15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

60


32006R0842


L 161/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.05.2006.


UREDBA (EZ) br. 842/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. svibnja 2006.

o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1. i članak 95., u vezi s člancima 7., 8. i 9. ove Uredbe,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2), u svjetlu zajedničkog teksta koji je Odbor za mirenje odobrio 14. ožujka 2006.,

budući da:

(1)

U Šestom okolišnom akcijskom programu Zajednice (3) promjena klime određena je kao prioritetno područje djelovanja. U tom je programu potvrđeno opredjeljenje Zajednice za postizanje 8 %-tnog smanjenja emisija stakleničkih plinova u razdoblju od 2008. do 2012. u odnosu na razine iz 1990. kao i potreba za dugoročnijim smanjenjem globalnih emisija stakleničkih plinova za približno 70 % u odnosu na razine iz 1990.

(2)

Krajnji je cilj Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, koja je odobrena Odlukom Vijeća 94/69/EZ od 15. prosinca 1993. o sklapanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (4), stabilizirati koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprečava opasno antropogeno uplitanje u klimatski sustav.

(3)

Odlukom Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (5) Zajednica i njezine države članice obvezuju se smanjiti svoje ukupne antropogene emisije stakleničkih plinova iz Priloga A Kyotskom protokolu u razdoblju od 2008. do 2012. za 8 % u odnosu na razine iz 1990.

(4)

Većina fluoriranih stakleničkih plinova koji su uređeni Kyotskim protokolom i ovom Uredbom imaju visok potencijal globalnog zatopljenja.

(5)

Potrebno je osigurati donošenje propisa s ciljem sprečavanja i minimizacije emisija fluoriranih stakleničkih plinova, ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (6), Direktivu Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (7), Direktivu 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (8) i Direktivu 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (9).

(6)

Glavni cilj ove Uredbe je smanjiti emisije fluoriranih stakleničkih plinova obuhvaćene Kyotskim protokolom i time zaštititi okoliš.

Pravna bi osnova stoga trebao biti članak 175. stavak 1. Ugovora.

(7)

Unatoč tomu, potrebno je poduzeti mjere na razini Zajednice na temelju članka 95. Ugovora kako bi se uskladili zahtjevi u pogledu uporabe fluoriranih stakleničkih plinova te stavljanja na tržište i označivanja proizvoda i opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove. Ograničenja u pogledu stavljanja na tržište i uporabe određenih oblika aplikacija koje sadrže fluorirane stakleničke plinove mogu se smatrati primjerenima ako postoje održiva zamjenska rješenja, a nije moguće postići poboljšanja u smanjivanju emisija i prikupljanju. Također bi trebalo uzeti u obzir dobrovoljne inicijative nekih industrijskih sektora kao i činjenicu da je proces razvoja zamjenskih rješenja još uvijek u tijeku.

(8)

Primjena i provedba ove Uredbe trebala bi potaknuti tehnološke inovacije poticanjem stalnog razvoja alternativnih tehnologija i prijelaza na postojeće tehnologije koje su ekološki prihvatljivije.

(9)

Države članice trebale bi olakšati prekogranični promet prikupljenih fluoriranih stakleničkih plinova unutar Zajednice koji se obavlja s ciljem njihovog uništavanja ili oporabe, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o otpremi pošiljaka otpada (10).

(10)

Stavljanje na tržište proizvoda i opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove iz Priloga II. protivno je ciljevima i obvezama Zajednice i njezinih država članica u vezi s klimatskim promjenama, te je stoga potrebno ograničiti njihovo stavljanje na tržište u Zajednici. Ovo bi se moglo odnositi i na druge aplikacije koje uključuju fluorirane stakleničke plinove te bi stoga trebalo preispitati potrebu za proširenjem Priloga II., vodeći računa o koristima za okoliš i tehničkoj izvedivosti i ekonomičnosti.

(11)

U Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ su za pojedine države članice utvrđeni različiti ciljevi te su one donijele različite strategije za postizanje tih ciljeva. Državama članicama trebalo bi omogućiti da unutar određenog roka zadrže postojeće nacionalne mjere donesene radi ostvarenja tih ciljeva, u skladu s člankom 95. Ugovora.

(12)

Kako bi se doprinijelo ispunjenju obveza Zajednice i njezinih država članica na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Kyotskog protokola i Odluke 2002/358/EZ, Direktivu 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (11) i ovu Uredbu, koje obje doprinose sprečavanju i smanjenju emisija fluoriranih stakleničkih plinova, trebalo bi donijeti i objaviti u Službenom listu Europske unije istodobno.

(13)

Potrebno je predvidjeti praćenje, ocjenjivanje i preispitivanje odredaba sadržanih u ovoj Uredbi.

(14)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama koje će se primjenjivati u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati provedbu tih propisa. Te kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(15)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(16)

Budući da ciljeve ove Uredbe, smanjenje emisija određenih fluoriranih stakleničkih plinova i izvješćivanje o tim plinovima te kontrola uporabe i stavljanja na tržište proizvoda i opreme koja sadrži određene fluorirane stakleničke plinove u interesu zaštite okoliša i očuvanja unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog opsega i učinaka ove Uredbe može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenom u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, određenim u istom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(17)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Cilj ove Uredbe je ograničiti, spriječiti i time smanjiti emisije fluoriranih stakleničkih plinova obuhvaćenih Kyotskim protokolom. Ona se primjenjuje na fluorirane stakleničke plinove iz Priloga A tog protokola. Prilog I. ovoj Uredbi sadrži popis fluoriranih stakleničkih plinova koji su trenutačno obuhvaćeni ovom Uredbom, zajedno s njihovim potencijalima globalnog zatopljenja. Prilog I. se u svjetlu revizija koje su predviđene člankom 5. stavkom 3. Kyotskog protokola i koje su Zajednica i njezine države članice prihvatile može preispitati i prema potrebi ažurirati.

Ovom se Uredbom uređuje smanjenje emisija, uporaba, prikupljanje i uništavanje fluoriranih stakleničkih plinova iz Priloga I.; označivanje i zbrinjavanje proizvoda i opreme koja sadrži te plinove; dostava podataka o tim plinovima; kontrola uporaba iz članka 8. i zabrane stavljanja na tržište proizvoda i opreme iz članka 9. i Priloga II.; te osposobljavanje i certifikacija osoblja i tvrtki koje se bave djelatnostima utvrđenim u ovoj Uredbi.

Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktive 75/442/EEZ, 96/61/EZ, 2000/53/EZ i 2002/96/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„fluorirani staklenički plinovi” znači hidrofluorougljici, (HFC-i), perfluorougljici (PFC-i) i sumporov heksafluorid, (SF6), iz Priloga I. te pripravci koji sadrže te tvari, osim tvari koje su uređene Uredbom (EZ) 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (13);

2.

„fluorougljikovodik” znači organski spoj koji se sastoji od ugljika, vodika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli;

3.

„perfluorougljik” znači organski spoj koji se sastoji samo od ugljika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli;

4.

„potencijal globalnog zatopljenja” znači potencijal klimatskog zagrijavanja fluoriranog stakleničkog plina u odnosu na odgovarajući potencijal ugljikovog dioksida. Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) izračunava se kao potencijal klimatskog zagrijavanja jednog kilograma plina u razdoblju od 100 godina u odnosu na odgovarajući potencijal jednog kilograma CO2. Iznosi GWP-a navedeni u Prilogu I. su iznosi objavljeni u trećem izvješću Međudržavnog odbora za klimatske promjene (TAR) (Vrijednosti stakleničkog potencijala IPCC-a za 2001.) (14);

5.

„pripravak” znači, za potrebe ispunjavanja obveza ove Uredbe, osim uništavanja, smjesa sastavljena od dvije ili više tvari od kojih je najmanje jedna fluorirani staklenički plin i čiji je ukupan potencijal globalnog zatopljenja veći od 150. Potencijal globalnog zatopljenja (15) pripravka određuje se u skladu s 2. dijelom Priloga I.;

6.

„operater” znači fizička ili pravna osoba koja ima stvaran nadzor nad tehničkim radom opreme i sustava obuhvaćenih ovom Uredbom; država članica može u posebno definiranim slučajevima odrediti da za obveze operatera odgovara vlasnik;

7.

„stavljanje na tržište” znači prva isporuka ili stavljanje na raspolaganje proizvoda i opreme koja sadrži ili u radu koristi fluorirane stakleničke plinove, trećoj osobi unutar Zajednice, bilo uz naknadu ili besplatno, uključujući uvoz u carinski teritorij Zajednice;

8.

„korištenje” znači korištenje fluoriranih stakleničkih plinova u proizvodnji, ponovnom punjenju, servisiranju ili održavanju proizvoda i opreme obuhvaćene ovom Uredbom;

9.

„dizalica topline” znači uređaj ili postrojenje koje pri niskim temperaturama izvlači toplinu iz zraka, vode ili zemlje i tu toplinu isporučuje;

10.

„sustav za otkrivanje propuštanja” znači kalibrirani mehanički, električni ili elektronički uređaj s alarmom za otkrivanje propuštanja fluoriranih stakleničkih plinova, koji u slučaju otkrivanja propuštanja uzbunjuje operatera;

11.

„hermetički zatvoren sustav” znači sustav u kojem su svi dijelovi rashladnog sustava spojeni lemljenjem, zavarivanjem ili sličnim stalnim spajanjem, koji može sadržavati ventile i servisne otvore koji omogućuju odgovarajući popravak ili zbrinjavanje i čija ispitana propusnost iznosi manje od 3 grama godišnje pod tlakom od najmanje jedne četvrtine najvećeg dopuštenog tlaka;

12.

„spremnik” znači proizvod koji je osmišljen ponajprije za prijevoz ili skladištenje fluoriranih stakleničkih plinova;

13.

„spremnik za jednokratnu uporabu” znači spremnik koji nije namijenjen ponovnom punjenju, a koristi se prilikom servisiranja, održavanja ili punjenja rashladne i klimatizacijske opreme ili dizalica topline, protupožarnih sustava ili visokonaponskih sklopnih uređaja ili za skladištenje i prijevoz otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova;

14.

„prikupljanje” znači sakupljanje i skladištenje fluoriranih stakleničkih plinova iz, primjerice, strojeva, opreme i spremnika;

15.

„obnavljanje” znači ponovna uporaba prikupljenog fluoriranog stakleničkog plina nakon osnovnog postupka pročišćavanja;

16.

„oporaba” znači ponovna prerada prikupljenog fluoriranog stakleničkog plina zbog zadovoljenja utvrđenog standarda;

17.

„uništavanje” znači postupak kojim se sav ili veći dio fluoriranog stakleničkog plina trajno pretvara ili razlaže u jednu ili više stabilnih tvari koje nisu fluorirani staklenički plinovi;

18.

„nepokretna aplikacija ili oprema” znači aplikacija odnosno oprema koja za vrijeme rada obično nije u pokretu;

19.

„novi aerosoli” znači generatori aerosola iz Priloga Direktivi 94/48/EZ (16) koji se stavljaju u promet i namijenjeni su općoj prodaji u zabavne i dekorativne svrhe.

Članak 3.

Smanjenje emisija

1.   Operateri sljedećih nepokretnih aplikacija: rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica toplina, uključujući njihove cjevovode, te protupožarnih sustava koji sadrže fluorirane stakleničke plinove iz Priloga I., koriste sve mjere koje su tehnički izvedive i ne izazivaju nerazmjerno visoke troškove kako bi:

(a)

spriječili propuštanje tih plinova; i

(b)

što prije otklonili svako otkriveno propuštanje.

2.   Operateri aplikacija iz stavka 1. osiguravaju redovite kontrole propuštanja tih uređaja od strane ovlaštenog osoblja koje ispunjava zahtjeve iz članka 5., prema sljedećem vremenskom rasporedu:

(a)

za aplikacije koje sadrže 3 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova, kontrola propuštanja obavlja se najmanje jednom svakih 12 mjeseci; to se ne odnosi na hermetički zatvorene sustave koji su označeni kao takvi i sadrže manje od 6 kg fluoriranih stakleničkih plinova;

(b)

za aplikacije koje sadrže 30 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova, kontorola propuštanja obavlja se najmanje jednom svakih šest mjeseci;

(c)

za aplikacije koje sadrže 300 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova, kontrola propuštanja obavlja se najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Kontrola propuštanja aplikacija obavlja se u roku od mjesec dana nakon otklanjanja propuštanja, radi potvrđivanja da je popravak bio uspješan.

Za potrebe ovog stavka, „obavljanje kontrole propuštanja” znači da su oprema ili sustav provjereni od propuštanja primjenom izravnih ili neizravnih mjernih metoda, posebno pazeći na one dijelove opreme ili sustava gdje je vjerojatnost propuštanja najveća. Izravne i neizravne mjerne metode za kontrolu propuštanja moraju biti utvrđene u standardnim zahtjevima kontrole propuštanja iz stavka 7.

3.   Operateri aplikacija iz stavka 1. koje sadrže 300 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova dužni su instalirati sustave za otkrivanje propuštanja. Ti se sustavi kontroliraju najmanje jednom svakih 12 mjeseci kako bi se osiguralo njihovo pravilno funkcioniranje. Kod protupožarnih sustava instaliranih prije 4. srpnja 2007. sustave za otkrivanje propuštanja treba ugraditi do 4. srpnja 2010.

4.   Ako postoji ispravan i prikladan sustav za otkrivanje propuštanja, učestalost kontrola iz stavka 2. točaka (b) i (c) može se smanjiti na pola.

5.   Ako se kod određenog protupožarnog sustava već primjenjuje sustav kontrole koji zadovoljava normu ISO 14520, tim se kontrolama također mogu ispuniti obveze iz ove Uredbe ako se one obavljaju barem jednakom učestalošću.

6.   Operateri aplikacija iz stavka 1. koje sadrže 3 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova dužni su voditi evidenciju o početnoj količini i vrsti fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja. Oni također vode evidencije o drugim relevantnim podacima, uključujući podatke o tvrtki ili tehničaru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola obavljenih na temelju stavaka 2., 3. i 4. kao i relevantne podatke u kojima se izričito navodi zasebna nepokretna oprema ili aplikacije iz stavka 2. točaka (b) i (c). Ovi se podaci na zahtjev stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu i Komisiji.

7.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2. utvrđuje standardne zahtjeve kontrole propuštanja za svaku aplikaciju iz stavka 1. ovog članka do 4. srpnja 2007.

Članak 4.

Prikupljanje

1.   Operateri sljedećih vrsta nepokretne opreme dužni su provesti potrebna rješenja radi pravilnog prikupljanja fluoriranih stakleničkih plinova putem ovlaštenog osoblja, koje mora zadovoljavati zahtjeve iz članka 5., kako bi se osiguralo obnavljanje, oporaba odnosno uništavanje tih plinova:

(a)

rashladni krugovi rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline;

(b)

oprema koja sadrži otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova;

(c)

protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara;

(d)

visokonaponski sklopni uređaji.

2.   Kad povratni spremnik fluoriranih stakleničkih plinova ili spremnik za jednokratnu uporabu dođe do kraja svog životnog ciklusa, osoba koja ga je koristila za prijevoz ili skladištenje dužna je provesti mjere za pravilno prikupljanje rezidualnih plinova kako bi osigurala njihovo obnavljanje, oporabu ili uništavanje.

3.   Kako bi se osiguralo obnavljanje, oporaba ili uništavanje fluoriranih stakleničkih plinova sadržanih u drugim proizvodima i opremi, uključujući pokretnu opremu koja se ne koristi u vojne svrhe, prikupljanje tih plinova obavlja odgovarajuće osposobljeno osoblje, i to u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i ne iziskuje nerazmjerno visoke troškove.

4.   Prikupljanje u svrhu obnavljanja, oporabe ili uništavanja fluoriranih stakleničkih plinova u skladu sa stavcima 1. do 3. obavlja se prije konačnog zbrinjavanja opreme te, prema potrebi, za vrijeme servisiranja i održavanja.

Članak 5.

Osposobljavanje i certifikacija

1.   Minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje programa osposobljavanja i certifikacije poduzećâ i osoblja koje se bavi instalacijom, održavanjem i servisiranjem opreme i sustava iz članka 3. stavka 1. te osoblja koje sudjeluje u aktivnostima predviđenim u člancima 3. i 4. utvrđuju se do 4. srpnja 2007. na temelju informacija koje dostave države članice i u savjetovanju s relevantnim sektorima, u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.

2.   Države članice do 4. srpnja 2008. utvrđuju ili prilagođavaju svoje zahtjeve vezane uz osposobljavanje i certifikaciju na temelju minimalnih zahtjeva iz stavka 1. Države članice obavješćuju Komisiju o svojim programima osposobljavanja i certifikacije. Države članice moraju priznavati potvrde izdane u drugoj državi članici i ne smiju ograničavati slobodu pružanja usluga niti slobodu poslovnog nastana zbog činjenice da je potvrda izdana u drugoj državi članici.

3.   Operater aplikacije osigurava da relevantno osoblje posjeduje potrebnu potvrdu iz stavka 2., što podrazumijeva odgovarajuće poznavanje primjenjivih propisa i normi te potrebnu stručnu sposobnost u pogledu sprečavanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova i njihovog prikupljanja te sigurnog rukovanja dotičnom vrstom i veličinom opreme.

4.   Države članice do 4. srpnja 2009. osiguravaju da tvrtke koje se bave djelatnostima predviđenim u člancima 3. i 4. preuzimaju isporuke fluoriranih stakleničkih plinova samo ako njihovo osoblje posjeduje potvrde iz stavka 2. ovog članka.

5.   Komisija do 4. srpnja 2007. utvrđuje oblik obavješćivanja iz stavka 2. ovog članka, u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.

Članak 6.

Izvješćivanje

1.   Svaki proizvođač, uvoznik i izvoznik fluoriranih stakleničkih plinova svake godine do 31. ožujka, počevši od 31. ožujka 2008., dostavlja Komisiji izvješće sa sljedećim podacima za prethodnu kalendarsku godinu i te iste podatke šalje nadležnom tijelu predmetne države članice:

(a)

svaki proizvođač koji proizvodi više od jedne tone fluoriranih stakleničkih plinova godišnje dostavlja podatke o:

ukupnoj proizvodnji svih fluoriranih stakleničkih plinova u Zajednici i navodi glavne kategorije aplikacija (npr. pokretni klimatizacijski uređaj, rashladni uređaj, klimatizacijski uređaj, pjene, aerosoli, električna oprema, proizvodnja poluvodiča, otapala i protupožarna zaštita) u kojima očekuje da će se koristiti pojedina tvar,

količinama svih fluoriranih stakleničkih plinova koje je stavio na tržište u Zajednici,

obnovljenim, oporabljenim ili uništenim količinama svakog fluoriranog stakleničkog plina;

(b)

svaki uvoznik koji uvozi više od jedne tone fluoriranih stakleničkih plinova godišnje, uključujući i proizvođače koji su istodobno i uvoznici, dostavlja podatke o:

količinama svih fluoriranih stakleničkih plinova koje je uvezao ili stavio na tržište u Zajednici i posebno navodi glavne kategorije aplikacija (npr. pokretni klimatizacijski uređaj, rashladni uređaj, klimatizacijski uređaj, pjene, aerosoli, električna oprema, proizvodnja poluvodiča) u kojima očekuje da će se koristiti pojedina tvar,

količinama svih rabljenih fluoriranih stakleničkih plinova koje je uvezao radi obnavljanja, oporabe ili uništenja;

(c)

svaki izvoznik koji izvozi više od jedne tone fluoriranih stakleničkih plinova godišnje, uključujući i proizvođače koji su istodobno i izvoznici, dostavlja podatke o:

količinama svih fluoriranih stakleničkih plinova koje je izvezao iz Zajednice,

količinama svih rabljenih fluoriranih stakleničkih plinova koje je izvezao radi obnavljanja, oporabe ili uništenja.

2.   Komisija do 4. srpnja 2007. određuje oblik izvješća iz stavka 1. ovog članka, u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.

3.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere radi zaštite povjerljivosti dostavljenih podataka.

4.   Države članice uspostavljaju sustave izvješćivanja za relevantne sektore iz ove Uredbe s ciljem dobivanja najveće moguće količine podataka o emisijama.

Članak 7.

Označivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 67/548/EEZ (17) i Direktive 1999/45/EZ (18) u vezi s označivanjem opasnih tvari i pripravaka, proizvodi i oprema iz stavka 2. koji sadrže fluorirane stakleničke plinove smiju se stavljati na tržište samo ako na sebi imaju oznaku na kojoj su navedeni kemijski nazivi fluoriranih stakleničkih plinova primjenom prihvaćene industrijske nomenklature. Na oznaci mora biti jasno naznačeno da proizvod ili oprema sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom, uključujući njihovu količinu, a sam natpis mora biti čitak i neizbrisiv i nalaziti se na proizvodu ili opremi uz servisne otvore za punjenje ili prikupljanje fluoriranog stakleničkog plina ili na dijelu proizvoda ili opreme koji sadrži fluoriran staklenički plin. Hermetički zatvoreni sustavi moraju biti označeni kao takvi.

U uputama za rukovanje uz odgovarajući proizvod ili opremu moraju biti navedene informacije o fluoriranim stakleničkim plinovima, uključujući njihov potencijal globalnog zatopljenja.

2.   Stavak 1. primjenjuje se na sljedeće vrste proizvoda i opreme:

(a)

rashladni proizvodi i oprema koji sadrže perfluorougljike ili pripravke koji sadrže perfluorougljike;

(b)

rashladni i klimatizacijski proizvodi i oprema (osim onih koji se nalaze u motornim vozilima), dizalice topline, protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže fluorougljikovodike ili pripravke koji sadrže fluorougljikovodike;

(c)

rasklopni uređaji koje sadrže sumporov heksafluorid ili preparate koji sadrže sumporov heksafluorid;

(d)

svi spremnici fluoriranih stakleničkih plinova.

3.   Oblik oznake koja se koristi utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2. Dodatne zahtjeve označivanja uz one koji su navedeni u stavku 1. donose se prema potrebi u skladu s tim istim postupkom. Komisija prije podnošenja prijedloga Odboru iz članka 12. stavka 1. razmatra je li u oznake poželjno uključiti dodatne informacije bitne za okoliš, uključujući potencijal globalnog zatopljenja, vodeći računa o postojećim metodama označivanja koje se već primjenjuju na proizvode i opremu iz stavka 2.

Članak 8.

Kontrola korištenja

1.   Korištenje sumporovog heksafluorida i njegovih pripravaka u tlačnom lijevu magnezija zabranjuje se od 1. siječnja 2008., osim u slučajevima gdje se godišnje troši manje od 850 kg sumporovog heksafluorida.

2.   Korištenje sumporovog heksafluorida i njegovih pripravaka za punjenje guma vozila zabranjuje se od 4. srpnja 2007.

Članak 9.

Stavljanje na tržište

1.   Stavljanje na tržište proizvoda i opreme koja sadrži ili u radu koristi fluorirane stakleničke plinove iz Priloga II. zabranjuje se kako je navedeno u tom Prilogu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode i opremu za koju se može dokazati da je proizvedena prije dana stupanja na snagu odgovarajuće zabrane stavljanja na tržište.

3.

(a)

Ako je država članica do 31. prosinca 2005. donijela nacionalne mjere o stavljanju na tržište proizvoda i opreme koja sadrži ili u svom radu koristi fluorirane stakleničke plinove koje su strože od mjera utvrđenih u ovom članku, a ulaze u područje primjene ove Direktive, ta država članica može zadržati te mjere do 31. prosinca 2012., podložno primjeni točke (b).

(b)

Predmetna država članica te nacionalne mjere priopćava Komisiji do 4. srpnja 2007. uz odgovarajuće obrazloženje. Te mjere moraju biti u skladu s Ugovorom. Komisija dostavlja relevantne informacije o tim mjerama Odboru iz članka 12. stavka 1.

Članak 10.

Preispitivanje

1.   Komisija preispituje ovu Uredbu na temelju napretka postignutog u smanjivanju odnosno zamjeni fluoriranih stakleničkih plinova u klimatizacijskim uređajima, osim klimatizacijskih uređaja koji se ugrađuju u motorna vozila u skladu s Direktivom Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (19), i u rashladnim sustavima u prijevoznim sredstvima, te objavljuje odgovarajuće izvješće najkasnije do 31. prosinca 2007. Prema potrebi, do 31. prosinca 2008. uz to izvješće Komisija izrađuje zakonodavne prijedloge u svrhu primjene odredaba članka 3. na klimatizacijske uređaje različite od onih koji se ugrađuju u motorna vozila iz Direktive Vijeća 70/156/EEZ i rashladne sustave u prijevoznim sredstvima.

2.   Komisija do 4. srpnja 2011. objavljuje izvješće na temelju iskustava s primjenom ove Uredbe. Ona u tom izvješću posebno:

(a)

ocjenjuje učinak relevantnih odredaba na emisije i projekcije emisija fluoriranih stakleničkih plinova te ispituje ekonomičnost tih odredaba;

(b)

procjenjuje, u svjetlu budućih izvješća Međuvladinog tijela za klimatske promjene, treba li u Prilog I. uključiti dodatne fluorirane stakleničke plinove;

(c)

ocjenjuje programe osposobljavanja i certifikacije koje su države članice uspostavile na temelju članka 5. stavka 2.;

(d)

procjenjuje potrebu za uvođenje normi na razini Zajednice u vezi s kontrolom emisija fluoriranih stakleničkih plinova iz proizvoda i opreme, posebno s obzirom na pjene, uključujući tehničke zahtjeve u pogledu dizajna proizvoda i opreme;

(e)

ocjenjuje učinkovitost mjera smanjivanja emisija koje provode operateri na temelju članka 3. i procjenjuje je li moguće utvrditi najveće dopuštene razine propusnosti za postrojenja;

(f)

procjenjuje i prema potrebi predlaže izmjene zahtjeva za izvješćivanje iz članka 6. stavka 1., posebno količinskog praga od jedne tone, te procjenjuje postoji li potreba da nadležna tijela Komisiji periodički prijavljuju procijenjene emisije na temelju reprezentativnih uzoraka kako bi se poboljšala praktična primjena tih zahtjeva za izvješćivanje;

(g)

procjenjuje potrebu za izradom i širenjem opisa najboljih raspoloživih tehnologija i najboljih ekoloških praksi vezanih uz sprečavanje i smanjivanje emisija fluoriranih stakleničkih plinova;

(h)

daje sažetak razvoja stanja tehnologije, kako na razini Zajednice tako i na međunarodnoj razini, posebno s obzirom na pjene, stečena iskustva, zahtjeve zaštite okoliša i moguće učinke na funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

(i)

procjenjuje je li zamjena sumporovog heksafluorida kod pješčanog lijeva, lijeva u trajni kalup i visokotlačnog lijeva tehnički izvediva i ekonomična te do 1. siječnja 2009. predlaže reviziju članka 8. stavka 1. ako je to potrebno; također, do 1. siječnja 2010. preispituje izuzeće iz članka 8. stavka 1. u svjetlu dodatne procjene raspoloživih zamjenskih rješenja;

(j)

procjenjuje je li uključenje dodatnih proizvoda i opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove u Prilog II. tehnički izvedivo i ekonomično, vodeći računa o energetskoj učinkovitosti, te prema potrebi daje prijedloge izmjena Priloga II. radi uključenja tih proizvoda i opreme;

(k)

procjenjuje treba li izmijeniti propise Zajednice vezane uz potencijal globalnog zatopljenja fluoriranih stakleničkih plinova; kod svih promjena treba voditi računa o tehnološkom i znanstvenom razvoju i poštovati vremenske zahtjeve industrijskog planiranja proizvoda;

(l)

procjenjuje potrebu za provedbom dodatnih aktivnosti u Zajednici i njezinim državama članicama u svjetlu postojećih i novih međunarodnih obveza vezanih uz smanjivanje emisija stakleničkih plinova.

3.   Komisija prema potrebi iznosi odgovarajuće prijedloge revizije relevantnih odredaba ove Uredbe.

Članak 11.

Ne dovodeći u pitanje relevantno pravo Zajednice, a posebno propise Zajednice o državnim potporama i Direktivu 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila u vezi s uslugama informacijskog društva (20), države članice mogu promicati stavljanje na tržište učinkovitih i inovativnih proizvoda i opreme koji koriste zamjenska rješenja umjesto plinova s visokim potencijalom globalnog zatopljenja i doprinose daljnjem smanjenju utjecaja na klimu.

Članak 12.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor uspostavljen na temelju članka 18. Uredbe (EZ) br. 2037/2000.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njegovog članka 8.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 13.

Kaznene odredbe

1.   Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere za provedbu tih pravila. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.   Države članice priopćuju Komisiji pravila o kaznenim odredbama najkasnije do 4. srpnja 2008. te je bez odlaganja obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih propisa.

Članak 14.

Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 3., države članice mogu zadržati ili uvesti strože zaštitne mjere u skladu s postupcima utvrđenim u članku 95. Ugovora, u vezi s člancima 7., 8. i 9. ove Uredbe, ili u članku 176. Ugovora, u vezi s drugim člancima ove Uredbe.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 4. srpnja 2007., osim članka 9. i Priloga II., koji se primjenjuju od 4. srpnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. svibnja 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. WINKLER


(1)  SL C 108, 30.4.2004., str. 62.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 31. ožujka 2004. (SL C 103 E, 29.4.2004., str. 600.), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. lipnja 2005. (SL C 183 E, 26.7.2005., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 26. listopada 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 6. travnja 2006. i Odluka Vijeća od 25. travnja 2006.

(3)  Odluka br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. kojom se utvrđuje Šesti program djelovanja Zajednice za okoliš (SL L 242, 10.9.2002., str. 1.).

(4)  SL L 33, 7.2.1994., str. 11.

(5)  SL L 130, 15.5.2002., str. 1.

(6)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 257, 10.10.1996., str. 26. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 33, 4.2.2006., str. 1.).

(8)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2005/673/EZ (SL L 254, 30.9.2005., str. 69.).

(9)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/108/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 106.).

(10)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(11)  SL L 161, 14.6.2006., str. 12.

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(13)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 29/2006 (SL L 6, 11.1.2006., str. 27.).

(14)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  Kod izračuna potencijala globalnog zatopljenja nefluoriranih stakleničkih plinova u pripravcima koriste se vrijednosti objavljene u Prvoj ocjeni Međudržavnog odbora za promjenu klime, vidjeti: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (ur.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(16)  Direktiva 94/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. prosinca 1994. o 13. po redu donošenju izmjena Direktive 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica u vezi s ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka (SL L 331, 21.12.1994., str. 7.).

(17)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/73/EZ (SL L 152, 30.4.2004., str. 1.).

(18)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/8/EZ (SL L 19, 24.1.2006., str. 12.).

(19)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 25.11.2005., str. 10.).

(20)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG I.

1.   DIO

Fluorirani staklenički plinovi na koje upućuje članak 2. stavak 1.

Fluorirani staklenički plin

Kemijska formula

Potencijal globalnog zatopljenja (GWP)

Sumporov heksafluorid

SF6

22 200

Fluorougljikovodici (HFC-I):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorougljici (PFC-I)

Perfluorometan

CF4

5 700

Perfluoroetan

C2F6

11 900

Perfluoropropan

C3F8

8 600

Perfluorobutan

C4F10

8 600

Perfluoropentan

C5F12

8 900

Perfluoroheksan

C6F14

9 000

Perfluorociklobutan

c-C4F8

10 000

2.   DIO

Metoda izračuna potencijala globalnog zatopljenja, (GWP-a), pripravka

Ukupan potencijal globalnog zatopljenja pripravka je ponderiran prosjek koji se dobiva kao zbroj masenih udjela pojedinačnih tvari pomnoženih njihovim potencijalima globalnog zatopljenja.

Σ (tvar X % × GWP) + (tvar Y % × GWP) + … (tvar N % × GWP)

gdje je % maseni udio s tolerancijom mase +/– 1 %.

Npr. primjenom formule na imaginarnu mješavinu plinova koja se sastoji od 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 i 52 % HFC-134a;

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ ukupan GWP = 1 625,5


PRILOG II.

Zabrane stavljanja na tržište u skladu s člankom 9.

Fluorirani staklenički plinovi

Proizvodi i oprema

Datum zabrane

Fluorirani staklenički plinovi

Spremnici za jednokratnu uporabu

4. srpnja 2007.

Fluorougljikovodici i perfluorougljici

Nezatvoreni sustavi s izravnim isparavanjem koji sadrže rashladna sredstva

4. srpnja 2007.

Perfluorougljici

Protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara

4. srpnja 2007.

Fluorirani staklenički plinovi

Prozori za kućanstva

4. srpnja 2007.

Fluorirani staklenički plinovi

Ostali prozori

4. srpnja 2008.

Fluorirani staklenički plinovi

Obuća

4. srpnja 2006.

Fluorirani staklenički plinovi

Gume vozila

4. srpnja 2007.

Fluorirani staklenički plinovi

Jednokomponentne pjene, osim ako moraju zadovoljiti nacionalne sigurnosne norme

4. srpnja 2008.

Fluorougljikovodici

Novi aerosoli

4. srpnja 2009.