14/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

54


32006R0883


L 171/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.06.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 883/2006

od 21. lipnja 2006.

o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s vođenjem računa od strane agencija za plaćanje, izjavama o izdacima i prihodima te uvjetima za nadoknadu izdataka u okviru EFJP i EPFRR

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (1), a posebno njezin članak 42.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1290/2005 osnovan je Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) koji djeluju u okviru podijeljenog upravljanja izdacima i namjenskim prihodima iz proračuna Zajednice. Ona utvrđuje opće uvjete i pravila o vođenju računa i izjavama o izdacima i prihodima od strane agencija za plaćanje te nadoknadi izdataka od strane Komisije. Ta pravila i zahtjevi bi trebali biti razjašnjeni, razlikujući detaljna pravila primjene zajednička dvama fondovima i ona specifična za svaki od njih.

(2)

Kako bi se zajamčilo pravilno upravljanje odobrenim sredstvima navedenim u proračunu Europskih zajednica za ta dva fonda, potrebno je da svaka agencija za plaćanje vodi odvojene račune koji se odnose isključivo na izdatke koje bi trebao financirati EFJP odnosno EPFRR. U tu svrhu, računi agencija za plaćanje trebali bi za svaki od fondova jasno prikazivati ostvarene izdatke i namjenske prihode na temelju članka 3. stavka 1., članka 4. odnosno članka 34. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 te omogućiti da takvi izdaci i prihodi budu povezani sa sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje iz proračuna Zajednice.

(3)

Zajednička poljoprivredna politika se financira u eurima, ali se državama članicama koje ne čine dio europodručja dopušta da izvršavaju plaćanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti. Kako bi se omogućilo da svi izdaci i prihodi budu konsolidirani, nužno je utvrditi da dotične agencije za plaćanje moraju biti u mogućnosti pružiti podatke koji se odnose na izdatke i prihode i u eurima i u valuti u kojoj je izdatak nastao, a prihod bio primljen.

(4)

Kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim tokovima, osobito zbog toga što same države članice mobiliziraju sredstva kako bi pokrile izdatak iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, ili za to prime predujam naveden u članku 4. te Uredbe prije nego što Komisija financira taj izdatak u obliku mjesečnih nadoknada ostvarenih izdataka, države članice trebale bi prikupiti informacije potrebne za takve nadoknade te ih Komisiji staviti na raspolaganje kako i kada su ostvareni izdaci i prihodi ili ih slati Komisiji u redovitim razmacima. S tim u vezi moraju se uzeti u obzir metode upravljanja specifične za EFJP i EPFRR, a države članice trebale bi ustrojiti pružanje i slanje informacija Komisiji u razmacima prilagođenim metodi upravljanja svakog fonda, ne dovodeći u pitanje obvezu država članica da informacije sastavljene u svrhu pravilnog nadzora izdataka daju na raspolaganje Komisiji.

(5)

Opće obveze u vezi s vođenjem računa od strane agencija za plaćanje obuhvaćaju detaljne podatke potrebne za upravljanje i kontrolu sredstava Zajednice, čiji detalji nisu potrebni za nadoknadu izdataka. Stoga bi bilo potrebno specificirati informacije i detalje koji se odnose na izdatke koje bi trebali financirati EFJP ili EPFRR, a koji se Komisiji trebaju slati u redovitim razmacima.

(6)

Obavijesti o informacijama koje države članice šalju Komisiji moraju joj omogućiti da poslane informacije koristi izravno i što je moguće učinkovitije za upravljanje računima EFJP-a i EPFRR-a te odgovarajućim plaćanjima. Radi postizanja tog cilja, sve informacije koje bi se trebale staviti na raspolaganje ili dostaviti između država članica i Komisije, trebale bi biti poslane elektronički ili u digitalnom obliku. Međutim, kako se slanje drugim sredstvima može smatrati nužnim, trebali bi se odrediti slučajevi u kojima je takva obveza opravdana.

(7)

Prema članku 8. stavku 1. točki (c) podtočki i. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, za mjere koje se odnose na operacije financirane od strane EFJP-a i EPFRR-a, izjave o izdacima, koje služe i kao zahtjevi za plaćanje također se moraju slati Komisiji uz priložene potrebne informacije. Kako bi se državama članicama i agencijama za plaćanje omogućilo da sastave te izjave o izdacima prema usklađenim pravilima te kako bi se Komisiji omogućilo da razmotri zahtjeve za plaćanje, trebalo bi utvrditi uvjete pod kojima se taj izdatak može uzeti u obzir u okviru proračuna EFJP-a odnosno EPFRR-a i pravila koja se primjenjuju na knjiženje izdataka i prihoda u računima, osobito na namjenski prihod i bilo kakve ispravke koji bi se trebali napraviti, i na njihovu stvarnu prijavu.

(8)

Prema članku 4. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1883/78 od 2. kolovoza 1978. o određivanju općih pravila za financiranje intervencija od strane Europskoga fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, Komponente za jamstva (2), iznos koji bi se trebao financirati za interventnu mjeru trebao bi se odrediti na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje sastavljaju agencije za plaćanje. Ta Uredba također određuje pravila i uvjete koji uređuju te izvještaje. Nakon ukidanja Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) Uredbom (EZ) br. 1290/2005 te njegovim zamjenjivanjem EFJP-om u pogledu financiranja tih mjera, trebalo bi pojasniti uvjete pod kojima se financiranje tih mjera od strane EFJP-a uklapa u sustav izjava o izdacima i mjesečnih plaćanja.

(9)

Prema članku 15. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, izdatak u listopadu računa se kao izdatak nastao u mjesecu listopadu ako je ostvaren između 1. i 15. listopada, a u mjesecu studenome ako je ostvaren između 16. i 31. listopada. Međutim, što se tiče izdataka koji se odnose na operacije javnog skladištenja, sav izdatak knjižen u mjesecu listopadu uzima se u obzir u pogledu financijske godine N + 1. Izdatak koji financira EFJP i koji proizlazi iz operacije javnog skladištenja izvršene u rujnu trebalo bi stoga knjižiti najkasnije 15. listopada.

(10)

Devizni tečaj koji se primjenjuje mora biti utvrđen prema tome je li operativni događaj bio definiran poljoprivrednim zakonodavstvom. Kako bi se izbjeglo da države članice koje ne čine dio europodručja primjenjuju različite devizne tečajeve prilikom knjiženja primljenog prihoda ili potpore plaćene korisnicima u valuti koja nije euro, s jedne strane, i, s druge strane, kod izjave o izdacima sastavljene od strane agencija za plaćanje, dotične države članice trebale bi u svojim izjavama o izdacima u okviru EFJP-a primijeniti isti devizni tečaj koji primjenjuju kad prikupljaju taj prihod ili izvršavaju ta plaćanja korisnicima. Osim toga, radi pojednostavljenja administrativnih formalnosti u pogledu povrata za više od jedne operacije, trebalo bi koristiti jedinstveni devizni tečaj prilikom knjiženja tih povrata. Ipak, ova mjera trebala bi biti ograničena na operacije koje su se dogodile prije datuma primjene ove Uredbe.

(11)

Komisija bi trebala izvršavati plaćanja državama članicama u mjesečnim ili drugim redovitim razmacima na temelju izjava o izdacima koje im potonje šalju. Međutim, ona mora uzeti u obzir prihod koji agencije za plaćanje ostvare u ime proračuna Zajednice. Stoga bi trebalo utvrditi uvjete pod kojima se određene vrste izdataka i prihoda ostvarenih u okviru EFJP-a i EPFRR-a trebaju kompenzirati.

(12)

Nakon odobrenja mjesečnih plaćanja Komisija bi trebala staviti na raspolaganje državama članicama sredstva potrebna za pokriće izdataka koje bi trebali financirati EFJP i EPFRR, u skladu s praktičnim rješenjima i uvjetima utvrđenima na temelju informacija koje su države članice dostavile Komisiji i računalnim sustavima koje je Komisija uspostavila.

(13)

Ako proračun Zajednice nije donesen do početka financijske godine, prema drugom podstavku članka 13. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (3), plaćanja se mogu izvršavati mjesečno po poglavlju do najviše jedne dvanaestine dodijeljenih odobrenih sredstava u dotičnom poglavlju prethodne financijske godine. Kako bi se raspoloživa odobrena sredstva pravedno rasporedila među državama članicama, trebalo bi osigurati mjesečno plaćanje iz EFJP-a i redovno plaćanje iz EPFRR-a koje bi se u ovom slučaju izvršavalo u postocima, utvrđenima za svako poglavlje, izjave o rashodima koje podnosi svaka država članica, te da Komisija svojim odlukama prerasporedi iznos koji nije iskorišten u određenom mjesecu na sljedeća mjesečna ili redovna plaćanja.

(14)

Ako je, na temelju izjava o izdacima zaprimljenih od država članica iz EFJP-a, ukupni iznos unaprijed preuzetih obveza koji se može odobriti na temelju članka 150. stavka 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 veći od polovice svih odgovarajućih odobrenih sredstava za tekuću financijsku godinu, od Komisije se traži da smanji te iznose. Zbog dobrog upravljanja, to se smanjenje mora proporcionalno raspodijeliti na sve države članice, na temelju izjava o izdacima zaprimljenih od njih. Kako bi se među državama članicama pravedno rasporedila raspoloživa odobrena sredstva, trebalo bi osigurati mjesečno plaćanje iz EFJP-a koje bi se u ovom slučaju izvršavalo u postocima izjava o izdacima koje podnosi svaka država članica, utvrđenim za svako poglavlje, te da Komisija svojim odlukama preraspodijeli iznos koji nije iskorišten u određenom mjesecu na sljedeća mjesečna plaćanja.

(15)

Poljoprivredno zakonodavstvo Zajednice uključuje, za EFJP, rokove za plaćanje potpora korisnicima kojih se države članice moraju pridržavati. Sva plaćanja izvršena nakon tih rokova, te s neopravdanim kašnjenjem u plaćanju, moraju se smatrati nepravilnim izdatkom te stoga ne mogu biti predmetom nadoknada od strane Komisije. Međutim, radi prilagođavanja financijskog učinka razmjerno nastalom kašnjenju u plaćanju, trebalo bi osigurati da Komisija stupnjuje smanjenje u plaćanju prema duljini zabilježenog kašnjenja. Štoviše, treba se utvrditi fiksna granica tako da se smanjenja ne primjenjuju tamo gdje kašnjenja u plaćanju proizlaze iz pravnih sporova.

(16)

Za pravilnu primjenu pravila o proračunskoj disciplini, kao dio reforme zajedničke poljoprivredne politike i uvođenja programa jedinstvenih plaćanja, bitno je da se države članice pridržavaju krajnjih rokova za plaćanje. Posebna bi se pravila stoga trebala odrediti kako bi pomogla, gdje je to moguće, izbjegavanju bilo kakvog rizika da godišnja odobrena sredstva raspoloživa u proračunu zajednice budu prekoračena.

(17)

Komisija na temelju članaka 17. i 27. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 može smanjiti ili suspendirati plaćanja državama članicama ako one ne poštuju predviđene rokove za plaćanje ili ne dostave podatke koji se odnose na izdatke ili informacije predviđene tom Uredbom kako bi potvrdile dosljednost takvih podataka. Što se tiče EPFRR-a, isto vrijedi ako države članice ne dostave informacije potrebne na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (4) i njezinih provedbenih pravila, uključujući izvješće o privremenoj evaluaciji programa. U tom kontekstu, provedbena pravila za ta smanjenja i suspenzije trebala bi biti određena za izdatke EFJP-a, odnosno EPFRR-a.

(18)

Članak 180. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 predviđa da se negativni poljoprivredni izdaci od 1. siječnja 2007. zamjenjuju s namjenskim prihodom, koji se prema podrijetlu dodjeljuju EFJP-u ili EPFRR-u. Na temelju članka 32. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 iznosi čiji povrat osiguraju agencije za plaćanje zbog nepravilnosti ili nepažnje, knjiže se kao namjenski prihod. Neki iznosi ustanovljeni slijedom nepravilnosti ili smanjenja primijenjenih u slučaju nepoštovanja okolišnih pravila usporedivi su s prihodom koji se odnosi na nepravilnosti ili nepažnju navedene u članku 32. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, pa bi se stoga trebali tretirati na sličan način kao i taj prihod. Stoga bi trebalo osigurati da se odgovarajući iznosi knjiže pod istim uvjetima kao i namjenski prihod koji proizlazi izravno iz nepravilnosti ili nepažnje navedenih u članku 32.

(19)

Izdatak sufinanciran iz proračuna Zajednice i nacionalnih proračuna kao potpora ruralnom razvoju iz EPFRR-a temelji se na programima raščlanjenim prema mjeri. On se stoga mora nadzirati i knjižiti na ovoj osnovi tako da se sve operacije mogu identificirati prema programu i prema mjeri te se tako može potvrditi da postoji odgovarajuća podudarnost između ostvarenog izdatka i osiguranih financijskih sredstava. U tom kontekstu trebali bi biti navedeni elementi koje bi agencije za plaćanje trebale uzeti u obzir, a osobito bi trebale odrediti da podrijetlo javnih sredstava i sredstava Zajednice mora biti jasno prikazano u računima u odnosu na ostvareno financiranje te da se iznosi čiji bi povrat trebalo osigurati od korisnika i iznosi čiji je povrat osiguran identificiraju i prikažu u odnosu na izvorne operacije.

(20)

Ako se plaćanje izvršava ili povrat osigurava u okviru programa ruralnog razvoja financiranog iz EPFRR-a u nacionalnoj valuti koja nije euro, odgovarajući iznosi moraju se preračunati u eure. Stoga bi trebalo osigurati da se jedinstveni devizni tečaj, koji se primjenjuje na sve operacije knjižene tijekom određenog mjeseca, koristi za izjavu o izdacima.

(21)

U svrhu svojeg proračunskog i financijskog upravljanja, Komisija traži predviđanja iznosa koje bi EPFRR još trebao financirati za kalendarsku godinu i procjene zahtjeva za financiranje za sljedeću kalendarsku godinu. Dotične informacije Komisiji moraju biti poslane na vrijeme kako bi joj se omogućilo da ispuni svoje obveze, a u svakom slučaju dva puta godišnje, najkasnije 31. siječnja i 31. srpnja svake godine.

(22)

Kako bi se Komisiji omogućilo da potvrdi plan financiranja za svaki program ruralnog razvoja, da izvrši bilo kakve promjene tog plana i da izvrši potrebne provjere, potrebno joj je ukazati na neke informacije. U tu svrhu, svako tijelo koje upravlja programom mora unijeti potrebne informacije u EPFRR-ov zajednički računalni sustav kako bi se Komisiji omogućilo da odredi, osobito, najviši iznos EPFRR-ova doprinosa, njegovu godišnju raspodjelu, raspodjelu prema prioritetima i mjeri te stopama sufinanciranja koje vrijede za svaki prioritet. Također bi trebalo odrediti uvjete pod kojima se ukupni iznosi unose u zajednički računalni sustav.

(23)

Krajnje rokove za sastavljanje izjave o izdacima za operacije u okviru EPFRR-a Komisija mora odrediti u skladu s člankom 26. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1290/2005. S obzirom na specifična obilježja računovodstvenih pravila koja važe za EPFRR, upotreba pretfinanciranja i financiranja mjera po kalendarskim godinama, trebalo bi osigurati da ovaj rashod bude prijavljen u vremenskim razmacima prilagođenim tim specifičnim uvjetima.

(24)

Razmjene informacija i dokumenata između Komisije i država članica te pružanje i dostavljanje informacija Komisiji od strane država članica općenito se izvršava elektronički ili u digitalnom obliku. Kako bi se poboljšao način na koji se postupa s takvim razmjenama informacija u okviru EFJP-u i EPFRR-u te proširila njihova upotreba potrebno je prilagoditi postojeće računalne sustave ili uspostaviti nove. Trebalo bi osigurati da to učini Komisija, a da se provede nakon obavješćivanja država članica putem Odbora za poljoprivredne fondove.

(25)

Uvjeti pod kojima ti računalni sustavi obrađuju informacije te oblik i sadržaj dokumenata koji se dostavljaju prema Uredbi (EZ) br. 1290/2005 trebaju se često prilagođavati u skladu s promjenama važećih pravila ili zahtjevima upravljanja. Također je potreban i jedinstven prikaz dokumenata koji se šalju državama članicama. Kako bi se postigli ti ciljevi i pojednostavnili postupci, te osiguralo da dotični računalni sustavi budu odmah operativni, oblik i sadržaj dokumenata trebao bi biti određen na temelju modela koje Komisija treba prilagoditi i ažurirati nakon obavješćivanja Odbora za poljoprivredne fondove.

(26)

Agencije za plaćanje su odgovorne za upravljanje i kontrolu zakonitosti izdataka EFJP-a i EPFRR-a. Podaci o financijskim transakcijama se stoga trebaju dostaviti ili unijeti u računalne sustave te ažurirati pod odgovornošću agencije za plaćanje od strane same agencije za plaćanje ili od strane tijela kojem je ta funkcija povjerena, a prema potrebi, putem ovlaštenog koordinacijskog tijela.

(27)

Određeni dokumenti ili postupci predviđeni Uredbom (EZ) 1290/2005 i njihova provedbena pravila zahtijevaju potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe u jednoj ili više faza dotičnog postupka. U takvim slučajevima, računalni sustavi uspostavljeni za dostavu tih dokumenata moraju omogućavati nedvojbenu identifikaciju svake osobe i pružiti razumno jamstvo da se sadržaj dokumenata, uključujući različite faza postupka, ne može izmijeniti. To osobito mora vrijediti u pogledu izjave o izdacima i izjave o jamstvu priložene uz godišnje financijske izvještaje navedene u članku 8. stavku 1. točki (c) podtočkama i. i iii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i dokumenata dostavljenih elektroničkim sredstvima prema tim postupcima.

(28)

Pravila koja se primjenjuju na dostavu elektroničkih i digitaliziranih dokumenata utvrđena su na razini Zajednice u pogledu sredstava njihova slanja, uvjeta pod kojima su važeći za potrebe Komisije i uvjeta za čuvanje takvih dokumenata te za njihovu cjelovitost i čitkost. U onoj mjeri u kojoj se zajedničko upravljanje proračunom Zajednice u okviru EFJP-a i EPFRR-a tiče dokumenata koje Komisija ili agencije za plaćanje sastavljaju ili primaju i postupaka provedenih za financiranje zajedničke poljoprivredne politike, trebalo bi osigurati primjenu zakonodavstva Zajednice na dostavu elektroničkih i digitaliziranih dokumenata izvršenu na temelju ove Uredbe te odrediti rokove u kojima bi se elektronički i digitalizirani dokumenti trebali čuvati.

(29)

Dostavljanje informacija elektroničkim sredstvima se, u određenim situacijama, može pokazati nemogućim. Kako bi se uklonio mogući kvar u računalnom sustavu ili riješio nedostatak stabilne veze, države članice bi trebale biti u mogućnosti poslati dokumente u drugom obliku, pod uvjetima koji bi se još trebali odrediti.

(30)

Prema članku 39. stavku 1. točkama (d) i (e) Uredbe (EZ) br. 1290/2005, financijska sredstva raspoloživa u nekoj državi članici 1. siječnja 2007. nakon smanjenja ili ukidanja iznosa za plaćanje koje je ta država članica dobrovoljno izvršila, u skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1655/2004 od 22. rujna 2004. kojom se određuju pravila za prijelaz iz sustava opcionalne modulacije uspostavljenog člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/1999 u sustav obvezne modulacije uspostavljen Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (5) ili kaznom, na temelju članaka 3., 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/1999 o uspostavljanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (6), ta država članica mora koristiti za financiranje mjera ruralnog razvoja. Ako države članice ne iskoriste financijska sredstva u određenom razdoblju, odgovarajući iznosi bi se trebali vratiti u proračun EFJP-a. Radi određivanja uvjeta za primjenu tih mjera, moraju se odrediti pravila za knjigovodstvo i upravljanje dotičnim iznosima od strane agencija za plaćanje te kako bi ista uzela u obzir u odlukama Komisije o plaćanju.

(31)

Prema članku 39. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) 1290/2005, Komisija može u opravdanim slučajevima i pod određenim uvjetima predviđenim tom točkom ovlastiti države koje su bile članice Europske unije prije 1. svibnja 2004. da nastave s plaćanjima za programe ruralnog razvoja za razdoblje od 2000. do 2006. do 31. prosinca 2006. Radi omogućavanja primjene ovog izuzeća trebali bi se odrediti postupci koji se moraju poštovati, rokovi kojih se države članice moraju pridržavati i uvjeti za njegovu provedbu.

(32)

Stoga bi trebalo staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 296/96 od 16. veljače 1996. o podacima koje države članice prosljeđuju i mjesečnom knjiženju izdataka financiranih iz Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), Komponente za jamstva i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2776/88 (7) i Odluku Komisije C/2004/1723 od 26. travnja 2004. o obliku dokumenata koje države članice šalju za knjiženja izdataka koji se financiraju iz Komponente za jamstva EFSJP-a (8).

(33)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

ZAJEDNIČKE UVODNE ODREDBE ZA EFJP i EPFRR

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju određeni posebni zahtjevi i pravila o zajedničkom upravljanju izdacima i prihodima u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), vođenju računa i izjava o izdacima i prihodima od strane agencija za plaćanje te nadoknadi izdataka od strane Komisije na temelju Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Članak 2.

Računovodstvo agencija za plaćanje

1.   Svaka agencija za plaćanje vodi računovodstvo koje obuhvaća samo izdatke i prihode iz članka 3. stavka 1., članka 4. i članka 34. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i korištenje sredstava koji su dani na raspolaganje radi pokrivanja odgovarajućih izdataka. To računovodstvo mora omogućiti razlikovanje i odvojeno pružanje financijskih podataka za EFJP i EPFRR.

2.   Agencije za plaćanje država članica koje ne čine dio europodručja vode računovodstvo koje obuhvaća iznose izražene u valuti u kojima je izdatak nastao, a prihod bio primljen. Međutim, kako bi se omogućilo konsolidiranje svih njihovih izdataka i prihoda, one moraju biti u mogućnosti pružiti odgovarajuće podatke u nacionalnim valutama i u eurima.

Međutim, za izdatke i prihode EFJP-a koji nisu navedeni u članku 45. stavku 2. Uredbe (EZ) 1290/2005, države članice koje nisu u stanju uvesti računovodstveni sustav koji ispunjava te uvjete do 16. listopada 2006. mogu odgoditi taj rok do 16. listopada 2007. nakon što o tome obavijeste Komisiju najkasnije do 15. rujna 2006.

POGLAVLJE 2.

RAČUNOVODSTVO EFJP-a

Članak 3.

Pružanje informacija od strane država članica

Države članice prikupljaju i drže na raspolaganju za Komisiju informacije o ukupnom ostvarenom izdatku i namjenskom prihodu primljenom svaki tjedan kako slijedi:

(a)

najkasnije do trećeg radnog dana svakog tjedna, informacije o ukupno ostvarenom izdatku i namjenskom prihodu primljenom od početka mjeseca do kraja prethodnog tjedna;

(b)

najkasnije do trećeg radnog dana u mjesecu ako se jedan tjedan proteže kroz dva mjeseca, informacije o ukupnom ostvarenom izdatku i namjenskom prihodu primljenom tijekom prethodnog mjeseca.

Članak 4.

Dostavljanje informacija od strane država članica

1.   U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, države članice Komisiji elektronički šalju sljedeće informacije i dokumente, pod uvjetima određenim u člancima 5. i 6. ove Uredbe:

(a)

najkasnije do trećeg radnog dana svakog mjeseca informacije o ukupno ostvarenom izdatku i namjenskom prihodu primljenom tijekom prethodnog mjeseca, na temelju modela iz Priloga I., te bilo koje informacije koje pojašnjavaju bilo koju bitnu razliku između procjena sastavljenih u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom iii. ovog članka i ostvarenih izdataka i primljenih namjenskih prihoda;

(b)

najkasnije do desetoga dana svakog mjeseca izjavu o izdacima iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 koja obuhvaća ukupni iznos ostvarenog izdatka i namjenskog prihoda primljenog tijekom prethodnog mjeseca te ukupni iznos ostvarenog izdatka i primljenog namjenskog prihoda koji se odnosi na javno skladištenje, na temelju modela iz Priloga II. ovoj Uredbi. Međutim, dostavljanje informacija o ostvarenom izdatku i namjenskom prihodu primljenom između 1. i 15. listopada šalje se do 25. istog mjeseca.

Izjava o izdacima uključuje i raspodjelu ostvarenih izdataka i namjenskih prihoda prema članku nomenklature proračuna Europskih zajednica i, za poglavlja koja se odnose na reviziju poljoprivrednih izdataka i na namjenski prihod, daljnju raspodjelu po točkama. Međutim, kada proračunski nadzor podliježe iznimnim uvjetima, Komisija može zatražiti detaljniju raspodjelu;

(c)

najkasnije do 20-og dana svakog mjeseca, dokumentaciju koja dopušta knjiženje ostvarenog izdatka i namjenskog prihoda kojega je agencija za plaćanje primila tijekom prethodnog mjeseca u proračun Zajednice, izuzev dokumentacije koja dopušta knjiženje ostvarenog izdatka i namjenskog prihoda primljenog između 1. i 15. listopada, a koji se predaje do 10. studenoga;

(d)

najkasnije do 20. svibnja i 10. studenoga svake godine uz dokumentaciju navedenu u točki (c), iznose zadržane i upotrijebljene u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1259/1999 i člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004.

2.   Dokumentacija navedena u stavku 1. točki (c) sastoji se od:

(a)

izjave (T104, u Prilogu V.) koju sastavlja svaka agencija za plaćanje, raščlanjene prema nomenklaturi proračuna Europskih zajednica i prema vrsti izdatka i prihoda, na temelju detaljne nomenklature koja je na raspolaganju državama članicama, a koja obuhvaća:

i.

ostvareni izdatak i namjenski prihod primljen tijekom prethodnog mjeseca;

ii.

ukupni ostvareni izdatak i namjenski prihod primljen od početka financijske godine do kraja prethodnog mjeseca,

iii.

procjene izdataka i namjenskog prihoda koje obuhvaćaju, po potrebi:

samo tekući mjesec i slijedeća dva mjeseca,

tekući mjesec, slijedeća dva mjeseca i do kraja financijske godine;

(b)

sažetka države članice (T103, u Prilogu IV.) o podacima navedenima u točki (a) za sve agencije za plaćanje te države članice;

(c)

izjave o bilo kakvoj razlici (T101, u Prilogu III.) između izdatka prijavljenog u skladu sa stavkom 1. točkom (b) i izdatka prijavljenog u skladu s točkom (a) ovog stavka, po potrebi zajedno s razlozima za takvu razliku;

(d)

računa koji bilježe izdatak i prihod koji se odnosi na javno skladištenje, kako se navodi u članku 10. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 884/2006 (9), prikazane u obliku tablica (e. FAUDIT tablice) u skladu s Prilogom III. toj Uredbi;

(e)

tablica (T106 do T109, u Prilozima VI., VII., VIII. i IX.) koje nadopunjuju one navedene u točkama (a) i (b) za priopćenja od 20. svibnja i 10. studenoga, kako je navedeno u stavku 1. točki (d), koje pokazuju stanje u računima na kraju travnja i na kraju financijske godine, a sastoje se od:

priopćenja iznosa zadržanih od strane agencija za plaćanje na temelju članaka 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1259/2005 ili članka 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004, uključujući bilo kakve kamate (T106 i T107),

pojedinosti o tome kako su agencije za plaćanje upotrijebile odgovarajuće iznose u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1259/1999 ili člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 (T108),

za svaku državu članicu ukupnog sažetka podataka navedenih u prvoj i drugoj alineji ove točke i kamate ostvarene za neiskorištena sredstva (T109).

3.   Sažetak podataka (T103) predviđen u stavku 2. točki (b) Komisiji se također šalje i u papirnatom obliku.

4.   Sve financijske informacije potrebne na temelju ovog članka dostavljaju se u eurima.

Međutim:

za tablice navedene u stavku 2. točki (e), države članice koriste istu valutu koju su koristile u financijskoj godini u kojoj su iznosi zadržani,

za izjave o izdacima i smanjenja navedena u članku 39. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1290/2005, države članice koriste svoje nacionalne valute.

Osim toga, za financijske informacije o financijskoj godini 2007., izuzev onih navedenih u članku 45. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, države članice navedene u članku 2. stavku 2. drugom podstavku ove Uredbe dostavljaju svoje obavijesti u nacionalnoj valuti.

Članak 5.

Opća pravila za izjave o izdacima i o namjenskim prihodima

1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o prijavama izdataka i prihoda koji se odnose na javno skladištenje iz članka 6., izdatak i namjenski prihod prijavljen od strane agencija za plaćanje u vezi s danim mjesecom odgovara stvarno izvršenim plaćanjima i primicima tijekom toga mjeseca.

Taj izdatak i prihod knjiže se u računima EFJP-a u pogledu financijske godine „N” koja počinje 16. listopada godine „N-1” i završava 15. listopada godine „N”'.

Međutim:

(a)

izdatak koji se može platiti prije provedbe odredbe koja dopušta da ga u cijelosti ili djelomično snosi EFJP, može se prijaviti samo:

u odnosu na mjesec tijekom kojeg je dotična odredba bila provedena,

ili

u odnosu na mjesec koji slijedi nakon provedbe te odredbe;

(b)

namjenski prihod koji država članica duguje Komisiji prijavljuje se u vezi s mjesecom tijekom kojega ističe rok za plaćanje odgovarajućih iznosa, određen zakonodavstvom Zajednice;

(c)

Komisija izravno oduzima od ili dodaje ispravke, o kojima je odlučila na temelju poravnanja računa i potvrde o sukladnosti, mjesečnim plaćanjima navedenim, kako je prikladno, u članku 10. stavku 2. ili članku 11. stavku 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 885/2006 (10). Međutim, države članice uključuju iznose koji odgovaraju tim ispravcima u izjave sastavljene za mjesec za koji su ispravci izvršeni.

2.   Izdatak i namjenski prihod uzimaju se u obzir na datum na koji je iznos bio isplaćen s računa ili uplaćen na račun agencije za plaćanje. Međutim, za plaćanja, datum koji se uzima u obzir može biti datum na koji je dotična agencija izdala nalog za plaćanje i poslala ga financijskoj ustanovi ili korisniku. Svaka agencija za plaćanje koristi istu metodu tijekom cijele financijske godine.

3.   Izdatak koji se prijavljuje ne uzima u obzir smanjenja koja se primjenjuju prema članku 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004.

4.   Izdatak i namjenski prihod prijavljen u skladu sa stavkom 1. može uključivati ispravke iznosa prijavljenih za prethodne mjesece u istoj financijskoj godini.

Ako ispravci namjenskog prihoda na razini agencija za plaćanje dovode do prijave negativnog namjenskog prihoda na proračunsku liniju, višak ispravaka prenosi se u sljedeći mjesec. Po potrebi, oni se namiruju prilikom poravnanja računa za dotičnu financijsku godinu.

5.   Nalozi za plaćanje koji nisu izvršeni i plaćanja, koja su teretila račun te zatim vraćena, u računima se prikazuju kao odbici od izdataka u vezi s mjesecom tijekom kojega je platnoj agenciji prijavljeno neizvršenje ili storniranje plaćanja.

6.   Ako su dospjela plaćanja iz EFJP-a opterećena potraživanjima, smatra se da su izvršena u cijelosti u svrhu primjene stavka 1.:

(a)

na dan isplate iznosa dugovanog korisniku, ako je potraživanje manje nego podmireni izdatak;

(b)

na dan usklađivanja, ako je izdatak manji ili jednak potraživanju.

7.   Kumulativni podaci koji se odnose na izdatak i namjenski prihod koji se mogu knjižiti u određenoj financijskoj godini, a dostavljaju se Komisiji najkasnije do 10. studenoga, mogu se ispraviti samo u godišnjim financijskim izvještajima koji se šalju Komisiji u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Članak 6.

Posebna pravila za izjave o izdacima koji se odnose na javno skladištenje

Operacije koje se uzimaju u obzir pri sastavljanju izjava o izdacima koji se odnose na javno skladištenje su one koje agencija za plaćanje uknjiži na kraju danog mjeseca, a koje su se dogodile od početka obračunske godine u smislu članka 2. stavka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 884/2006 pa do kraja dotičnog mjeseca.

Takve izjave o izdacima sadrže vrijednosti i iznose određene u skladu s člancima 6., 7. i 9. Uredbe (EZ) br. 884/2006 koje su agencije za plaćanje knjižile tijekom mjeseca koji slijedi onaj na koji se te mjere odnose.

Međutim:

(a)

u slučaju operacija izvršenih tijekom rujna, agencije za plaćanje knjiže vrijednosti i iznose najkasnije 15. listopada;

(b)

u slučaju ukupnih iznosa amortizacije navedenih u članku 4. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 884/2006, iznosi se knjiže na dan određen odlukom kojom su predviđeni.

Članak 7.

Devizni tečaj koji važi za sastavljanje izjava o izdacima

1.   Za sastavljanje svojih izjava o izdacima, države članice koje ne čine dio europodručja primjenjuju isti devizni tečaj koji su koristile za isplate korisnicima i za primanje prihoda, u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2808/98 (11) i poljoprivrednim sektorskim zakonodavstvom.

2.   U slučajevima osim onih navedenih uz stavku 1., osobito za operacije za koje operativni događaj nije određen od strane poljoprivrednog sektorskog zakonodavstva, važeći devizni tečaj je predzadnji tečaj određen od strane Europske središnje banke prije mjeseca za kojega je izdatak ili namjenski prihod prijavljen.

3.   Devizni tečaj naveden u stavku 2. također se primjenjuje na povrate osigurane zajednički za niz operacija izvršenih prije 16. listopada 2006. ili 16. listopada 2007. na koje se primjenjuje drugi podstavak članka 2. stavka 2.

Članak 8.

Odluka Komisije o plaćanju

1.   Na temelju podataka poslanih u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b), Komisija donosi odluke i izvršava mjesečna plaćanja ne dovodeći u pitanje ispravke koji se uzimaju u obzir u naknadnim odlukama i prilikom primjene članka 17. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

2.   Ako proračun Zajednice nije donesen do početka financijske godine, mjesečna plaćanja se odobravaju kao postotak od izjava o izdacima zaprimljenih od svake države članice, utvrđen za svako poglavlje izdataka i unutar ograničenja određenih člankom 13. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002. Komisija u odlukama o naknadnim nadoknadama uzima u obzir saldo iznosa koji nisu nadoknađeni državama članicama.

3.   Ako unaprijed preuzete obveze iz članka 150. stavka 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 prelaze polovicu od ukupnih odgovarajućih odobrenih sredstava za tekuću financijsku godinu, mjesečna plaćanja se odobravaju kao postotak od izjava o izdacima zaprimljenih od svake države članice. Komisija u odlukama o naknadnim nadoknadama uzima u obzir saldo iznosa koji nisu nadoknađeni državama članicama.

Članak 9.

Smanjenje plaćanja koja vrši Komisija

1.   Mjesečna plaćanja se smanjuju za bilo koji izdatak ostvaren nakon rokova utvrđenih kako slijedi:

(a)

ako je izdatak ostvaren nakon rokova jednak 4 % ili manje od izdatka ostvarenog prije roka, ne dolazi do smanjenja;

(b)

iznad praga od 4 % svi daljnji izdaci ostvareni sa zakašnjenjem smanjuju se u skladu sa sljedećim pravilima:

za kašnjenje do jednog mjeseca, izdatak se smanjuje za 10 %,

za kašnjenje do dva mjeseca, izdatak se smanjuje za 25 %,

za kašnjenje do tri mjeseca, izdatak se smanjuje za 45 %,

za kašnjenje do četiri mjeseca, izdatak se smanjuje za 70%,

za kašnjenje od više od četiri mjeseca, izdatak se smanjuje za 100 %.

2.   Odstupajući od stavka 1., u slučaju izravnih plaćanja navedenih u članku 12. i glavi III. ili, ako je prikladno, u glavi IV. a Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (12) izvršenih u vezi s godinom N, isplaćenih nakon utvrđenih rokova i nakon 15. listopada godine N + 1, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

ako prag od 4 % naveden u stavku 1. točki (a) nije iskorišten u potpunosti za plaćanja izvršena do 15. listopada godine N + 1 i preostali prag prelazi 2 %, taj ostatak se smanjuje na 2 %;

(b)

u svakom slučaju, plaćanja izvršena tijekom financijske godine N + 2 i sljedećih godina priznaju se dotičnoj državi članici samo do razine njezine nacionalne gornje granice kako je predviđeno Prilozima VIII. i VIII. a Uredbi (EZ) br. 1782/2003 ili njezine godišnje financijske omotnice određene u skladu s člankom 143.b stavkom 3. te Uredbe za godinu koja prethodi financijskoj godini tijekom koje je plaćanje izvršeno, po potrebi dodajući iznose koji se odnose na premiju za mlijeko i dodatna plaćanja predviđena u člancima 95. i 96. te Uredbe i dodatnim iznosom potpore predviđene člankom 12. te Uredbe, oduzimajući postotak predviđen člankom 10. te Uredbe i ispravljen za prilagodbu predviđenu u njezinu članku 11., uzimajući u obzir članak 12.a te Uredbe i iznose navedene u članku 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 188/2005 (13);

(c)

iznad pragova iz točke (a), izdatak obuhvaćen ovim stavkom smanjuje se za 100 %.

3.   Komisija primjenjuje vremensko stupnjevanje različito od onih određenih u stavcima 1. i 2., i/ili niža ili nikakva smanjenja, ako se pojave iznimni uvjeti upravljanja za određene mjere ili ako su države članice iznijele opravdane razloge.

Međutim, u slučaju plaćanja iz stavka 2., prvi podstavak ovog stavka se primjenjuje u okvirima gornjih granica iz stavka 2. točke (b).

4.   Provjere pridržavanja rokova, za potrebe mjesečnih plaćanja prema knjiženju izdataka, izvršavaju se dva puta svake financijske godine:

za izdatke ostvarene do 31. ožujka,

za izdatke ostvarene do 31. srpnja.

Svako prekoračenje rokova u kolovozu, rujnu i listopadu uzima se u obzir u odluci o poravnanju računa iz članka 30. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

5.   Obavijestivši dotične države članice, Komisija može odgoditi mjesečna plaćanja državama članicama kako je predviđeno člankom 15. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 ako obavijesti navedene u članku 4. ove Uredbe stignu kasno ili sadrže nedosljednosti koje zahtijevaju daljnje provjere.

6.   Smanjenja navedena u ovom članku i ostala smanjenja primjenjiva na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 primjenjuju se ne dovodeći u pitanje naknadnu odluku o potvrdi sukladnosti, kako je navedeno u članku 31. te Uredbe.

Članak 10.

Knjiženje i ubiranje namjenskog prihoda

1.   Članci 150. i 151. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 primjenjuju se mutatis mutandis na knjiženje i namjenske prihode navedene u ovoj Uredbi.

2.   U svojoj odluci o mjesečnim plaćanjima donesenoj na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, Komisija plaća iznos izdatka prijavljenog od strane svake države članice, umanjeno za namjenski prihod koji je ta država članica uključila u istu izjavu o izdacima. Ovo se usklađivanje smatra jednakim ubiranju odgovarajućeg prihoda.

3.   Odobrena sredstva za preuzete obveze te odobrena sredstva za plaćanja koja tvori namjenski prihod otvaraju se nakon što se taj prihod dodijeli proračunskim linijama. Dodjela nastupa kada je namjenski prihod uknjižen, u roku dva mjeseca od primitka izjava poslanih od strane država članica, u skladu s pravilima iz stavka 1.

Članak 11.

Stavljanje sredstava na raspolaganje državama članicama

1.   Nakon odobrenja mjesečnih plaćanja, Komisija unutar okvira proračunskih izdvajanja stavlja na raspolaganje državama članicama sredstva potrebna za pokriće izdataka koje financira EFJP, umanjeno za odgovarajući iznos namjenskog prihoda, na račun kojega otvara svaka država članica.

Kada plaćanja koja izvršava Komisija, umanjena za namjenski prihod, dovedu do negativnog iznosa za državu članicu, višak odbitaka se prenosi u sljedeći mjesec.

2.   Svaka država članica Komisiji dostavlja naziv i broj računa iz stavka 1. prema formatu koji im Komisija stavlja na raspolaganje.

3.   Kada država članica navedena u drugom podstavku članka 2. stavka 2. nastavlja dostavljati izjave u nacionalnoj valuti za financijsku godinu 2007., devizni tečaj koji primjenjuje Komisija za odgovarajuća plaćanja jest onaj važeći 10. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca za koji je izjava sastavljena ili, ako nema tečaja određenog za taj dan, onda onaj važeći na prvi dan koji prethodi datumu za koji je naveden tečaj.

Članak 12.

Iznosi koji se smatraju namjenskim prihodom

1.   Sljedeći se iznosi smatraju namjenskim prihodom na isti način kao i iznosi čiji je povrat osiguran zbog nepravilnosti ili nepažnje, kako je navedeno u članku 32. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1290/2005:

(a)

iznosi plativi u proračun Zajednice, koji su naplaćeni kao posljedica kazni ili sankcija u skladu sa specifičnim pravilima utvrđenim u sektorskom poljoprivrednim zakonodavstvom;

(b)

iznosi koji odgovaraju smanjenjima ili isključenjima plaćanja primijenjenima u skladu s pravilima o uzajamnoj usklađenosti utvrđenoj u glavi II. poglavlju 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

2.   Pravila određena za namjenski prihod osim onih navedenih u stavku 1. primjenjuju se mutatis mutandis. Međutim, ako su iznosi navedeni u stavku 1. točki (a) zadržani prije plaćanja pomoći na koju se nepravilnost ili nepažnja odnose, oni se odbijaju od odgovarajućeg izdatka.

POGLAVLJE 3.

RAČUNOVODSTVO EPFRR-a

Članak 13.

Računovodstvo programa za ruralni razvoj

1.   Svaka agencija za plaćanje određena za program ruralnog razvoja vodi računovodstvo koje omogućuje identificiranje svih operacija za svaki program i svaku mjeru. Takvo računovodstvo osobito uključuju:

(a)

iznos javnog izdatka i iznos doprinosa Zajednice uplaćenog za svaku operaciju;

(b)

iznose čiji se povrat treba osigurati od korisnika zbog otkrivene nepravilnosti ili nepažnje;

(c)

iznosi čiji povrat je osiguran, s naznakom izvorne operacije.

2.   Kako bi sastavile svoje izjave o izdacima u eurima, agencije za plaćanje država članica koje ne čine dio europodručja za svaku operaciju plaćanja ili povrata primjenjuju predzadnji devizni tečaj kojega je Europska središnja banka odredila prije mjeseca u kojemu je operacija uknjižena račune agencije za plaćanje.

Članak 14.

Predviđanje potrebe za sredstvima

U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, koristeći predložak u Prilogu 10. ovoj Uredbi, za svaki program ruralnog razvoja, države članice Komisiji dostavljaju dva puta godišnje, zajedno s izjavama o izdacima koje se dostavljaju najkasnije do 31. siječnja i 31. srpnja, svoja predviđanja iznosa koje EPFRR treba financirati u tekućoj godini te ažuriranu procjenu svojih zahtjeva za financiranje u sljedećoj godini.

Članak 15.

Plan financiranja za programe ruralnog razvoja

Plan financiranja svakog programa ruralnog razvoja osobito određuje najveći iznos EPFRR-ova doprinosa, njegovu godišnju raspodjelu, raspodjelu po prioritetima i mjerama te stope sufinanciranja primjenjive za svaki prioritet.

Plan financiranja stupa na snagu nakon što Komisija donese program ruralnog razvoja. Naknadne prilagodbe plana financiranja koji ne zahtijevaju da Komisija donese novu odluku stupaju na snagu nakon potvrđivanja tih prilagodbi, pomoću sigurnog sustava za razmjenu informacija i dokumenata između Komisije i država članica uvedenog u svrhu primjene Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Prilagodbe plana financiranja koje zahtijevaju da Komisija donese novu odluku stupaju na snagu nakon donošenja takve nove odluke.

Plan financiranja za svaki program ruralnog razvoja i bilo koje njegove prilagodbe unose upravljačka tijela za taj program, u sigurnom sustavu za razmjenu informacija navedenom u drugom podstavku.

Članak 16.

Izjave o izdacima

1.   Agencije za plaćanje sastavljaju izjave o izdacima za svaki program ruralnog razvoja. Za svaku mjeru ruralnog razvoja, te izjave obuhvaćaju iznos prihvatljivog javnog izdatka za koji je agencija za plaćanje stvarno platila odgovarajući doprinos EPFRR-a tijekom referentnog razdoblja.

2.   Jednom kada je program odobren, države članice Komisiji dostavljaju, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom i. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, svoje izjave o izdacima elektronički u skladu s člankom 18. ove Uredbe, u sljedećim rokovima:

(a)

najkasnije do 30. travnja u slučaju izdataka u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka;

(b)

najkasnije do 31. srpnja u slučaju izdataka u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja;

(c)

najkasnije do 10. studenoga u slučaju izdataka u razdoblju od 1. srpnja do 15. listopada;

(d)

najkasnije 31. siječnja u slučaju izdataka u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca.

Izjave o izdacima u vezi s razdobljem mogu sadržavati ispravke podataka prijavljenih u vezi s prethodnim razdobljem iste financijske godine.

Međutim, ako Komisija ne odobri program ruralnog razvoja do 31. ožujka 2007., svi izdaci koje je agencija za plaćanje ostvarila na vlastitu odgovornost u očekivanju tijekom razdoblja koje je prethodilo donošenju toga programa, prijavljuju se Komisiji u prvoj izjavi o izdacima nakon donošenja programa.

3.   Izjave o izdacima se sastavljaju u skladu s modelom iz Priloga XI. U slučaju programa ruralnog razvoja koji obuhvaćaju regije na koje se primjenjuju različite stope sufinanciranja u skladu s člankom 70. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, prijave uključuju zasebnu tablicu izdataka za svaku vrstu regije.

4.   Ako postoje neslaganja, razlike u tumačenju ili nedosljednosti koje se odnose na izdatke za neko referentno razdoblje, koje osobito rezultiraju iz nemogućnosti dostave informacija potrebnih na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i njezinih provedbenih pravila, što zahtijeva daljnje provjere, od dotičnih država članica se traži da pruže dodatne informacije. Takve informacije se pružaju u obliku sigurnog sustava za razmjenu informacija iz drugog podstavka članka 15. ove Uredbe.

Rok plaćanja određen člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 se u tim slučajevima može prekinuti, za sav ili dio iznosa za koji se plaćanje traži, od datuma na koji je poslan zahtjev za informacijom do primitka tražene informacije, ali ne kasnije od datuma na koji se predaje izjava o izdacima za sljedeće razdoblje.

Ako se u tom roku ne nađe rješenje, Komisija može suspendirati ili umanjiti plaćanja u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

5.   Kumulativni podaci koji se odnose na izdatak i namjenski prihod koji mogu teretiti financijsku godinu, a trebaju se podnijeti Komisiji najkasnije do 10. studenoga, mogu se ispraviti samo u godišnjem financijskom izvještaju koji se šalje Komisiji u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Članak 17.

Izračun iznosa za plaćanje

1.   Doprinos Zajednice koji se plaća u pogledu prihvatljivog javnog izdatka prijavljenog za svaki prioritet za svako referentno razdoblje izračunava se na temelju plana financiranja koji je na snazi prvog dana tog razdoblja.

2.   Iznosi doprinosa EPFRR-a čiji je povrat osiguran od korisnika u okviru dotičnog programa ruralnog razvoja tijekom svakog referentnog razdoblja oduzimaju se u izjavi o izdacima za to razdoblje od iznosa koji plaća EPFRR.

3.   Veći ili manji iznosi koji po potrebi proizlaze iz poravnanja računa izvršenog u skladu s trećim podstavkom članka 10. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 885/2006, a koji se mogu ponovno iskoristiti za program ruralnog razvoja, dodaju se ili oduzimaju od iznosa EPFRR-ova doprinosa pri sastavljanju prve izjave nakon odluke o poravnanju računa.

4.   Ne dovodeći u pitanje gornju granicu predviđenu člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, gdje kombinirani ukupni iznos izjava o izdacima prelazi ukupno programirani iznos za prioritet programa ruralnog razvoja, iznos koji se plaća ograničava se na iznos programiran za taj prioritet. Javni izdatak isključen kao posljedica toga, može se uzeti u obzir u naknadnoj izjavi o izdacima pod uvjetom da su države članice Komisiji dostavile prilagođeni plan financiranja i da ga je ona prihvatila.

5.   Doprinos Zajednice plaća Komisija, ovisno o raspoloživom proračunu, na račun(e) koje je otvorila svaka država članica.

Svaka država članica Komisiji dostavlja naziv ili broj(eve) računa u skladu s formatom koji joj je Komisija stavila na raspolaganje.

POGLAVLJE 4.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA EFJP I EPFRR

Članak 18.

Elektronička razmjena informacija i dokumenata

1.   Komisija uspostavlja računalne sustave koji omogućavaju elektroničku razmjenu dokumenata i informacija između nje i država članica za slanje i pregledavanje informacija predviđenih Uredbom (EZ) br. 1290/2005 te rješenja za njihovu primjenu. Ona obavješćuje države članice putem Odbora za poljoprivredne fondove o općim uvjetima za provedbu tih sustava.

2.   Računalni sustavi predviđeni stavkom 1. osobito su u mogućnosti obraditi:

(a)

podatke potrebne za financijske transakcije, osobito one koji se odnose na mjesečne i godišnje financijske izvještaje agencija za plaćanje, izjave o izdacima i prihodima i prijenos informacija i dokumenata navedenih u člancima 5., 11., 15. i 17. ove Uredbe, članku 6. Uredbe (EZ) br. 885/2006 i člancima 2., 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 884/2006;

(b)

dokumente od zajedničkog interesa koji omogućuju nadzor računa te informacije i dokumente koji agencije za plaćanje moraju staviti na raspolaganje Komisiji radi pregledavanja;

(c)

tekstove Zajednice i smjernice Komisije o financiranju zajedničke poljoprivredne politike od strane tijela ovlaštenih i određenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1290/2005 te smjernice o usklađenoj primjeni dotičnog zakonodavstva.

3.   Oblik i sadržaj dokumenata navedenih u člancima 4., 14. i 17. ove Uredbe, članku 7. stavku 1. točkama (a), (b) i (d) Uredbe (EZ) br. 885/2006 i člancima 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 884/2006 određuje Komisija na temelju modela u Prilozima II. do XI. ovoj Uredbi, u Prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 885/2006 i u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 884/2006.

Komisija ažurira i prilagođava te modele nakon što je obavijestila Odbor za poljoprivredne fondove.

4.   Računalni sustavi predviđeni stavkom 1. mogu sadržavati i alate potrebne za čuvanje podataka i za vođenje računa EFJP-a i EPFRR-a od strane Komisije, te one potrebne za izračun paušalnog izdatka ili izdatka koji zahtijeva uporabu jedinstvenih metoda, osobito što se tiče troškova financiranja i amortizacije.

5.   Sama agencija za plaćanje ili tijelo, na koje je ta funkcija prenesena, dostavlja, unosi i ažurira podatke o financijskim transakcijama u računalnim sustavima navedenim u stavku 1. koji su pod odgovornošću agencije za plaćanje, a prema potrebi, putem koordinacijskih tijela ovlaštenih u skladu s drugim podstavkom članka 6. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

6.   Kada dokument ili postupak predviđen Uredbom (EZ) br. 1290/2005 ili detaljna pravila za njihovu primjenu zahtijevaju potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe u jednoj ili više faza tog postupka, računalni sustavi uspostavljeni za dostavu tih dokumenata moraju omogućavati nedvojbenu identifikaciju svake osobe i pružati razumno jamstvo da sadržaj dokumenata, uključujući i u pogledu faza postupka, ne može biti izmijenjen, a u skladu sa zakonodavstvom Zajednice. Što se tiče izjava o izdacima i izjava o jamstvima priloženih godišnjim financijskim izvještajima iz članka 8. stavka 1. točke (c) podtočkama i. i iii. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, agencije za plaćanje ili, po potrebi, koordinacijska tijela ovlaštena u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 3. navedene Uredbe, također pohranjuju dokumente poslane elektronički u njihovom izvornom obliku.

7.   Elektronički i digitalizirani dokumenti pohranjuju se tijekom cjelokupnog razdoblja potrebnog na temelju članka 9. Uredbe (EZ) br. 885/2006.

8.   Kada dođe do kvara računalnog sustava ili ne postoje stabilne veze, država članica uz prethodnu suglasnost Komisije i pod uvjetima koje je ona utvrdila može poslati dokumente u drugom obliku.

POGLAVLJE 5.

PRIJELAZNE MJERE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Knjiženje sredstava iz modulacije ili pridržavanje uvjeta u vezi s okolišem

1.   Iznose zadržane u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1259/1999 ili člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 država članica knjiži u korist posebnog računa otvorenog za svaku agenciju za plaćanje ili posebnog jedinstvenog računa kojeg je otvorila svaka država članica. Računi moraju omogućiti identifikaciju porijekla takvog knjiženja u odnosu na plaćanje dotične pomoći korisniku.

2.   Države članice mogu preraspodijeliti iznose prikupljene u skladu sa stavkom 1. agencijama za plaćanje po svojem izboru s obzirom u cilju njihova korištenja. Ti se iznosi knjiže u korist računa navedenog(ih) u stavku 1. i koriste isključivo za financiranje dodatne potpore Zajednice navedene u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1259/1999 ili za popratne mjere iz članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1655/2004.

Bilo kakva kamata na neiskorištena sredstva dodaje se raspoloživom stanju na kraju svake financijske godine i koristi za financiranje istih mjera.

3.   Agencije za plaćanje moraju knjižiti izdatke za mjere iz stavka 2. odvojeno od ostalih izdataka za ruralni razvoj, a u računima se u pogledu svakog plaćanja mora razlikovati nacionalno financiranje i financiranje koje proizlazi iz primjene članaka 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1259/1999 ili članka 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004.

4.   Iznosi zadržani u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EZ) 1259/1999 ili člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 i bilo kakva kamata koju oni donesu, a koja nije plaćena u skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 963/2001 (14) ili člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1655/2004 oduzimaju se od mjesečnih plaćanja kada Komisija donese svoju odluku na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) 1290/2005 o izdatku za listopad dotične financijske godine. Prema potrebi, koristi se tečaj naveden u članku 7. stavku 2. ove Uredbe.

Članak 20.

Izdatak za ruralni razvoj iz Komponente za jamstva EFSJP-a između 16. listopada i 31. prosinca 2006.

Kada država članica planira plaćanja iz Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP-a), do 31. prosinca 2006. prema drugoj rečenici članka 39. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1290/2005 za programe ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2000.-2006., ta država članica Komisiji podnosi zahtjev najkasnije do 1. srpnja 2006. te pruža odgovarajuće opravdanje. U zahtjevu navodi program(e) i dotične mjere.

Kada se primjenjuje prvi stavak, država članica Komisiju obavješćuje najkasnije do 31. siječnja 2007. o datumu kada su izvršena plaćanja iz Komponente za jamstva EFSJP-a, za svaki program i svaku mjeru

Članak 21.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 296/96 i Odluka C/2004/1723 od 26. travnja 2004. stavljaju se izvan snage od 16. listopada 2006.

Međutim, Uredba (EZ) br. 296/96, izuzev njezina članka 3. stavka 6.a točke (a), i Odluka C/2004/1723 ostaju na snazi do 15. listopada 2006. u pogledu svih izdataka ostvarenih od strane država članica iz Komponente za jamstva EFSJP-a.

Upućivanja na Uredbu i Odluku koje su stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XII.

Članak 22.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 16. listopada 2006. u pogledu prihoda kojeg su države članice primile i izdatka kojeg su ostvarile u okviru EFJP-a i EPFRR-a u vezi s 2007. i sljedećim financijskim godinama. Međutim, članak 20. primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 2006.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 320/2006 (SL L 58, 28.2.2006., str. 42.).

(2)  SL L 216, 5.8.1978., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 695/2005 (SL L 114, 4.5.2005., str. 1).

(3)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(5)  SL L 298, 23.9.2004., str. 3.

(6)  SL L 160, 26.6.1999., str. 113. Uredba stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 1782/2003 (SL L 270, 21.10.2003., str. 1.)

(7)  SL L 39, 17.2.1996., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1607/2005 (SL L 256, 1.10.2005., str. 12.).

(8)  Priopćena 26. travnja 2004., kako je zadnje izmijenjena Odlukom C/2005/3741, priopćenom 30. rujna 2005.

(9)  SL L 171, 23.6.2006., str. 35.

(10)  SL L 171, 23.6.2006., str. 90.

(11)  SL L 349, 24.12.1998., str. 36.

(12)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(13)  SL L 31, 4.2.2005., str. 6.

(14)  SL L 136, 18.5.2001., str. 4.


TABLICA PRILOGA

PRILOG I.

UKUPAN IZDATAK OSTVAREN I NAMJENSKI PRIHOD PRIMLJEN TIJEKOM JEDNOG MJESECA (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA (A))

PRILOG II.

MJESEČNA IZJAVA O IZDACIMA EFJP-A (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA (B))

PRILOG III.

T 101 - IZJAVA O RAZLIKAMA (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (A))

PRILOG IV.

T 103 - SAŽETAK (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (B))

PRILOG V.

T 104 - PODACI RAŠČLANJENI PREMA NOMENKLATURI PRORAČUNA EUROPSKIH ZAJEDNICA I PREMA VRSTI IZDATAKA (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA (A))

PRILOG VI.

T 106 - IZNOSI ZADRŽANI NA TEMELJU ČLANKA 3. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (E))

PRILOG VII.

T 107 - IZNOSI ZADRŽANI NA TEMELJU ČLANKA 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) BR. 1655/2004 (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (E))

PRILOG VIII.

T 108 - KORIŠTENJE IZNOSA ZADRŽANIH NA TEMELJU ČLANAKA 3. I 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) BR. 1655/2004 (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (E))

PRILOG IX.

T 109 - SAŽETAK KORIŠTENJA IZNOSA ZADRŽANIH NA TEMELJU ČLANAKA 3. I 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) BR. 1655/2004 (ČLANAK 4. STAVAK 2. TOČKA (E))

PRILOG X.

PREDVIĐANJA IZNOSA KOJE PLAĆA EPFRR (ČLANAK 14.)

PRILOG XI.

IZJAVE O IZDACIMA EPFRR-A (ČLANAK 17.)

PRILOG XII.

KORELACIJSKA TABLICA


PRILOG I.

UKUPAN IZDATAK OSTVAREN I NAMJENSKI PRIHOD PRIMLJEN TIJEKOM JEDNOG MJESECA (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA (A))

IDES

Sadržaj izjave

Zaglavlje izjave

Zaglavlje izjave sadrži:

identifikacijsku oznaku vrste poruke i države članice koja šalje podatke. Komisija će vam poslati tu identifikacijsku oznaku,

razdoblje na koje se odnosi izjava,

detalji izdatka i prihoda u dotičnom razdoblju:

sveukupan iznos prije poravnanja,

predviđanje prije poravnanja,

poravnanje,

informacije o javnom skladištenju.

Glavni dio izjave

Glavni dio izjave sadrži:

identifikacijsku oznaku stavke ili članka,

prijavljene iznose i predviđanja,

objašnjenja razlika između prijavljenih iznosa i predviđanja.

Završni dio

Završni dio izjave pruža provjereni zbroj jednak ukupnom iznosu svih iznosa prijavljenih u zaglavlju i u glavnom dijelu izjave.

Sintaksa poruke

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010 <V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020 <V>[EXPENDITURE]

<C>030 <V>[FORECAST]

<C>040 <V>[CLEARANCE]

<C>050 <V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060 <V>[ITEM]

<C>070 <V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080 <V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060 <V>[ITEM]

<C>070 <V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080 <V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090 <V>[CHECKSUM]

Opis polja

Naziv

Format

Opis

Zaglavlje izjave: učestalost podataka = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka koju daje Komisija

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMGGGG)

Datum s kojim izjava počinje

[ENDDATE] *

Datum (DDMMGGGG)

Datum s kojim izjava završava

[EXPENDITURE]*

Broj (30,2)

Sveukupni iznos za mjesec, prije poravnanja

[FORECAST] *

Broj (30,2)

Predviđanja

[CLEARANCE] *

Broj (30,2)

Poravnanje

[PUBLIC STORAGE]*

Broj (30,2)

Izdatak javnog skladištenja

Glavni dio prijave: učestalost podataka = 1 do n

[ITEM]

Broj (8)

Rubrika proračuna (stavka ili članak)

[AMOUNT]

Broj (30,2)

Iznos izdatka/prihoda

[FORECAST]

Broj (30,2)

Predviđeni iznos

[DIFF1]

Broj (30,2)

Razlika u usporedbi s prethodnim mjesecom

[DIFF2]

Broj (30,2)

Predviđanje razlike prenesene u sljedeće mjesece

[DIFF3]

Broj (30,2)

Razlika u usporedbi sa sljedećim mjesecima

[DIFF4]

Broj (30,2)

Greške u predviđanju

Kraj dijela: učestalost podataka = 1

[CHECKSUM] *

Broj (30,2)

Provjereni zbroj: zbroj svih iznosa u poruci

Polja označena zvjezdicom su obvezna.

Primjer

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.8/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Image


PRILOG II.

MJESEČNA IZJAVA O IZDACIMA EFJP-A (ČLANAK 4. STAVAK 1. TOČKA(B))

Sadržaj izjave

Zaglavlje izjave

Zaglavlje izjave sadrži sljedeće:

identifikacijsku oznaku vrste poruke i države članice koja šalje podatke. To je oznaka priznata od strane Komisije koja identificira vrstu poslane prijave i dotičnu državu članicu. (N.B.: ova identifikacijska oznaka će se koristiti kao jamstvo da je korisnik koji prosljeđuje izjavu zaista ovlašten da to čini u ime dotične države članice). Komisija će vam poslati identifikacijsku oznaku; razdoblje izdatka obuhvaćeno izjavom,

Na primjer: 1105 za razdoblje izdatka 11-2005 i izjavu od 10.12.2005.,

naziv, broj telefona, faksimil i adresa elektroničke pošte osobe odgovorne za izjavu.

Glavni dio izjave

Glavni dio izjave sadrži sljedeće za svaki članak nomenklature EFSJP-a:

identifikacijsku oznaku članka (npr. 050201) ili stavke,

iznos prijavljen u eurima.

Završni dio

Sažetak sadrži sljedeće informacije:

ukupno prijavljeno u eurima.

Dio za primjedbe

Poruka završava s prostorom za primjedbe od najviše sto redaka teksta. Ovo se polje koristi za dodatne informacije koje Komisija izričito traži.

Sintaksa poruke

<I>[IDENTIFICATOR]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Opis polja

Naziv

Format

Opis

Zaglavlje izjave: učestalost podataka = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka koju daje Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

[PERIOD] *

Datum (MMGG)

Razdoblje na koje se faksimil odnosi

[RESPNAME] *

Slobodan tekst (250 slovnih mjesta)

Prezime i ime osobe odgovorne za izjavu

[RESPPHONE]

Slobodan tekst (50 slovnih mjesta)

Telefonski broj osobe odgovorne za izjavu

[RESPFAX]

Slobodan tekst (50 slovnih mjesta)

Faksimil osobe odgovorne za izjavu

[RESPEMAIL]

Slobodan tekst (50 slovnih mjesta)

Adresa elektroničke pošte osobe odgovorne za izjavu

Glavni dio izjave: učestalost podataka = 1 do n

[ITEM]

Tekst (8 slovnih mjesta)

Stavka ili poglavlje za koje se izjava sastavlja

[AMOUNT]

Broj (15,2)

Iznos u eurima

Završni dio: učestalost podataka = 1

[TOT AMOUNT]

Broj (15,2)

Ukupan iznos izjave u eurima

Dio za primjedbe: učestalost podataka = 1 do n

[COMENT]

Slobodan tekst (200 slovnih mjesta)

Prostor za primjedbe

Polja označena sa zvjezdicom su obvezna.

Primjer

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ovo je primjedba - prvi redak

<C>999<V> Ovo je primjedba - drugi redak

Format za ispis

Image


PRILOG III.

Image


PRILOG IV.

Image

Image


PRILOG V.

T 104 – PODACI RAŠČLANJENI PREMA NOMENKLATURI PRORAČUNA EUROPSKIH ZAJEDNICA I PREMA VRSTI IZDATKA

Sadržaj izjave

Zaglavlje izjave

Zaglavlje izjave sadrži sljedeće:

identifikacijsku oznaku vrste poruke i agencije za plaćanje koja šalje podatke. (N.B.: to će se koristiti kao potvrda da je korisnik koji prosljeđuje izjavu zaista ovlašten da to čini u ime dotične države članice). Komisija će vam poslati identifikacijsku oznaku; razdoblje izdatka pokriveno izjavom,

Na primjer: 200511 za razdoblje izdatka 11-2005 i T104 od 20. prosinaca 2005.;

jezik izjave.

Glavni dio izjave

Glavni dio izjave sadrži sljedeće podstavke nomenklature EFSJP-a:

identifikacijsku oznaku podstavke (npr. 050201043010001 i 050201049999999 ukoliko je podstavka nepoznata),

tekst podstavke na jeziku odabranom u zaglavlju izjave,

iznos prijavljen za dotično razdoblje (N), kumulativni iznos prijavljen od početka financijske godine, predviđanja za razdoblja N+1, N+2… N+3 i N+4… kraj proračunske godine. Svi se iznosi moraju prijaviti u eurima.

Završni dio

Sljedeće se pojavljuje nakon popisa svih podstavki:

ukupan iznos prijavljen za dotično razdoblje (N), ukupan kumulativni iznos prijavljen od početka proračunske godine, ukupna predviđanja za razdoblja N+1, N+2… N+3 i N+4… kraj proračunske godine,

objašnjenje korištenja podstavki „9999999”,

prostor za primjedbe.

Sintaksa poruke

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001 <V>[PERIOD]

<C<011 <V>[LANGUAGE]

<C>002 <V>[SUBITEM]

<C>012 <V>[DESCRIPTION]

<C>003 <V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002 <V>[SUBITEM]

<C>012 <V>[DESCRIPTION]

<C>003 <V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004 <V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/[PRE3 TOT]

<C>005 <V>[EXPLANATION]

<C>006 <V>[COMENT]

Opis polja

Naziv

Format

Opis

Zaglavlje izjave: učestalost podataka = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikacijska oznaka koju daje Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

[PERIOD] *

Datum (GGGGMM)

Razdoblje izdatka

[LANGUAGE] *

2 slovna mjesta

ISO oznaka za jezik

Glavni dio izjave: učestalost podataka = 1 do n

[SUBITEM] *

Broj (15)

Podstavka

[DESCRIPTION] *

Slobodan tekst (600)

Tekst podstavke

[AMOUNT] *

Broj (15,2)

Prijavljeni iznos

[AMOUNT CUMUL] *

Broj (15,2)

Kumulativni iznos

[PRE1] *

Broj (15,2)

Predviđeni iznos za sljedeće razdoblje

[PRE2] *

Broj (15,2)

Predviđeni iznos za razdoblje N+2… N+3

[PRE3] *

Broj (15,2)

Predviđeni iznos za razdoblje N+4… kraj proračunske godine

Završni dio: učestalost podataka = 1

[AMOUNT TOT] *

Broj (15,2)

Ukupan prijavljeni iznos

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Broj (15,2)

Ukupan kumulativni iznos

[PRE1 TOT] *

Broj (15,2)

Ukupan iznos predviđen za sljedeće razdoblje

[PRE2 TOT] *

Broj (15,2)

Predviđeni iznos za razdoblje N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Broj (15,2)

Predviđeni iznos za razdoblje N+4… kraj financijske godine

[EXPLANATION]

Slobodan tekst (80)

Objašnjenje podstavki 9999999

[COMMENT]

Slobodan tekst (80)

Primjedbe

Polja označena zvjezdicom su obvezna.

Primjer

<I>AGRCYP1T3

<C>001 <V>200510

<C<011 <V>EN

<C>002 <V>050203003011001

<C>012 <V>Sugar and isoglucose

<C>003 <V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002 <V>050208011500001

<C>012 <V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003 <V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002 <V>050301020000002

<C>012 <V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003 <V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004 <V>478378,38/47838,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006 <V>No Comment


PRILOG VI.

TABLICA 106.

IZNOSI ZADRŽANI NA TEMELJU ČLANKA 3. UREDBE (EZ) BR. 1259/99

(od 16.10.N-1 do ………)

Image


PRILOG VII.

TABLICA 107.

IZNOSI ZADRŽANI NA TEMELJU ČLANKA 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/99 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

Image


PRILOG VIII.

TABLICA 108.

KORIŠTENJE IZNOSA ZADRŽANIH NA TEMELJU ČLANAKA 3. I 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) BR. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do ……….)

Image


PRILOG IX.

TABLICA 109.

SAŽETAK KORIŠTENJA IZNOSA ZADRŽANIH NA TEMELJU ČLANAKA 3. I 4. UREDBE (EZ) BR. 1259/1999 ILI ČLANKA 1. UREDBE (EZ) BR. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do ……………. )

Image


PRILOG X.

(A)   PREDVIĐANJA IZNOSA KOJE PLAĆA EPFRR I KOJI SE PODNOSE NAJKASNIJE DO 31. SIJEČNJA

Procijenjeni iznosi u eurima koje plaća EPFRR u godini „N” za:

Program br.

siječanj - ožujak

travanj - lipanj

srpanj - listopad

 

 

 

 

Procijenjeni iznosi u eurima koje plaća EPFRR u godini „N+1” za:

listopad - prosinac

siječanj - ožujak

travanj - lipanj

srpanj - listopad

 

 

 

 

(B)   PREDVIĐANJA IZNOSA KOJE PLAĆA EPFRR I KOJI SE PODNOSE NAJKASNIJE DO 31. SRPNJA

Procijenjeni iznosi u eurima koje plaća EPFRR u godini „N” za:

Program br.

siječanj - ožujak

travanj - lipanj

srpanj - listopad

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Procijenjeni iznosi u eurima koje plaća EPFRR u godini „N+1” za:

listopad - prosinac

siječanj - ožujak

travanj - lipanj

srpanj - listopad

 

 

 

 


PRILOG XI.

(A)   IZJAVA O IZDACIMA

Program ruralnog razvoja ________________ CCI br. ________________

Izjava o transakcijama za koje je agencija za plaćanje platila doprinos Zajednice između __.__.__. i __.__.__.

Prioritet/mjera

Javni izdaci koji proizlaze iz sufinanciranja od strane Zajednice

Mjera 111

(iznos u eurima)

Mjera 112

(iznos u eurima)

……………………..

 

Mjera 1xy

(iznos u eurima)

Ukupno Prioritet I

(automatski izračun)

Mjera 211

(iznos u eurima)

Mjera 212

(iznos u eurima)

…………………….

 

Mjera 2xy

(iznos u eurima)

Ukupno Prioritet II

(automatski izračun)

Mjera 311

(iznos u eurima)

Mjera 312

(iznos u eurima)

…………………….

 

Mjera 3xy

(iznos u eurima)

Ukupno Prioritet III

(automatski izračun)

Mjere Leader, vrsta Prioriteta I (411)

(iznos u eurima)

Mjere Leader, vrsta Prioriteta II (412)

(iznos u eurima)

Mjere Leader, vrsta Prioriteta III (413)

(iznos u eurima)

Projekti suradnje (421)

(iznos u eurima)

Vođenje lokalnih akcijskih skupina (431)

(iznos u eurima)

Ukupno Leader

(automatski izračun)

Ukupno mjere

(automatski izračun)

Tehnička pomoć

(iznos u eurima)

UKUPNO

(iznos u eurima)

(B)   SAŽETAK JAVNIH IZDATAKA

Prioritet

Ukupan javni izdatak

Stopa sufinanciranja

Javni doprinos

Nacionalni

Zajednice

Prioritet I

(automatski izračun)

(određena programom)

(automatski izračun)

(automatski izračun)

Prioritet II

(automatski izračun)

(određena programom)

(automatski izračun)

(automatski izračun)

Prioritet III

(automatski izračun)

(određena programom)

(automatski izračun)

(automatski izračun)

LEADER

(automatski izračun)

(određena programom)

(automatski izračun)

(automatski izračun)

Tehnička pomoć

(automatski izračun)

(određena programom)

(automatski izračun)

(automatski izračun)

UKUPNO

(automatski izračun)

 

(automatski izračun)

(automatski izračun)

(C)   ZAHTJEV ZA PLAĆANJE

Ukupan doprinos EPFRR-a koji odgovara prijavljenom izdatku

(automatski izračun)

Povrati osigurani tijekom razdoblja obuhvaćenog izjavom (–)

EUR

Propisana gornja granica ili smanjenje prethodnih izjava (+)

EUR

Saldo (moguće +/–) iz odluke o potvrđivanju financijskih izvještaja za godinu x

EUR

Iznos koji se traži od EPFRR-a

EUR

Za agenciju za plaćanje, datum, ime i funkciju osobe koja sastavlja izjavu.

Za koordinacijsko tijelo, datum, ime i funkciju osobe koja odobrava slanje Komisiji.


PRILOG XII.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 296/96

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 11. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 19. stavak 1.

Članak 2. stavak 3.

Članak 19. stavak 2. prvi podstavak

Članak 2. stavak 4.

Članak 19. stavak 2. drugi podstavak

Članak 2. stavak 5.

Članak 19. stavak 3.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3.

Članak 3. stavak 2.

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 3. stavak 3.

Članak 4. stavak 1. točka (b)

Članak 3. stavak 3.a

Članak 18. stavak 8.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak

Članak 3. stavak 5.

Članak 4. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 6. točka (a)

Članak 4. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 6. točka (b)

Članak 4. stavak 2. točka (b)

Članak 3. stavak 6. točka (c)

Članak 4. stavak 2. točka (c)

Članak 3. stavak 6. točka (d)

Članak 4. stavak 2. točka (d)

Članak 3. stavak 6.a točka (a)

Brisano

Članak 3. stavak 6.a točka (b)

Članak 4. stavak 2. točka (e)

Članak 3. stavak 7.

Brisano

Članak 3. stavak 8.

Brisano

Članak 3. stavak 9.

Članak 1. stavak 2.

Članak 3. stavak 10.

Brisano

Članak 3. stavak 11.

Članak 7.

Članak 4. stavak 1.

Članak 8.

Članak 4. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 9. stavak 1.

Članak 4. stavak 2. točka (c)

Članak 9. stavak 2.

Članak 4. stavak 2. točka (d)

Članak 9. stavak 3.

Članak 4. stavak 2. točka (e)

Brisano

Članak 4. stavak 3.

Članak 9. stavak 4.

Članak 4. stavak 4.

Članak 9. stavak 6.

Članak 4. stavak 5.

Članak 9. stavak 5.

Članak 4. stavak 6.

Brisano

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 19. stavak 4.

Članak 7. stavak 1.

Članak 5. stavci 1., 3. i 4.

Članak 7. stavak 2.

Članak 5. stavak 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 5. stavak 5.

Članak 7. stavak 4.

Članak 5. stavak 6.

Članak 7. stavak 5.

Članak 5. stavak 7.

Članak 7. stavak 6.

Brisano

Članak 8.

Članak 18.

Članak 9.

Članak 21.

Članak 10.

Članak 22.