07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

13


32006R0768


L 134/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA  KOMISIJE (EZ) br. 768/2006

od 19. svibnja 2006.

o provedbi Direktive 2004/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na prikupljanje i razmjenu informacija o sigurnosti zrakoplova koji koriste zračne luke Zajednice i upravljanje informacijskim sustavom

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o sigurnosti zrakoplova trećih zemalja koji koriste zračne luke Zajednice (1), a posebno njegov članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 2004/36/EZ uvodi se usklađeni pristup učinkovitoj provedbi međunarodnih sigurnosnih normi u Zajednici usklađivanjem pravila i postupaka za preglede na stajanci zrakoplova trećih zemalja koji pristaju u zračnim lukama u državama članicama. Ona propisuje da države članice prema usklađenom postupku obavljaju preglede na stajanci zrakoplova trećih zemalja koji pristanu u bilo koju zračnu luku Zajednice otvorenu za međunarodni zračni promet i za koje se sumnja da ne ispunjavaju međunarodne sigurnosne norme te da sudjeluju u prikupljanju i razmjeni informacija o obavljenim pregledima na stajanci.

(2)

Obveze država članica prema Zajednici koje proizlaze iz Direktive 2004/36/EZ mogu se u velikoj mjeri ispuniti sudjelovanjem država članica u programu procjene sigurnosti inozemnih zrakoplova (SAFA) koji je 1996. godine pokrenula Europska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC) i čije je upravljanje povjereno Zajedničkoj zrakoplovnoj upravi (JAA). Zajednička zrakoplovna uprava ponajprije upravlja SAFA bazom podataka, potiče usklađeno osposobljavanje inspektora i osoblja koji sudjeluju u programu te osigurava razvijanje postupaka i prijedloga za poboljšanje programa i njegovih mjera kao i izvješćivanja o prikupljenim informacijama.

(3)

Potrebno je poboljšati sustav prikupljanja i razmjene informacija predviđenih Direktivom 2004/36/EZ imenovanjem jednog specijaliziranog stručnog tijela odgovornog za upravljanje SAFA sustavom u Zajednici.

(4)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1592/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2) osniva se Europska agencija za sigurnost zračnog prometa kao jedino specijalizirano stručno tijelo zaduženo za pružanje pomoći Komisiji i za poduzimanje potrebnih mjera u okviru ovlasti koje su joj dane na temelju navedene Uredbe ili drugih propisa Zajednice.

(5)

U okviru sadašnjeg postupka prijelaza iz JAA sustava na Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa, potrebno je navedenoj Agenciji povjeriti zadaće vezane uz SAFA program koje je do sada izvršavala JAA. Ovaj bi prijelaz trebao doprinijeti jačanju programa i osiguranju njegove daljnje provedbe.

(6)

Nastavak SAFA programa i točna razmjena informacija o sigurnosti zrakoplova koji pristaju u zračne luke Zajednice zahtijevaju da SAFA sustav Zajednice sadrži najveću moguću količinu informacija, uključujući izvješća o pregledima na stajanci koje Direktiva 2004/36/EZ ne zahtijeva, no koji su obavljeni u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu II. Direktivi 2004/36/EZ.

(7)

SAFA sustav Zajednice osigurava očuvanje dodane vrijednosti koja proizlazi iz operativne i tehničke suradnje s međunarodnim organizacijama.

(8)

SAFA sustav Zajednice također je potrebno dopuniti odgovarajućim aktivnostima koje su namijenjene osiguravanju zajedničkih normi za obavljanje pregleda na stajanci, poput nastavka izrade priručnika za preglede na stajanci, kao i aktivnosti osposobljavanja koje je razradila JAA.

(9)

Prepoznato je da je i dalje potrebno uključivati treće zemlje kako bi se osiguralo poboljšanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u cijeloj Europi. Stoga je potrebno poticati i promicati sudjelovanje trećih zemalja u SAFA sustavu Zajednice u skladu s odgovarajućim sporazumima kako bi se osigurao jednostavni prijelaz.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora uspostavljenim člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3922/1991 (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U smislu ove Uredbe „SAFA sustav Zajednice ” znači sustav uspostavljen Direktivom 2004/36/EZ i ovom Uredbom za prikupljanje, razmjenu i analizu informacija o sigurnosti zrakoplova i zračnih prijevoznika u zračnom prometu.

Članak 2.

1.   Europska agencija za sigurnost zračnog prometa upravlja i ravna instrumentima i postupcima potrebnim za prikupljanje i razmjenu:

1.

informacija određenih u člancima 3., 4. i 5. Direktive 2004/36/EZ;

2.

informacija koje su dostavile treće zemlje ili međunarodne organizacije s kojima je Zajednica sklopila odgovarajuće sporazume ili organizacije s kojima je EASA sklopila odgovarajuće sporazume u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1592/2002.

2.   Upravljanje obuhvaća sljedeće zadaće:

1.

prikupljanje podataka od država članica u vezi sa sigurnosnim informacijama o zrakoplovima koji koriste zračne luke Zajednice;

2.

razvijanje, održavanje i redovito ažuriranje centralizirane baze podataka koja sadrži:

(a)

sve informacije koje su države članice dužne prikupljati i učiniti dostupnim na temelju članaka 3., 4. i 5. Direktive 2004/36/EZ;

(b)

sve ostale relevantne informacije koje se odnose na sigurnost zrakoplova i zračnih prijevoznika u zračnom prometu;

3.

osiguranje potrebnih izmjena i poboljšanja primjene baze podataka;

4.

analiziranje informacija iz centralizirane baze podataka i ostalih relevantnih informacija koje se odnose na sigurnost zrakoplova i zračnih prijevoznika te na toj osnovi:

(a)

savjetovati Komisiju i nadležna tijela država članica o mjerama koje je potrebno smjesta poduzeti i o politikama daljnjeg praćenja;

(b)

izvijestiti Komisiju i nadležna tijela država članica o mogućim sigurnosnim problemima;

(c)

predložiti Komisiji i nadležnim tijelima država članica usklađene aktivnosti kada je to zbog sigurnosnih razloga potrebno i osigurati usklađenost takvih aktivnosti na tehničkoj razini;

5.

povezati se s drugim europskim institucijama i tijelima, međunarodnim organizacijama i nacionalnim zrakoplovnim tijelima radi razmjene informacija;

6.

savjetovati Komisiju o budućem razvoju i strategiji SAFA sustava Zajednice.

Članak 3.

1.   Države članice u centraliziranu bazu podataka smjesta unose:

1.

izvješća o pregledima na stajanci navedena u članku 4. stavku 4. Direktive 2004/36/EZ;

2.

izvješća o pregledima na stajanci koji se ne zahtijevaju Direktivom 2004/36/EZ, no koji su obavljeni u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu II. Direktivi 2004/36/EZ.

2.   Države članice Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa dostavljaju svaku informaciju koja je korisna za primjenu Direktive 2004/36/EZ i za izvršavanje zadaća Europske agencije za sigurnost zračnog prometa koje su joj dodijeljene ovom Uredbom, što uključuje informacije sadržane u članku 3. Direktive 2004/36/EZ.

Članak 4.

1.

Komisiji podnosi prijedlog za priručnik za postupke provjere na stajanci i, prema potrebi, za daljnju razradu i ažuriranje priručnika i Priloga Direktivi 2004/36/EZ;

2.

razvija programe osposobljavanja i potiče organizaciju i provedbu tečajeva osposobljavanja i radionica za inspektore kako bi se poboljšalo razumijevanje SAFA sustava Zajednice s ciljem dosezanja zajedničke norme prilikom obavljanja pregleda na stajanci;

3.

potiče i usklađuje program razmjene inspektora kojemu je cilj inspektorima omogućiti stjecanje praktičnog iskustva te doprinijeti usklađivanju postupaka.

Članak 5.

1.   Europska agencija za sigurnost zračnog prometa svake godine priprema i prosljeđuje Komisiji:

1.

izvješće o SAFA sustavu Zajednice koje sadrži barem sljedeće informacije:

(a)

stanje napretka sustava, uključujući postignute rezultate u pogledu prikupljanja i razmjene informacija, baze podataka, priručnika o pregledima na stajanci i mjerama osposobljavanja;

(b)

stanje inspekcijskih pregleda obavljenih u tekućoj godini;

(c)

analizu rezultata inspekcijskih pregleda s naznakom kategorija nalaza;

(d)

mjere poduzete tijekom godine; i

(e)

priloge koji sadrže popise inspekcijskih pregleda razvrstanih prema državi poslovanja, tipu zrakoplova, zračnom prijevozniku i postotku utvrđenih činjenica u odnosu na broj inspekcijskih pregleda;

2.

prijedlog agregiranog izvješća s podacima koji je dostupan javnosti i sadrži analizu svih informacija primljenih u skladu s člankom 5. Direktive 2004/36/EZ.

2.   Komisija se u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 5. Direktive 2004/36/EZ savjetuje s Odborom za sigurnost zračnog prometa u vezi s izvješćem o sustavu Zajednice za procjenu sigurnosti stranih zrakoplova iz prvoga podstavka.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 1. do 5. primjenjuju se od 1. siječnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 2006.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 143, 30.4.2004., str. 76.

(2)  SL L 240, 7.9.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1643/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 7.).

(3)  SL L 373, 31.12.1991., str. 4. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1592/2002 (SL L 240, 7.9.2002., str. 1.).