04/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

50


32006R0388


L 065/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 388/2006

od 23. veljače 2006.

o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu

VIJEĆE EUROPSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Nedavno znanstveno mišljenje Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) ukazuje na činjenicu da su stokovi lista u zonama ICES-a VIII.a i VIII.b dosegnuli stupanj smrtnosti prouzročen ribolovom kojim su se toliko narušile količine odraslih riba u moru da obnavljanje stokova putem reprodukcije možda više nije moguće te im stoga prijeti izumiranje.

(2)

Potrebno je poduzeti mjere kojima se utvrđuje višegodišnji plan upravljanja stokom lista u Biskajskom zaljevu u skladu s člankom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (2).

(3)

Cilj plana je osigurati iskorištavanje lista iz Biskajskog zaljeva koje osigurava održive gospodarske, ekološke i društvene uvjete.

(4)

Uredba (EZ) br. 2371/2002 zahtijeva, između ostalog, kako bi se postigao taj cilj, da Zajednica primijeni oprezan pristup prilikom donošenja mjera zaštite i očuvanja stoka kako bi se osiguralo njegovo održivo iskorištavanje, a utjecaj ribolova na morske ekosustave sveo na minimum. Zajednica bi trebala težiti progresivnoj primjeni sustava upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu i doprinijeti učinkovitim aktivnostima ribolova u okviru gospodarski održive i konkurentne industrije ribarstva, omogućujući dobar životni standard onima koji ovise o ribolovu lista iz Biskajskog zaljeva uzimajući u obzir interese potrošača.

(5)

Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je kontrolirati ribolovnu smrtnost kako bi se ona iz godine u godinu smanjivala.

(6)

Takva se kontrola smrtnosti riba može postići utvrđivanjem primjerene metode utvrđivanja razine ukupnog dopuštenog ulova (TAC) za predmetni stok i sustava koji ribolovni napor usmjeren prema tom stoku ograničava na razinu pri kojoj je mala vjerojatnost premašivanja TAC-a.

(7)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo preporučuje da predostrožna biomasa stoka lista u Biskajskom zaljevu treba biti 13 000 tona.

(8)

Stok lista u Biskajskom zaljevu blizu je razini predostrožne biomase, a kratkoročno dostizanje te razine ne zahtijeva primjenu cjelovitog sustava upravljanja. Međutim, preporučuje se određivanje mjera ograničavanja ukupnog kapaciteta velikih flota koje love taj stok u cilju postupnog smanjivanja tog kapaciteta, osiguranja obnove resursa i sprečavanja budućeg povećanja napora.

(9)

Potrebne su dodatne kontrolne mjere pored onih utvrđenih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o uspostavljanju sustava kontrole u području zajedničke ribarstvene politike (3) kako bi se osigurala usklađenost s mjerama predviđenim ovom Uredbom,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I CILJEVI

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuje višegodišnji plan održivog iskorištavanja stoka lista koji naseljava Biskajski zaljev (dalje u tekstu: „list iz Biskajskog zaljeva”).

2.   U smislu ove Uredbe, naziv „Biskajski zaljev” znači područje mora koje je Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) razgraničilo na zone VIII.a i VIII.b.

Članak 2.

Cilj plana upravljanja

1.   Plan teži dovođenju biomase stoka za mriješćenje lista iz Biskajskog zaljeva iznad razine predostrožnosti od 13 000 tona do 2008. ili ranije, a nakon toga osiguravanju njegovog održivog iskorištavanja.

2.   Ovaj je cilj potrebno postići postupnim smanjivanjem ribolovne smrtnosti kod stoka.

Članak 3.

Zakonske mjere i utvrđivanje godišnjeg TAC-a

1.   Kada ICES procijeni da je biomasa stoka za mriješćenje jednaka ili viša od razine predostrožnosti od 13 000 tona, Vijeće na prijedlog Komisije kvalificiranom većinom odlučuje o:

(a)

dugoročnoj ciljnoj stopi ribolovne smrtnosti; i

(b)

stopi smanjenja ribolovne smrtnosti koja se treba primjenjivati do dosezanja ciljne stope ribolovne smrtnosti iz točke (a).

2.   Vijeće svake godine na prijedlog Komisije kvalificiranom većinom odlučuje o ukupno dopuštenom ulovu lista iz Biskajskog zaljeva za sljedeću godinu.

POGLAVLJE II.

UKUPAN DOPUŠTEN ULOV

Članak 4.

Postupak utvrđivanja ukupno dopuštenog ulova

1.   Ako Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), u svjetlu najnovijeg izvješća ICES-a, procijeni da je biomasa stoka za mriješćenje lista iz Biskajskog zaljeva manja od 13 000 tona, Vijeće odlučuje o ukupno dopuštenom ulovu koji, prema procjeni STECF-a, ne smije prelaziti razinu ulova koja može dovesti do smanjenja stope ribolovne smrtnosti za 10 % u godini primjene u usporedbi sa stopom ribolovne smrtnosti procijenjenom za prethodnu godinu.

2.   Ako STECF, u svjetlu najnovijeg izvješća ICES-a, procijeni da je biomasa stoka za mriješćenje lista iz Biskajskog zaljeva jednaka ili viša od 13 000 tona, Vijeće određuje ukupno dopušten ulov utvrđen na razinu ulova koji je, prema procjeni STECF-a, viši od:

(a)

ukupnog dopuštenog ulova čija je primjena u skladu sa smanjenjem stope ribolovne smrtnosti koju je Vijeće odredilo u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b);

(b)

ukupnog dopuštenog ulova čija primjena može dovesti do ciljne stope ribolovne smrtnosti koju je Vijeće odredilo u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a).

3.   Ako bi primjena stavaka 1. i 2. ovog članka mogla imati za posljedicu ukupan dopušteni ulov koji prelazi ukupan dopušteni ulov za prethodnu godinu za 15 %, Vijeće prihvaća ukupan dopušteni ulov koji je 15 % viši od ukupnog dopuštenog ulova za tu godinu.

4.   Ako bi primjena stavaka 1. i 2. mogla imati za posljedicu ukupni dopušteni ulov koji je manji od ukupnog dopuštenog ulova za prethodnu godinu za 15 %, Vijeće prihvaća ukupni dopušteni ulov koji je 15 % manji od ukupnog dopuštenog ulova za tu godinu.

POGLAVLJE III.

OGRANIČENJE RIBOLOVNOG NAPORA

Članak 5.

Posebna dozvola za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva

1.   Države članice osiguravaju da ribolovne aktivnosti koje svake godine za posljedicu imaju ulov i zadržavanje na plovilu više od 2 000 kg lista u zonama ICES-a VIII.a i VIII.b od strane plovila koja plove pod njihovom zastavom i registrirana su na njihovom državnom području uvjetuju posjedovanje dozvole za ribarstvo lista iz Biskajskog zaljeva. To je posebna dozvola za ribolov izdana u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1627/94 od 27. lipnja 1994. o utvrđivanju općih odredaba u vezi s posebnim dozvolama za ribolov (4).

2.   Zabranjuje se ulov i zadržavanje na plovilu, prekrcaj ili iskrcaj bilo koje količine lista veće od 100 kg pri svakom pomorskom putovanju u ICES zonama VIII.a i VIII.b, osim kada je predmetno plovilo u posjedu dozvole za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva.

3.   Svaka država članica izračunava ukupan kapacitet svojih plovila koja su u 2002., 2003. ili 2004. iskrcala više od 2 000 kg lista iz Biskajskog zaljeva, izraženog u bruto tonama. Ta se vrijednost dostavlja Komisiji.

4.   Države članice na pisani zahtjev Komisije u roku od 30 dana dostavljaju dokumentaciju o evidenciji ulova plovila kojima su odobrene dozvole za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva.

5.   Države članice svake godine izračunavaju ukupan kapacitet izražen u bruto tonama za plovila koja su u posjedu dozvole za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva i kojima je, nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trajno ukinuta ribolovna aktivnost uz potporu države u skladu s odredbama članka 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2792/1999 od 17. prosinca 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka u vezi sa strukturnom pomoći Zajednice u području ribarstva (5).

6.   Svaka država članica izdaje dozvole za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva svojim plovilima samo ako ukupni kapacitet tih plovila ne prelazi razliku između ukupnog kapaciteta utvrđenog u skladu sa stavkom 3. ovog članka i kapaciteta plovila kojima je trajno ukinuta ribolovna aktivnost utvrđena u skladu sa stavkom 5.

7.   Odstupajući od stavka 6., ako Komisija, na osnovi znanstvenih izvješća STECF-a, zaključi da je ciljna stopa ribolovne smrtnosti određena člankom 3. stavkom 1. postignuta, svaka država članica svojim plovilima izdaje dozvolu za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva samo ako ukupni kapacitet tih plovila ne prelazi ukupni kapacitet plovila u posjedu dozvola za list iz Biskajskog zaljeva za prethodnu godinu.

8.   Dozvole za ribolov lista iz Biskajskog zaljeva vrijede za razdoblje jedne kalendarske godine, a nove se ribolovne dozvole ne izdaju tijekom ribolovne godine.

9.   Odstupajući od stavka 8. ovog članka, nove dozvole mogu biti izdane pod uvjetom da su istodobno povučene dozvole za jedno ili više plovila iste ukupne bruto tonaže kao što je tonaža jednog ili više plovila koja primaju nove dozvole.

Članak 6.

Alternativni postupak upravljanja naporom

1.   Odstupajući od članka 5., država članica čija je kvota za list iz Biskajskog zaljeva manja od 10 % TAC-a može primijeniti drugačiju metodu upravljanja naporom. Ovom se metodom utvrđuje referentna razina ribolovnog napora koja je jednaka ribolovnom naporu poduzetom 2005. godine. Predmetne države članice trebaju osigurati da ribolovni napor ne premašuje referentnu razinu iz 2006. i sljedećih godina.

2.   Komisija može od države članice koja je iskoristila odstupanje iz stavka 1. ovog članka zatražiti da podnese izvješće o primjeni različitih metoda upravljanja naporom. Komisija će to izvješće dostaviti svim drugim državama članicama.

3.   U smislu stavka 1. ribolovni se napor za svaku kalendarsku godinu mjeri kao zbroj proizvoda izračunatih za svako predmetno plovilo, snage ugrađenog motora izražene u kW i broja dana ribolova u području.

4.   Vijeće, na temelju prijedloga Komisije, 2009. i svake treće sljedeće godine donosi odluku kvalificiranom većinom o revizijama referentnih razina utvrđenih u stavku 1. Cilj je takvih izmjena osigurati primjerenu raspodjelu ribolovnih mogućnosti.

5.   Na zahtjev države članice, Komisija može prilagoditi maksimalni godišnji ribolovni napor utvrđen u skladu sa stavkom 1. kako bi se državama članicama omogućilo potpuno iskorištavanje njezine mogućnosti ribolova lista iz Biskajskog zaljeva. Zahtjev treba biti popraćen podacima o dostupnosti kvota i o naporu. Komisija donosi odluku u roku od šest tjedana od primitka zahtjeva, u skladu s postupkom navedenim u članku 30. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

POGLAVLJE IV.

PRAĆENJE, INSPEKCIJA I NADZOR

Članak 7.

Prag tolerancije

Odstupajući od članka 5. stavka 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2807/83 od 22. rujna 1983. o utvrđivanju detaljnih pravila za evidentiranje podataka o ulovu ribe država članica (6), dozvoljeni prag tolerancije pri procjeni količina u kilogramima žive vage lista iz Biskajskog zaljeva zadržanog na plovilu iznosi 8 % od brojke iz očevidnika. Primjenjuje se konverzijski faktor koji je usvojila država članica pod čijom zastavom plovilo plovi.

Članak 8.

Vaganje iskrcanog ulova

Nadležna tijela države članice osiguravaju da se sve količine običnog lista ulovljene u Biskajskom zaljevu koje premašuju 300 kg prije prodaje izvažu na vagama koje se koriste u prostorijama za dražbu.

Članak 9.

Prethodna obavijest

Zapovjednik ribarskog plovila Zajednice koje se nalazi u Biskajskom zaljevu i želi izvršiti prekrcaj bilo koje količinu lista zadržanog na plovilu ili iskrcati bilo koju količinu lista u luku ili mjesto iskrcaja u trećoj državi najmanje 24 sata prije prekrcaja ili iskrcaja u treću zemlju obavješćuje nadležna tijela države članice zastave o sljedećim podacima:

(a)

nazivu luke ili mjesta iskrcaja;

(b)

procijenjenom vremenu dolaska u tu luku ili mjesto iskrcaja;

(c)

količinama u kilogramima žive vage svih vrsta kojih je na plovilu zadržano više od 50 kg.

Obavijest može prenijeti i predstavnik zapovjednika ribarskog plovila.

Članak 10.

Odvojeno skladištenje običnog lista

1.   Zabranjuje se zadržavanje na ribarskom plovilu Zajednice u bilo kakvim zasebnim spremnicima svake količine običnog lista pomiješane s bilo kojom drugom vrstom morskih organizama.

2.   Zapovjednici ribarskih plovila Zajednice trebaju inspektorima iz država članica pružiti pomoć koja će omogućiti dvostruku provjeru količina deklariranih u brodskom dnevniku i ulova običnog lista zadržanog na plovilu.

Članak 11.

Prijevoz običnog lista

1.   Nadležna tijela države članice mogu zahtijevati vaganje svih količina običnog lista težih od 300 kg ulovljenih u nekom od zemljopisnih područja navedenih u članku 1. i po prvi put iskrcanih u toj državi članici prije prijevoza iz luke prvog iskrcaja na novu lokaciju.

2.   Odstupajući od članka 13. Uredbe (EEZ) br. 2847/93, količine običnog lista koje premašuju 300 kg koje se prevoze na mjesto koje nije mjesto prvog iskrcaja ili uvoza moraju biti popraćene primjerkom jedne od deklaracija, koja se odnosi na količine prevoženog lista, predviđenih člankom 8. stavkom 1. te Uredbe. Ne primjenjuje se izuzetak predviđen člankom 13. stavkom 4. točkom (b) te Uredbe.

POGLAVLJE V.

PRAĆENJE

Članak 12.

Ocjena mjera upravljanja

Komisija u trećoj godini primjene ove Uredbe i svake naredne treće godine primjene ove Uredbe od STECF-a traži znanstveno mišljenje o stopi napretka prema ciljevima plana upravljanja. Ako je potrebno, Komisija predlaže odgovarajuće mjere, a Vijeće kvalificiranom većinom odlučuje o alternativnim mjerama za postizanje cilja opisanog u članku 2.

Članak 13.

Posebne okolnosti

Ako STECF smatra da je kod stoka za mriješćenje lista iz Biskajskog zaljeva došlo do smanjenja kapaciteta reprodukcije, Vijeće na temelju prijedloga Komisije donosi odluku kvalificiranom većinom o ukupnom dopuštenom ulovu koji je niži od onog predviđenog člankom 4.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GEHRER


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(3)  SL L 261, 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 768/2005 (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

(4)  SL L 171, 6.7.1994., str. 7.

(5)  SL L 337, 30.12.1999., str. 10. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 485/2005 (SL L 81, 30.3.2005., str. 1.).

(6)  SL L 276, 10.10.1983., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1804/2005 (SL L 290, 4.11.2005., str. 10.).