, usmjeravanju i prometu (skupljanju, prijevozu, rukovanju, preradi, uporabi, oporabi ili odlaganju, vođenju evidencije, pratećim ispravama i sljedivošću) životinjskih nusproizvoda unutar, u i iz Zajednice.

(12)

Do datuma stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija treba dostaviti izvješće o odnosu između postojećeg zakonodavstva iz sektora javnog zdravlja i zdravlja životinja i odredaba ove Uredbe, te do tog datuma treba dostaviti sve prijedloge potrebne za usklađivanje tog zakonodavstva s ovom Uredbom kako bi se postigla odgovarajuća razina kontrole.

(13)

Iako su nadzor i kontrola pošiljaka otpada unutar države članice stvar te države članice, u nacionalnim sustavima koji se odnose na pošiljke otpada treba voditi računa o potrebi usklađenosti sa sustavom Zajednice kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

(14)

Kod pošiljaka otpada namijenjenog postupcima odlaganja te otpada koji nije naveden u Prilogu III., III.A ili III.B namijenjenog postupcima oporabe, primjereno je osigurati optimalni nadzor i kontrolu zahtijevajući prethodno pisano odobrenje za takve pošiljke. Takvim bi se postupkom s druge strane uvjetovala prethodna obavijest, čime se nadležnim tijelima omogućuje da budu propisno obaviještena kako bi mogla poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Nadležnim bi se tijelima time isto tako omogućilo da na takvu pošiljku ulože opravdane prigovore.

(15)

Kod pošiljaka otpada navedenog u Prilogu III., III.A ili III.B koji je namijenjen postupcima oporabe, primjereno je osigurati minimalnu razinu nadzora i kontrole zahtijevajući da takve pošiljke budu popraćene određenim informacijama.

(16)

U smislu potrebe jednoobrazne primjene ove Uredbe i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno je, učinkovitosti radi, zahtijevati da se obavijesti dostavljaju putem tijela nadležnih za otpremu.

(17)

Isto je tako važno razjasniti sustav financijskih jamstava ili odgovarajućeg drugog osiguranja.

(18)

Uzimajući u obzir odgovornost proizvođača otpada za gospodarenje otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš, obrasce obavijesti i dokumente o prometu za pošiljke otpada trebaju, tamo gdje je to izvedivo, ispunjavati proizvođači otpada.

(19)

Nužno je osigurati postupovne zaštitne mjere za podnositelja obavijesti, kako s ciljem pravne sigurnosti tako i radi osiguranja jednoobrazne primjene ove Uredbe i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

(20)

U slučaju isporuka pošiljaka otpada namijenjenog odlaganju, države članice trebaju uzeti u obzir načela blizine, prioriteta oporabe i samodostatnosti na nacionalnim razinama i na razini Zajednice, u skladu s Direktivom 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (11), poduzimajući mjere, u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, za opću ili djelomičnu zabranu takvih pošiljaka ili sustavno ulaganje prigovora na njih. Također treba voditi računa i o zahtjevu koji se predviđa Direktivom 2006/12/EZ, prema kojem države članice trebaju uspostaviti prikladnu integriranu mrežu postrojenja za odlaganje otpada, kako bi Zajednici u cjelini omogućile da postane samodostatna u odlaganju otpada, a državama članicama da se tom cilju približe samostalno, uzimajući u obzir geografske uvjete ili potrebu za specijaliziranim objektima za određene vrste otpada. Države članice isto bi tako trebale moći osigurati da se u njihovim pogonima za gospodarenje otpadom obuhvaćenim Direktivom Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (12) primjenjuju, u skladu s dozvolom za rad predmetnog pogona, najbolje raspoložive tehnike utvrđene tom Direktivom, te da se otpad obrađuje u skladu sa zakonski obvezujućim normama zaštite okoliša u odnosu na postupke odlaganja koji su utvrđeni u zakonodavstvu Zajednice.

(21)

U slučaju isporuka pošiljaka otpada namijenjenog oporabi, države članice trebaju moći osigurati da se u postrojenjima za gospodarenje otpadom obuhvaćenim Direktivom Vijeća 96/61/EZ primjenjuju, u skladu s dozvolom za rad predmetnog pogona, najbolje raspoložive tehnike utvrđene tom Direktivom. Države članice također trebaju moći osigurati da se otpad obrađuje u skladu sa zakonski obvezujućim normama zaštite okoliša u odnosu na postupke oporabe koji su utvrđeni u zakonodavstvu Zajednice te, uzimajući u obzir članak 7. stavak 4. Direktive 2006/12/EZ, da se otpad obrađuje u skladu s planovima za gospodarenje otpadom utvrđenima prema toj Direktivi radi osiguravanja provedbe zakonski obvezujuće oporabe ili recikliranja kako se utvrđuje u zakonodavstvu Zajednice.

(22)

Razvoj obveznih zahtjeva za pogone za odlaganje otpada i obradu posebnih otpadnih materijala na razini Zajednice, uz već postojeće odredbe prava Zajednice, može doprinijeti stvaranju visoke razine zaštite okoliša u cijeloj Zajednici, olakšati uvođenje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja za recikliranje, te pomoći osigurati nesmetan razvoj ekonomično održivog unutarnjeg tržišta za recikliranje. Stoga postoji potreba za razvoj jednakih uvjeta tržišnog natjecanja za recikliranje na razini Zajednice putem primjene, prema potrebi, zajedničkih normi u određenim područjima radi povećanja kvalitete recikliranja, uključujući i one koje se odnose na sekundarne materijale. Komisija bi trebala dostaviti, prema potrebi, prijedloge za takve norme za određeni otpad i određene pogone za recikliranje čim to bude izvedivo na temelju daljnjih ispitivanja u kontekstu strategije otpada, a uzimajući u obzir postojeće zakonodavstvo Zajednice i zakonodavstvo država članica. U međuvremenu, trebalo bi biti moguće, u određenim uvjetima, uložiti prigovor na planirane pošiljke ako predmetna oporaba ne bi bila u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o oporabi otpada u državi polazišta. U međuvremenu Komisija bi isto tako trebala stalno preispitivati situaciju s obzirom na moguće neželjene otpreme pošiljaka otpada novim državama članicama i, prema potrebi, dostaviti odgovarajuće prijedloge kako u takvim situacijama postupiti.

(23)

Od država članica treba zahtijevati da, u skladu s Konvencijom Gospodarskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša od 25. lipnja 1998. (Arhuška konvencija), osiguraju da relevantna nadležna tijela odgovarajućim sredstvima stave javnosti na raspolaganje informacije iz obavijesti o pošiljkama, ako te informacije prema nacionalom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Zajednice nisu povjerljive.

(24)

Treba utvrditi obvezu s ciljem da se pošiljka otpad čiju otpremu nije moguće završiti kako je planirano, vrati u zemlju polazišta ili da se oporabi ili zbrine na alternativni način.

(25)

Isto tako treba osobu, koja je svojim postupkom uzrokovala protuzakonitu isporuku, obvezati da vrati otpad o kojemu se radi ili da dogovori drukčije rješenje putem oporabe ili odlaganja. Ako se to ne učini, odgovorna tijela polazišta ili odredišta, prema potrebi, trebaju sama intervenirati.

(26)

Potrebno je, radi zaštite okoliša u predmetnim zemljama, razjasniti opseg zabrane, koja se predviđa u skladu s Baselskom konvencijom, izvoza svakog otpada iz Zajednice koji je namijenjen odlaganju u trećoj zemlji koja nije članica EFTA-e (Europskog udruženja za slobodnu trgovinu).

(27)

Države koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru mogu usvojiti postupke kontrole za pošiljke unutar Zajednice.

(28)

Isto je tako potrebno, radi zaštite okoliša u predmetnim zemljama, razjasniti opseg zabrane izvoza opasnog otpada namijenjenog oporabi u zemlji na koju se ne primjenjuje Odluka OECD-a, također predviđene u skladu s Baselskom konvencijom. Potrebno je, posebno, razjasniti popis opada na koji se zabrana primjenjuje i osigurati da taj popis uključuje i otpad naveden u Prilogu II. Baselskoj konvenciji, poimence otpad skupljen iz kućanstava i ostatke spaljivanja otpada iz kućanstava.

(29)

Za izvoz neopasnog otpada namijenjenog odlaganju u zemljama na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a treba imati posebna rješenja, za koja odredbama treba urediti daljnje pojednostavljenje u budućem razdoblju.

(30)

Uvoz otpada za odlaganje u Zajednicu treba dozvoliti ako je zemlja izvoznica potpisnica Baselske konvencije. Uvoz otpada za oporabu u Zajednicu treba dozvoliti kad je zemlja izvoznica država na koju se primjenjuje Odluka OECD-a ili potpisnica Baselske konvencije. U drugim slučajevima, međutim, uvoz treba dozvoliti samo ako je država izvoznica vezana bilateralnim ili multilateralnim sporazumom ili dogovorom usklađenim sa zakonodavstvom Zajednice i u skladu s člankom 11. Baselske konvencije, osim kad to nije moguće tijekom kriznih stanja, uspostavljanja mira, održavanja mira, ili rata.

(31)

Ovu Uredbu treba primjenjivati u skladu s međunarodnim pomorskim pravom.

(32)

Ova Uredba treba odražavati pravila koja se odnose na izvoz i uvoz otpada u i iz prekomorskih zemalja i područja koja su utvrđena Direktivom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici (Odluka o prekomorskom pridruživanju) (13).

(33)

Treba poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo, u skladu s Direktivom 2006/12/EZ i ostalim zakonodavstvom Zajednice o otpadu, da se otpadom koji se otprema unutar Zajednice i otpadom koji se uvozi u Zajednicu, cijelo vrijeme tijekom otpreme uključujući oporabu ili odlaganje u državi odredišta, gospodari tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne rabe postupci ili metode koje bi mogle štetiti okolišu. Što se tiče izvoza iz Zajednice koji nije zabranjen, treba uložiti napore da se osigura da se cijelo vrijeme tijekom otpreme uključujući oporabu ili odlaganje u trećoj zemlji odredišta otpadom gospodari na način koji nije štetan za okoliš. Objekt u koje se dovozi otpad treba raditi u skladu s normama za zaštitu zdravlja ljudi i zaštite okoliša koje u širem smislu odgovaraju normama utvrđenim u zakonodavstvu Zajednice. Treba uspostaviti popis neobvezujućih smjernica koje je moguće konzultirati po pitanju gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš.

(34)

Države članice trebaju dostaviti Komisiji informacije o provedbi ove Uredbe, kako putem izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Baselske konvencije tako i na temelju posebnog upitnika.

(35)

Radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša potrebno je osigurati sigurno upravljanje rastavljanjem brodova na način prihvatljiv za okoliš. Nadalje, treba naglasiti da brod može postati otpad u smislu članka 2. Baselske konvencije, a da ga je istodobno moguće definirati kao brod prema drugim međunarodnim pravilima. Važno je podsjetiti da se u međuagencijskoj suradnji između Međunarodne organizacije rada (ILO), Međunarodne organizacije za pomorstvo (IMO) i Tajništva Baselske konvencije na globalnoj razini utvrđuju obvezni zahtjevi koji osiguravaju konkretno i učinkovito rješenje problema rastavljanja broda.

(36)

Kontrola isporuka opasnog otpada osigurava se djelotvornom međunarodnom suradnjom u nadzoru pošiljaka otpada. Razmjenu informacija, podjelu odgovornosti i ulaganje napora u suradnju između Zajednice i njezinih država članica i trećih zemalja treba promicati u svrhu osiguravanja gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš.

(37)

Komisija treba usvojiti određene Priloge ovoj Uredbi u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ. Taj postupak treba primijeniti i na izmjenu Priloga kako bi se vodilo računa o znanstvenom i tehničkom napretku, promjenama relevantnog zakonodavstva Zajednice ili događanja u vezi s Odlukom OECD-a ili s Baselskom konvencijom i ostalim odgovarajućim međunarodnim konvencijama i sporazumima.

(38)

Kod izrade uputa za ispunjavanje obrasca obavijesti i dokumenta o prometu koje će biti navedene u Prilogu I. C, Komisija, uzimajući u obzir Odluku OECD-a i Baselsku konvenciju, treba navesti, inter alia, da obrazac obavijesti i dokument o prometu trebaju, ako je moguće, biti na dvije stranice, te treba odrediti točan rok za ispunjavanje obrasca obavijesti i dokumenta o prometu u Prilogu I.A i I.B, uzimajući u obzir Prilog II. Povrh toga, tamo gdje se terminologija i zahtjevi između Odluke OECD-a ili Baselske konvencije i ove Uredbe razlikuju, konkretne zahtjeve treba razjasniti.

(39)

Kod razmatranja koji mješoviti otpad dodati u Prilog III.A, u obzir treba uzeti, inter alia, sljedeće informacije: svojstva otpada, kao što su njegove moguće opasne karakteristike, njegov potencijal za onečišćenje i njegovo fizičko stanje, aspekte gospodarenja kao npr. tehnološki kapacitet za oporabu otpada i korisne učinke na okoliš koji proistječu iz postupka oporabe, te postoji li mogućnost da se gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš dovede u pitanje. Komisija bi se trebala što je moguće više angažirati kako bi privela kraju izradu ovog Priloga prije datuma stupanja ove Uredbe na snagu, i završila tu zadaću najkasnije šest mjeseci nakon tog datuma.

(40)

Komisija isto tako treba usvojiti dodatne mjere koje se odnose na provedbu ove Uredbe u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 3. Direktive 2006/12/EZ. Te bi mjere trebale uključivati metodu obračuna financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja koje Komisija treba izraditi, po mogućnosti, prije datuma početka primjene ove Uredbe.

(41)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (14).

(42)

Kako cilj ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, a to je osigurati zaštitu okoliša kod otpreme pošiljaka otpada, nego se taj cilj zbog svojeg opsega i učinaka može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju postupci i režimi kontrole za pošiljke otpada, ovisno o podrijetlu, odredištu i putu otpreme, vrsti otpada koji se otprema i vrsti obrade koja se na otpad primjenjuje na odredištu.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na pošiljke otpada:

(a)

između država članica, unutar Zajednice ili s provozom kroz treće zemlje;

(b)

koje se uvoze u Zajednicu iz trećih zemalja;

(c)

koje se izvoze iz Zajednice u treće zemlje;

(d)

u provozu kroz Zajednicu, na putu iz i u treće zemlje;

3.   Iz područja primjene ove Uredbe isključuje se sljedeće:

(a)

istovar otpada na obalu, uključujući otpadne vode i talog, nastao redovitim pogonom brodova i offshore platformi, pod uvjetom da takav otpad podliježe zahtjevima Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja mora s brodova iz 1973. kako je izmijenjena Protokolom iz 1978.g. (Marpol 73/78), ili drugim obvezujućim međunarodnim instrumentima;

(b)

otpad nastao u vozilima, u vlakovima, zrakoplovima i brodovima, ako se takav otpad istovaruje radi oporabe ili odlaganja;

(c)

pošiljke radioaktivnog otpada u smislu članka 2. Direktive Vijeća 92/3/Euratom od 3. veljače 1992. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada između država članica, te u Zajednicu i iz nje (15);

(d)

pošiljke koje podliježu zahtjevima odobrenja iz Uredbe (EZ) br. 1774/2002;

(e)

pošiljke otpada spomenute u točki 1(b)(ii), iv. i v. članka 2. Direktive 2006/12/EZ, ako su takve pošiljke već obuhvaćene ostalim zakonodavstvom Zajednice koje sadrži slične odredbe;

(f)

pošiljke otpada s Antarktika u Zajednicu koje su u skladu sa zahtjevima Protokola o zaštiti okoliša uz Antarktičku povelju (1991.);

(g)

uvoz u Zajednicu otpada koji proizvedu oružane snage ili humanitarne organizacije u kriznim stanjima, operacijama uspostavljanja ili održavanja mira ako takav otpad otpremaju te oružane snage ili humanitarne organizacije ili treće organizacije u njihovo ime, neposredno ili posredno u državu odredišta. U takvim slučajevima, o pošiljci i njezinom odredištu treba unaprijed obavijestiti svako nadležno tijelo provoza te nadležno tijelo odredišta u Zajednici.

4.   Pošiljke otpada s Antarktika u zemlje izvan Zajednice, koje su u provozu kroz Zajednicu, podliježu članku 36. i članku 49.

5.   Pošiljke otpada isključivo unutar jedne države članice podliježu članku 33.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe:

1.

„otpad” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (a) Direktive 2006/12/EZ;

2.

”opasni otpad” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (16);

3.

„mješoviti otpad” znači otpad koji nastaje namjernim ili nenamjernim miješanjem dviju ili više vrsta različitog otpada a za koju mješavinu ne postoji jedna zasebna stavka u prilozima III., III.B, IV. i IV.A. Otpad koji se otprema kao jedna pošiljka otpada a sastoji se od dva ili više otpada, u kojoj je svaki otpad odvojen, nije mješavina otpada;

4.

„odlaganje” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (e) Direktive 2006/12/EZ;

5.

„privremeno odlaganje” znači postupci odlaganja D 13 do D 15 u smislu Priloga II.A Direktivi 2006/12/EZ;

6.

„oporaba” ima značenja utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (f) Direktive 2006/12/EZ;

7.

„privremena oporaba” znači postupci oporabe R 12 i R 13 kako je utvrđeno u Prilogu II.B Direktivi 2006/12/EZ;

8.

„gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš” znači poduzimanje svih praktičnih mjera kojima se osigurava da se otpadom gospodari na način kojim će se zdravlje ljudi i okoliš zaštiti od eventualno štetnih učinaka takvog otpada;

9.

„proizvođač” znači svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili svaka osoba koja obavlja prethodnu obradu, miješanje i druge postupke koji mijenjaju svojstva ili sastav tog otpada (novi proizvođač) (kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (b) Direktive 2006/12/EZ);

10.

„posjednik” znači proizvođač otpada odnosno fizička ili pravna osoba koja posjeduje otpad (i kako je utvrđeno člankom 1. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2006/12/EZ);

11.

„skupljač” znači svatko tko obavlja djelatnost sakupljanja otpada kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. točki (g) Direktive 2006/12/EZ;

12.

„trgovac” znači svatko tko u nabavci, a kasnije i prodaji otpada, djeluje u ulozi principala, uključujući i posrednike koji ne preuzimaju otpad u fizički posjed, a kao što je navedeno u članku 12. Direktive 2006/12/EZ;

13.

„posrednik”znači svatko tko organizira oporabu ili odlaganje otpada u ime drugih, uključujući posrednike koji ne preuzimaju otpad u fizički posjed, kao što je navedeno u članku 12. Direktive 2006/12/EZ;

14.

„primatelj” znači osoba ili poduzeće u nadležnosti države odredišta u koju se otpad otprema na oporabu ili odlaganje;

15.

„podnositelj obavijesti” znači:

(a)

kod pošiljke porijeklom iz države članice, svaka fizička ili pravna osoba u nadležnosti države članice koja namjerava izvršiti otpremu otpada ili namjerava dati da se izvrši otprema otpada i kojoj je dodijeljena obveza obavješćivanja. Podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

i.

izvorni proizvođač, ili

ii.

ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke, ili

iii.

ovlašteni skupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti, ili

iv.

registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,

v.

registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,

vi.

ako su sve osobe iz i., ii., iii., iv. i v., ako je primjenjivo, nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

Ako podnositelj obavijesti iz iv. i v. ne ispuni neku od svojih obveza povrata otpada koje su utvrđene u člancima 22. do 25., izvorni proizvođač, novi proizvođač odnosno ovlašteni skupljač iz i., ii. ili iii. koji je ovlastio tog trgovca ili posrednika da djeluje u njegovo/njezino ime smatrat će se podnositeljem obavijesti u smislu navedenih obveza povrata otpada. U okolnostima nezakonite pošiljke za koju obavijest podnese trgovac ili posrednik iz iv. ili v., osoba navedena u i., ii. ili iii. koja je ovlastila tog trgovca ili posrednika da djeluje u njegovo/njezino ime smatrat će se podnositeljem obavijesti u smislu ove Uredbe;

(b)

u slučaju uvoza u, ili provoza kroz, Zajednicu otpada koji nije porijeklom iz države članice svaka od sljedećih fizičkih ili pravnih osoba u nadležnosti države polazišta koja namjerava izvršiti otpremu otpada ili namjerava dati, ili je dala, da se izvrši isporuka otpada, a koja je bilo:

i.

osoba određena zakonom države odredišta; ili, ako takve nema,

ii.

posjednik u vrijeme kad je izvoz izvršen;

16.

„Baselska konvencija” znači Baselska konvencija od 22. ožujka 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovog odlaganja;

17.

„Odluka OECD-a” je Odluka C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe;

18.

„nadležno tijelo” znači:

(a)

kad se radi o državama članicama, tijelo koje je ta država članica odredila u skladu s člankom 53.; ili

(b)

kad se radi o državi nečlanici koja je potpisnica Baselske konvencije, tijelo koje je ta država imenovala nadležnim tijelom u smislu te Konvencije u skladu s njezinim člankom 5.; ili

(c)

kad se radi o državi koja se ne spominje niti u (a) niti u (b), tijelo koje je nadležnim tijelom imenovala država ili regija o kojoj se radi ili, ako tog imenovanja nema, regulatorno tijelo za tu državu ili regiju, prema potrebi, koje je nadležno za pošiljke otpada za oporabu ili odlaganje ili provoz, ovisno o slučaju;

19.

„nadležno tijelo polazišta” znači nadležno tijelo za područje iz kojeg se otprema planira započeti ili je započela;

20.

„nadležno tijelo odredišta” znači tijelo nadležno za područje u kojem se otprema planira ili izvršava, ili u kojem je otpad utovaren prije oporabe ili odlaganja na području koje nije pod nacionalnom nadležnošću nijedne države;

21.

„nadležno tijelo provoza” znači nadležno tijelo bilo koje države, osim države nadležnog tijela polazišta ili odredišta, kroz koju se otprema planira ili izvršava;

22.

„država polazišta” znači država iz koje se otprema pošiljke otpada planira započeti ili je započela;

23.

„država odredišta” znači svaka država u koju se otpad planira otpremiti ili se otprema na oporabu ili odlaganje, ili radi utovara prije oporabe ili odlaganja u području koje nije pod nacionalnom nadležnosšću nijedne države;

24.

„država provoza” znači svaka država osim države polazišta ili odredišta kroz koju se otpad planira otpremati ili se otprema;

25.

„područje pod nacionalnom nadležnošću jedne zemlje” znači svako kopneno ili morsko područje unutar kojega država ostvaruje administrativnu i regulatornu odgovornost u skladu s međunarodnim pravom u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša;

26.

„prekomorske zemlje i područja” znači prekomorske zemlje i područja iz Priloga I.A Odluci 2001/822/EZ;

27.

„carinarnica izvoza iz Zajednice” znači carinarnica u smislu članka 161. stavka 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (17);

28.

„carinarnica izlaska iz Zajednice” znači carinarnica u smislu članka 793. stavka 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (18);

29.

„carinarnica ulaska u Zajednicu” znači carinarnica do koje se otpad koji ulazi u carinsko područje Zajednice doprema u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

30.

„uvoz” znači svaki ulazak otpada u Zajednicu isključujući provoz kroz Zajednicu;

31.

„izvoz” znači radnja kojom otpad napušta Zajednicu ali isključujući provoz kroz Zajednicu;

32.

„provoz” znači otprema otpada ili planirana otprema otpada kroz jednu ili više država koje nisu države polazišta niti odredišta;

33.

„prijevoz” znači prijevoz otpada cestom, željeznicom, zračnim, morskim ili riječnim putovima;

34.

„otprema” znači prijevoz otpada namijenjenog oporabi ili odlaganju koji se planira ili je u tijeku:

(a)

od jedne do druge države; ili

(b)

između jedne države i prekomorskih zemalja i područja ili drugih područja, pod zaštitom te države; ili

(c)

između jedne države i bilo kojeg kopnenog područja koje po međunarodnom pravu nije dio nijedne države; ili

(d)

između jedne države i Antarktika; ili

(e)

iz jedne države kroz bilo koje od područja koja se spominju u gornjem tekstu; ili

(f)

unutar jedne države kroz bilo koje od područja koja se spominju u gornjem tekstu a koje započinje i završava u istoj državi; ili

(g)

iz geografskog područja koje nije pod nadležnošću nijedne države, do neke države;

35.

„nezakonita pošiljka” znači svaka pošiljka otpada koja se otprema:

(a)

bez obavijesti svim relevantnim nadležnim tijelima prema ovoj Uredbi; ili

(b)

bez odobrenja svih relevantnih nadležnih tijela prema ovoj Uredbi; ili

(c)

uz odobrenje dobiveno od relevantnih nadležnih tijela krivotvorenjem, pogrešnim predstavljanjem ili prijevarom; ili

(d)

na način koji nije bitno naveden u obavijesti ili dokumentu o prometu; ili

(e)

na način koji završava oporabom ili odlaganjem suprotno međunarodnim pravilima ili pravilima Zajednice; ili

(f)

suprotno člancima 34., 36., 39., 40., 41. i 43.; ili

(g)

do koje je, u vezi s pošiljkama otpada koje se spominju u članku 3. stavcima 2. i 4., došlo zbog:

i.

toga što se za otpad otkrilo da nije naveden u prilozima III., III.A ili III.B, ili

ii.

nepoštovanja članka 3. stavka 4.,

iii.

toga što je otprema izvršena na način koji nije bitno naveden u dokumentu koji je utvrđen u Prilogu VII.

GLAVA II.

OTPREMA UNUTAR ZAJEDNICE SA ILI BEZ PROVOZA KROZ TREĆE ZEMLJE

Članak 3.

Opći postupovni okvir

1.   Pošiljke sljedećih vrsta otpada podliježu postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja predviđene odredbama ove glave:

(a)

ako su namijenjene postupcima odlaganja:

svih vrsta otpada;

(b)

ako su namijenjene postupcima oporabe:

i.

otpad naveden u Prilogu IV., koji uključuje, inter alia, otpad naveden u prilozima II. i VIII. Baselskoj konvenciji,

ii.

otpad naveden u Prilogu IV.A,

iii.

otpad koji nije klasificiran u jednu zasebnu stavku niti u jednom od Priloga III., III.B, IV. ili IV.A,

iv.

mješoviti otpad koji nije klasificiran u jednu zasebnu stavku niti u jednom od Priloga III., III.B, IV. ili IV.A, osim ako nije naveden u popisu iz Priloga III.A.

2.   Pošiljke sljedećih vrsta otpada namijenjenog oporabi podliježu zahtjevima o dostavi općih podataka utvrđenih u članku 18., ako količina otpada koji se otprema prelazi 20 kg;

(a)

otpad iz Priloga III. ili III.B;

(b)

mješavine, koje nisu klasificirane u jednu zasebnu stavku u Prilogu III., dvaju ili više vrsta otpada iz Priloga III., pod uvjetom da sastav tih mješavina ne umanjuje mogućnost njihove oporabe na način koji nije štetan za okoliš i pod uvjetom da su te mješavine navedene u Prilogu III.A, sukladno članku 58.

3.   Za vrste otpada navedene u Prilogu III., u izuzetnim slučajevima, primjenjuju se relevantne odredbe kao da su te vrste navedene u Prilogu IV., ako pokazuju neku od opasnih značajki navedenih u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ. Ti se slučajevi tretiraju u skladu s člankom 58.

4.   Otprema otpada izričito namijenjenog laboratorijskoj analizi radi procjene bilo njegovih fizikalnih ili kemijskih svojstava ili za utvrđivanje koliko je pogodan za postupke oporabe ili odlaganja ne podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja opisanom u stavku 1. Umjesto toga, primjenjuju se postupovni zahtjevi iz članka 18. Količina takvog otpada koja predstavlja izuzeće kad se radi o isključivoj namjeni za laboratorijsku analizu utvrđuje se minimalnom količinom realno potrebnom za odgovarajuće provođenje analize u svakom pojedinom slučaju i ne smije prelaziti 25 kg.

5.   Otprema mješovitog komunalnog otpada (stavka otpada 20 03 01) skupljenog iz privatnih kućanstava, uključujući i skupljanje takvog otpada od ostalih proizvođača, u pogone za oporabu ili odlaganje, u skladu s ovom Uredbom, podliježe istim odredbama kao i otprema otpada namijenjenog odlaganju.

POGLAVLJE 1.

Prethodna pisana obavijest i odobrenje

Članak 4.

Obavijest

Kad podnositelj obavijesti namjerava otpremiti otpad koji se spominje u članku 3. stavku 1. točki (a) ili (b), dužan je nadležnom tijelu polazišta ili putem tog tijela dostaviti prethodnu pisanu obavijest, te, ako podnosi opću obavijest, poštovati članak 13.

Obavijest mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1.

obrazac obavijesti i dokument o prometu:

Obavijest se daje putem sljedećih dokumenata:

(a)

obrascem obavijesti utvrđenim u Prilogu I.A; i

(b)

dokumentom o prometu utvrđenim u Prilogu I.B.

Obavijest se daje tako da podnositelj obavijesti ispuni obrazac obavijesti i, prema potrebi, dokument o prometu.

Kad podnositelj obavijesti nije izvorni proizvođač u skladu s točkom 15(a)(i) članka 2., podnositelj obavijesti osigurava da taj proizvođač ili jedna od osoba navedenih u točki 15(a)(ii) članka 2., kad je to provedivo, također potpiše obrazac obavijesti utvrđen u Prilogu I.A.

Obrazac obavijesti i dokument o prometu podnositelju izdaje nadležno tijelo polazišta;

2.

informacije i dokumentacija u obrascu obavijesti i dokumentu o prometu:

Podnositelj obavijesti mora u samom obrascu ili u prilogu obrasca obavijesti dostaviti informacije i dokumentaciju prema popisu iz Priloga II. dijela 1. Podnositelj obavijesti na samom obrascu ili u prilogu obrasca obavijesti daje informacije i dokumentaciju navedenu u Prilogu II. dijelu 2., do mjere u kojoj je to moguće u vrijeme podnošenja obavijesti.

Obavijest se smatra pravilno podnesenom kad nadležno tijelo polazišta utvrdi da su obrazac obavijesti i dokument o prometu popunjeni u skladu s prvim podstavkom;

3.

dodatne informacije i dokumentacija:

Na zahtjev bilo kojeg od relevantnih nadležnih tijela, podnositelj obavijesti mora dostaviti dodatne informacije i dokumentaciju. Popis informacija i dokumentacije koja se može dodatno zahtijevati utvrđen je u Prilogu II. dijelu 3.

Obavijest se smatra pravilno popunjenom kad nadležno tijelo odredišta utvrdi da je podnositelj obavijesti popunio obrazac obavijesti i dokument o prometu te da je dostavio informacije i dokumentaciju iz Priloga II. dijelova 1. i 2., kao i sve dodatne informacije i dokumentaciju koja se zahtijeva u skladu s ovim stavkom i navedena je u Prilogu II. dijelu 3.;

4.

zaključivanje ugovora između podnositelja obavijesti i primatelja:

Za oporabu ili odlaganje otpada prijavljenog u obavijesti, podnositelj obavijesti zaključuje s primateljem ugovor kao što se opisuje u članku 5.

Dokaz o postojanju tog ugovora ili izjava kojom se potvrđuje njegovo postojanje u skladu s Prilogom I.A dostavlja se relevantnom nadležnom tijelu u vrijeme podnošenja obavijesti. Na zahtjev tog nadležnog tijela podnositelj obavijesti ili primatelj moraju dostaviti presliku ugovora ili dokaz, koji to tijelo smatra dostatnim, da ugovor postoji;

5.

ispostavljanje financijskog jamstva ili odgovarajućeg drugog osiguranja:

Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje ispostavlja se kao što je opisano u članku 6. U tu svrhu podnositelj obavijesti daje izjavu popunjavanjem odgovarajućeg dijela obrasca obavijesti iz Priloga I.A.

Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje (ili ako nadležno tijelo to dozvoli, dokaz o tomu jamstvu ili osiguranju ili izjava kojom se potvrđuje da ono postoji) dostavlja se kao dio obrasca obavijesti kad i obavijest ili, ako nadležno tijelo to dozvoli, prema nacionalom zakonodavstvu, prije početka otpreme;

6.

Pokriće obavijesti:

Obavijest se odnosi na otpremu otpada s prvobitnog polazišta uključujući privremenu i ne-privremenu oporabu ili odlaganje otpada.

Ako se naknadni privremeni ili ne-privremeni postupci poduzimaju u državi koja nije prva država polazišta, ne-privremeni postupak i njegovo odredište moraju biti navedeni u obavijesti, a primjenjuje se točka 15(f).

Svaka obavijest pokriva samo jednu identifikacijsku oznaku otpada, osim:

(a)

otpada koji nije klasificiran u jedinstvenu stavku niti u jednom od Priloga III., III.B, IV. ili IV.A. U tom slučaju, treba navesti samo jednu vrstu otpada;

(b)

mješavine otpada koja nije klasificirana kao jedinstvena stavka niti u jednom od Priloga III., III.B, IV. ili IV.A osim ako nije navedena u Prilogu III.A. U tom slučaju, oznaku treba navesti za svaki dio otpada redom važnosti.

Članak 5.

Ugovor

1.   Za sve pošiljke otpada za koje je potrebno podnijeti obavijesti, o oporabi i odlaganju prijavljenog otpada podnositelj obavijesti i primatelj moraju sklopiti ugovor.

2.   Ugovor se zaključuje i stupa na snagu s datumom obavijesti i traje za vrijeme otpreme sve do izdavanja potvrde u skladu s člankom 15. točkom (e), člankom 16. točkom (e) ili, ako je prikladno, člankom 15. točkom (d).

3.   Ugovor mora sadržavati sljedeće obveze:

(a)

obvezu podnositelja obavijesti da izvrši povrat otpada ako otprema ili oporaba ili odlaganje nije izvršeno kako se planiralo ili je izvršeno kao za nezakonitu pošiljku, u skladu s člankom 22. i člankom 24. stavkom 2.;

(b)

obvezu primatelja da oporabi ili zbrine otpad ako je otpremljen kao nezakonita pošiljka u skladu s člankom 24. stavkom 3.; i

(c)

obvezu pogona da osigura, u skladu s člankom 16. točkom (e), potvrdu da je otpad oporabljen ili zbrinut u skladu s obavijesti i u njoj navedenim uvjetima te zahtjevima ove Uredbe.

4.   Ako se otprema otpad namijenjen postupcima privremene oporabe ili odlaganja, ugovor mora sadržavati sljedeće dodatne obveze:

(a)

obvezu pogona odredištu da osigura potvrde, u skladu s člankom 15. točkom (d), i kada je primjereno, člankom 15. točkom (e), da je otpad oporabljen ili zbrinut u skladu s obavijesti i uvjetima navedenim u njoj te zahtjevima ove Uredbe; i

(b)

obvezu primatelja da dostavi, kada je primjereno, obavijest prvom nadležnom tijelu prve države polazišta u skladu s člankom 15. točkom (f) (ii).

5.   Ako se otpad otprema između dva poduzeća kojima upravlja ista pravna osoba, ugovor je moguće zamijeniti izjavom odgovarajuće pravne osobe koja preuzima obvezu oporabe ili odlaganja prijavljenog otpada.

Članak 6.

Financijsko jamstvo

1.   Sve pošiljke otpada za koje se zahtijeva obavijest podliježu zahtjevu za pokriće financijskim jamstvom ili ekvivalentnim osiguranjem:

(a)

troškova prijevoza;

(b)

troškova oporabe ili odlaganja, uključujući sve potrebne privremene postupke; i

(c)

troškove skladištenja u trajanju od 90 dana.

2.   Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje namijenjeno je pokriću troškova koji nastaju u okviru:

(a)

slučajeva u kojima otpremu ili oporabu ili odlaganje nije moguće završiti kako je planirano, kao što se navodi u članku 22., i

(b)

slučajeva nezakonite otpreme pošiljke ili oporabe ili odlaganja kao što se navodi u članku 24.

3.   Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje ispostavlja podnositelj obavijesti ili druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime, a stupa na snagu kad i obavijest ili, ako nadležno tijelo koje odobrava financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje to dozvoli, najkasnije kad pošiljka krene, te se primjenjuje na pošiljku prijavljenu u obavijesti najkasnije kad pošiljka krene.

4.   Nadležno tijelo polazišta odobrava financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje, uključujući njegov oblik, formulaciju i iznos pokrića.

Međutim, u slučaju uvoza u Zajednicu, nadležno tijelo odredišta u Zajednici preispituje iznos pokrića, i prema potrebi, odobrava dodatno financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje.

5.   Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje vrijedi za i pokriva pošiljku prijavljenu u obavijesti i izvršenje oporabe ili odlaganja otpada iz te pošiljke.

Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje oslobađa se kad relevantno nadležno tijelo primi potvrdu koja se spominje u članku 16. točki (e) ili, ako je primjereno, u članku 15. točki (e) u vezi postupaka privremene oporabe ili odlaganja.

6.   Odstupajući od stavka 5., ako je pošiljka otpada namijenjena postupcima privremene oporabe ili odlaganja, a daljnji se postupak oporabe ili odlaganja provodi u državi odredišta, financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje može se osloboditi kad otpad napusti pogon u kojem je privremeno smješten, a relevantno nadležno tijelo primi potvrdu koja se spominje u članku 15. točki (d). U tom slučaju, svaka daljnja otprema do pogona za oporabu ili odlaganje mora biti pokrivena novim financijskim jamstvom ili ekvivalentnim osiguranjem osim ako nadležno tijelo države odredišta ne potvrdi da takvo financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje nije potrebno. U tim okolnostima, nadležno tijelo odredišta odgovorno je za obveze koje nastaju u slučaju nezakonite otpreme ili povrata ako postupak otpreme ili daljnje oporabe ili odlaganja nije moguće završiti kako je planirano.

7.   Nadležno tijelo unutar Zajednice mora imati pristup financijskom jamstvu ili ekvivalentnom osiguranju koje je odobrilo i koristiti ta sredstva u svrhu plaćanja drugim relevantnim tijelima, radi ispunjavanja obveza koje nastaju u skladu s člancima 23. i 25.

8.   Kad se radi o općoj obavijesti prema članku 13., umjesto jednog koje bi pokrivalo cijelu opću obavijest, moguće je ispostaviti financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje koje pokriva dijelove opće obavijesti. U takvim se slučajevima financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje primjenjuje na pošiljku najkasnije početkom otpreme prijavljene pošiljke koju pokriva.

Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje oslobađa se kad relevantno nadležno tijelo primi potvrdu koja se spominje u članku 16. točki (e) ili, ako je primjereno, u članku 15. točki (e) u vezi s postupcima privremene oporabe ili odlaganja za određeni otpad. Stavak 6. primjenjuje se mutatis mutandis.

9.   Države članice obavješćuju Komisiju o odredbama nacionalnog prava koje donesu sukladno ovom članku.

Članak 7.

Slanje obavijesti od strane nadležnog tijela polazišta

1.   Čim je obavijest pravilno popunjena, kao što se opisuje u drugom podstavku točke 2. članka 4., nadležno tijelo polazišta zadržava jedan primjerak obavijesti, obrazac obavijesti prosljeđuje nadležnom tijelu odredišta, a preslike svim nadležnim tijelima provoza, te o tomu slanju obavješćuje podnositelja obavijesti. To mora učiniti unutar tri radna dana nakon primitka obavijesti.

2.   Ako obavijest nije pravilno popunjena, nadležno tijelo polazišta od podnositelja obavijesti zahtijeva informacije i dokumentaciju u skladu s drugim podstavkom točke 2. članka 4. To mora učiniti unutar tri radna dana nakon primitka obavijesti.

U tom slučaju nadležno tijelo polazišta ima tri radna dana nakon primitka traženih informacija i/ili dokumentacije da ispuni zahtjeve iz stavka 1.

3.   Čim je obavijest pravilno popunjena, kao što se opisuje u drugom podstavku točke 2. članka 4., nadležno tijelo polazišta može odlučiti, u roku od tri radna dana, obustaviti daljnje postupke u vezi obavijesti, ako u skladu s člancima 11. i 12. ima prigovore na pošiljku.

Svoju odluku i prigovore mora odmah javiti podnositelju obavijesti.

4.   Ako, u roku od 30 dana od primitka obavijesti, nadležno tijelo polazišta nije prenijelo obavijest kako se traži prema stavku 1., podnositelju obavijesti, na njegov zahtjev, mora dati opravdano objašnjenje. To ne vrijedi ako zahtjev za dostavu informacija, koji se spominje u stavku 2., nije bio ispunjen.

Članak 8.

Zahtjevi relevantnih nadležnih tijela za dostavu informacija i dokumentacije, i potvrda nadležnih tijela odredišta

1.   Nakon što nadležno tijelo polazišta pošalje obavijest, ako bilo koje relevantno nadležno tijelo smatra da su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija iz drugog podstavka točke 3. članka 4., takve informacije ili dokumentaciju tražit će od podnositelja obavijesti i o svomu zahtjevu obavijestiti druga nadležna tijela. To se mora učiniti u roku od tri radna dana od primitka obavijesti. U takvim slučajevima relevantna nadležna tijela imaju tri radna dana nakon primitka traženih informacija i dokumentacije da obavijeste nadležna tijela odredišta.

2.   Kad nadležno tijelo odredišta smatra da je obavijest pravilno popunjena, kao što se opisuje u drugom podstavku točke 3. članka 4., podnositelju obavijesti mora poslati potvrdu, a preslike ostalim relevantnim nadležnim tijelima. To se mora učiniti unutar tri radna dana od primitka pravilno popunjene obavijesti.

3.   Ako u roku od 30 dana od primitka obavijesti nadležno tijelo odredišta ne potvrdi obavijest kao što se zahtijeva u stavku 2., ono mora dostaviti opravdano objašnjenje podnositelju obavijesti na njegov/njezin zahtjev.

Članak 9.

Odobrenje nadležnih tijela odredišta, polazišta i provoza, i rokovi prijevoza, oporabe ili odlaganja

1.   Nadležna tijela odredišta, polazišta i provoza imaju rok od 30 dana od datuma na koji je nadležno tijelo odredišta poslalo potvrdu u skladu s člankom 8. u kojem trebaju o pošiljci iz obavijesti donijeti, u pisanom obliku, jednu od sljedećih odgovarajuće utemeljenih odluka:

(a)

bezuvjetno odobrenje;

(b)

uvjetovano odobrenje u skladu s člankom 10.; ili

(c)

prigovor u skladu s člancima 11. i 12.

Ako se unutar navedenog roka od 30 dana ne uloži prigovor, može se podrazumijevati da su nadležna tijela provoza dala prešutno odobrenje.

2.   Nadležna tijela odredišta, polazišta i, ako je primjereno, provoza svoju odluku s objašnjenjima podnositelju obavijesti dostavljaju u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1. s preslikama drugim relevantnim nadležnim tijelima.

3.   Nadležna tijela odredišta, polazišta i, ako je primjereno, provoza svoje će pisano odobrenje na odgovarajući način potvrditi žigom, potpisom i upisivanjem datuma na izvorni primjerak ili na njegove ostale primjerke.

4.   Pisano odobrenje za planiranu pošiljku ističe jednu kalendarsku godinu nakon izdavanja ili na bilo koji drugi datum koji je naveden na obrascu obavijesti. Međutim, to ne vrijedi ako relevantno nadležno tijelo navede kraći rok.

5.   Prešutno odobrenje za planiranu otpremu istječe jednu kalendarsku godinu nakon isteka roka od 30 dana koji se spominje u stavku 1.

6.   Planirana oprema može uslijediti tek kad su ispunjeni zahtjevi članka 16. točki (a) i (b), a za vrijeme valjanosti prešutnih ili pisanih suglasnosti svih nadležnih tijela.

7.   Oporaba ili odlaganje otpada u vezi s planiranom otpremom moraju se završiti najkasnije jednu kalendarsku godinu od primitka otpada u pogon, osim ako je relevantno nadležno tijelo navelo kraći rok.

8.   Relevantna nadležna tijela povlače svoje odobrenje ako imaju saznanja da:

(a)

sastav otpada nije kako se navodi u obavijesti; ili

(b)

se uvjeti utvrđeni za otpremu pošiljke ne poštuju; ili

(c)

se otpad ne oporabljuje ili ne odlaže u skladu s dozvolom pogona u kojem se obavlja navedeni postupak; ili

(d)

će otpad biti ili je već otpremljen, oporabljen ili zbrinut na način koji nije u skladu s informacijama navedenim u ili priloženim obrascu obavijesti i dokumentu o prometu.

9.   Eventualno povlačenje odobrenja šalje se službenim priopćenjem podnositelju obavijesti uz presliku drugim relevantnim nadležnim tijelima i primatelju.

Članak 10.

Uvjeti otpreme

1.   Nadležna tijela polazišta, odredišta i provoza mogu, u roku od 30 dana od datuma na koji nadležno tijelo odredišta pošalje potvrdu u skladu s člankom 8., utvrditi uvjete u vezi sa svojim odobrenjem otpreme pošiljke prijavljene u obavijesti. Ti se uvjeti mogu temeljiti na jednom ili više razloga navedenih ili u članku 11. ili u članku 12.

2.   Nadležna tijela polazišta, odredišta i provoza mogu isto tako, u roku od 30 dana od roka navedenog u stavku 1., utvrditi uvjete u pogledu prijevoza otpada u svojoj nadležnosti. Ti uvjeti prijevoza ne smiju biti stroži od onih koji se predviđaju za slične pošiljke koje se otpremaju u potpunosti u njihovoj nadležnosti i moraju poštovati postojeće sporazume, posebno relevantne međunarodne sporazume.

3.   Nadležna tijela polazišta, odredišta i provoza mogu isto tako, u roku od 30 dana od roka navedenog u stavku 1., postaviti uvjet da se njihovo odobrenje smatra opozvanim ako financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje nije primjenjivo najkasnije do početka otpreme pošiljke prijavljene u obavijesti, kao što se zahtijeva u članku 6. stavku 3.

4.   Uvjete podnositelju obavijesti u pisanom obliku šalje nadležno tijelo koje ih je utvrdilo, a preslike se dostavljaju relevantnim nadležnim tijelima.

Uvjete dostavlja relevantno nadležno tijelo na samom obrascu ili u prilogu obrasca obavijesti.

5.   Nadležno tijelo odredišta može isto tako, u roku od 30 dana od roka navedenog u stavku 1., postaviti uvjet da pogon koji vrši prihvat otpada za vrijeme valjanosti obavijesti mora redovito voditi evidenciju o ulazu, izlazu i/ili stanju otpada i pripadajućim postupcima oporabe ili odlaganja navedenim u obavijesti. Tu evidenciju potpisuje osoba koja po zakonu odgovara za pogon, a mora se poslati nadležnom tijelu odredišta u roku od mjesec dana od završetka postupka oporabe ili odlaganja iz obavijesti.

Članak 11.

Prigovori na otpremu otpada namijenjenog odlaganju

1.   Ako se obavijest podnosi u vezi s planiranom pošiljkom otpada namijenjenog odlaganju, nadležna tijela odredišta i polazišta mogu, u roku od 30 dana od datuma nakon što nadležno tijelo odredišta pošalje potvrdu prema članku 8., uložiti opravdane prigovore na temelju jednog ili više dolje navedenih razloga, sukladno Ugovoru o osnivanju:

(a)

da planirana otprema ili odlaganje ne bi bilo u skladu s mjerama poduzetim za uvođenje načela blizine, prioriteta za oporabu i samodostatnosti na razini Zajednice i na nacionalnim razinama u skladu s Direktivom 2006/12/EZ, radi opće ili djelomične zabrane ili sustavnog prigovora na pošiljke otpada; ili

(b)

da radnje koje se u zemlji koja ulaže prigovor odvijaju u okviru planirane otpreme ili odlaganja ne bi bile u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti okoliša, zaštiti javnog reda, javnoj sigurnosti ili zdravlju; ili

(c)

da je podnositelj obavijesti ili primatelj ranije osuđivan za nezakonitu otpremu pošiljke ili bilo koju drugu nezakonitu radnju u vezi sa zaštitom okoliša. U tom slučaju, nadležna tijela polazišta i odredišta mogu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, odbiti sve pošiljke u koje je ta osoba uključena; ili

(d)

da podnositelj obavijesti ili postrojenje opetovano u vezi s prošlim pošiljkama ne ispunjavaju uvjete članaka 15. i 16.; ili

(e)

da država članica želi iskoristiti svoje pravo prema članku 4. stavku 1. Baselske konvencije da zabrani uvoz opasnog otpada ili otpada navedenog u Prilogu II. toj Konvenciji; ili

(f)

da je planirana otprema ili odlaganje u suprotnosti s obvezama koje proistječu iz međunarodnih konvencija koje su zaključile relevantne države članice ili Zajednica; ili

(g)

da planirana otprema ili odlaganje nije u skladu s Direktivom 2006/12/EZ, posebno njezinim člancima 5. i 7., iako su uzete u obzir geografske okolnosti ili potreba za specijaliziranim postrojenjima za određene vrste otpada:

i.

radi primjene načela samodostatnosti na razini Zajednice i nacionalnim razinama, ili

ii.

u slučajevima kad specijalizirano postrojenje mora zbrinuti otpad iz bližeg izvora a nadležno tijelo je prioritet dalo ovome otpadu, ili

iii.

kako bi se osigurala otprema pošiljaka u skladu s planovima za gospodarenje otpadom, ili

(h)

da će se otpad obrađivati u postrojenju koje je obuhvaćeno Direktivom 96/61/EZ, ali u kojem se ne koriste najbolje raspoložive tehnike utvrđene u članku 9. stavku 4. te Direktive u skladu s dozvolom za to postrojenje; ili

i.

da je otpad miješani komunalni otpad skupljen iz privatnih kućanstava (stavka otpada 20 03 01); ili

(j)

da se predmetni otpad neće obrađivati u skladu sa zakonski obvezujućim normama zaštite okoliša koje se odnose na postupke odlaganja koji su utvrđeni u zakonodavstvu Zajednice (također u slučajevima kad su odobrena privremena izuzeća).

2.   Nadležno tijelo ili tijela provoza mogu, u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1., uložiti opravdane prigovore samo na temelju stavka 1. točaka (b), (c), (d) i (f).

3.   U slučaju opasnog opada koji je proizveden u državi članici polazišta u tako maloj ukupnoj godišnjoj količini da bi odredba o novom specijaliziranom postrojenju za odlaganje u toj državi članici bila neekonomična, stavak 1. točka (a) se ne primjenjuje.

Nadležno tijelo odredišta mora surađivati s nadležnim tijelom polazišta koje smatra da treba primjenjivati ovaj stavak a ne stavak 1. točku (a), s ciljem bilateralnog rješenja tog pitanja.

Ako se ne postigne zadovoljavajuće rješenje, svaka država članica može se obratiti Komisiji. Komisija će tada donijeti rješenje u skladu s postupkom koji se opisuje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

4.   Ako, u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1., nadležna tijela zaključe da su problemi koji su doveli do prigovora riješeni, odmah to u pisanom obliku javljaju podnositelju obavijesti, s preslikama primatelju i drugim relevantnim nadležnim tijelima.

5.   Ako problemi koji su doveli do prigovora nisu riješeni u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1., obavijest prestaje vrijediti. U slučajevima kad podnositelj obavijesti i dalje namjerava pošiljku otpremiti, podnosi se nova obavijest, ako se relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti ne dogovore drukčije.

6.   Mjere koje poduzimaju države članice u skladu sa stavkom 1. točkom (a), za opću ili djelomičnu zabranu ili sustavni prigovor na pošiljke otpada namijenjenog odlaganju, ili u skladu sa stavkom 1. točkom (e), odmah se priopćuju Komisiji koja o tome obavješćuje ostale države članice.

Članak 12.

Prigovori na otpremu pošiljaka otpada namijenjenog oporabi

1.   Ako se obavijest podnosi u vezi s planiranom pošiljkom otpada namijenjenog oporabi, nadležna tijela odredišta i polazišta mogu, u roku od 30 dana od datuma nakon što nadležno tijelo odredišta pošalje potvrdu sukladno članku 8., uložiti opravdane prigovore na temelju jednog ili više dolje navedenih razloga, sukladno Ugovoru o osnivanju:

(a)

da planirana otprema ili oporaba ne bi bila u skladu s Direktivom 2006/12/EZ, posebno njezinim člancima 3., 4., 7. i 10.; ili

(b)

da radnje koje se u zemlji koja ulaže prigovor odvijaju u okviru planirane otpreme ili oporabe ne bi bile u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti okoliša, zaštiti javnog reda, javnoj sigurnosti ili zdravlju; ili

(c)

da planirana otprema ili oporaba ne bi bila u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države polazišta o oporabi otpada, uključujući slučajeve kad bi planiranom otpremom bio obuhvaćen otpad namijenjen oporabi u pogonu koji ima niže norme obrade za taj konkretan otpad od onih u državi polazišta, poštujući potrebu da se osigura pravilno funkcioniranje međunarodnog tržišta;

Ova se odredba ne primjenjuje ako:

i.

postoji odgovarajuće zakonodavstvo Zajednice, posebno u vezi s otpadom, te ako su u nacionalno zakonodavstvo koje prenosi takvo zakonodavstvo Zajednice uvedeni zahtjevi koji su barem jednako strogi kao oni predviđeni u zakonodavstvu Zajednice,

ii.

se postupak oporabe u državi odredišta odvija pod uvjetima koji u širem smislu odgovaraju onima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo države polazišta,

iii.

nacionalno zakonodavstvo u državi polazišta, koje nije obuhvaćeno u točki i., nije obaviješteno u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (19), kad se to zahtijeva tom Direktivom, ili

(d)

da je podnositelj obavijesti ili primatelj ranije osuđivan za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju u vezi sa zaštitom okoliša. U tom slučaju, nadležna tijela polazišta i odredišta mogu odbiti, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, sve pošiljke u koje je ta osoba uključena; ili

(e)

da podnositelj obavijesti ili pogon opetovano u vezi s prošlim pošiljkama ne ispunjavaju uvjete članaka 15. i 16.; ili

(f)

da je planirana otprema ili odlaganje u suprotnosti s obvezama koje proistječu iz međunarodnih konvencija koje su zaključile relevantne države članice ili Zajednica; ili

(g)

da omjer između oporabivog i ne-oporabivog otpada, procijenjena vrijednost materijala koji će se konačno oporabiti ili cijena oporabe i cijena odlaganja neoporabivog dijela ne opravdavaju oporabu, gledajući s gospodarskog i/ili ekološkog stajališta; ili

(h)

da se otprema otpad koji je namijenjen odlaganju a ne oporabi; ili

(i)

da će se otpad obrađivati u postrojenju koje je obuhvaćeno Direktivom 96/61/EZ, ali u kojem se ne koriste najbolje raspoložive tehnike utvrđene u članku 9. stavku 4. te Direktive u skladu s dozvolom za to postrojenje; ili

(j)

da se predmetni otpad neće obrađivati u skladu sa zakonski obvezujućim normama zaštite okoliša koje se odnose na postupke oporabe koji su utvrđeni u zakonodavstvu Zajednice (također u slučajevima kad su odobrena privremena izuzeća); ili

(k)

da se predmetni otpad neće obrađivati u skladu s planovima o gospodarenju otpadom izrađenima prema članku 7. Direktive 2006/12/EZ u smislu osiguravanja provedbe obveza zakonski obvezujuće oporabe ili recikliranja predviđenih u zakonodavstvu Zajednice.

2.   Nadležno tijelo ili tijela provoza mogu, u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1., uložiti opravdane prigovore samo na temelju stavka 1. točaka (b), (d), (e) i (f).

3.   Ako u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1. nadležna tijela zaključe da su problemi koji su doveli do prigovora riješeni, odmah to u pisanom obliku javljaju podnositelju obavijesti, s preslikama primatelju i drugim relevantnim nadležnim tijelima.

4.   Ako problemi koji su doveli do prigovora nisu riješeni u roku od 30 dana koji se spominje u stavku 1., obavijest prestaje vrijediti. U slučajevima kad podnositelj obavijesti i dalje namjerava pošiljku otpremiti, podnosi se nova obavijest, ako se relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti ne dogovore drukčije.

5.   O prigovorima koje su nadležna tijela uložila u skladu sa stavkom 1. točkom (c) države članice izvješćuju Komisiju u skladu s člankom 51.

6.   Država članica polazišta obavješćuje Komisiju i druge države članice o nacionalnom zakonodavstvu na kojem bi se mogli temeljiti prigovori koje upućuju nadležna tijela u skladu sa stavkom 1. točkom (c), i navodi na koji se otpad i koje postupke oporabe ti prigovori odnose, prije no što se takvo zakonodavstvo spomene s ciljem ulaganja opravdanih prigovora.

Članak 13.

Opća obavijest

1.   Podnositelj obavijesti može podnijeti opću obavijest kojom obuhvaća nekoliko pošiljaka ako, u slučaju svake pošiljke:

(a)

otpad ima bitno slična fizikalno-kemijska svojstva; i

(b)

otpad se otprema istom primatelju i u isto postrojenje; i

(c)

plan puta otpreme pošiljke naveden u obrascu obavijesti je isti.

2.   Ako, zbog nepredvidivih okolnosti, nije moguće slijediti isti plan puta, podnositelj obavijesti će to hitno javiti relevantnim nadležnim tijelima, po mogućnosti, prije početka otpreme ako se već zna da postoji potreba za promjenom.

Ako je izmjena plana puta poznata prije početka otpreme, a obuhvaća nadležna tijela osim onih relevantnih prema općoj obavijesti, opću se obavijest ne smije upotrijebiti, već treba podnijeti novu obavijest.

3.   Relevantna nadležna tijela mogu se složiti da se upotrijebi opća obavijest uz uvjet da se naknadno osiguraju dodatne informacije i dokumentacija, u skladu s drugim podstavkom točke 2. i 3. članka 4.

Članak 14.

Postrojenja za oporabu koji imaju prethodno odobrenje

1.   Nadležna tijela odredišta koja imaju nadležnost nad određenim postrojenjima za oporabu mogu odlučiti takvim postrojenjima izdati prethodno odobrenje.

Te se odluke ograničavaju na određeno razdoblje i moguće ih je u svako doba povući.

2.   Ako se opća obavijest podnosi u skladu s člankom 13., nadležno tijelo odredišta u dogovoru s ostalim relevantnim nadležnim tijelima rok valjanosti odobrenja koje se spominje u članku 9. stavku 4. i 5. može produljiti do tri godine.

3.   Nadležna tijela koja u skladu sa stavcima 1. i 2. postrojenju odluče izdati prethodno odobrenje, moraju Komisiju i, ako je primjereno, Tajništvo OECD-a obavijestiti o:

(a)

nazivu, registarskom broju i adresi postrojenja za oporabu otpada;

(b)

opisu tehnologija koje se koriste, uključujući i R-oznake;

(c)

vrstama otpada iz popisa u prilozima IV. i IV.A ili vrstama otpada na koje se odluka primjenjuje;

(d)

ukupnoj količini za koju se izdaje prethodno odobrenje;

(e)

rok valjanosti;

(f)

svaku promjenu prethodnog odobrenja;

(g)

svaku promjenu podataka iz obrasca obavijesti; i

(h)

svakom opozivu prethodne obavijesti.

U tu svrhu koristi se obrazac utvrđen u Prilogu VI.

4.   Odstupajući od članaka 9., 10. i 12., za odobrenje koje se daje u skladu s člankom 9., uvjete koji se određuju u skladu s člankom 10. ili prigovore koje relevantna nadležna tijela ulažu u skladu s člankom 12. važi rok od sedam radnih dana računajući od datuma na koji su nadležna tijela odredišta poslala potvrdu u skladu s člankom 8.

5.   Neovisno o stavku 4., nadležno tijelo polazišta može odlučiti da je za primitak informacija ili dokumentacije od podnositelja obavijesti potrebno više vremena.

U takvim slučajevima nadležno tijelo u roku od 7 radnih dana to javlja podnositelju obavijesti u pisanom obliku, a preslike dostavlja ostalim relevantnim nadležnim tijelima.

Ukupno potrebno vrijeme ne smije prelaziti 30 dana od datuma na koji je nadležno tijelo odredišta poslalo potvrdu u skladu s člankom 8.

Članak 15.

Dodatne odredbe u vezi s postupcima privremene oporabe ili odlaganja

Pošiljke otpada namijenjenog postupcima privremene oporabe ili odlaganja podliježu sljedećim dodatnim odredbama:

(a)

U slučaju pošiljke otpada namijenjenog postupku privremene oporabe ili odlaganja, u obrascu obavijesti osim početnog postupka privremene oporabe ili odlaganja moraju biti navedena i sva postrojenja u kojima se planiraju naknadni postupci privremene kao i ne-privremene oporabe i odlaganja.

(b)

Nadležna tijela polazišta i odredišta mogu odobriti otpremu otpada namijenjenog postupku privremene oporabe ili odlaganja samo ako nema osnove za prigovor, u skladu s člancima 11. ili 12., na otpremu pošiljke ili pošiljaka otpada u postrojenja u kojima se obavljaju naknadni postupci privremene ili trajne oporabe ili odlaganja.

(c)

U roku od tri dana od primitka otpada u postrojenje u kojem se obavlja taj postupak oporabe ili odlaganja, ono mora pisano potvrditi primitak otpada.

Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže. Potpisane primjerke dokumenta o prometu s tom potvrdom spomenuto postrojenje šalje podnositelju obavijesti i relevantnim nadležnim tijelima.

(d)

Što je prije moguće, ali najkasnije 30 dana od završetka postupka privremene oporabe ili odlaganja, i najduže do jedne kalendarske godine, ili kraćeg roka u skladu s člankom 9. stavkom 7., nakon primitka otpada, postrojenje u kojemu se taj postupak obavlja pod vlastitom odgovornošću potvrđuje da su privremena oporaba ili odlaganje završeni.

Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže.

Potpisane primjerke dokumenta o prometu s tom potvrdom spomenuto postrojenje šalje podnositelju ponude i relevantnim nadležnim tijelima.

(e)

Kad postrojenje za oporabu ili odlaganje u kojem se obavlja postupak privremene oporabe ili odlaganja isporučuje otpad radi naknadnog postupka privremene ili trajne oporabe ili odlaganja u postrojenje koje je smješteno u državi odredišta, od tog postrojenja mora ishoditi što je prije moguće, ali najkasnije od jedne kalendarske godine nakon isporuke otpada, ili kraćeg roka u skladu s člankom 9. stavkom 7., potvrdu da je naknadni postupak trajne oporabe ili odlaganja završen.

Spomenuti pogon koji izvršava postupak privremene oporabe ili odlaganja šalje relevantne potvrde podnositelju obavijesti ili relevantnim nadležnim tijelima, navodeći oznake pošiljke ili pošiljaka na koje se ta potvrda ili potvrde odnose.

(f)

Kad se otprema koja je opisana u podstavku (e) izvršava u pogonu koji je smješten:

i.

u prvoj državi polazišta ili bilo kojoj drugoj državi članici, potrebna je nova obavijest u skladu s odredbama ove Glave, ili

ii.

u trećoj zemlji, potrebna je nova obavijest u skladu s odredbama ove Uredbe, uz dodatak da odredbe koje se odnose na relevantna nadležna tijela vrijede i za nadležna tijela prve države polazišta.

Članak 16.

Zahtjevi nakon odobrenja otpreme

Nakon što su relevantna nadležna tijela odobrila otpremu pošiljke za koju je podnesena obavijest, sva uključena poduzeća ispunjavaju dokument o prometu, ili, kad se radi o općoj obavijesti, dokumente o prometu u navedenim točkama, potpisuju ga ili njih i zadržavaju po jedan ili više primjeraka. Sljedeći zahtjevi moraju biti ispunjeni:

(a)

Popunjavanje dokumenta o prometu od strane podnositelja obavijesti: kad je podnositelj obavijesti od nadležnih tijela polazišta, odredišta i provoza primio odobrenje, ili kad se može smatrati da je od nadležnog tijela provoza dobiveno prešutno odobrenje, podnositelj obavijesti unosi stvaran datum otpreme pošiljke i popunjava dokument o prometu u opsegu u kojem je to moguće.

(b)

Prethodne informacije koje se odnose na stvaran početak otpreme: podnositelj obavijesti relevantnim nadležnim tijelima i primatelju najkasnije tri radna dana prije početka otpreme dostavlja potpisane primjerke popunjenog dokumenta o prometu kako se opisuje u točki (a).

(c)

Dokumenti koji prate svaki prijevoz: podnositelj obavijesti zadržava jedan primjerak dokumenta o prometu. Dokument o prometu i primjerci obrasca obavijesti koji sadrže pisane suglasnosti i uvjete relevantnih nadležnih tijela prate svaki prijevoz. Postrojenje koji zaprima otpad zadržava dokument o prometu.

(d)

Pisana potvrda postrojenja o primitku otpada: u roku od tri dana od primitka otpada, postrojenje u pisanom obliku potvrđuje primitak otpada.

Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže.

Potpisane primjerke dokumenta o prometu s tom potvrdom postrojenje šalje podnositelju obavijesti ili relevantnim nadležnim tijelima.

(e)

Potvrda postrojenja o trajnoj oporabi ili odlaganju: što je prije moguće, ali najkasnije 30 dana od završetka postupka trajne oporabe ili odlaganja, i najduže do jedne kalendarske godine, ili kraćeg roka u skladu s člankom 9. stavkom 7., nakon primitka otpada, postrojenje u kojemu se taj postupak obavlja, pod vlastitom odgovornošću potvrđuje da je trajna oporaba ili odlaganje završeno.

Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže.

Potpisane primjerke dokumenta o prometu koji sadrži tu potvrdu postrojenje šalje podnositelju obavijesti ili relevantnim nadležnim tijelima.

Članak 17.

Promjene pošiljke nakon odobrenja

1.   Ako je došlo do bitne promjene u pojedinostima i/ili uvjetima otpreme za koju je dano odobrenje, uključujući promjene planirane količine, itinerera, smjera, datuma otpreme ili prijevoznika, podnositelj obavijesti odmah ili, ako je moguće, prije početka otpreme, obavješćuje relevantna nadležna tijela i primatelja.

2.   U takvim slučajevima podnosi se nova obavijest osim ako se sva relevantna nadležna tijela slože da za predložene promjene nije potrebna nova obavijest.

3.   Ako takve promjene uključuju i druga nadležna tijela osim onih relevantnih u prvobitnoj obavijesti, podnosi se nova obavijest.

POGLAVLJE 2.

Opći zahtjevi o dostavi informacija

Članak 18.

Otpad koji prate određene informacije

1.   Otpad naveden u članku 3. stavcima 2. i 4. koji se planira otpremiti podliježe sljedećim postupovnim zahtjevima:

(a)

Radi lakšeg praćenja pošiljaka takvog otpada, osoba u nadležnosti države polazišta koja organizira otpremu osigurava da je otpad popraćen dokumentom koji se nalazi u Prilogu VII.

(b)

Dokument koji se nalazi u Prilogu VII. potpisuje osoba koja organizira otpremu prije početka otpreme, te postrojenje za oporabu ili laboratorij i primatelj po primitku predmetnog otpada.

2.   Ugovor koji se spominje u Prilogu VII. između osobe koja organizira otpremu i primatelja otpada na oporabu stupa na snagu s početkom otpreme, a uključuje obvezu, u slučaju da se otprema ili oporaba otpada ne može završiti kako je planirano ili u slučaju da je otprema izvršena kao nezakonita otprema, osobe koja organizira otpremu ili, u slučaju da ta osoba nije u mogućnosti završiti otpremu ili oporabu otpada (npr. insolventna je) primatelja, da:

(a)

vrati otpad ili osigura njegovu oporabu na drugačiji način; i

(b)

u međuvremenu, ako je potrebno, osigura skladištenje otpada.

Na zahtjev relevantnih nadležnih tijela osoba koja organizira otpremu ili primatelj dostavlja presliku ugovora.

3.   U svrhe inspekcijskog nadzora, provođenja zakona, planiranja i statistike države članice mogu o otpremi pošiljaka obuhvaćenih ovim člankom, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, zahtijevati informacije koje se spominju u stavku 1.

4.   Informacije koje se spominju u stavku 1. smatraju se povjerljivim ako se to zahtijeva zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom.

POGLAVLJE 3.

Opći zahtjevi

Članak 19.

Zabrana miješanja otpada tijekom otpreme

Od početka otpreme do primitka u postrojenje za oporabu ili odlaganje otpad, koje se spominje u članku 18., ne smije se miješati s drugim otpadom.

Članak 20.

Čuvanje dokumentacije i informacija

1.   Svi dokumenti koje nadležna tijela primaju ili šalju u vezi s otpremom pošiljke iz obavijesti čuvaju se u Zajednici barem tri godine od datuma početka otpreme kod nadležnih tijela, podnositelja obavijesti, primatelja i u postrojenju koje prima otpad.

2.   Informacije dane prema članku 18. stavku 1. čuvaju se u Zajednici barem tri godine od datuma početka otpreme, kod osobe koja organizira otpremu, primatelja i u pogonu koji prima otpad.

Članak 21.

Javni pristup obavijestima

Nadležna tijela polazišta i odredišta mogu odgovarajućim sredstvima kao što je internet javno objaviti informacije o obavijestima o otpremi pošiljaka koje su odobrila, u slučajevima kad takve informacije prema zakonodavstvu Zajednice ili nacionalom zakonodavstvu nisu povjerljive.

POGLAVLJE 4.

Obveze povrata

Članak 22.

Povrat kad se isporuka ne može završiti kao što je planirano

1.   Svako relevantno nadležno tijelo koje uoči da se otprema otpada, uključujući njegovu oporabu ili odlaganje, ne može završiti kao što je planirano u skladu s uvjetima iz obrasca obavijesti i dokumenta o prometu i/ili ugovorom koji se spominje u točki 4. članka 4. i u članku 5., odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo polazišta. Ako pogon za oporabu ili odlaganje odbije prihvatiti pristiglu pošiljku, o tomu odmah obavješćuje nadležno tijelo odredišta.

2.   Nadležno tijelo polazišta osigurava da, osim u slučajevima koji se spominju u stavku 3., predmetni otpad u područje njegove nadležnosti ili na drugu lokaciju u državi polazišta vrati podnositelj obavijesti, određen u skladu s redoslijedom utvrđenim u točki 15. članka 2., ili, ako to nije izvedivo, samo nadležno tijelo ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime.

To mora biti u roku od 90 dana ili u bilo kojem drugom roku koji međusobno mogu dogovoriti relevantna nadležna tijela, nakon što nadležno tijelo polazišta uoči ili ga nadležna tijela odredišta ili provoza u pisanom obliku obavijeste da se odobrena otprema ili oporaba ili odlaganje otpada ne mogu završiti i dostave razloge za to. Ta obavijest može uslijediti iz informacija koje ostala nadležna tijela dostave, inter alia, nadležnim tijelima odredišta ili provoza.

3.   Obveza povrata iz stavka 2. ne primjenjuje se ako nadležna tijela polazišta, provoza i odredišta uključena u odlaganje ili oporabu otpada potvrde da podnositelj otpada, ili ako to nije izvedivo, nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime otpad mogu na drugačiji način oporabiti ili zbrinuti u državi odredišta ili na drugoj lokaciji.

Obveza povrata iz članka 2. ne primjenjuje se ako je otpremljeni otpad, u tijeku postupka u predmetnom pogonu, nepovratno izmiješan s ostalim otpadom prije no što je relevantno nadležno tijelo shvatilo da se otprema iz obavijesti ne može završiti kao što je navedeno u stavku 1. Taj se miješani otpad oporabljuje ili odlaže na alternativan način u skladu s prvim podstavkom.

4.   U slučajevima povrata koji se spominje u stavku 2., podnosi se nova obavijest ako se nadležna tijela međusobno ne dogovore da je dobro obrazložen zahtjev prvog nadležnog tijela polazišta dostatan.

Novu obavijest, prema potrebi, podnosi prvi podnositelj obavijesti ili, ako to nije izvedivo, druge fizičke ili pravne osobe određene u skladu s točkom 15. članka 2., ili, ako ni to nije izvedivo, prvo nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime.

Niti jedno nadležno tijelo ne smije se protiviti niti uložiti prigovor na povrat otpada iz pošiljke koja se ne može otpremiti ili na relevantni postupak oporabe i odlaganja.

5.   U slučaju alternativnih rješenja izvan prve države odredišta koja se spominju u stavku 3., novu obavijest novom podnositelju obavijesti, prema potrebi, dostavlja prvi podnositelj obavijesti ili, ako to nije izvedivo, bilo koja druga fizička ili pravna osoba određena u skladu s točkom 15. članka 2., ili, ako ni to nije izvedivo, prvo nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime.

Kad takvu novu obavijest podnosi podnositelj obavijesti, ta se obavijest podnosi i nadležnom tijelu prve države polazišta.

6.   U slučaju alternativnih rješenja u prvoj državi odredišta koja se spominju u stavku 3., nova obavijest nije potrebna već je dostatan dobro obrazložen zahtjev. Takav dobro obrazloženi zahtjev kojim se traži odobrenje alternativnog rješenja, nadležnom tijelu odredišta i polazišta šalje prvi podnositelj obavijesti ili, ako to nije izvedivo, nadležnom tijelu odredišta prvo nadležno tijelo polazišta.

7.   Ako se u skladu sa stavcima 4. ili 6. ne podnosi nova obavijest, novi dokument o prometu popunjava u skladu s člankom 15. ili člankom 16. prvi podnositelj obavijesti ili, ako to nije moguće, svaka druga fizička ili pravna osoba određena u skladu s točkom 15. članka 2., ili, ako ni to nije moguće, prvo nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime.

Ako novu obavijest podnosi početno nadležno tijelo polazišta u skladu sa stavcima 4. ili 5., novo financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje nije potrebno.

8.   Obveza podnositelja obavijesti i supsidijarna obveza države polazišta da vrate otpad ili da dogovore alternativnu oporabu ili odlaganje prestaje kad pogon izda potvrdu o ne-privremenoj oporabi ili odlaganju koja se spominje u članku 16. točki (e) ili, prema potrebi, u članku 15. točki (e). Kod privremene oporabe ili odlaganja koji se spominju u članku 6. stavku 6., supsidijarna obveza države polazišta prestaje kad pogon izda potvrdu koja se spominje u članku 15. točki (d).

Ako pogon izda potvrdu o oporabi ili odlaganju na način koji dovede do nezakonite otpreme, uz posljedicu oslobađanja financijskog jamstva, primjenjuju se članak 24. stavak 3. i članak 25. stavak 2.

9.   Kad se u državi članici otkrije pošiljka otpada koja ne može biti otpremljena, uključujući njenu oporabu ili odlaganje, nadležno tijelo s nadležnošću na području na kojem je otpad otkriven dužno je osigurati organizaciju sigurnog skladištenja otpada do povrata ili trajne oporabe ili odlaganja na bilo koji drugi način.

Članak 23.

Troškovi povrata za otpremu koju nije moguće završiti

1.   Troškovi koji proistječu iz povrata pošiljke otpada čija se otprema ne može završiti, uključujući njezin prijevoz, oporabu ili odlaganje prema članku 22. stavku 2. ili 3., od datuma kad nadležno tijelo polazišta shvati da otpremu, oporabu ili odlaganje otpada nije moguće završiti, troškovi skladištenja prema članku 22. stavku 9. zaračunavaju se:

(a)

podnositelju obavijesti određenom u skladu s redoslijedom utvrđenim u točki 15. članka 2.; ili, ako to nije moguće;

(b)

drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi prema potrebi; ili, ako to nije moguće,

(c)

nadležnom tijelu polazišta; ili, ako to nije moguće;

(d)

kako se drukčije međusobno dogovore relevantna nadležna tijela.

2.   Ovim se člankom ne dovode u pitanje odredbe Zajednice ni nacionalne odredbe koje se odnose na materijalnu odgovornost.

Članak 24.

Povrat kad je otprema pošiljke nezakonita

1.   Kad nadležno tijelo otkrije otpremu pošiljke koju smatra nezakonitom, odmah o tome obavješćuje druga relevantna nadležna tijela.

2.   Ako je za nezakonitu otpremu odgovoran podnositelj obavijesti, nadležno tijelo polazišta osigurava da predmetni otpad:

(a)

vrati de facto podnositelj obavijesti; ili, ako obavijest nije podnesena;

(b)

vrati de jure podnositelj obavijesti; ili, ako to nije praktično;

(c)

vrati samo nadležno tijelo ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime; ili, ako to nije praktično;

(d)

na drugi način oporabi ili zbrine u državi odredišta ili polazišta samo nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime; ili, ako to nije izvedivo;

(e)

na drugi način oporabi ili zbrine u drugoj zemlji samo nadležno tijelo polazišta ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime ako su sva relevantna nadležna tijela suglasna.

Ovaj se povrat, oporaba ili odlaganje mora dogoditi u roku od 30 dana, ili u bilo kojem drugom roku koji međusobno mogu dogovoriti relevantna nadležna tijela, nakon što nadležno tijelo polazišta uoči ili ga nadležna tijela odredišta ili provoza u pisanom obliku obavijeste o nezakonitoj otpremi i razlozima za to. Ta obavijest može se temeljiti na informacijama koje ostala nadležna tijela dostave, inter alia, nadležnim tijelima odredišta ili provoza.

U slučajevima povrata koji se spominju u (a), (b) i (c), podnosi se nova obavijest ako se nadležna tijela međusobno ne dogovore da je dobro obrazložen zahtjev prvog nadležnog tijela polazišta dostatan.

Novu obavijest podnosi osoba ili tijelo navedeno u (a), (b) ili (c) i u skladu s tim redoslijedom.

Niti jedno nadležno tijelo ne smije se protiviti niti uložiti prigovor na povrat otpada iz nezakonite pošiljke. U slučaju alternativnih rješenja koja se spominju u (d) i (e) od strane nadležnog tijela polazišta, novu obavijest dostavlja prvo nadležno tijelo polazišta ili druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime ako se nadležna tijela međusobno ne dogovore da je dobro obrazložen zahtjev tog tijela dostatan.

3.   Ako je za nezakonitu otpremu odgovoran primatelj, nadležno tijelo odredišta osigurava da predmetni otpad oporabi ili zbrine na način koji je prihvatljiv za okoliša:

(a)

primatelj; ili, ako to nije moguće,

(b)

samo nadležno tijelo ili fizička ili pravna osoba u njegovo ime.

Ova se oporaba ili odlaganje mora dogoditi u roku od 30 dana ili u bilo kojem drugom roku koji međusobno mogu dogovoriti relevantna nadležna tijela, nakon što nadležno tijelo odredišta uoči ili ga nadležna tijela polazišta ili provoza u pisanom obliku obavijeste o nezakonitoj otpremi i razlozima za to. Ta obavijest može se temeljiti na informacijama koje ostala nadležna tijela dostave, inter alia, nadležnim tijelima polazišta i provoza.

U tu svrhu, relevantna nadležna tijela prema potrebi surađuju na oporabi ili odlaganju otpada.

4.   Ako se nova obavijest ne podnosi, novi dokument o prometu popunjava u skladu s člankom 15. ili člankom 16. osoba odgovorna za povrat, ili, ako to nije moguće, prvo nadležno tijelo polazišta.

Ako novu obavijest podnosi prvo nadležno tijelo polazišta, novo financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje nije potrebno.

5.   Posebno u slučajevima kad se odgovornost za nezakonitu otpremu ne može pripisati niti podnositelju obavijesti niti primatelju, nadležna relevantna tijela surađuju kako bi osigurala oporabu ili odlaganje predmetnog otpada.

6.   U slučajevima privremene oporabe ili odlaganja koji se spominju u članku 6. stavku 6. kad se nezakonita otprema otkrije nakon završetka postupka privremene oporabe ili odlaganja, supsidijarna obveza države polazišta da vrati otpad ili organizira alternativnu oporabu ili odlaganje prestaje kad pogon izda potvrdu koja se spominje u članku 15. točki (d).

Ako pogon izda potvrdu o oporabi ili odlaganju na način koji dovede do nezakonite otpreme, uz posljedicu oslobađanja financijskog jamstva, primjenjuju se stavak 3. i članak 25. stavak 2.

7.   Kad se u državi članici otkrije otpad iz nezakonite otpreme unutar države članice, nadležno tijelo s nadležnošću na području na kojem je otpad otkriven dužno je osigurati organizaciju sigurnog skladištenja otpada do povrata ili trajne oporabe ili odlaganja na bilo koji drugi način.

8.   Članci 34. i 36. ne primjenjuju se u slučajevima kad se nezakonito otpremljene pošiljke vraćaju u državu polazišta, a ta je država polazišta zemlja obuhvaćena zabranama koje se utvrđuju u tim člancima.

9.   U slučaju nezakonite pošiljke kako je utvrđeno u točki 35. članka 2., osoba koja organizira otpremu podliježe istim obvezama koje se ovim člankom utvrđuju za podnositelja obavijesti.

10.   Ovim se člankom ne dovode u pitanje odredbe Zajednice ni nacionalne odredbe koje se odnose na materijalnu odgovornost.

Članak 25.

Troškovi povrata nezakonite pošiljke

1.   Troškovi koji proistječu iz povrata nezakonite pošiljke otpada uključujući troškove njezinog prijevoza, oporabe ili odlaganja prema članku 24. stavku 2. i, od datuma kad nadležno tijelo polazišta uoči da je pošiljka nezakonita, troškovi skladištenja prema članku 24. stavku 7. zaračunavaju se:

(a)

de facto podnositelju obavijesti, određenom u skladu s redoslijedom utvrđenim u točki 15. članka 2.; ili, ako obavijest nije podnesena;

(b)

de jure podnositelju obavijesti ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi prema potrebi; ili, ako to nije moguće;

(c)

nadležnom tijelu polazišta.

2.   Troškovi koji proistječu iz oporabe ili odlaganja prema članku 24. stavku 3., uključujući moguće troškove prijevoza i skladištenja prema članku 24. stavku 7., zaračunavaju se:

(a)

primatelju; ili, ako to nije moguće;

(b)

nadležnom tijelu odredišta.

3.   Troškovi koji proistječu iz oporabe ili odlaganja prema članku 24. stavku 5., uključujući moguće troškove prijevoza i skladištenja prema članku 24. stavku 7., zaračunavaju se:

(a)

podnositelju obavijesti, određenom u skladu s redoslijedom utvrđenim u točki 15. članka 2., i/ili primatelju, zavisno o odluci uključenih nadležnih tijela; ili, ako to nije moguće,

(b)

drugim fizičkim ili pravnim osobama prema potrebi; ili, ako to nije moguće,

(c)

nadležnim tijelima polazišta i odredišta.

4.   U slučaju nezakonite pošiljke kako je utvrđeno u točki 35.g članka 2., osoba koja organizira otpremu podliježe istim obvezama koje se ovim člankom utvrđuju za podnositelja obavijesti.

5.   Ovim se člankom ne dovode u pitanje odredbe Zajednice ni nacionalne odredbe koje se odnose na materijalnu odgovornost.

POGLAVLJE 5.

Opće administrativne odredbe

Članak 26.

Oblik dostave podataka

1.   Dolje navedene informacije i dokumenti mogu se dostavljati poštom:

(a)

obavijest o planiranoj otpremi pošiljke prema člancima 4. i 13.;

(b)

zahtjev za dostavu informacija i dokumentacije prema člancima 4., 7. i 8.;

(c)

informacije i dokumentacija prema člancima 4., 7. i 8.;

(d)

pisano odobrenje za otpremu pošiljke prijavljene u obavijesti prema članku 9.;

(e)

uvjeti otpreme prema članku 10.;

(f)

prigovori na otpremu prema člancima 11. i 12.;

(g)

informacije o odlukama o izdavanju prethodnih odobrenja određenim postrojenjima za oporabu prema članku 14. stavku 3.;

(h)

pisana potvrda o primitku otpada prema člancima 15. i 16.;

(i)

potvrda o oporabi ili odlaganju otpada prema člancima 15. i 16.;

(j)

prethodne informacije o stvarnom početku otpreme prema članku 16.;

(k)

informacije o promjenama otpreme pošiljke nakon odobrenja prema članku 17.; i

(l)

pisana odobrenja i dokumenti o prometu koji se šalju sukladno glavama IV., V. i VI.

2.   Podložno sporazumu relevantnih nadležnih tijela i podnositelja obavijesti, dokumente koji se spominju u stavku 1. moguće je alternativno dostaviti koristeći jedan od sljedećih načina prijenosa podataka:

(a)

telefaksom; ili

(b)

telefaksom, pa zatim poštom; ili

(c)

elektroničkom poštom s digitalnim potpisom. U tomu slučaju digitalni potpis zamjenjuje sve potrebne žigove i potpise; ili

(d)

elektroničkom poštom bez digitalnog potpisa, pa zatim poštom.

3.   Dokumenti koji prate svaki prijevoz u skladu s člankom 16. točkom (c) i člankom 18. mogu biti u elektroničkom obliku s digitalnim potpisom ako su dostupni za čitanje u svako doba tijekom prijevoza, i ako to prihvaćaju relevantna nadležna tijela.

4.   Podložno sporazumu relevantnih nadležnih tijela i podnositelja obavijesti, informacije i dokumente koji se navode u stavku 1. moguće je dostaviti i razmijeniti elektroničkom razmjenom podataka s elektroničkim potpisom ili elektroničkom ovjerom vjerodostojnosti u skladu s Direktivom 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (20) ili usporedivim sustavom elektroničke ovjere vjerodostojnosti koji osigurava istu razinu sigurnosti. U tim slučajevima moguće je dogovoriti kako organizirati protok podataka elektroničkom razmjenom.

Članak 27.

Jezik

1.   Sve obavijesti, informacije, dokumentacija ili druga priopćenja koja se dostavljaju prema odredbama ove glave dostavljaju se na jeziku koji relevantna nadležna tijela prihvaćaju.

2.   Podnositelj obavijesti osigurava relevantnim nadležnim tijelima, ako ona to zahtijevaju, ovlaštene prijevode na jeziku koji im je prihvatljiv.

Članak 28.

Neslaganje o pitanjima klasifikacije

1.   Ako se nadležna tijela polazišta i odredišta po pitanju razlike između otpada i ne-otpada ne mogu sporazumjeti o klasifikaciji, s predmetom prijevoza postupa se kao da je otpad. Time se ne dovodi u pitanje pravo države odredišta da s materijalom koji se otprema postupa u skladu s vlastitim nacionalnim zakonodavstvom, nakon prispijeća tog otpremljenog materijala i ako je to zakonodavstvo usklađeno sa Zajednicom i međunarodnim pravom.

2.   Ako se nadležna tijela polazišta i odredišta ne mogu sporazumjeti o klasifikaciji otpada koji je prijavljen u obavijesti u otpad prema popisu u Prilogu III., III.A, III.B ili IV., otpad se smatra navedenim u popisu Priloga IV.

3.   Ako se nadležna tijela polazišta i odredišta ne mogu sporazumjeti o klasifikaciji postupka obrade otpada koji se navodi u obavijesti u postupak oporabe ili postupak odlaganja, primjenjuju se odredbe koje se odnose na odlaganje.

4.   Stavci 1. do 3. primjenjuju se samo u smislu ove Uredbe i ne dovode u pitanje prava zainteresiranih stranaka da svaki spor koji se odnosi na ta pitanja riješe na sudu.

Članak 29.

Administrativni troškovi

Odgovarajući razmjerni administrativni troškovi provedbe postupaka obavješćivanja i nadzora, te uobičajeni troškovi odgovarajućih analiza i inspekcija mogu se zaračunati podnositelju obavijesti.

Članak 30.

Dogovori o graničnom prostoru

1.   U iznimnim slučajevima i ako posebno geografsko-demografsko stanje opravdava takvu mjeru, države članice mogu zaključiti bilateralne sporazume kojima će stroge postupke obavješćivanja u pogledu prekogranične otpreme pošiljki ublažiti za konkretne tokove otpada do najbližeg pogodnog postrojenja smještenog u graničnom području između dvije relevantne države članice.

2.   Takve bilateralne sporazume isto tako moguće je zaključiti kad se otpad otprema iz i obrađuje u državi polazišta ali prolazi kroz ostale države članice.

3.   Države članice isto tako mogu zaključiti takve sporazume sa državama koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

4.   O tim se sporazumima obavješćuje Komisija prije nego stupe na snagu.

POGLAVLJE 6.

Otprema pošiljaka unutar Zajednice s provozom preko trećih zemalja

Članak 31.

Pošiljke otpada namijenjenog odlaganju

Kad se otprema otpada događa unutar Zajednice s provozom kroz jednu ili više trećih zemalja, a otpad je namijenjen odlaganju, nadležno tijelo polazišta mora, uz poštovanje odredaba ove Glave, pitati nadležno tijelo u trećim zemljama želi li za planiranu otpremu dostaviti svoje odobrenje u pisanom obliku:

(a)

kad se radi o potpisnicama Baselske konvencije, u roku od 60 dana, osim ako se odreklo svojega prava u skladu s uvjetima te Konvencije; ili

(b)

kad se radi o zemljama koje nisu potpisnice Baselske konvencije, u roku koji dogovore nadležna tijela.

Članak 32.

Pošiljke otpada namijenjenog oporabi

1.   Kad se otprema otpada događa unutar Zajednice s provozom kroz jednu ili više trećih zemalja na koje se Odluka OECD-a ne odnosi, a otpad je namijenjen oporabi, primjenjuje se članak 31.

2.   Kad se otprema otpada događa unutar Zajednice, uključujući otpremu između lokaliteta u istoj državi članici, s provozom preko jedne ili više trećih zemalja na koje se Odluka OECD-a primjenjuje, a otpad je namijenjen oporabi, odobrenje koje se spominje u članku 9. može se osigurati prešutno, a ako se ne uloži prigovor ili ne navedu nikakvi uvjeti, otprema može početi 30 dana od datuma na koji je nadležno tijelo odredišta poslalo potvrdu u skladu s člankom 8.

GLAVA III.

OTPREMA POŠILJAKA ISKLJUČIVO UNUTAR DRŽAVA ČLANICA

Članak 33.

Primjena ove Uredbe na otpremu pošiljaka isključivo unutar država članica

1.   Države članice uvode primjeren sustav nadzora i kontrole pošiljaka otpada koje se otpremaju isključivo u okviru svoje nadležnosti. U tom se sustavu mora voditi računa o potrebi usklađenosti sa sustavom Zajednice koji je utvrđen u glavama II. i VII.

2.   O svojem sustavu nadzora i kontrole otpreme pošiljaka otpada države članice obavješćuju Komisiju. Komisija o tomu obavješćuje ostale države članice.

3.   Sustav predviđen u glavama II. I VII. države članice mogu primijeniti u okviru svoje nadležnosti.

GLAVA IV.

IZVOZ IZ ZAJEDNICE U TREĆE ZEMLJE

POGLAVLJE 1.

Izvoz otpada za odlaganje

Članak 34.

Izvoz koji se zabranjuje osim izvoza u zemlje EFTA-e

1.   Sav izvoz otpada iz Zajednice koji je namijenjen odlaganju zabranjuje se.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvoz otpada namijenjenog odlaganju u zemljama EFTA-e koje su i potpisnice Baselske konvencije.

3.   Međutim, izvoz otpada za odlaganje u zemlji EFTA-e koja je i potpisnica Baselske konvencije zabranjuje se:

(a)

ako zemlja EFTA-e zabranjuje uvoz takvog otpada; ili

(b)

ako nadležno tijelo otpreme ima razloga vjerovati da se u relevantnoj državi odredišta otpadom neće gospodariti na način prihvatljiv za okoliš, koji se spominje u članku 49.

4.   Ovim se člankom ne dovode u pitanje obveze povrata utvrđene u člancima 22. i 24.

Članak 35.

Postupci kod izvoza u zemlje EFTA-e

1.   Kad se otpad izvozi iz Zajednice, a namijenjen je odlaganju u zemljama EFTA-e koje su potpisnice Baselske konvencije, odredbe Glave II. primjenjuju se mutatis mutandis, uz prilagodbe i dodatke navedene u stavcima 2. i 3.

2.   Primjenjuju se sljedeće prilagodbe:

(a)

nadležno tijelo provoza izvan Zajednice ima rok od 60 dana od datuma na koji je poslalo svoju potvrdu primitka obavijesti u kojem može zahtijevati dodatne informacije o pošiljci prijavljenoj u obavijesti, kako bi, ako je relevantna država odlučila da neće zahtijevati prethodno pisano odobrenje i o tome obavijestila ostale stranke u skladu s člankom 6. stavkom 4. Baselske konvencije, osiguralo prešutno odobrenje ili dalo bezuvjetno ili uvjetovano pisano odobrenje; i

(b)

nadležno tijelo polazišta u Zajednici donosi odluku o odobrenju otpreme pošiljke koja se spominje u članku 9. tek kad primi pisano odobrenje od nadležnog tijela odredišta i, prema potrebi, prešutno ili pisano odobrenje nadležnog tijela provoza van Zajednice, ali tek 61 dan od datuma na koji je poslana potvrda nadležnog tijela provoza. Nadležno tijelo polazišta odluku može donijeti prije isteka roka od 61 dan ako ima pisano odobrenje ostalih relevantnih nadležnih tijela.

3.   Primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

(a)

nadležno tijelo provoza u Zajednici primitak obavijesti potvrđuje podnositelju obavijesti;

(b)

nadležna tijela polazišta i, prema potrebi, provoza u Zajednici žigom ovjereni primjerak svoje odluke o odobrenju pošiljke šalju carinarnici izvoza i carinarnici izlaska iz Zajednice;

(c)

jedan primjerak dokumenta o prometu prijevoznik dostavlja carinarnici izvoza i carinarnici izlaska iz Zajednice;

(d)

čim otpad napusti Zajednicu, carinarnica izlaska iz Zajednice nadležnom tijelu polazišta šalje žigom ovjereni primjerak dokumenta o prometu u kojem se navodi da je otpad napustio Zajednicu;

(e)

ako 42 dana nakon što je otpad napustio Zajednicu nadležno tijelo polazišta u Zajednici od postrojenja ne primi informaciju o primitku otpada, odmah o tomu obavješćuje nadležno tijelo odredišta; i

(f)

u ugovoru koji se spominje u drugom podstavku, točke 4. članka 4. i u članku 5. utvrđuje se da:

i.

ako pogon izda netočnu potvrdu o odlaganju koja dovede do oslobađanja financijskog jamstva, primatelj snosi troškove koji nastaju iz obveze povrata otpada na područje pod nadležnošću nadležnog tijela polazišta te iz oporabe ili odlaganja otpada na drugačiji i ekološki prihvatljiv način,

ii.

u roku od tri dana od primitka otpada za odlaganje postrojenje mora podnositelju obavijesti i relevantnim nadležnim tijelima poslati potpisane primjerke popunjenog dokumenta o prometu, osim potvrde o odlaganju koja se spominje u podtočki iii., i

iii.

što je prije moguće ali najkasnije 30 dana nakon završetka odlaganja, i najkasnije jednu kalendarsku godinu nakon primitka otpada postrojenje u okviru svoje odgovornosti mora potvrditi da je odlaganje završeno, i podnositelju obavijesti i relevantnom nadležnom tijelu dostaviti potpisane primjerke dokumenta o prometu koji sadrži tu potvrdu.

4.   Do otpreme pošiljke može doći samo ako:

(a)

podnositelj obavijesti od nadležnog tijela polazišta, odredišta i, prema potrebi, provoza izvan Zajednice primi pisano odobrenje te ako su navedeni uvjeti zadovoljeni;

(b)

je ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja zaključen i stupio na snagu, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 4. članka 4. i u članku 5.;

(c)

je financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje uspostavljeno i djelotvorno, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 5. članka 4. i u članku 6.;

(d)

je gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš koje se spominje u članku 49. osigurano.

5.   Kad se otpad izvozi, namijenjen je postupcima odlaganja u postrojenju koji, prema mjerodavnom nacionalnom pravu, radi ili ima ovlaštenje za rad u državi odredišta.

6.   Ako carinarnica izvoza ili carinarnica izlaska iz Zajednice otkrije nezakonitu pošiljku, odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo u državi te carinarnice koje:

(a)

bez odlaganja mora obavijestiti nadležno tijelo polazišta u Zajednici; i

(b)

osigurati da se otpad zadrži dok nadležno tijelo polazišta ne odluči drukčije i svoju odluku u pismenom obliku ne priopći nadležnom tijelu u državi carinarnice u kojoj je otpad zadržan.

POGLAVLJE 2.

Izvoz otpada za oporabu

Odjeljak 1.

Izvoz u zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a

Članak 36.

Zabrana izvoza

1.   Zabranjuje se izvoz iz Zajednice sljedećih vrsta otpada koje su namijenjene oporabi u zemljama na koje se ne odnosi Odluka OECD-a:

(a)

otpad naveden kao opasan u Prilogu V.;

(b)

otpad naveden u Prilogu V. dijelu 3.;

(c)

opasan otpad koji nije klasificiran u jedinstvenu stavku u Prilogu V.;

(d)

mješavine opasnog otpada i mješavine opasnih vrsta otpada s ne-opasnim koje nisu klasificirane u jedinstvenu stavku u Prilogu V.;

(e)

vrste otpada koje je država odredišta prijavila kao opasne prema članku 3. Baselske konvencije;

(f)

otpad čiji je uvoz u državi odredišta zabranjen; ili

(g)

otpad za koji nadležno tijelo polazišta opravdano vjeruje da se u relevantnoj zemlji odredišta njime neće gospodariti na način prihvatljiv za okoliš, kao što se spominje u članku 49.

2.   Ova odredba ne dovodi u pitanje obveze povrata utvrđene u člancima 22. i 24.

3.   Države članice mogu u iznimnim slučajevima usvojiti odredbe kako bi na temelju dokumentiranih dokaza koje na primjeren način osigurava podnositelj obavijesti utvrdile da se poseban opasan otpad naveden u Prilogu V. isključuje iz zabrane izvoza ako ne pokazuje svojstva navedena u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ, uzimajući u obzir, u vezi svojstava H3 do H8, H10 i H11 utvrđenih u tomu Prilogu, granične vrijednosti utvrđene Odlukom Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (21).

4.   Činjenica da otpad nije naveden kao opasan u Prilogu V., ili da je naveden u Prilogu V. dijelu 1. Popisu B, ne isključuje, u izuzetnim slučajevima, karakterizaciju takvog otpada opasnim pa stoga i podložnim zabrani izvoza ako pokazuje bilo koje od svojstava navedenih u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ, uzimajući u obzir, u vezi svojstava H3 do H8, H10 i H11 utvrđenih u tomu Prilogu, granične vrijednosti utvrđene Odlukom Komisije 2000/532/EZ, kako se predviđa u članku 1. stavku 4. drugoj alineji Direktive 91/689/EEZ i u uvodnom stavku Priloga III. ovoj Uredbi.

5.   U slučajevima koji se spominju u stavcima 3. i 4. predmetne države članice obavješćuju predviđenu državu odredišta prije nego donesu odluku. Države članice prijavljuju takve slučajeve Komisiji prije završetka svake kalendarske godine. Komisija prosljeđuje te informacije svim državama članicama i Tajništvu Baselske konvencije. Na temelju dostavljenih informacija, Komisija može dostaviti primjedbe i, prema potrebi, prilagoditi Prilog V. u skladu s člankom 58.

Članak 37.

Postupci kod izvoza otpada navedenog u Prilogu III. ili III.A

1.   U slučaju otpada navedenog u Prilogu III. ili III.A čiji se izvoz prema članku 36. ne zabranjuje, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija dostavlja pisani zahtjev svakoj državi na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje, u kojem od nje traži:

i.

da u pisanom obliku potvrdi da se otpad smije izvesti iz Zajednice radi odlaganja u toj državi, i

ii.

da navede koji će se eventualni postupak kontrole primijeniti u državi odredišta.

Svakoj državi na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje daju se sljedeće mogućnosti:

(a)

zabrana; ili

(b)

postupak prethodne pisane obavijesti i odobrenja kao što se opisuje u članku 35.; ili

(c)

bez kontrole u državi odredišta.

2.   Prije datuma primjene ove Uredbe, Komisija usvaja Uredbu uzimajući u obzir sve odgovore koji su primljeni prema stavku 1. i obavješćuje Odbor koji je osnovan prema članku 18. Direktive 2006/12/EZ.

Ako neka država ne izda potvrdu koja se spominje u stavku 1. ili ako s nekom državom iz bilo kojeg razloga nije uspostavljena veza, primjenjuje se stavak 1. točka (b).

Usvojenu Uredbu Komisija mora periodično aktualizirati.

3.   Ako država u svojemu odgovoru navede da određene isporuke otpada ne podliježu nikakvoj kontroli, na takve se pošiljke primjenjuje članak 18. mutatis mutandis.

4.   Kad se otpad izvozi, namijenjen je postupcima oporabe u postrojenju koje prema mjerodavnom nacionalnom pravu radi ili ima ovlaštenje za rad u državi odredišta.

5.   U slučaju otpreme otpada koji nije klasificiran u jedinstvenu stavku u Prilogu III. ili otpreme mješavine otpada koja nije klasificirana u jedinstvenu stavku u Prilogu III. ili III.A ili otpreme otpada klasificiranog u Prilog III.B, a pod uvjetom da se izvoz prema članku 36. ne zabranjuje, primjenjuje se stavak 1. točka (b) ovog članka.

Odjeljak 2.

Izvoz u države na koje se primjenjuje Odluka OECD-a

Članak 38.

Izvoz otpada iz popisa u prilozima III., III.A, III.B, IV. i IV.A

1.   Kad se otpad naveden u prilozima III., III.A, III.B, IV. i IV.A, otpad koji nije klasificiran ili mješavine otpada koje nisu klasificirane u jedinstvenu stavku niti u jednom od Priloga III., IV. ili IV.A izvozi iz Zajednice s namjenom oporabe u državama na koje se Odluka OECD-a primjenjuje, sa ili bez provoza kroz države na koje se Odluka OECD-a primjenjuje, odredbe glave II. primjenjuju se mutatis mutandis, uz prilagodbe i dodatke navedene u stavcima 2., 3. i 5.

2.   Primjenjuju se sljedeće prilagodbe:

(a)

Mješavine otpada navedene u Prilogu III.A namijenjene privremenom postupku podliježu postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja ako se postupak daljnje privremene ili trajne oporabe ili odlaganja treba provesti u državi na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje;

(b)

otpad naveden u Prilogu III.B podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja;

(c)

odobrenje koje se zahtijeva u skladu s člankom 9. može se dati u obliku prešutnog pristanka nadležnog tijela odredišta izvan Zajednice.

3.   Što se tiče izvoza otpada navedenog u prilozima IV. i IV.A primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

(a)

nadležna tijela polazišta i, prema potrebi, provoza u Zajednici žigom ovjereni primjerak svoje odluke o odobrenju pošiljke šalju carinarnici izvoza i carinarnici izlaska iz Zajednice;

(b)

jedan primjerak dokumenta o prometu prijevoznik dostavlja carinarnici izvoza i carinarnici izlaska iz Zajednice;

(c)

čim otpad napusti Zajednicu, carinarnica izlaska iz Zajednice nadležnom tijelu polazišta šalje žigom ovjereni primjerak dokumenta o prometu u kojem se navodi da je otpad napustio Zajednicu;

(d)

ako 42 dana nakon što je otpad napustio Zajednicu nadležno tijelo polazišta u Zajednici od postrojenja ne primi informaciju o primitku otpada, odmah o tomu obavješćuje nadležno tijelo odredišta; i

(e)

u ugovoru koji se spominje u drugom podstavku točke 4. članka 4. i u članku 5. utvrđuje se da:

i.

ako pogon izda netočnu potvrdu o oporabi koja dovede do oslobađanja financijskog jamstva, primatelj snosi troškove koji nastaju iz obveze povrata otpada na područje pod nadležnošću nadležnog tijela polazišta te iz oporabe ili odlaganja otpada na drugačiji način prihvatljiv za okoliš,

ii.

u roku od tri dana od primitka otpada za oporabu, postrojenje mora podnositelju obavijesti i relevantnim nadležnim tijelima poslati potpisane primjerke popunjenog dokumenta o prometu, bez potvrde o oporabi koja se spominje u podtočki iii., i

iii.

što je prije moguće, ali najkasnije 30 dana nakon završetka oporabe, i najkasnije jednu kalendarsku godinu nakon primitka otpada, postrojenje, u okviru svoje odgovornosti, mora potvrditi da je oporaba završena, i podnositelju obavijesti i relevantnom nadležnom tijelu dostaviti potpisane primjerke dokumenta o prometu koji sadrži tu potvrdu.

4.   Do otpreme pošiljke može doći samo ako:

(a)

podnositelj obavijesti primi pisano odobrenje od nadležnog tijela polazišta, odredišta i, prema potrebi, provoza ili ako je prešutno odobrenje nadležnih tijela odredišta i provoza izvan Zajednice dobiveno ili se podrazumijeva, te ako su navedeni uvjeti zadovoljeni;

(b)

se postupa u skladu s člankom 35. stavkom 4. točkama (b), (c) i (d).

5.   Kako je opisano u stavku 1., u slučaju izvoza otpada navedenog u prilozima IV. i IV.A i provoza kroz državu na koju se ne primjenjuje Odluka OECD-a, primjenjuju se sljedeće prilagodbe:

(a)

nadležno tijelo provoza na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a ima rok od 60 dana nakon datuma na koji je poslalo svoju potvrdu primitka obavijesti u kojem može zahtijevati dodatne informacije o pošiljci prijavljenoj u obavijesti kako bi, ako je relevantna država odlučila da neće zahtijevati prethodno pisano odobrenje i o tome obavijestila ostale stranke u skladu s člankom 6. stavkom 4. Baselske konvencije, osiguralo prešutno odobrenje ili dalo bezuvjetno ili uvjetovano pisano odobrenje; i

(b)

nadležno tijelo polazišta u Zajednici donosi odluku o odobrenju otpreme pošiljke koja se spominje u članku 9. tek kad primi prešutno ili pisano odobrenje od nadležnog tijela provoza na koje se Odluka OECD-a ne primjenjuje, ali tek 61 dan nakon datuma na koji je poslana potvrda nadležnog tijela provoza. Nadležno tijelo polazišta odluku može donijeti prije isteka roka od 61 dan ako ima pisano odobrenje ostalih relevantnih nadležnih tijela.

6.   Kad se otpad izvozi, namijenjen je postupcima oporabe u pogonu koji, prema mjerodavnom nacionalnom pravu, radi ili ima ovlaštenje za rad u državi odredišta.

7.   Ako carinarnica izvoza ili carinarnica izlaska iz Zajednice otkrije nezakonitu pošiljku, odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo u države te carinarnice koje:

(a)

bez odlaganja mora obavijestiti nadležno tijelo polazišta u Zajednici; i

(b)

osigurati da se otpad zadrži dok nadležno tijelo polazišta ne odluči drukčije i svoju odluku u pismenom obliku ne priopći nadležnom tijelu u državi carinarnice u kojoj je otpad zadržan.

POGLAVLJE 3.

Opće odredbe

Članak 39.

Izvoz na Antarktik

Izvoz otpada iz Zajednice na Antarktik zabranjuje se.

Članak 40.

Izvoz u prekomorske zemlje ili područja

1.   Izvoz iz Zajednice otpada namijenjenog odlaganju u prekomorskim zemljama zabranjuje se.

2.   Što se tiče izvoza otpada namijenjenog oporabi u prekomorskim zemljama ili područjima, zabrana utvrđena u članku 36. primjenjuje se mutatis mutandis.

3.   Što se tiče izvoza otpada namijenjenog odlaganju u prekomorskim zemljama ili područjima koja nisu obuhvaćena zabranom utvrđenom u stavku 2., odredbe glave II. primjenjuju se mutatis mutandis.

GLAVA V.

UVOZ U ZAJEDNICU IZ TREĆIH ZEMALJA

POGLAVLJE 1.

Uvoz otpada za odlaganje

Članak 41.

Uvoz koji se zabranjuje osim uvoza iz države potpisnice Baselske konvencije ili države u kojoj postoji sporazum ili iz ostalih područja u vrijeme kriznih stanja ili rata

1.   Uvoz u Zajednicu otpada namijenjenog odlaganju zabranjuje se, osim uvoza iz:

(a)

država koje su potpisnice Baselske konvencije; ili

(b)

drugih država s kojima je Zajednica, ili Zajednica i njezine države članice, zaključila bilateralne i multilateralne sporazume ili dogovorila rješenja sukladna zakonodavstvu Zajednice i u skladu s člankom 11. Baselske konvencije; ili

(c)

drugih država s kojima su države članice pojedinačno zaključile bilateralne sporazume ili dogovorile rješenja u skladu sa stavkom 2.; ili

(d)

drugih područja kad, iznimno, tijekom kriznih stanja, uspostavljanja mira ili održavanja mira ili rata, bilateralne sporazume ili rješenja prema točkama (b) ili (c) nije moguće zaključiti odnosno dogovoriti ili kad nadležno tijelo u državi polazišta nije određeno ili nije u mogućnosti djelovati.

2.   U iznimnim slučajevima, države članice pojedinačno mogu zaključiti bilateralne sporazume i dogovoriti rješenja za odlaganje konkretnog otpada u tim državama članicama, ako se tim otpadom u državi polazišta neće gospodariti na način prihvatljiv za okoliš, kako se spominje u članku 49.

Ti sporazumi i rješenja moraju biti usklađeni sa zakonodavstvom Zajednice i u skladu s člankom 11. Baselske konvencije.

Tim se sporazumima i rješenjima jamči da će se postupci odlaganja provoditi u ovlaštenom postrojenju te da će udovoljavati zahtjevima za gospodarenjem na način prihvatljiv za okoliš.

Tim se sporazumima i rješenjima isto tako jamči da je otpad proizveden u državi polazišta i da se odlaganje obavlja isključivo u državi članici koja je zaključila sporazum ili dogovorila rješenje.

Ti se sporazumi ili rješenja prije zaključivanja moraju prijaviti Komisiji. Međutim u hitnim slučajevima mogu se prijaviti do jedan mjesec nakon zaključivanja.

3.   Bilateralni i multilateralni sporazumi ili dogovori sklopljeni u skladu sa stavkom 1. točkama (b) i (c) temelje se na postupovnim zahtjevima iz članka 42.

4.   Od država koje se spominju u stavku 1. točkama (a), (b) i (c) zahtijeva se da nadležnom tijelu države članice odredišta prethodno upute dobro obrazloženi zahtjev koji se temelji na činjenici da nemaju tehničkih kapaciteta i potrebnih pogona za odlaganje otpada na način prihvatljiv za okoliš i da nema opravdanja za njihovu nabavku.

Članak 42.

Postupovni zahtjevi za uvoz iz države potpisnice Baselske konvencije ili iz drugih područja u vrijeme kriznih stanja ili rata

1.   Kad se otpad namijenjen odlaganju uvozi u Zajednicu iz država potpisnica Baselske konvencije, odredbe glave II. primjenjuju se mutatis mutandis, uz prilagodbe i dodatke navedene u stavcima 2. i 3.

2.   Primjenjuju se sljedeće prilagodbe:

(a)

nadležno tijelo provoza izvan Zajednice ima rok od 60 dana nakon datuma na koji je poslalo svoju potvrdu primitka obavijesti u kojem može zahtijevati dodatne informacije o pošiljci prijavljenoj u obavijesti, kako bi, ako je relevantna država odlučila da neće zahtijevati prethodno pisano odobrenje i o tome obavijestila ostale stranke u skladu s člankom 6. stavkom 4. Baselske konvencije, osiguralo prešutno odobrenje ili dalo bezuvjetno ili uvjetovano pisano odobrenje; i

(b)

u slučajevima koji se spominju u članku 41. stavku 1. točki (d) koji uključuju krizna stanja, uspostavljanje mira, održavanje mira ili rata, odobrenje nadležnih tijela polazišta se ne zahtijeva.

3.   Primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

(a)

nadležno tijelo provoza u Zajednici primitak obavijesti potvrđuje podnositelju obavijesti, s preslikama relevantnim nadležnim tijelima;

(b)

nadležna tijela odredišta i, prema potrebi, provoza u Zajednici žigom ovjereni primjerak svoje odluke o odobrenju pošiljke šalju carinarnici ulaska u Zajednicu;

(c)

jedan primjerak dokumenta o prometu prijevoznik dostavlja carinarnici ulaska u Zajednicu; i

(d)

kad provede potrebne carinske formalnosti, carinarnica ulaska u Zajednicu nadležnim tijelima odredišta i provoza u Zajednici šalje žigom ovjereni primjerak dokumenta o prometu u kojem se navodi da je otpad ušao u Zajednicu.

4.   Do otpreme pošiljke može doći samo ako:

(a)

podnositelj obavijesti od nadležnih tijela polazišta, odredišta i, prema potrebi, provoza primi pisano odobrenje te ako su navedeni uvjeti zadovoljeni;

(b)

je ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja zaključen i stupio na snagu, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 4. članka 4. i u članku 5.;

(c)

je financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje uspostavljeno i djelotvorno, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 5. članka 4. i u članku 6.; i

(d)

je osigurano gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš koje se spominje u članku 49.

5.   Ako carinarnica ulaska u Zajednicu otkrije nezakonitu pošiljku, odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo u državi te carinarnice koje:

(a)

bez odlaganja mora obavijestiti nadležno tijelo odredišta u Zajednici koje obavješćuje nadležno tijelo polazišta izvan Zajednice; i

(b)

osigurati da se otpad zadrži dok nadležno tijelo polazišta izvan Zajednice ne odluči drukčije i svoju odluku u pismenom obliku ne priopći nadležnom tijelu u državi carinarnice u kojoj je otpad zadržan.

POGLAVLJE 2.

Uvoz otpada za oporabu

Članak 43.

Uvoz koji se zabranjuje osim uvoza iz države na koju se primjenjuje Odluka OECD-a ili iz države potpisnice Baselske konvencije ili države u kojoj postoji sporazum ili iz ostalih područja u vrijeme kriznih stanja ili rata

1.   Sav uvoz u Zajednicu otpada namijenjenog oporabi zabranjuje se, osim uvoza iz:

(a)

država na koje se primjenjuje Odluka OECD-a; ili

(b)

ostalih država koje su potpisnice Baselske konvencije; ili

(c)

drugih država s kojima je Zajednica, ili Zajednica i njezine države članice, zaključila bilateralne i multilateralne sporazume ili dogovorila rješenja sukladna zakonodavstvu Zajednice i u skladu s člankom 11. Baselske konvencije; ili

(d)

drugih država s kojima su države članice pojedinačno zaključile bilateralne sporazume ili dogovorile rješenja u skladu sa stavkom 2.; ili

(e)

drugih područja kad, iznimno, u vrijeme kriznih stanja, uspostavljanja mira ili održavanja mira ili rata, bilateralne sporazume ili rješenja prema točkama (b) ili (c) nije moguće zaključiti odnosno dogovoriti ili kad nadležno tijelo u državi polazišta nije određeno ili nije u mogućnosti djelovati.

2.   U iznimnim slučajevima, države članice pojedinačno mogu zaključiti bilateralne sporazume i dogovoriti rješenja za oporabu konkretnog otpada u tim državama članicama, ako se tim otpadom u državi polazišta neće gospodariti na način prihvatljiv za okoliš, kako se spominje u članku 49.

U takvim slučajevima primjenjuje se članak 41. stavak 2.

3.   Bilateralni ili multilateralni sporazumi koji su zaključeni ili rješenja dogovorena u skladu sa stavkom 1. točkama (c) i (d) temelje se na postupovnim zahtjevima iz članka 42. do mjere u kojoj oni mogu biti relevantni.

Članak 44.

Postupovni zahtjevi za uvoz iz države na koju se primjenjuje Odluka OECD-a ili iz drugih područja u vrijeme kriznih stanja ili rata

1.   Kad se otpad namijenjen oporabi uvozi u Zajednicu iz ili kroz države na koje se primjenjuje Odluka OECD-a, odredbe glave II. primjenjuju se mutatis mutandis, uz prilagodbe i dodatke navedene u stavcima 2. i 3.

2.   Primjenjuju se sljedeće prilagodbe:

(a)

odobrenje koje se zahtijeva u skladu s člankom 9. može se dati u obliku prešutnog pristanka nadležnog tijela odredišta izvan Zajednice;

(b)

prethodno pisano odobrenje u skladu s člankom 4. može dostaviti podnositelj obavijesti: i

(c)

u slučajevima koji se spominju u članku 43. stavku 1. točki (e) koji uključuju krizna stanja, uspostavljanje mira, održavanje mira ili rata, odobrenje nadležnih tijela polazišta se ne zahtijeva.

3.   Povrh toga, treba poštovati članak 42. stavak 3. točke (b), (c) i (d).

4.   Do otpreme pošiljke može doći samo ako:

(a)

podnositelj obavijesti primi pisano odobrenje od nadležnog tijela polazišta, odredišta i, prema potrebi, provoza ili ako je prešutno odobrenje nadležnih tijela odredišta i provoza izvan Zajednice dobiveno ili se podrazumijeva, te ako su navedeni uvjeti zadovoljeni;

(b)

je ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja zaključen i stupio na snagu, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 4. članka 4. i u članku 5.;

(c)

je financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje uspostavljeno i djelotvorno, kako se zahtijeva u drugom podstavku točke 5. članka 4. i u članku 6.; i

(d)

je osigurano gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš koje se spominje u članku 49.

5.   Ako carinarnica ulaska u Zajednicu otkrije nezakonitu pošiljku, odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo u državi te carinarnice koje:

(a)

bez odlaganja mora obavijestiti nadležno tijelo odredišta u Zajednici koje obavješćuje nadležno tijelo polazišta izvan Zajednice; i

(b)

osigurati da se otpad zadrži dok nadležno tijelo polazišta izvan Zajednice ne odluči drukčije i svoju odluku u pisanom obliku ne priopći nadležnom tijelu u državi carinarnice u kojoj je otpad zadržan.

Članak 45.

Postupovni zahtjevi za uvoz iz države potpisnice Baselske konvencije na koju se ne primjenjuje Odluka OECD-a, ili iz drugih područja u vrijeme kriznih stanja ili rata

Kad se u Zajednicu uvozi otpad namijenjen oporabi:

(a)

iz države na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje; ili

(b)

kroz državu na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje ali koja je istodobno i potpisnica Baselske konvencije,

Članak 42. primjenjuje se mutatis mutandis.

POGLAVLJE 3.

Opće odredbe

Članak 46.

Uvoz iz prekomorskih zemalja ili područja

1.   Kad se otpad uvozi u Zajednicu iz prekomorskih zemalja ili područja, glava II. primjenjuje se mutatis mutandis.

2.   Jedno ili više prekomorskih zemalja i područja i država članica s kojom su povezani mogu na otpreme iz prekomorskih zemalja i područja u tu državu članicu primijeniti svoje nacionalne postupke.

3.   Države članice koje primjenjuju stavak 2. obavješćuju Komisiju o primijenjenim nacionalnim postupcima.

GLAVA VI.

PROVOZ KROZ ZAJEDNICU IZ I U TREĆE ZEMLJE

POGLAVLJE 1.

Provoz otpada za odlaganje

Članak 47.

Provoz kroz Zajednicu otpada namijenjenog odlaganju

Kad se otpad namijenjen odlaganju otprema kroz države članice iz i u treće zemlje, članak 42. primjenjuje se mutatis mutandis, uz dolje navedene prilagodbe i dodatke:

(a)

prvo i posljednje nadležno tijelo provoza u Zajednici, prema potrebi, carinarnicama ulaska odnosno izlaska iz Zajednice šalje žigom ovjerenu odluku o odobrenju pošiljke, ili, ako je dalo prešutno odobrenje, primjerak potvrde u skladu s člankom 42. stavkom 3. točkom (a); i

(b)

čim otpad napusti Zajednicu, carinarnica izlaska iz Zajednice nadležnom tijelu ili tijelima provoza kroz Zajednicu šalje žigom ovjereni primjerak dokumenta o prometu u kojem se navodi da je otpad napustio Zajednicu.

POGLAVLJE 2.

Provoz otpada za oporabu

Članak 48.

Provoz kroz Zajednicu otpada namijenjenog oporabi

1.   Kad se otpad namijenjen oporabi otprema kroz države članice iz i u treću zemlju na koju se Odluka OECD-a ne primjenjuje, članak 47. primjenjuje se mutatis mutandis.

2.   Kad se otpad namijenjen oporabi otprema kroz države članice iz i u treću zemlju na koju se Odluka OECD-a primjenjuje, članak 44. primjenjuje se mutatis mutandis, uz dolje navedene prilagodbe i dodatke:

(a)

prvo i posljednje nadležno tijelo provoza u Zajednici, prema potrebi, carinarnicama ulaska odnosno izlaska iz Zajednice šalje žigom ovjerenu odluku o odobrenju pošiljke, ili, ako je dalo prešutno odobrenje, primjerak potvrde u skladu s člankom 42. stavkom 3. točkom (a); i

(b)

čim otpad napusti Zajednicu, carinarnica izlaska iz Zajednice nadležnom tijelu ili tijelima provoza kroz Zajednicu šalje žigom ovjereni primjerak dokumenta o prometu u kojem se navodi da je otpad napustio Zajednicu.

3.   Kad se otpad namijenjen oporabi provozi kroz države članice iz zemlje na koju se Odluka OECD-a ne odnosi u zemlju na koju se Odluka OECD-a odnosi, ili obrnuto, članak 1. primjenjuje se u pogledu zemlje za koju Odluka OECD-a ne važi, a stavak 2. u pogledu zemlje za koju Odluka OECD-a važi.

GLAVA VII.

OSTALE ODREDBE

POGLAVLJE 1.

Dodatne obveze

Članak 49.

Zaštita okoliša

1.   Proizvođač, podnositelj obavijesti i ostala poduzeća uključena u otpremu i/ili oporabu ili odlaganje otpada moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali da se cijelo vrijeme otpreme te tijekom oporabe i odlaganja otpadom koji prevoze upravlja ne ugrožavajući zdravlje ljudi i na način koji nije štetan za okoliš. Posebno, kad se otprema događa u Zajednici, treba poštovati zahtjeve iz članka 4. Direktive 2006/12/EZ i ostalo zakonodavstvo Zajednice koje se odnosi na otpad.

2.   U slučaju izvoza iz Zajednice, nadležno tijelo polazišta u Zajednici:

(a)

zahtijeva i nastoji osigurati da se u trećoj zemlji odredišta otpadom koji se izvozi cijelo vrijeme tijekom otpreme, uključujući oporabu koja se spominje u člancima 36. i 38. ili odlaganje koje se spominje u članku 34., upravlja na način prihvatljiv za okoliš;

(b)

zabranjuje izvoz otpada u treće zemlje ako ima razloga vjerovati da se otpadom neće gospodariti u skladu sa zahtjevima iz točke (a).

Gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš može se pretpostaviti, inter alia, u pogledu relevantnog postupka oporabe ili odlaganja otpada, ako podnositelj obavijesti ili nadležno tijelo u državi odredišta može dokazati da će pogon koji prima otpad raditi u skladu s normama zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje u širem smislu odgovaraju normama utvrđenim u zakonodavstvu Zajednice.

Ta pretpostavka, međutim, ne dovodi u pitanje sveukupnu procjenu gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš tijekom otpreme, uključujući oporabu i odlaganje u trećoj državi odredišta.

Savjeti o gospodarenju otpadom na način prihvatljiv za okoliš mogu se potražiti u smjernicama navedenim u Prilogu VIII.

3.   U slučaju uvoza u Zajednicu, nadležno tijelo odredišta u Zajednici:

(a)

zahtijeva i poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da se otpadom koji se otprema u području njegove nadležnosti cijelo vrijeme otpreme, uključujući oporabu ili odlaganje u državi odredišta, upravlja ne ugrožavajući zdravlje ljudi i ne koristeći postupke ili metode koje bi mogle štetiti okolišu, a u skladu s člankom 4. Direktive 2006/12/EZ i ostalim zakonodavstvom Zajednice koje se odnosi na otpad;

(b)

zabranjuje uvoz otpada iz trećih zemalja ako ima razloga vjerovati da se otpadom neće gospodariti u skladu sa zahtjevima iz točke (a).

Članak 50.

Provedba u državama članica

1.   Države članice utvrđuju pravila o primjeni sankcija za povredu odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Utvrđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o svojem nacionalnom zakonodavstvu koje se odnosi na sprečavanje i otkrivanje nezakonitih pošiljaka i sankcije za takve pošiljke.

2.   Mjerama za provedbu ove Uredbe države članice osiguravaju, inter alia, inspekcijski nadzor poslovnih nastana i poduzeća u skladu s člankom 13. Direktive 2006/12/EZ, i nasumične provjere pošiljaka otpada ili s njima povezane oporabe ili odlaganja.

3.   Provjere pošiljaka mogu se poduzimati posebno:

(a)

na mjestu porijekla, gdje ih vrši proizvođač, posjednik ili podnositelj obavijesti;

(b)

na odredištu, gdje ih vrši pošiljatelj ili pogon;

(c)

na granicama Zajednice; i/ili

(d)

tijekom otpreme u Zajednici.

4.   Provjere pošiljaka uključuju kontrolu dokumenata, potvrdu identiteta i, kad je primjereno, fizički pregled otpada.

5.   Države članice, bilateralno i multilateralno, međusobno surađuju kako bi olakšale sprečavanje i otkrivanje nezakonitih pošiljaka.

6.   Države članice među svojim stalnim zaposlenicima imenuju osobe za suradnju koja se spominje u stavku 5. i određuju ključnu točku ili točke za fizičke preglede koji se spominju u stavku 4. Te informacije dostavljaju Komisiji koja zbirni popis šalje korespondentima koji se spominju u članku 54.

7.   Država članica može, na zahtjev druge države članice, poduzeti zakonske mjere protiv osoba iz predmetne države članice za koje se sumnja da su uključene u nezakonitu otpremu otpada.

Članak 51.

Izvješća koja izrađuju države članice

1.   Prije kraja svake kalendarske godine, svaka država članica Komisiji dostavlja primjerak izvješća za prethodnu kalendarsku godinu koji je, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Baselske konvencije, sastavila i dostavila Tajništvu te Konvencije.

2.   Prije kraja svake kalendarske godine, države članice isto tako sastavljaju izvješće za prethodnu godinu na temelju dodatnog upitnika za izvješćivanje u Prilogu IX., i dostavljaju ga Komisiji.

3.   Izvješća koja države članice sastavljaju u skladu sa stavcima 1. i 2. dostavljaju se Komisiji u elektroničkom obliku.

4.   Svake tri godine, na temelju tih izvješća Komisija izrađuje izvješće o provedbi ove Uredbe u Zajednici i njezinim državama članicama.

Članak 52.

Međunarodna suradnja

Države članice, kad je primjereno i potrebno zajedno s Komisijom, surađuju s ostalim potpisnicama Baselske konvencije i međudržavnim organizacijama, inter alia, putem razmjene i/ili svima dostupnih informacija, u promicanju tehnologije prihvatljive za okoliš i razvoju odgovarajućih kodeksa dobre prakse.

Članak 53.

Imenovanje nadležnih tijela

Države članice imenuju nadležno tijelo ili tijela odgovorna za provedbu ove Uredbe. Svaka država članica imenuje samo jedno nadležno tijelo provoza.

Članak 54.

Imenovanje korespondenata

Države članice i Komisija, svaka za sebe, imenuju jednog ili više korespondenata odgovornih za obavješćivanje i savjetovanje osoba ili poduzeća koji dostavljaju upite. Korespondent Komisije prosljeđuje korespondentima država članica sva primljena pitanja koja se na njih odnose, i obrnuto.

Članak 55.

Imenovanje carinarnica ulaska u i izlaska iz Zajednice

Za pošiljke otpada koje ulaze u i izlaze iz Zajednice, države članice mogu imenovati konkretne carinske urede ulaska u i izlaska iz Zajednice. Ako država članica odluči odrediti takve carinske urede, za ulazak pošiljke otpada u odnosno izlazak iz Zajednice neće se smjeti koristiti niti jedan drugi granični prijelaz u državi članici.

Članak 56.

Prijavljivanje imenovanja i podaci o imenovanjima

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o imenovanjima:

(a)

nadležnih tijela, sukladno članku 53.;

(b)

korespondenata, sukladno članku 54.; i,

(c)

prema potrebi, carinarnica ulaska u i izlaska iz Zajednice sukladno članku 55.

2.   U vezi s tim imenovanjima, države članice prijavljuju Komisiji sljedeće podatke:

(a)

ime(na);

(b)

poštansku adresu ili adrese;

(c)

adresu ili adrese elektroničke pošte;

(d)

broj(eve) telefona;

(e)

broj(eve) telefaksa; i

(f)

jezike prihvatljive nadležnim tijelima.

3.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju o mogućim izmjenama tih podataka.

4.   Ti se podaci kao i moguće izmjene podataka Komisiji dostavljaju u elektroničkom obliku i na papiru ako se to zahtijeva.

5.   Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje popise imenovanih nadležnih tijela, korespondenata i carinarnica ulaska u i izlaska iz Zajednice, i prema potrebi te popise ažurira.

POGLAVLJE 2.

Ostale odredbe

Članak 57.

Sastanak korespondenata

Na zahtjev država članica ili prema potrebi, Komisija povremeno održava sastanke korespondenata kako bi se razmotrila pitanja koja se javljaju u provedbi ove Uredbe. Zainteresirane stranke pozivaju se na te sastanke u cijelosti ili djelomično, kad su sve države članice i Komisija suglasne da je to potrebno.

Članak 58.

Izmjene priloga

1.   Komisija može izmijeniti priloge putem uredaba, u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ, kako bi se uzeo u obzir znanstveni i tehnički napredak. Povrh toga:

(a)

Prilozi I., II., III., III.A, IV. i V mijenjaju se kako bi se uzele u obzir promjene dogovorene na temelju Baselske konvencije i Odluke OECD-a; dodatno, Prilog I.C o posebnim uputama za ispunjavanje obrasca obavijesti i dokumenta o prometu mora biti završen najkasnije do datuma primjene ove Uredbe s obzirom na Upute OECD-a;

(b)

neklasificiran otpad može se privremeno dodati Prilogu III.B, IV. ili V. dok se ne donese odluka da se uključi u priloge Baselskoj konvenciji ili Odluci OECD-a;

(c)

na temelju dostavljenog zahtjeva jedne države članice, za mješavine dvije ili više vrsta otpada navedenih u Prilogu III. može se razmatrati uključivanje u Prilog III.A u slučajevima koji se spominju u članku 3. stavku 2. na privremenoj osnovi dok se ne donese odluka da ih se uključi u relevantne priloge Baselskoj konvenciji ili Odluci OECD-a. Te stavke koje se prvi put uključuju u Prilog III.A treba unijeti, ako je to moguće, s datumom primjene ove Uredbe, a najkasnije šest mjeseci nakon tog datuma. Prilog III.A može sadržavati odredbu kojom se predviđa da jedna ili više stavki ne vrijedi za izvoz u zemlje na koje se ne odnosi Odluka OECD-a;

(d)

utvrđuju se iznimni slučajevi koji se spominju u članku 3. stavku 3. i, kad je to potrebno, takav otpad dodaje se prilozima IV.A i V. i briše iz Priloga III.;

(e)

Prilog V. mijenja se kako bi odražavao dogovorene promjene popisa opasnog otpada koji je usvojen u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive 91/689/EEZ;

(f)

Prilog VIII. mijenja se kako bi odražavao relevantne međunarodne konvencije i sporazume.

2.   Kad se Prilog IX. izmjenjuje, Odbor osnovan Direktivom Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvješća o provedbi određenih Direktiva koje se odnose na okoliš (22) mora biti u potpunosti uključen u odlučivanje.

3.   Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

Članak 59.

Dodatne mjere

1.   U vezi s provedbom ove Uredbe Komisija može usvojiti sljedeće dodatne mjere:

(a)

metodu obračuna financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja iz članka 6.;

(b)

smjernice za primjenu članka 12. stavka 1. točke (g);

(c)

dodatne uvjete i zahtjeve u vezi s postrojenjem za oporabu koje ima prethodno odobrenje koje se spominje u članku 14.;

(d)

smjernice za primjenu članka 15. u vezi s obilježavanjem i praćenjem otpada koji je podvrgnut značajnim promjenama u postupku privremene oporabe ili odlaganja;

(e)

smjernice za suradnju nadležnih tijela s obzirom na nezakonite pošiljke koje se spominju u članku 24.;

(f)

tehničke i organizacijske zahtjeve za praktičnu provedbu elektroničke razmjene podataka za dostavu dokumenata i podataka u skladu s člankom 26. stavkom 4.;

(g)

podrobnije smjernice u vezi s uporabom jezika koja se spominje u članku 27.;

(h)

podrobnije pojašnjenje primjene postupovnih zahtjeva glave II. u izvozu, uvozu i provozu otpada iz, u i kroz Zajednicu;

(i)

dodatne smjernice u vezi nedefiniranih pravnih termina.

2.   O tim se mjerama odlučuje u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

3.   Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

Članak 60.

Preispitivanje

1.   Do 15. srpnja 2006. Komisija završava svoje preispitivanje odnosa između postojećeg zakonodavstva sektora zdravlja životinja i ljudi, uključujući pošiljke otpada koje obuhvaća Uredba (EZ) br. 1774/2002, te odredaba ove Uredbe. Prema potrebi, to se preispitivanje treba popratiti odgovarajućim prijedlozima s ciljem postizanja odgovarajuće razine postupaka i režima kontrole za otpremu takvog otpada.

2.   U roku od pet godina od 12. srpnja 2007., Komisija preispituje provedbu članka 12. stavka 1. točke (c), uključujući njegov učinak na zaštitu okoliša i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Ako je potrebno, to preispitivanje treba popratiti odgovarajućim prijedlozima za izmjenu ove odredbe.

Članak 61.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EEZ) br. 259/93 i Odluka 94/774/EZ ovime se stavljaju izvan snage s učinkom od 12. srpnja 2007.

2.   Upućivanja na Uredbu (EEZ) br. 259/93 stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

3.   Odluka 1999/412/EZ ovime se stavlja izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2008.

Članak 62.

Prijelazna pravila

1.   Pošiljka koja je bila prijavljena u obavijesti i za koju je nadležno tijelo odredišta dalo potvrdu o primitku prije 12. srpnja 2007. podliježe odredbama Uredbe (EEZ) br. 259/93.

2.   Pošiljka za koju su relevantna nadležna tijela svoja odobrenja dala sukladno Uredbi (EEZ) br. 259/93 mora biti završena najkasnije godinu dana od 12. srpnja 2007.

3.   Izvješćivanje sukladno članku 41. stavku 2. Uredbe (EEZ) br. 259/93 i članku 51. ove Uredbe za 2007. godinu zasniva se na upitniku sadržanom u Odluci 1999/412/EZ.

Članak 63.

Prijelazna rješenja za određene države članice

1.   Do 31. prosinca 2010., otprema u Letoniju svih pošiljaka otpada za oporabu iz Priloga III. i IV. i pošiljaka otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu s glavom II.

Odstupajući od članka 12., prigovore na otpremu pošiljaka otpada za oporabu iz Priloga III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima namijenjenih postrojenju koji uživa privremeno izuzeće od određenih odredaba Direktive 96/61/EZ, nadležna tijela ulažu tijekom razdoblja u kojem se privremeno izuzeće primjenjuje na postrojenje odredišta.

2.   Do 31. prosinca 2012., otprema u Poljsku svih pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilogu III. podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu s glavom II.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2007. nadležna tijela mogu uložiti prigovore na otpremu u Poljsku radi oporabe sljedećeg otpada navedenog u prilozima III. i IV. u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11.:

 

B2020 i GE020 (stakleni otpad)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 i GH013 (kruti plastični otpad)

 

B3020 (papirnati otpad)

 

B3140 (otpadne pneumatske gume)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (samo alineje koje se odnose na arsen i živu)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (primjenjuje se samo u odnosu na poliklorirane naftalane (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Uz izuzeće staklenog otpada, papirnatog otpada i otpadnih pneumatskih guma, to se razdoblje može produljiti najkasnije do 31. prosinca 2012. u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2012. nadležna tijela mogu, u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11., uložiti prigovore na otpremu u Poljsku:

(a)

sljedećeg otpada za oporabu navedenog u Prilogu IV.:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, osim polikloriranih naftalana (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

i

(b)

otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima.

Odstupajući od članka 12., prigovore na otpremu pošiljaka otpada za oporabu iz Priloga III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima namijenjenih postrojenju koje uživa privremeno izuzeće od određenih odredaba Direktive 96/61/EZ, nadležna tijela ulažu tijekom razdoblja u kojem se privremeno izuzeće primjenjuje na postrojenje odredišta.

3.   Do 31. prosinca 2011., otprema u Slovačku svih pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilogu III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu s glavom II.

Odstupajući od članka 12., prigovore na otpremu pošiljaka otpada za oporabu iz Priloga III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima namijenjenih postrojenju koje uživa privremeno izuzeće od određenih odredaba Direktive 94/67/EZ (23) i 96/61/EZ, Direktive 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada (24), i Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (25), nadležna tijela ulažu tijekom razdoblja u kojem se privremeno izuzeće primjenjuje na pogon odredišta.

4.   Do 31. prosinca 2014., otprema u Bugarsku svih pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilogu III. podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu s glavom II.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2009. bugarska nadležna tijela mogu uložiti prigovore na otpremu u Bugarsku radi oporabe sljedećeg otpada navedenog u prilozima III. i IV. u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11.:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (samo alineje koje se odnose na arsen i živu)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (primjenjuje se samo u odnosu na poliklorirane naftalane (PCN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

To se razdoblje može produljiti najkasnije do 31. prosinca 2012. u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2009. bugarska nadležna tijela mogu uložiti prigovore u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11. na otpremu u Bugarsku:

(a)

sljedećeg otpada za oporabu navedenog u Prilogu IV.:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, osim polikloriranih naftalana (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

i

(b)

otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima.

Odstupajući od članka 12., prigovore na otpremu pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilozima III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima namijenjenih postrojenju koje uživa privremeno izuzeće od određenih odredaba Direktive 96/61/EZ, ili Direktive 2001/80/EZ, bugarska nadležna tijela ulažu tijekom razdoblja u kojem se privremeno izuzeće primjenjuje na pogon odredišta.

5.   Do 31. prosinca 2015., otprema u Rumunjsku svih pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilogu III. podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja u skladu s glavom II.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2011. rumunjska nadležna tijela mogu uložiti prigovore na otpremu u Rumunjsku radi oporabe sljedećeg otpada navedenog u prilozima III. i IV. u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11.:

 

B2070

 

B2100, osim aluminijskog otpada

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (samo alineje koje se odnose na arsen, živu i talij)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (primjenjuje se samo u odnosu na poliklorirane naftalane (PCN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

To se razdoblje može produljiti najkasnije do 31. prosinca 2015. u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

Odstupajući od članka 12., do 31. prosinca 2011. rumunjska nadležna tijela mogu uložiti prigovore u skladu s razlozima za ulaganje prigovora utvrđenim u članku 11. na otpremu u Rumunjsku:

(a)

sljedećeg otpada za oporabu navedenog u Prilogu IV.:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, osim polikloriranih naftalana (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

i

(b)

otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima.

To se razdoblje može produljiti najkasnije do 31. prosinca 2015. u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18. stavku 3. Direktive 2006/12/EZ.

Odstupajući od članka 12., prigovore na otpremu pošiljaka otpada za oporabu navedenog u Prilozima III. i IV. i otpada za oporabu koji nije naveden u tim prilozima namijenjenih postrojenju koje uživa privremeno izuzeće od određenih odredaba Direktive 96/61/EZ, Direktive 2000/76/EZ ili Direktive 2001/80/EZ, rumunjska nadležna tijela ulažu tijekom razdoblja u kojem se privremeno izuzeće primjenjuje na pogon odredišta.

6.   Kad se u ovom članku upućuje na glavu II. u vezi s otpadom navedenim u Prilogu III., članak 3. stavak 2., članak 4. drugi podstavak točka 5. i članci 6., 11., 22., 23., 24., 25. i 31. se ne primjenjuju.

Članak 64.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 12. srpnja 2007.

2.   Ako bi dan pristupanja Bugarske i Rumunjske bio kasniji od datuma primjene navedenog u stavku 1. stavci 4. i 5. članka 63., odstupajući od stavka 1. ovog članka, primjenjuju se od datuma pristupanja.

3.   Podložno pristanku relevantnih država članica, članak 26. stavak 4. moguće je primijeniti prije 12. srpnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. lipnja 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. WINKLER


(1)  SL C 108, 30.4.2004., str. 58.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 19. studenoga 2003. (SL C 87 E, 7.4.2004., str. 281.), Zajedničko stajalište Vijeća od 24. lipnja 2005. (SL C 206 E, 23.8.2005., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 25. listopada 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 29. svibnja 2006.

(3)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

(4)  SL L 310, 3.12.1994., str. 70.

(5)  SL L 156, 23.6.1999., str. 37.

(6)  SL L 39, 16.2.1993., str. 1.

(7)  SL L 39, 16.2.1993., str. 3.

(8)  SL L 272, 4.10.1997., str. 45.

(9)  SL L 22, 24.1.1997., str. 14.

(10)  SL L 273, 10.10.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 416/2005 (SL L 66, 12.3.2005., str. 10.).

(11)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9.

(12)  SL L 257, 10.10.1996., str. 26. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 33, 4.2.2006., str. 1.).

(13)  SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

(14)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(15)  SL L 35, 12.2.1992., str. 24.

(16)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/31/EZ (SL L 168, 2.7.1994., str. 28.).

(17)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 648/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 117, 4.5.2005., str. 13.).

(18)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 215/2006 (SL L 38, 9.2.2006., str. 11.).

(19)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(20)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(21)  SL L 226, 6.9.2000., str. 3. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2001/573/EZ (SL L 203, 28.7.2001., str. 18.).

(22)  SL 377, 31.12.1991., str. 48. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(23)  SL L 365, 31.12.1994., str. 34.

(24)  SL L 332, 28.12.2000., str. 91.

(25)  SL L 309, 27.11.2001., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG I.A

Image

Image

Image

Image


PRILOG I.B

Image

Image

Image

Image


PRILOG I.C

POSEBNE UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA OBAVIJESTI I DOKUMENTA O PROMETU

 


PRILOG II.

INFORMACIJE I DOKUMENTACIJA KOJA SE ODNOSI NA OBAVIJEST

Dio 1:   Informacije koje se dostavljaju na obrascu obavijesti ili u njegovom prilogu:

1.

Serijski broj ili druga prihvaćena identifikacijska oznaka obrasca obavijesti i ukupan broj predviđenih pošiljaka.

2.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte, registarski broj i kontakt osoba podnositelja obavijesti.

3.

Ako podnositelj obavijesti nije proizvođač: naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte i kontakt osoba proizvođača (jednog ili više).

4.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte i kontakt osoba trgovca ili posrednika (jednog ili više), ako ga (ih) je podnositelj obavijesti ovlastio u skladu s točkom 15. članka 2.

5.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte, registarski broj i kontakt osoba postrojenja za oporabu ili odlaganje, tehnologije koje se primjenjuju, te mogući status kao pogona s prethodnim odobrenjem u skladu s člankom 14.

Ako je otpad namijenjen privremenom postupku oporabe ili odlaganja, obvezno navesti slične informacije o svim postrojenjima u kojima se previđaju naknadni postupci privremene ili trajne oporabe ili odlaganja.

Ako je postrojenje za oporabu ili odlaganje naveden u Prilogu I., kategorija 5. Direktive 96/61/EZ, treba dati dokaz o valjanoj dozvoli (npr. izjavu kojom se potvrđuje da postoji) izdanoj u skladu s člancima 4. i 5. te Direktive.

6.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte, registarski broj i kontakt osoba primatelja.

7.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte, registarski broj i kontakt osoba predviđenog prijevoznika (jednog ili više) i/ili njihovih zastupnika.

8.

Država polazišta i relevantno nadležno tijelo.

9.

Država provoza i relevantno nadležno tijelo.

10.

Država odredišta i relevantno nadležno tijelo.

11.

Obavijest za pojedinačnu pošiljku ili opća obavijest. Za opću obavijest navesti rok valjanosti.

12.

Datum(i) previđenog početka otpreme jedne ili više pošiljaka.

13.

Planirano prijevozno sredstvo.

14.

Planirani plan puta (točke izlaska iz i ulaska u svaku relevantnu zemlju, uključujući carinarnice ulaska u i/ili izlaska iz i/ili izvoza iz Zajednice) i itinerer (put između točaka izlaska i ulaska), uključujući moguće alternative, kao i slučajeve nepredviđenih okolnosti.

15.

Dokaz o registraciji prijevoznika (jednog ili više) za prijevoz otpada (npr. izjava kojom se potvrđuje da je prijevoznik registriran).

16.

Označivanje otpada na odgovarajućoj listi: izvor(i) otpada, opis, sastav i moguća opasna svojstva. U slučaju otpada iz različitih izvora, potpuni popis otpada.

17.

Procijenjene maksimalne i minimalne količine.

18.

Vrsta ambalaže koja se planira.

19.

Specifikacija postupaka oporabe ili odlaganja koji se spominju u prilozima II.A i II.B Direktivi 2006/12/EZ.

20.

Ako je otpad namijenjen oporabi:

(a)

planirana metoda odlaganja dijela koji se ne može iskoristiti, a ostaje nakon oporabe;

(b)

količina materijala koji je oporabljen u odnosu na otpad koji se ne može oporabiti;

(c)

procijenjena vrijednost oporabljenog materijala;

(d)

trošak oporabe i trošak odlaganja dijela koji se ne može oporabiti.

21.

Dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama (npr. izjava kojom se potvrđuje da to osiguranje postoji).

22.

Dokaz da postoji ugovor (ili izjava kojom se to potvrđuje) zaključen između podnositelja obavijesti i primatelja otpada za oporabu ili odlaganje koji je na snazi u vrijeme podnošenja obavijesti, kao što se zahtijeva u drugom podstavku točke 4. članka 4. i u članku 5.

23.

Primjerak ugovora između proizvođača, novog proizvođača ili skupljača i posrednika ili trgovca ili dokaz da takav ugovor postoji (npr. izjava kojom se to potvrđuje), u slučaju da posrednik ili trgovac djeluju kao podnositelj obavijesti.

24.

Dokaz da postoji financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje (ili izjava kojom se to potvrđuje ako nadležno tijelo to dozvoljava) koje je na snazi u vrijeme podnošenja obavijesti ili, ako nadležno tijelo koje odobrava financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje to dozvoljava, najkasnije kad otprema započne, kao što se zahtijeva u drugom podstavku točke 5. članka 4. i u članku 6.

25.

Izjava podnositelja obavijesti da su prema njegovim/njezinim saznanjima dostavljeni podaci potpuni i točni.

26.

Kad podnositelj obavijesti nije proizvođač u skladu s točkom 15(a)(i) članka 2., podnositelj obavijesti mora osigurati da proizvođač ili jedna od osoba navedenih u točki 15(a)(ii) ili iii. članka 2., kad je to izvedivo, također potpiše obrazac obavijesti koji se nalazi u Prilogu I.A.

Dio 2.   Informacije koje se dostavljaju na dokumentu o prometu ili u njegovom prilogu:

Dostaviti sve podatke navedene u dijelu 1., ažurirane u skladu s točkama navedenim dalje u tekstu i ostalim navedenim dodatnim informacijama:

1.

Serijski broj i ukupni broj pošiljaka.

2.

Datum početka otpreme.

3.

Prijevozno sredstvo.

4.

Naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte prijevoznika (jednog ili više).

5.

Planirani plan puta (točke izlaska iz i ulaska u svaku relevantnu zemlju, uključujući carinarnice ulaska u i/ili izlaska iz i/ili izvoza iz Zajednice) i itinerer (put između točaka izlaska i ulaska), uključujući moguće alternative, kao i slučajeve nepredviđenih okolnosti.

6.

Količine.

7.

Vrsta pakiranja.

8.

Eventualne posebne mjere opreza koje treba/ju poduzeti prijevoznik/-ci.

9.

Izjava podnositelja obavijesti da su od nadležnih tijela relevantnih država primljena sva potrebna odobrenja. Tu izjavu mora potpisati podnositelj obavijesti.

10.

Odgovarajući potpisi kod svakog prijelaza skrbništva nad otpadom.

Dio 3.   Dodatne informacije i dokumentacija koju mogu zahtijevati nadležna tijela:

1.

Vrsta i trajanje dozvole za rad prema kojoj postrojenje za oporabu ili odlaganje radi.

2.

Kopija dozvole izdane u skladu s člancima 4. i 5. Direktive 96/61/EZ.

3.

Informacije o mjerama koje treba poduzeti za osiguranje sigurnosti prijevoza.

4.

Putne udaljenosti između podnositelja obavijesti i postrojenja, uključujući moguće alternativne putove, kao i slučaj nepredviđenih okolnosti i, kod intermodalnog prijevoza, mjesto na kojem dolazi do prijelaza granice.

5.

Podaci o troškovima prijevoza između podnositelja obavijesti i postrojenja.

6.

Kopija registracije prijevoznika za prijevoz otpada.

7.

Analiza kemijskog sastava otpada.

8.

Opis postupka proizvodnje otpada.

9.

Opis postupka obrade u postrojenju koji prihvaća otpad.

10.

Financijsko jamstvo ili ekvivalentno osiguranje, ili kopija istog.

11.

Informacije o obračunu financijskog jamstva ili odgovarajućeg osiguranja koje se zahtijeva u drugom podstavku točke 5. članka 4. i u članku 6.

12.

Kopija ugovora koji se spominju u dijelu 1. točkama 22. i 23.

13.

Kopija police osiguranja od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama.

14.

Sve ostale informacije važne za procjenjivanje obavijesti u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim zakonodavstvom.


PRILOG III.

POPIS OTPADA KOJI PODLIJEŽE OPĆIM ZAHTJEVIMA ZA DOSTAVU INFORMACIJA NAVEDENIMA U ČLANKU 18.

(„ZELENI” POPIS OTPADA) (1)

Bez obzira je li otpad sadržan u ovom Popisu ili nije, on ne može podlijegati općim zahtjevima za dostavu informacija navedenima u članku 18. ako je onečišćen drugim materijalima u mjeri da

(a)

se rizici vezani uz taj otpad, kad se uzmu u obzir opasna svojstva navedena u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ, toliko povećaju da ga je primjereno podvrgnuti postupku prethodne pismene obavijesti i odobrenja; ili

(b)

da onemogućava oporabu otpada na način prihvatljiv za okoliš.

Dio I.

Sljedeći otpad podliježe općim zahtjevima u pogledu informacija koji su utvrđeni u članku 18.

Otpad naveden u Prilogu IX. Baselskoj konvenciji (2).

U smislu ove Uredbe:

(a)

svako upućivanje na popis A u Prilogu IX. Baselskoj konvenciji smatra se upućivanjem na Prilog IV. ovoj Uredbi;

(b)

u Baselskoj konvenciji termin iz stavke B1020 „gotovi veći komadi”uključuje sve oblike neraspršenog (3) metalnog otpada koji su u njoj navedeni;

(c)

u dijelu II. ne primjenjuje se dio stavke B1100 iz Baselske konvencije koji se odnosi na „šljaku koja nastaje pri preradi bakra” itd., već se umjesto njega primjenjuje stavka GB040 (OECD-a);

(d)

u dijelu II. se ne primjenjuje stavka B1110 iz Baselske konvencije već se umjesto nje primjenjuju stavke (OECD-a) GC010 i GC020;

(e)

u dijelu II. se ne primjenjuje stavka B2050 iz Baselske konvencije već se umjesto nje primjenjuje stavka (OECD-a) GG040;

(f)

za otpadne fluorirane polimere spomenute u stavci B3010 u Baselskoj konvenciji smatra se da uključuju polimere i kopolimere fluoriranog etilena (PTFE).

Dio II.

Sljedeće vrste otpada također podliježu općim zahtjevima u pogledu informacija, navedenima u članku 18.:

Otpad koji sadrži metale, nastao topljenjem, taljenjem i pročišćavanjem metala

GB040

7112

262030

262090

Šljaka od obrade plemenitih metala i bakra za daljnje pročišćavanje

Ostali otpad koji sadrži metale

GC010

 

Električni sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura

GC020

 

Elektronički otpaci (npr. tiskane pločice, elektroničke komponente, žica i sl.) i ispravljene elektroničke komponente pogodne za oporabu osnovnih i plemenitih metala

GC030

ex 890800

Brodovi i ostali plovni objekti za rezanje, propisno ispražnjeni, bez tereta i drugih materijala koji nastaju tijekom rada plovila a koji se mogu klasificirati kao opasna tvar ili opasni otpad

GC050

 

Katalizatori za katalitičko krekiranje s istrošenom tekućinom (FCC) (npr. aluminijev oksid, zeoliti)

Stakleni otpad u neraspršenom obliku

GE020

ex 7001

ex 701939

Otpadna staklena vlakna

Keramički otpad u neraspršenom obliku

GF010

 

Otpad od keramike koja je nakon oblikovanja bila pečena, uključujući keramičke posude (prije i/ili nakon uporabe)

Drugi otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

GG030

ex 2621

Pepeo ložišta i šljaka iz termoelektrana na ugljen

GG040

ex 2621

Leteći pepeo iz termoelektrana na ugljen

Kruti plastični otpad

GH013

391530

ex 390410-40

Polimeri vinil klorida

Otpad koji potječe od postupaka štavljenja ili krznarskih postupaka i od uporabe kože

GN010

ex 050200

Otpadna svinjska ili veprova čekinja i dlaka ili jazavčeva dlaka i ostale vrste dlake za izradu četaka

GN020

ex 050300

Otpadna od konjske strune, bez obzira čini li ona sloj ili ne, sa ili bez potpornog materijala

GN030

ex 050590

Otpad koji se sastoji od neobrađene kože i drugih dijelova ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (čiji su krajevi obrezani ili neobrezani) i paperje, čija obrada nije išla dalje od pranja, dezinfekcije ili obrade u svrhu konzerviranja


(1)  Ovaj je popis prvi put naveden u Odluci OECD-a, Prilogu 3.

(2)  Prilog IX. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 1. Popisu B.

(3)  „Neraspršeni” ne uključuju nikakav otpad u obliku praha, mulja, prašine ili čvrstih elemenata u kojima su zatvorene opasne otpadne tekućine

PRILOG III.A

MJEŠAVINE DVIJU ILI VIŠE VRSTA OTPADA KOJE SU NAVEDENE U PRILOGU III. I KOJE NISU KLASIFICIRANE KAO JEDINSTVENA STAVKA SPOMENUTA U ČLANKU 3. STAVKU 2.

 

PRILOG III.B

DODATNI ZELENI POPIS OTPADA, KOJI ČEKA NA UKLJUČIVANJE U ODGOVARAJUĆE PRILOGE BASELSKOJ KONVENCIJI ILI U ODLUKU OECD-A, KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 58. STAVKU 1. TOČKI (B)

 


PRILOG IV.

POPIS OTPADA KOJI PODLIJEŽE POSTUPKU PRETHODNE OBAVIJESTI I ODOBRENJA („ŽUTI” POPIS OTPADA) (1)

Dio I.

Postupku prethodne pismene obavijesti i odobrenja podliježe sljedeći otpad:

Otpad naveden u prilozima II. i VIII. Baselskoj konvenciji (2).

U smislu ove Uredbe:

(a)

Svako upućivanje na Popis B iz Priloga VIII. Baselskoj konvenciji smatra se upućivanjem na Prilog III. ovoj Uredbi.

(b)

U stavci A1010 iz Baselske konvencije, termin „isključujući otpad koji je naveden u Popisu B (Prilog IX.)” je upućivanje i na stavku B1020 iz Baselske konvencije i na stavku B1020 iz Priloga III. ovoj Uredbi, dijela I.(b).

(c)

Stavke A1180 i A2060 iz Baselske konvencije se ne primjenjuju, već se prema potrebi primjenjuju stavke OECD-a GC010, GC020 i GG040 navedene u Prilogu III. dijelu II.

(d)

Stavka A4050 iz Baselske konvencije uključuje istrošene obloge lonaca za taljenje aluminija zato što one sadrže anorganske cijanide Y33. Ako su cijanidi uništeni, potrošene se obloge posuda svrstavaju u stavku AB120 u dijelu II., jer sadrže anorganske spojeve fluora Y32, isključujući kalcijev fluorid.

Dio II.

Postupku prethodne pismene obavijesti i odobrenja također podliježe sljedeći otpad:

Otpad koji sadrži metale

AA010

261900

Šljaka, kamenac i ostali otpad iz proizvodnje željeza i čelika (3)

AA060

262050

Pepeo i ostaci vanadija (3)

AA190

810420 ex 810430

Otpad i ostaci od magnezija koji su zapaljivi, piroforni ili u kontaktu s vodom emitiraju zapaljive plinove u opasnim količinama.

Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

AB030

 

Otpad od necijanidnih sustava koji potječe od površinske obrade metala

AB070

 

Pijesak koji se upotrebljava u tehnološkim postupcima u ljevaonicama

AB120

ex 281290 ex 3824

Anorganski halidni spojevi koji nisu nigdje drugdje navedeni ili uključeni

AB130

 

Upotrijebljeni pijesak koji se koristi za pjeskarenje

AB150

ex 382490

Nerafinirani kalcijev sulfit i kalcijev sulfat od odsumporavanja dimnih plinova (FGD)

Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke, koji može sadržavati metale i anorganske materijale

AC060

ex 381900

Hidrauličke tekućine

AC070

ex 381900

Tekućine za kočnice

AC080

ex 382000

Tekućine protiv smrzavanja

AC150

 

Klorofluorougljici

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Otpad od obrađenog pluta i drveta

AC250

 

Sredstva koja djeluju na površinu (surfaktanti)

AC260

ex 3101

Tekući svinjski gnoj; fekalije

AC270

 

Mulj otpadnih voda

Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

AD090

ex 382490

Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe reprografskih i fotografskih kemikalija i materijala, koji nije nigdje drugdje naveden ili uključen

AD100

 

Otpad od necijanidnih sustava, koji nastaje od površinske obrade plastike

AD120

ex 391400 ex 3915

Smole iz ionskih izmjenjivača

AD150

 

Prirodni organski materijali koji se rabe kao medij za filtriranje (kao što su biofiltri)

Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

RB020

ex 6815

Keramička vlakna fizikalno-kemijskih svojstava sličnih svojstvima azbesta


(1)  Ovaj je popis prvi put naveden u Odluci OECD-a, Dodatku 4.

(2)  Prilog VIII. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 1., Popisu A. Prilog II. Baselskoj konvenciji sadrži sljedeće stavke: Y46 Otpad skupljen iz kućanstava ako nije prikladno svrstan u jednu stavku u Prilogu III. Y47 Ostaci koji nastaju pri spaljivanju otpada iz kućanstva.

(3)  Ovaj popis uključuje otpad u obliku pepela, taloga, šljake, drozge, pjene, kamenca, prašine, praha, mulja i slijepljenih komadića, ako materijal nije izričito naveden negdje drugdje.

PRILOG IV.A

OTPAD NAVEDEN U PRILOGU III. KOJI PODLIJEŽE PRETHODNOJ PISMENOJ OBAVIJESTI I ODOBRENJU (ČLANAK 3. STAVAK 3.)

 


PRILOG V.

OTPAD KOJI PODLIJEŽE ZABRANI IZVOZA IZ ČLANKA 36.

1.

Ovaj se Prilog primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktive 91/689/EEZ i 2006/12/EZ.

2.

Ovaj se Prilog sastoji od tri dijela, od kojih se dijelovi 2. i 3. primjenjuju samo kada dio 1. nije primjenjiv. Prema tome, da bi se utvrdilo je li neki otpad naveden u ovom Prilogu, najprije se mora provjeriti je li taj otpad naveden u dijelu 1. ovog Priloga, ako nije, je li naveden u dijelu 2., i ako nije, je li naveden u dijelu 3..

Dio 1. je podijeljen u dva (pod)odjeljka: U Popisu A naveden je otpad koji je svrstan u opasni otpad prema članku 1. stavku 1. točki (a) Baselske konvencije i prema tome obuhvaćen zabranom izvoza, a u Popisu B naveden je otpad na koji se članak 1. stavak 1. točka (a) Baselske konvencije ne odnosi i zato nije obuhvaćen zabranom izvoza.

Prema tome, ako je neki otpad naveden u dijelu 1., mora se provjeriti je li naveden u Popisu A ili Popisu B. Samo ako taj otpad nije naveden ni u Popisu A ni u Popisu B u dijelu 1., mora se provjeriti je li naveden ili među opasnim otpadom navedenim u dijelu 2. (tj. među vrstama otpada označenih zvjezdicom) ili u dijelu 3., i ako je tako, na njega se odnosi zabrana izvoza.

3.

Otpad naveden u Popisu B u dijelu 1., ili otpad koji nije naveden u Popisu neopasnog otpada u dijelu 2. (tj. otpad koji nije označen zvjezdicom) podliježe zabrani izvoza ako je onečišćen drugim materijalima do te mjere

(a)

da to rizike povezane s tim otpadom dovoljno povećava da bi on bio podložan postupku podnošenja prethodne obavijesti i odobrenja u pisanom obliku, ako se uzmu u obzir svojstva navedena u Prilogu III. Direktivi 91/689/EEZ; ili

(b)

da to onemogućuje oporabu tog otpada na način prihvatljiv za okoliš.

Dio 1.  (1)

Popis A (Prilog VIII. Baselskoj konvenciji)

A1   METALI I OTPAD KOJI SADRŽI METALE

A1010

Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo čega od sljedećeg:

antimon

arsen

berilij

kadmij

olovo

živa

selenij

telurij

talij

ali isključujući otpad koji je izričito naveden u Popisu B.

A1020

Otpad čiji su sastojci ili onečišćavači, isključujući masivni metalni otpad, bilo što od sljedećeg:

antimon; spojevi antimona

berilij; spojevi berilija

kadmij; spojevi kadmija

olovo; spojevi olova

selenij; spojevi selenija

telurij; spojevi telurija

A1030

Otpad čiji su sastojci ili onečišćivači bilo što od sljedećeg:

arsen; i spojevi arsena

živa; spojevi žive

talij; spojevi talija

A1040

Otpad čiji su sastojci bilo što od sljedećeg:

metalni karbonili

spojevi šesterovalentnog kroma

A1050

Galvanski mulj

A1060

Otpadne tekućine od jetkanja metala

A1070

Ostaci luženja nakon obrade cinka, cinkova prašina i muljevi poput jarosita, hematita itd.

A1080

Otpadni ostaci cinka koji nisu uključeni u Popis B, a koji sadrže olovo i kadmij u koncentracijama dovoljnim da pokazuju svojstva iz Priloga III.

A1090

Pepeo od spaljivanja izolirane bakrene žice

A1100

Prašina i ostaci od sustava za čišćenje plina u talionicama bakra

A1110

Potrošene elektrolitičke otopine od postupaka elektrolitičkog pročišćavanja bakra i elektrodepozicije bakra

A1120

Otpadni mulj, isključujući anodni mulj, iz sustava za pročišćavanje elektrolita u postupcima elektrolitičkog pročišćavanja bakra i elektrodepozicije bakra

A1130

Potrošene otopine za jetkanje koje sadrže otopljeni bakar

A1140

Otpadni bakar(II)-klorid i katalizatori bakar(II)-cijanida

A1150

Pepeo plemenitih metala od spaljivanjem tiskanih pločica koje nisu uključene u Popis B (2)

A1160

Otpadne olovno-kisele baterije, čitave ili zdrobljene

A1170

Nesortirane otpadne baterije isključujući mješavine baterija koje se nalaze samo na Popisu B. Otpadne baterije koje nisu navedene u Popisu B, koje sadrže sastojke iz Priloga I. u onoj mjeri koja ih čini opasnima

A1180

Otpadni električni i elektronički sklopovi ili otpaci (3) koji sadrže komponente poput akumulatora i drugih baterija, koje su uključene u Popis A, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi i drugo staklo s naparenim slojem te kondenzatore koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB) ili su onečišćeni sastojcima iz Priloga I. (npr. kadmijem, živom, olovom, polikloriranim bifenilima) u takvoj mjeri da pokazuju bilo koje od svojstava navedenih u Prilogu III. (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B1110) (4)

A1190

Otpadni metalni kablovi, presvučeni ili izolirani plastikom koja sadrži ili je onečišćena katranom, polikloriranim bifenilima (PCB) (5), olovom, kadmijem, drugim organohalogenim spojevima ili drugim sastojcima navedenima u Prilogu I. do te mjere da pokazuju svojstva navedena u Prilogu III.

A2   OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE, KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ORGANSKE MATERIJALE

A2010

Stakleni otpad od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem

A2020

Otpadni anorganski kemijski spojevi fluora u obliku tekućina ili mulja, ali isključujući otpad naveden u Popisu B.

A2030

Otpadni katalizatori, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A2040

Otpadni gips koji nastaje u procesima kemijske industrije, u slučajevima kada sadrži sastojke iz Priloga I. u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva navedena u Prilogu III. (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B2080)

A2050

Otpadni azbest (prašina i vlakna)

A2060

Leteći pepeo iz elektrana na ugljen, koji sadrži tvari iz Priloga I. u koncentracijama koje su dovoljne da pepeo pokazuje svojstva iz Priloga III. (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B2050)

A3   OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ANORGANSKE MATERIJALE

A3010

Otpad od proizvodnje ili prerade naftnog koksa i bitumena

A3020

Otpadna mineralna ulja neprikladna za uporabu u prvobitnu namjenu

A3030

Otpadi koji sadrže, sastoje se ili su onečišćeni talogom olovnih antidetonacijskih smjesa

A3040

Otpadne termalne tekućine (za prijenos topline)

A3050

Otpad iz proizvodnje, formuliranja i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhezivnih sredstava isključujući otpad koji je naveden u Popisu B (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B4020)

A3060

Otpadna nitroceluloza

A3070

Otpadni fenoli i spojevi fenola, uključujući klorofenol u obliku tekućina ili mulja

A3080

Otpadni eteri ne uključujući one koji su navedeni u Popisu B.

A3090

Otpadna kožna prašina, pepeo, mulj i brašno, kada sadrže spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B3100)

A3100

Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili imitacije kože koji je neprikladan za proizvodnju kožnih predmeta i koji sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B3090)

A3110

Otpad od guljenja i pripreme životinjske kože koji sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide, ili infektivne tvari (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B3110)

A3120

Pahuljice – lagana frakcija koja nastaje pri usitnjavanju

A3130

Otpadni organski fosforni spojevi

A3140

Otpadna nehalogenirana organska otapala, ali isključujući vrste otpada navedene u Popisu B

A3150

Otpadna halogenirana organska otapala

A3160

Otpadni halogenirani ili nehalogenirani bezvodni ostaci od destilacije koji nastaju u postupcima oporabe organskih otapala

A3170

Otpad koji nastaje pri proizvodnji alifatskih halogeniranih ugljikovodika (kao npr. klormetan, dikloretan, vinilklorid, vinilidenklorid, alilklorid i epiklorhidrin)

A3180

Otpad, tvari i predmeti koji sadrže, sastoje se od ili su onečišćeni polikloriranim bifenilom (PCB), polikloriranim terfenilom (PCT), polikloriranim naftalenom (PCN) ili polibromiranim bifenilom (PBB) ili bilo kojim drugim polibromiranim analozima tih kemijskih spojeva s razinom koncentracije od 50 mg/kg ili više (6)

A3190

Otpadni katranizirani ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju pri rafiniranju, destilaciji i bilo kakvoj pirolitičkoj obradi organskih materijala

A3200

Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji sadrži katran (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B2130)

A4   OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SASTOJKE

A4010

Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe farmaceutskih proizvoda, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A4020

Klinički i srodni otpad; to jest otpad koji nastaje u medicinskoj, njegovateljskoj, zubarskoj, veterinarskoj ili sličnoj praksi, te otpad koji nastaje u bolnicama ili drugim ustanovama tijekom ispitivanja ili liječenja pacijenata, ili tijekom istraživačkih projekata

A4030

Otpad nastao tijekom proizvodnje, formulacije ili uporabe biocida i fitofarmaceutskih proizvoda, uključujući otpadne pesticide i herbicide koji nisu u skladu sa specifikacijama, kojima je istekao rok uporabe (7) ili nisu prikladni za uporabu u prvobitne namjene

A4040

Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe kemikalija za zaštitu drveta (8)

A4050

Otpad koji sadrži, sastoji se ili je onečišćen bilo čime od sljedećeg:

anorganski cijanidi, osim ostataka koji sadrže plemenite metale u krutom obliku s primjesama anorganskih cijanida

organski cijanidi

A4060

Otpadne mješavine ulja/vode, ugljikovodika/vode, emulzije

A4070

Otpad nastao tijekom proizvodnje, formulacije ili uporabe tinti, boja za tekstil ili kosu, pigmenata, boja za ličenje, lakova, isključujući svaki takav otpad naveden u Popisu B (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B4010)

A4080

Otpadi eksplozivne naravi (ali isključujući takav otpad naveden u Popisu B)

A4090

Otpadne kisele ili bazične otopine, osim onih navedenih u odgovarajućoj stavci u Popisu B (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B2120)

A4100

Otpad iz uređaja za kontrolu onečišćenja u industriji, koji se koriste za pročišćavanje industrijskih ispušnih plinova, ali isključujući takve vrste otpada koje su navedene u Popisu B

A4110

Otpad koji sadrži, sastoji se od ili je onečišćen bilo čime od sljedećeg:

bilo koji element iz iste skupine kojoj pripada i poliklorirani dibenzofuran

bilo koji element iz iste skupine kojoj pripada i poliklorirani dibenzodioksin

A4120

Otpad koji sadrži, sastoji se ili je onečišćen peroksidima

A4130

Ambalažni otpad i spremnici koji sadrže sastojke iz Priloga I. u koncentracijama dovoljnim da pokazuju opasna svojstva iz Priloga III.

A4140

Otpad koji se sastoji od ili sadrži kemikalije koje nisu u skladu sa specifikacijama ili im je prošao rok uporabe (9), a koje odgovaraju kategorijama iz Priloga I. i pokazuju opasna svojstva navedena u Prilogu III.

A4150

Otpadne kemijske tvari koje nastaju tijekom istraživanja i razvoja ili nastavnih aktivnosti, koje nisu poznate i/ili su nove i čiji učinci na ljudsko zdravlje i/ili okoliš nisu poznati

A4160

Potrošeni aktivni ugljik koji nije uključen u Popis B (vidjeti srodnu stavku u Popisu B, B2060)

Popis B (Prilog IX. Baselskoj konvenciji)

B1   METALNI OTPAD I OTPAD KOJI SADRŽI METALE

B1010

Otpadni metal i metalne legure u metalnom, neraspršenom obliku:

plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali bez žive)

otpaci željeza i čelika

otpaci bakra

otpaci nikla

otpaci aluminija

otpaci cinka

otpaci kositra

otpaci volframa

otpaci molibdena

otpaci tantala

otpaci magnezija

otpaci kobalta

otpaci bizmuta

otpaci titanija

otpaci cirkonija

otpaci mangana

otpaci germanija

otpaci vanadija

otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

otpaci torija

otpaci lantanoida

otpaci kroma

B1020

Čisti neonečišćeni otpaci metala uključujući legure, u obliku gotovih većih komada (limovi, ploče, poluge, šipke itd.):

otpaci antimona

otpaci berilija

otpaci kadmija

otpaci olova (ali isključujući olovno-kisele baterije)

otpaci selenija

otpaci telurija

B1030

Vatrostalni metali koji sadrže ostatke

B1031

Otpadni molibden, volfram, titanij, tantal, niobij i renij, čisti ili u legurama, u metalnom, raspršenom obliku (metalna prašina) isključujući otpad koji je naveden u Popisu A pod stavkom A1050, galvanski mulj.

B1040

Otpadni sklopovi iz proizvodnje električne energije, koji nisu onečišćeni uljem za podmazivanje, polikloriranim bifenilom (PCB) ili polikloriranim terfenilom (PCT-om) u takvoj mjeri da ih to čini opasnima

B1050

Miješani obojeni metali, otpaci teških frakcija, koji ne sadrže sastojke iz Priloga I. u dovoljnim koncentracijama da bi pokazivali svojstva navedena u Prilogu III. (10)

B1060

Otpadni selenij i telurij u elementarnom metalnom obliku, uključujući prah

B1070

Otpadni bakar i bakrene legure u raspršenom obliku, osim ako sadrže sastojke navedene u Prilogu I. u takvoj mjeri da pokazuje svojstva iz Priloga III.

B1080

Cinkov pepeo i ostaci, uključujući ostatke cinkovih legura u raspršenom obliku, osim ako sadrže sastojke iz Priloga I. u takvim koncentracijama da pokazuju svojstva iz Priloga III. ili pokazuju opasno svojstvo H4.3 (11)

B1090

Otpadne baterije koje su u skladu s nekom specifikacijom, isključujući baterije izrađene s olovom, kadmijem ili živom

B1100

Otpad koji sadrži metale i nastaje pri topljenju, taljenju i oplemenjivanju metala:

tvrdi nepročišćeni cink

nečistoće koje sadrže cink:

nečistoće nastale cinčanjem lima pri vrhu galvanizacijske kade (> 90 % Zn)

nečistoće nastale cinčanjem lima pri dnu galvanizacijske kade (> 92 % Zn)

nečistoće od lijevanja cinka u kalup (> 85 % Zn)

nečistoće nastale vrućim cinčanjem lima (šarža) (> 92 % Zn)

obrani površinski sloj cinka

obrani površinski sloj aluminija isključujući solnu trosku

troska od prerade bakra za daljnju preradu ili oplemenjivanje, a koja ne sadrži arsen, olovo ili kadmij u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Priloga III.

otpad od vatrostalnih obloga, uključujući posude za taljenje iz procesa taljenja bakra

troska od prerade plemenitih metala za daljnje oplemenjivanje

tantal koji sadrži kositrenu trosku s manje od 0,5 % kositra

B1110

Električni i elektronički sklopovi:

elektronički sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura

otpadni električni i elektronički sklopovi ili otpaci (12) (uključujući tiskane pločice) koji ne sadrže komponente poput akumulatora i drugih baterija uključenih u Popis A, živinih sklopki, stakla od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem te PCB kondenzatora, ili koji nisu onečišćeni sastojcima navedenima u Prilogu I. (npr. kadmij, živa, olovo, poliklorirani bifenili), ili s kojih su ti sastojci uklonjeni do te mjere da nemaju nijedno od svojstava navedenih u Prilogu III. (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A1180)

električni i elektronički sklopovi (uključujući tiskane pločice, elektroničke komponente i žice) namijenjene za izravnu ponovnu uporabu (13), a ne za recikliranje ili konačno odlaganje. (14)

B1115

Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani plastikom, koji nisu uključeni u stavku A1190, isključujući one koji su namijenjeni za postupke navedene u Prilogu IV.A ili bilo koje druge postupke odlaganja koji u bilo kojoj fazi obuhvaćaju nekontrolirane toplinske procese, kao što je izgaranje otvorenim plamenom

B1120

Potrošeni katalizatori, isključujući tekućine koje se koriste kao katalizatori, koji sadrže bilo što od:

prijelaznih metala, isključujući otpadne katalizatore (istrošene katalizatore, tekućine koji se upotrebljavaju kao katalizatori ili druge katalizatore) iz Popisa A:

skandij

vanadij

mangan

kobalt

bakar

itrij

niobij

hafnij

volfram

titanij

krom

željezo

nikal

cink

cirkonij

molibden

tantal

renij

lantanoida (rijetke zemlje)

lantan

praseodimij

samarij

gadolinij

disprozij

erbij

iterbij

cerij

neodimij

europij

terbij

holmij

tulij

lutecij

B1130

Očišćeni potrošeni katalizatori koji sadrže plemenite metale

B1140

Kruti ostaci koji sadrže plemenite metale s primjesama anorganskih cijanida

B1150

Otpad plemenitih metala i legura (zlato, srebro, platinasta skupina, ali bez žive) u raspršenom netekućem obliku s odgovarajućom ambalažom i etiketom

B1160

Pepeo plemenitih metala od spaljivanja tiskanih pločica (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A1150)

B1170

Pepeo plemenitih metala koji nastaje od spaljivanja fotografskog filma

B1180

Otpadni fotografski film koji sadrži srebrne halide i elementarno srebro

B1190

Otpadni fotografski papir koji sadrži srebrne halide i elementarno srebro

B1200

Granulirana troska koja nastaje proizvodnjom željeza i čelika

B1210

Troska koja nastaje proizvodnjom željeza i čelika uključujući trosku kao izvor TiO2 i vanadija

B1220

Troska iz proizvodnje cinka, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %) i prerađena prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301) uglavnom za gradnju

B1230

Valjaonički otpad koji nastaje proizvodnjom željeza i čelika

B1240

Valjaonički otpad bakrenog oksida

B1250

Otpadna motorna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente

B2   OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE, ALI KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ORGANSKE MATERIJALE

B2010

Otpad od rudarenja u neraspršenom obliku

otpad od prirodnog grafita

otpad od škriljca, bilo da je grubo obrađen ili izrezan piljenjem ili na neki drugi način

otpad od tinjca

otpad od leucita, nefelin i nefelina-sijenita

otpad od glinenca

otpad od fluorita

otpad od zemlje kremenjače u krutom obliku, isključujući onaj koji se koristi u tehnološkim postupcima u ljevaonici

B2020

Stakleni otpad u neraspršenom obliku:

razbijeno staklo koje se koristi za recikliranje i drugi otpad i otpaci stakla, osim stakla od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem

B2030

Keramički otpad u neraspršenom obliku:

otpadi i ostaci kermeta (kombinacije keramike i metala)

keramička vlakna koja nisu nigdje drugdje navedena ili uključena

B2040

Ostali otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke:

djelomično pročišćen kalcijev sulfat dobiven pri odsumporavanju dimnog plina

otpadne zidne gipsane ili žbukane ploče nastale prilikom rušenja zgrada

troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %) i prerađena prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) uglavnom za gradnju i kao abraziv

sumpor u krutom obliku

vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (s pH nižim od 9)

kloridi natrija, kalija, kalcija

karborund (silicijev karbid)

betonski lom

litij-tantal i litij-niobij koji sadrže staklene otpatke

B2050

Leteći pepeo iz elektrana na ugljen koji nije uključen u Popis A (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A2060)

B2060

Potrošeni aktivni ugljik koji ne sadrži niti jedan od sastojaka navedenih u Prilogu I. u takvoj mjeri da pokazuje svojstva navedena u Prilogu III., na primjer ugljik koji nastaje pri obradi pitke vode ili u tehnološkim procesima u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A4160)

B2070

Talog kalcijevog fluorida

B2080

Otpadni gips koji nastaje u tehnološkim procesima u kemijskoj industriji, a koji nije uključen u Popis A (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A2040)

B2090

Otpadni krajevi anoda iz proizvodnje čelika ili aluminija, izrađeni od naftnog koksa ili bitumena i očišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne krajeve od elektroliza klornih lužina i u metalurškoj industriji)

B2100

Otpadni hidrati aluminija i otpadni aluminijev oksid, te ostaci iz proizvodnje aluminijeva oksida isključujući materijale koji se koriste za procese čišćenja, flokulacije ili filtriranja plina

B2110

Talog od boksita (crveno blato) (pH snižen na manje od 11,5)

B2120

Otpadne kisele ili bazične otopine s pH većim od 2 i nižim od 11,5 koje nisu nagrizajuće ili na neki drugi način opasne (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A4090)

B2130

Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji ne sadrže katran (15) (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A3200)

B3   OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, ALI KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ANORGANSKE MATERIJALE

B3010

Kruti plastični otpad:

Sljedeći plastični ili miješani plastični materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

Otpaci plastike nehalogeniranih polimera i kopolimera koji uključuju ali se ne ograničavaju na sljedeće (16):

etilen

stiren

polipropilen

polietilen-tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen-tereftalat

polikarbonati

polieteri

polifenilen-sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10-C13 (plastifikatori)

poliuretan (koji ne sadrži klorofluorugljike (CFS-e))

polisiloksani

polimetil-metakrilat

polivinil-alkohol

polivinil-butiral

polivinil-acetat

Vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi uključujući sljedeće:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

Sljedeći otpad fluoriranih polimera (17):

perfluoretilen/propilen (FEP)

perfluoralkoksi alkan

tetrafluoretilen/perfluor-vinileter (PFA)

tetrafluoretilen/perfluormetil-vinileter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinildenfluorid (PVDF)

B3020

Otpad papira, kartona i papirnatih proizvoda

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

Papirnati ili kartonski otpad i otpaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili valovitog papira ili kartona

drugog papira ili kartona uglavnom izrađenog od izbijeljene kemijske pulpe koja nije obojena u cjelini

papira ili kartona uglavnom izrađenog od mehaničke pulpe (na primjer novine, časopisi i slični tiskani materijali)

ostalo, što uključuje, ali se ne ograničava na:

1.

slojeviti karton;

2.

nesortirane otpatke

B3030

Tekstilni otpad

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremeljeni prema određenoj specifikaciji:

otpad od svile (uključujući svilčeve čahure neprikladne za namatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

negreben i nečešljan

drugi otpad

Otpad od vune te fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadnu pređu, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale)

kratka vlakna vune ili fine životinjske dlake

ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake

otpad od grube životinjske dlake

Pamučni otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

otpadna pređa (uključujući otpadni konac)

rastrgani tekstilni materijali

drugi otpad

Lanena kudjelja i otpad

Kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

Kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju)

Kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) sisala i drugih tekstilnih vlakana iz roda Agave

Kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) kokosa

Kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) abake (Manilske konoplje ili Musa textilis Nee)

Kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) od ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana, koja nisu drugdje navedena ili uključena

Otpadna umjetna vlakna (uključujući kratka vlakna i rastrgane tekstilne materijale) od umjetnog vlakna

sintetička vlakna

umjetna vlakna

Iznošeni odjevni predmeti i drugi iznošeni tekstilni predmeti

Rabljene krpe, otpaci tanke špage, konoplja snasti, konopa i debele užadi i istrošeni predmeti izrađeni od tanke špage, konoplja snasti, konopa i debele užadi od tekstilnih vlakana

sortirani

ostalo

B3035

Otpadne tekstilne podne obloge, tepisi

B3040

Gumeni otpad

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim vrstama otpada:

Otpad i otpaci tvrde gume (npr. ebonit)

Ostali gumeni otpad (isključujući otpad naveden negdje drugdje)

B3050

Otpad od neobrađenog pluta i drveta:

otpad i otpaci drveta, bez obzira jesu li nagomilani u kladama, briketama, peletama ili sličnim oblicima

otpad pluta: drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

B3060

Otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

Vinska komina

Sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, koji su u obliku peleta ili nisu, ili spadaju u otpad koji se koristi kao životinjska hrana, koji nisu nigdje drugdje navedeni ili uključeni

Mast za štavljenje kože: ostaci nakon obrade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

Otpad od kostiju i rožine, neobrađen, odmašćen, jednostavno pripremljen (ali ne izrezan i oblikovan), obrađen kiselinom ili iz kojega je odstranjena želatina

Riblji otpad

ovojnice, ljuske, kožice i drugi otpad kakaa

Ostali otpad iz poljoprivredno-prehrambene industrije, isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i normama za ljudsku ili životinjsku prehranu

B3065

Otpadne jestive masnoće životinjskog ili biljnog podrijetla (npr. ulja za prženje) pod uvjetom da ne pokazuju svojstva navedena u Prilogu III.

B3070

Sljedeći otpad:

otpad od ljudske kose

otpad od slame

deaktivirano vegetativno tijelo gljiva iz proizvodnje penicilina koje će se koristiti za životinjsku hranu

B3080

Otpadne obrezine i otpaci gume

B3090

Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili kompozicije kože koji je neprikladan za proizvodnju kožnih predmeta, isključujući mulj nastao pri preradi kože, koji ne sadrži spojeve šesterovalentnog kroma i biocide (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A3100)

B3100

Kožna prašina, pepeo, mulj i brašno koji ne sadrže spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A3090)

B3110

Otpad od guljenja i pripreme životinjske kože koji ne sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide ili infektivne tvari (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A3110)

B3120

Otpad koji se sastoji od boja za hranu

B3130

Otpadni polimerni eteri i otpadni neopasni monomerni eteri koji ne mogu stvarati perokside

B3140

Otpadne pneumatske gume, isključujući one koje su namijenjene za postupke navedene u Prilogu IV.A

B4   OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SPOJEVE

B4010

Otpad koji se uglavnom sastoji od vodenih/lateks boja, tinti, stvrdnutih lakova koji ne sadrže organska otapala, teške metale ili biocide u mjeri koja ih čini opasnima (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A4070)

B4020

Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhezivnih sredstava, koji nije naveden u Popisu A, koji ne sadrži otapala i druge onečišćivače u tolikoj mjeri da bi pokazivao svojstva navedena u Prilogu III., tj. ljepila na bazi vode ili ljepila temeljena na kazeinskom škrobu, dekstrinu, celuloznim eterima, polivinil-alkoholima (vidjeti srodnu stavku u Popisu A, A3050)

B4030

Rabljeni fotoaparati za jednokratnu uporabu, s baterijama koje nisu uključene u Popis A

Dio 2.

Otpad naveden u Prilogu Odluci 2000/532/EZ  (18)

01   OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU, I FIZIKALNO–KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA

01 01

otpad od iskopavanja mineralnih sirovina

01 01 01

otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina

01 01 02

otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina

01 03

otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

01 03 05*

ostala jalovina koja sadrži opasne tvari

01 03 06

jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različi od otpada navedenog pod 01 03 07

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 04

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina

01 04 07*

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07

01 04 09

otpadni pijesak i otpadne vrste gline

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 12

talozi i drugi otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 05

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja

01 05 04

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu

01 05 05*

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže ulja

01 05 06*

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvari

01 05 07

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže klorid i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02   OTPAD IZ POLJODJELSTVA, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE

02 01

otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

02 01 03

otpadna biljna tkiva

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

02 01 06

životinjske fakalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu), i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihovog nastanka

02 01 07

otpad iz šumarstva

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji nije naveden pod 02 01 08

02 01 10

otpadni metal

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

02 02 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 02 02

otpadno životinjsko tkivo

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 02 04

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 03 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 04 01

otpad od čišćenja i pranja šećerne repe

02 04 02

kalcijev karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

02 04 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 05

otpad iz mljekarske industrije

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 05 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 06

otpad iz pekarske i slastičarske industrije

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 06 03

mulj od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 07

otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

02 07 03

otpad od kemijske obrade

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 07 05

mulj od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03   OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih ploča i namještaja

03 01 01

otpadna kora i pluto

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadrže opasne tvari

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03 02

otpad od zaštite drveta

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drveta

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drveta

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drveta

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari

03 02 99

sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

03 03 01

otpadna kora i otpaci drveta

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje

03 03 09

otpadni vapneni mulj

03 03 10

otpadns vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji

03 03 11

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04   OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadrže krom

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom

04 01 06

mulj, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom

04 01 07

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadrži krom

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04 02

otpad iz tekstilne industrije

04 02 09

otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

04 02 16*

sredstva za bojenje i pigmenti koji sadrže opasne tvari

04 02 17

sredstva za bojenje i pigmenti koji nisu navedeni pod 04 02 16

04 02 19*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji sadrži opasne sastojke

04 02 20

mulj od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05   OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od prerade nafte

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

05 01 03*

talozi sa dna spremnika

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

05 01 05*

razlivena nafta

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja ili opreme

05 01 07*

kiseli katran

05 01 08*

ostali katrani

05 01 09*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji sadrži opasne tvari

05 01 10

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

05 01 13

muljevi od napojne vode za kotlove

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

05 01 16

otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

05 01 17

bitumen

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 06 01*

kiseli katrani

05 06 03*

ostali katrani

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

05 07 01*

otpad koji sadrži živu

05 07 02

otpad koji sadrži sumpor

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06   OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

odpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina

06 01 01*

sulfatna i sulfitna kiselina

06 01 02*

kloridna kiselina

06 01 03*

fluoridna kiselina

06 01 04*

fosfatna kiselina i fosfitna kiselina

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

06 01 06*

ostale kiseline

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 02

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) lužina

06 02 01*

kalcij hidroksid

06 02 03*

amonij hidroksid

06 02 04*

natrij i kalij hidroksid

06 02 05*

ostale lužine

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 03

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadrže cijanide

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadrže teške metale

06 03 14*

krute soli i otopine koje nisu navedene pod 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

metalni oksidi koji sadrže teške metale

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni pod 06 03 15

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 04

otpad koji sadrži metale i koji nije naveden pod 06 03

06 04 03*

otpad koji sadrži arsen

06 04 04*

otpad koji sadrži živu

06 04 05*

otpad koji sadrži ostale teške metale

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

06 05 02*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji sadrže opasne tvari

06 05 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 06 05 02

06 06

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpad koji sadrži opasne sulfide

06 06 03

otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden pod 06 06 02

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 07

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) halogena i kemijskih procesa sa halogenima

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadrži azbest

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadrži živu

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 08

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) silicija i silicijevih derivata

06 08 02*

otpad koji sadrži opasne klorosilane

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 09

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom

06 09 02

šljaka koja sadrži fosfor

06 09 03*

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži ili je onečišćen opasnim tvarima

06 09 04

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden pod 06 09 03

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 10

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa sa dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva

06 10 02*

otpad koji sadrži opasne tvari

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i zamućivača

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan dioksida

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 13

otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

06 13 03

ugljeno crnilo

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

06 13 05*

čađa

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07   OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) osnovnih organskih kemikalija

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 01 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

07 01 12*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 02

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 02 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji sadrže opasne tvari

07 02 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11

07 02 13

otpadna plastika

07 02 14*

otpad od aditiva koji sadrže opasne tvari

07 02 15

otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14

07 02 16*

otpad koji sadrži opasne silikone

07 02 17

otpad koji sadrži silikone, osim onih koji su navedeni pod 07 02 16

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 03

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 03 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvari

07 03 12

mulj od pročišćavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 04

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 07*

halogenirani ostaci reakcija i destilacija

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

07 04 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11

07 04 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 05

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) farmaceutskih proizvoda

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrži opasne tvari

07 05 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni pod 07 05 11

07 05 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 06

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

07 06 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 06 11

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 07

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

07 07 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 07 11

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08   OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJL), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

08 01

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave, uporabe (PFDU) i uklanjanja boja i lakova

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 16

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja i lakova koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 18

otpad od uklanjanja boja i lakova koji nije naveden pod 08 01 17

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove a koje nisu navedene pod 08 01 19

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 02

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni prahovi za prevlake

08 02 02

vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 03

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) tiskarskih boja

08 03 07

vodeni muljevi koji sadrže tiskarske boje

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadrže opasne tvari

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

08 03 19*

disperzivno ulje

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 04

otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala i druge opasne tvari

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

08 04 13*

vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala i druge opasne tvari

08 04 14

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

08 04 15*

vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala i druge opasne tvari

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

08 04 17*

kolofonij ulje

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

09   OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

09 01 04*

otopine za fiksiranje

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

09 01 06*

otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegovog nastanka

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 08

fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterija

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije a koji nisu navedeni pod 09 01 11

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10   OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 09*

sulfatna kiselina

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji sadrže opasne tvari

10 01 15

pepeo s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadrže opasne tvari

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

10 01 21

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrži opasne tvari

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

10 01 24

pijesak iz fluidiziranih slojeva

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 01

otpad od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrže opasne tvari

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

10 02 10

ogorine

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji sadrže opasne tvari

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod10 02 13

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 03

otpad iz metalurgije aluminija

10 03 02

istrošene anode

10 03 04

šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 05

otpadna glinica

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

10 03 09*

crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

10 03 15*

plivajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

10 03 16

plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik, i koji nije naveden pod 10 03 17

10 03 19*

prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

10 03 20

prašina iz dimnog plina osim koja nije navedena pod 10 03 19

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući i prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

10 03 23*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

10 03 24

kruti otpad od obrade plina koji nije naveden pod 10 03 23

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

10 03 27*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 03 28

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge a koji nije naveden pod 10 03 29

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 04

otpad iz metalurgije olova

10 04 01*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 03*

kalcij arsenat

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

10 04 05*

ostale čestice i prašina

10 04 06*

kruti otpad od obrade plina

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

10 04 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 04 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 05

otpad iz metalurgije cinka

10 05 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

10 05 04

ostale čestice i prašina

10 05 05*

kruti otpad od obrade plina

10 05 06*

talog i filtarski kolači od obrade plina

10 05 08*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 05 09

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08

10 05 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 05 11

drozga i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 06

otpad iz metalurgije bakra

10 06 01

drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 02

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

10 06 04

ostale čestice i prašina

10 06 06*

kruti otpad od obrade plina

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

10 06 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 06 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 07

otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine

10 07 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02

šljaka i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 03

kruti otpad od obrade plina

10 07 04

ostale čestice i prašina

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

10 07 07*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 07 08

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 08

otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 04*

čestice i prašina

10 08 08*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži sol

10 08 09*

ostala troska

10 08 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 08 11

šljaka i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

10 08 14

otpadne anode

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 08 16

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvari

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji nisu navedeni pod 10 08 17

10 08 19*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

10 08 20

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 09

otpad od lijevanja željeza

10 09 03

troska iz visoke peći

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 09 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09

10 09 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

10 09 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvari

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 10

otpad od lijevanja obojenih metala

10 10 03

troska iz visoke peći

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 10 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09

10 10 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedena pod 10 10 11

10 10 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvari

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

10 11 05

čestice i prašina

10 11 09*

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade koji sadrži opasne tvari

10 11 10

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade koji nije naveden pod 10 11 09

10 11 11*

otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah koji sadrže teške metale (npr. od katodnih cijevi)

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvari

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadrže opasne tvari

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 17

10 11 19*

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka koji sadrži opasne tvari

10 11 20

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka koji nije naveden pod 10 11 19

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

10 12 01

otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade

10 12 03

čestice i prašina

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

10 12 06

odbačeni kalupi

10 12 08

otpadna keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

10 12 09*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

10 12 10

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadrži teške metale

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

10 12 13

mulj od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 13

otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa, te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih

10 13 01

otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

10 13 06

čestice i prašina (osim 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadrži azbest

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji nije naveden pod 10 13 09

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

10 13 13

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 14

otpad iz krematorija

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plina, koji sadrži živu

11   OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA NEŽELJEZNIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih metarijala (npr. od galvanskih procesa, procesa pocinčavanja, procesa dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

11 01 07*

lužine za dekapiranje

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači koji sadrže opasne tvari

11 01 10

muljevi i filtarski kolači koji nisu navedeni pod 11 01 09

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača koji sadrže opasne tvari

11 01 16*

zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivača

11 01 98*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 02

otpad iz procesa hidometalurgije neželjeznih metala

11 02 02*

mulj iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

11 02 05*

otpad iz procesa hidometalurgije bakra koji sadrži opasne tvari

11 02 06

otpad iz procesa hidometalurgije bakra koji nije naveden pod 11 02 05

11 02 07*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 03

muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)

11 03 01*

otpad koji sadrži cijanide

11 03 02*

ostali otpad

11 05

otpad iz procesa vruće galvanizacije

11 05 01

tvrdi cink

11 05 02

cinkov pepeo

11 05 03*

kruti otpad od obrade plina

11 05 04*

iscrpljena kupka

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12   OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01 01

strugotine i opiljci koji sadrže željezo

12 01 02

prašina i čestice koje sadrže željezo

12 01 03

strugotine i opiljci obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

12 01 05

strugotine od (brušenja i glodanja) plastike

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 08*

otopine i emulzije za strojnu obradu koje sadrže halogene

12 01 09*

otopine i emulzije za strojnu obradu koje ne sadrže halogene

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

12 01 13

otpad od zavarivanja

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadrži opasne tvari

12 01 17

otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

12 01 18*

metalni mulj (od brušenja, oštrenja i laštenja)

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali koji sadrže opasne tvari

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali koji nisu navedeni pod 12 01 20

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12 03

otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

13   OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ULJA IZ POGLAVLJA 05., 12. I 19.)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB) (19)

10 01 04*

klorirane emulzije

10 01 05*

neklorirane emulzije

10 01 09*

klorirana hidraulična ulja na bazi minerala

10 01 10*

neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala

10 01 11*

sintetska hidraulična ulja

10 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulična ulja

10 01 13*

ostala hidraulična ulja

13 02

otpadna maziva ulja za motore i zupčanike

13 02 04*

klorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

13 02 05*

neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

13 02 06*

sintetska ulja za motore i zupčanike

13 02 07*

biološki lako razgradiva maziva ulja za motore i zupčanike

13 02 08*

ostala maziva ulja za motore i zupčanike

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala osim onih navedenih pod 13 03 01

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

kaljužna ulja

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

13 05

sadržaj iz separatora ulja/vode

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulja/vode

13 05 02*

muljevi iz separatora ulja/vode

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

13 05 06*

ulje iz separatora ulja/vode

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulja/vode

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulja/vode

13 07

otpad od tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i dizel-gorivo

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

13 08

otpadna ulja koja nisu specificirana na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije iz desalinizatora

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

14   OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH MEDIJA (OSIM 07 I 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisni mediji za pjene i aerosole

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad koji sadrži halogenirana otapala

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad koji sadrži druga otapala

15   OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

15 01 02

ambalaža od plastike

15 01 03

ambalaža od drveta

15 01 04

ambalaža od metala

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

15 01 06

miješana ambalaža

15 01 07

staklena ambalaža

15 01 09

tekstilna ambalaža

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne matrice (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

16   OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U POPISU

16 01

istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

istrošene gume

16 01 04*

istrošena vozila

16 01 06

istrošena vozila koja ne sadrže niti tekućine niti druge opasne komponente

16 01 07*

filtri za ulje

16 01 08*

komponente koje sadrže živu

16 01 09*

komponente koje sadrže poliklorirane bifenile (PCB)

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

16 01 11*

kočne obloge koje sadrže azbest

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

16 01 13*

tekućine za kočnice

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

16 01 16

spremnici za tekući plin

16 01 17

željezne kovine

16 01 18

obojene kovine

16 01 19

plastika

16 01 20

staklo

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB)

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži ili je onečišćena polikloriranim bifenilima (PCB) a nije navedena pod 16 02 09

16 02 11*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC

16 02 12*

odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest

16 02 13*

odbačena oprema koja sadrži opasne komponente (20) a koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

16 03

šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi (neispravne – PO)

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

16 03 05*

organski otpad koji sadrži opasne tvari

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

16 04

otpad od eksplozivnih predmeta

16 04 01*

otpadno streljivo

16 04 02*

pirotehnički otpad

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih predmeta

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasne tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

16 05 09*

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

16 06 03*

baterije koje sadrže živu

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

16 07

otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)

16 07 08*

otpad koji sadrži ulja

16 07 09*

otpad koji sadrži druge opasne tvari

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne kovine (21) ili spojeve opasnih prijelaznih kovina

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne kovine ili spojeve prijelaznih kovina koji nisu specificirani na drugi način

16 08 04

istrošeni katalizatori iz lebdećeg sloja za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinu

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

16 09

oksidirajuće tvari

16 09 01*

permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02*

kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

16 09 03*

peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04*

tvari za oksidaciju koje nisu specificirane na drugi način

16 10

vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvari

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvari

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

16 11

otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne tvari

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji nije naveden pod 16 11 03

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne tvari

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji nije naveden pod 16 11 05

17   GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

17 01

beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 01

beton

17 01 02

opeka

17 01 03

crijep/pločice i keramika

17 01 06*

mješavina, ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadrže opasne tvari

17 01 07

mješavina betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima

17 03

mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 01

bakar, bronca, mjed

17 04 02

aluminij

17 04 03

olovo

17 04 04

cink

17 04 05

željezo i čelik

17 04 06

kositar

17 04 07

miješani metali

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

17 05 04

zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03

17 05 05*

iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari

17 05 06

iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

17 05 07*

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari

17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03*

drugi izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08

građevinski materijali na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji sadrži živu

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e)

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne tvari

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18   OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (OSIM OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE POTJEČE IZ NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)

18 01

otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

18 01 02

dijelovi ljudskog tijela i organi uključujući vrećice i konzerve krvi (osim 18 01 03)

18 01 03*

otpad čije je skupljanje i odlaganje podvrgnuto posebnim zahtjevima radi prevencije infekcije

18 01 04

otpad čije skupljanje i odlaganje nije podvrgnuto posebnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu uporabu, platno, pelene)

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene 18 01 06

18 01 08*

citotoksici i citostatici

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

18 02

otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod životinja

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

18 02 02*

otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto posebnim zahtjevima radi prevencije infekcije

18 02 03

otpad čije skupljanje i odlaganje nije podvrgnuto posebnim zahtjevima radi prevencije infekcije

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

18 02 07*

citotoksici i citostatici

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

19   OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz šljake

19 01 05*

filtarski kolači od obrade otpadnih plinova

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

19 01 11*

pepeo i šljaka s dna koji sadrže opasne tvari

19 01 12

pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadrži opasne tvari

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 02

otpad od fizikalne/kemijske obrade otpada (uključujući uklanjanje kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

19 02 03

izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada

19 02 04*

izmiješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada

19 02 05*

muljevi od fizikalne/kemijske obrade koji sadrže opasne tvari

19 02 06

muljevi od fizikalne/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

19 02 07*

ulje i koncentrati iz procesa odvajanja

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

19 02 10

gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 03

stabilizirani/solidificirani otpad (22)

19 03 04*

otpad označen kao opasan, dijelom (23) stabiliziran

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

19 03 06*

solidificirani otpad označen kao opasan

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

19 04

vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 01

vitrificirani otpad

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 07

procjedne vode s odlagališta otpada

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadrže opasne tvari

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

19 08

otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

19 08 02

otpad iz pjeskolova

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale

19 08 09

mješavina masti i ulja iz separatora ulja/vode koja sadrži samo jestiva ulja i masnoće

19 08 10*

mješavina masti i ulja iz separatora ulja/vode koje nisu navedene pod 19 08 09

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

19 09 02

muljevi od bistrenja vode

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale

19 10 01

otpad od željeza i čelika

19 10 02

otpad od neželjeznih metala

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina koja sadrži opasne tvari

19 10 04

pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03

19 10 05*

ostale frakcije koje sadrže opasne tvari

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 11 01*

potrošene filtarske gline

19 11 02*

kiseli katrani

19 11 03*

vodeni tekući otpad

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

19 11 05*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka koji sadrže opasne tvari

19 11 06

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka koji nisu navedeni pod u 19 11 05

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbijanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 01

papir i karton

19 12 02

željezni metali

19 12 03

neželjezni metali

19 12 04

plastika i guma

19 12 05

staklo

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

19 12 07

drvo koje nije navedeno 19 12 06

19 12 08

tekstil

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamen)

19 12 10

gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden 19 12 11

19 13

otpad od sanacije tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad od sanacije tla koji sadrži opasne tvari

19 13 02

kruti otpad od sanacije tla koji nije naveden pod 19 13 01

19 13 03*

muljevi od sanacije tla koji sadrže opasne tvari

19 13 04

muljevi od sanacije tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

19 13 05*

muljevi od sanacije podzemnih voda koji sadrže opasne tvari

19 13 06

muljevi od sanacije podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati od sanacije podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati od sanacije podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 07

20   KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

20 01 10

odjeća

20 01 11

tekstil

20 01 13*

otapala

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

lužine

20 01 17*

fotografske kemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

20 01 25

jestiva ulja i masti

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje nisu navedene pod 20 01 27

20 01 29*

deterdženti koji sadrže opasne tvari

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 31*

citotoksici i citostatici

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

20 01 33*

baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 34

baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente (24)

20 01 36

odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

20 01 39

plastika

20 01 40

metali

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

20 01 99

ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način

20 02

otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad s groblja)

20 02 01

biorazgradivi otpad

20 02 02

zemlja i kamenje

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

20 03 02

otpad s tržnica

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

20 03 07

glomazni otpad

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

Dio 3.

Popis A (Prilog II. Baselskoj konvenciji)  (25)

Y46

Otpad skupljen iz kućanstava (26)

Y47

Ostaci koji potječu od spaljivanja otpada iz kućanstava

Popis B (Otpad iz Dodatka 4. dijela II. Odluke OECD-a  (27)

Metalni otpadi

AA 010

261900

Šljaka, kamenac i ostali otpad iz proizvodnje željeza i čelika (28)

AA 060

262050

Pepeo i ostaci vanadija

AA 190

810420

ex 810430

Otpad i otpaci od magnezija koji su zapaljivi, piroforni ili u kontaktu s vodom emitiraju zapaljive plinove u opasnim količinama

Otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

AB 030

 

Otpad od necijanidnih sustava koji potječu od površinske obrade metala

AB 070

 

Pijesak koji se rabi u tehnološkim postupcima u ljevaonicama

AB 120

ex 281290

ex 3824

Anorganski halidni spojevi koji nisu drugdje specificirani ili uključeni

AB150

ex 382490

Nerafinirani kalcijev sulfit i kalcijev sulfat od odsumporavanja dimnih plinova (FGD)

Otpad koji sadrži uglavnom organske sastojke, koji može sadržavati metale i anorganske materijale

AC060

ex 381900

Hidrauličke tekućine

AC070

ex 382000

Tekućine protiv smrzavanja

AC080

ex 381900

Tekućine za kočnice

AC150

 

Klorofluorougljici

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Otpad od obrađenog pluta i drveta

Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

AD090

ex 382490

Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe reprografskih i fotografskih kemikalija i materijala koji nisu drugdje specificirani ili uključeni

AD100

 

Otpad od necijanidnih sustava koji nastaju pri površinskoj obradi plastike

AD120

ex 391400

ex 3915

Smole iz ionskih izmjenjivača

AD150

 

Prirodni organski materijali koji se rabe kao medij za filtriranje (kao što su bio-filtri)

Otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

RB020

ex 6815

Keramička vlakna fizikalno-kemijskih svojstava sličnih svojstvima azbesta


(1)  U popisima A i B, upućivanje na Priloge I., III. i IV. odnosi se na priloge Baselskoj konvenciji.

(2)  Obratiti pažnju da identična stavka u Popisu B (B1160) ne navodi izuzetke.

(3)  Ova stavka ne uključuje otpadne sklopove iz proizvodnje električne energije.

(4)  PCB-i imaju razinu koncentracije od 50 mg/kg ili više.

(5)  PCB-i imaju razinu koncentracije od 50 mg/kg ili više.

(6)  Smatra se da je razina od 50 mg/kg međunarodno praktična razina za sve vrste otpada. Ipak, mnoge zemlje su za određene vrste otpada utvrdile niže regulatorne razine (npr. 20 mg/kg).

(7)  „Kojemu je prošao rok uporabe” znači koji nije iskorišten unutar roka kojeg preporučuje proizvođač.

(8)  Ova stavka ne obuhvaća drvo obrađeno kemikalijama za zaštitu drveta.

(9)  „kojima je prošao rok uporabe” znači da nisu iskorišteni unutar roka kojeg preporučuje proizvođač.

(10)  Obratiti pažnju da čak i kad su početne razine onečišćenja materijalima navedenim u Prilogu I. niske, iz kasnijih procesa, uključujući recikliranje, mogu proizaći odvojene frakcije koje sadrže znatno povećane koncentracije tih materijala.

(11)  Status cinkovog pepela trenutačno je u razmatranju, a preporuka je Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) da cinkov pepeo ne bi trebao biti svrstan u opasnu robu.

(12)  Ova stavka ne uključuje otpatke nastale u proizvodnji električne energije

(13)  Ponovna uporaba može uključiti popravak, obnovu ili poboljšanje, ali ne i potpuno sastavljanje iznova.

(14)  U nekim se zemljama ti materijali koji su namijenjeni za izravnu ponovnu uporabu ne smatraju otpadom.

(15)  Razina koncentracije benzol[a]pirena mora biti niža od 50 mg/kg.

(16)  Podrazumijeva se da su takvi otpaci potpuno polimerizirani.

(17)  

Otpadi nakon potrošnje isključeni su iz ovog navoda.

Otpadi se ne smiju miješati.

Treba uzeti u obzir probleme koji nastaju pri gorenju otvorenim plamenom.

(18)  Otpad označen zvjezdicom smatra se opasnim u skladu s Direktivom 91/689/EEZ. Za identifikaciju otpada u donjem popisu, relevantan je Prilog Odluci 2000/532/EZ.

(19)  Za potrebe ovog popisa otpada PCB-i se definiraju kao u Direktivi Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31.).

(20)  Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd.

(21)  U smislu ove stavke, prijelazne kovine su skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden i tantal. Ove kovine ili njihovi spojevi su opasni ako su klasificirani kao opasne tvari. Klasifikacija opasnih tvari odredit će koje od navedenih prijelaznih kovina i koji spojevi prijelaznih kovina su opasni.

(22)  Procesima stabilizacije opasna svojstva sastojaka otpada se mijenjaju i time se opasni otpad pretvara u neopasni otpad. Procesima solidifikacije samo se mijenja fizikalno stanje otpada (npr. tekuće u kruto) uporabom dodataka, bez mijenjanja kemijskih svojstava otpada.

(23)  Otpad se smatra djelomično stabiliziranim ako postoji mogućnost da se nakon procesa stabilizacije opasni sastojci koji nisu u potpunosti promijenjeni u neopasne sastojke oslobađaju u okoliš tijekom kratkog, srednjeg ili dugog vremenskog razdoblja.

(24)  Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd.

(25)  Ovaj popis potječe iz Dodatka 4. dijela I. Odluke OECD-a

(26)  Ako nije na odgovarajući način klasificiran pod jednom stavkom u Prilogu III.

(27)  Otpad označen brojevima AB130, AC250, AC260 i AC270 je izbrisan budući da se, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (SL L 194, 25.7.1975., str. 39. Direktiva zamijenjena Direktivom 2006/12/EZ) smatra da je neopasan i da zato ne podliježe zabrani izvoza predviđenoj u članku 35. ove Uredbe.

(28)  Ovaj popis uključuje otpad u obliku pepela, taloga, mulja, troske, pjene, zgure, prašine i kolača, ako neki materijal nije izričito naveden negdje drugdje.


PRILOG VI.

OBRAZAC ZA POSTROJENJE S PRETHODNIM ODOBRENJEM (ČLANAK 14.)

Image


PRILOG VII.

POPRATNE INFORMACIJE UZ ISPORUKE OTPADA SPOMENUTE U ČLANKU 3. STAVCIMA 2. I 4.

Image


PRILOG VIII.

SMJERNICE ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA NAČIN PRIHVATLJIV ZA OKOLIŠ (ČLANAK 49.)

I.

Smjernice usvojene u skladu s Baselskom konvencijom:

1.

Tehničke smjernice za gospodarenje biomedicinskim otpadom i otpadom iz zdravstvene zaštite na način prihvatljiv za okoliš (Y1; Y3) (1)

2.

Tehničke smjernice za gospodarenje otpadnim olovno-kiselinskim baterijama na način prihvatljiv za okoliš (1)

3.

Tehničke smjernice za upravljanje potpunim ili djelomičnim rastavljanjem brodova na način prihvatljiv za okoliš (1)

4.

Tehničke smjernice za gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš koji se sastoji od, sadrži ili je onečišćen postojanim organskim onečišćavalima (POP) (2)

5.

Tehničke smjernice za gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš koji se sastoji od, sadrži ili je onečišćen polikloriranim bifenilima (PCB), plikloriranim terfenilima (PCT) ili polibromiranim bifenilima (PBB) (2)

6.

Tehničke smjernice za recikliranje/obnavljanje metala i metalnih spojeva (R4) na način prihvatljiv za okoliš (2)

II.

Smjernice koje je usvojio OECD:

Tehničke smjernice za gospodarenje tokovima posebnog otpada na način prihvatljiv za okoliš:

Rabljena i otpadna osobna računala (3)

III.

Smjernice za recikliranje (4) koje je usvojila Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

IV.

Smjernice koje je usvojila Međunarodna organizacija rada (ILO): Sigurnost i zaštita zdravlja kod rastavljanja brodova: smjernice za azijske zemlje i Tursku (5)


(1)  Usvojene na šestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja, 9. do 13. prosinca 2002.

(2)  Usvojene na sedmom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja, 25. do 29. listopada 2004.

(3)  Koje je usvojio Odbor za politiku zaštite okoliša OECD-a u veljači 2003. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/ZAVRŠNA VERZIJA).

(4)  Rezolucija A.962 koju je usvojila Skupština IMO-a na svom 23. redovnom zasjedanju, 24. studenoga do 5. prosinca 2003.

(5)  Koje je za objavljivanje odobrilo Upravno tijelo ILO-a na svojem 289. zasjedanju, 11. do 26. ožujka 2004.


PRILOG IX.

DODATNI UPITNIK ZA IZVJEŠĆA KOJA PODNOSE DRŽAVE ČLANICE U SKLADU S ČLANKOM 51. STAVKOM 2.

Image

Image

Image

Tablica 1.

Podaci o izuzecima od primjene načela blizine, prioriteta za oporabu i samodostatnosti (članak 11. stavak 3.)

Image

Tablica 2.

Prigovori na planiranu otpremu ili odlaganje (članak 11. stavak 1. točka (g))

Image

Tablica 3.

Prigovori na planiranu otpremu ili oporabu (članak 12. stavak 1. točka (c))

Image

Tablica 4.

Podaci o odlukama nadležnih tijela koja izdaju prethodna odobrenja (članak 14.)

Image

Tablica 5.

Podaci o nezakonitim pošiljkama otpada (1) (članak 24. i članak 50. stavak 1.)

Image

Tablica 6.

Podaci o posebnim carinarnicama koje su države članice odredile za pošiljke koje ulaze u i izlaze iz Zajednice (članak 55.)

Image


(1)  Informacije o slučajevima koji su zatvoreni tijekom razdoblja izvješćivanja.