15/Sv. 22

HR

Službeni list Europske unije

94


32006L0142


L 368/110

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/142/EZ

od 22. prosinca 2006.

o izmjeni Priloga III.a Direktivi 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u kojem se navode sastojci koji se u svim okolnostima moraju nalaziti na deklaracijama hrane

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (1), a posebno njezin članak 6. stavak 11. treći pasus,

uzimajući u obzir mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane od 6. prosinca 2005. i 15. veljače 2006.,

budući da:

(1)

U Prilogu III.a Direktivi 2000/13/EZ navedeni su sastojci koji se u svim okolnostima moraju nalaziti na deklaracijama prehrambenih proizvoda jer postoji vjerojatnost da oni mogu izazvati nuspojave kod osjetljivih pojedinaca.

(2)

Člankom 6. stavkom 11. prvim pasusom gore navedene Direktive propisano je da će se popis iz Priloga III.a sustavno ponovno ispitati te da će se, gdje to bude potrebno, ažurirati na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja.

(3)

Kao dio ovog ponovnog ispitivanja Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane zatražila mišljenje o mogućem uvrštavanju niza ostalih proizvoda u Prilog III.a.

(4)

Kada je riječ o vučjem bobu, Europska agencija za sigurnost hrane u svojem mišljenju od 6. prosinca 2005. izjavljuje da se ta mahunarka koja ima 450 vrsta već dugo konzumira u svom sadašnjem stanju, ali da se već godinama brašno vučjeg boba dodaje pšeničnom brašnu namijenjenom proizvodnji pekarskih proizvoda. Zabilježeni su i dokumentirani slučajevi izravnih, ponekad vrlo ozbiljnih, alergijskih reakcija, a studije pokazuju da postoji relativno visok rizik križne alergije na vučji bob kod od 30 % do 60 % osoba koje su alergične na kikiriki.

(5)

U slučaju mekušaca (gastropoda, dvoljušturaca ili cefalopoda) Europska agencija za sigurnost hrane u svojem mišljenju od 15. veljače 2006. izjavljuje da se oni najčešće konzumiraju u svojem postojećem stanju, ali se također koriste i kao sastojci, nakon bilo kakve vrste prerade, u čitavom nizu pripravaka i proizvoda kao što je surimi. Od alergijskih reakcija, koje mogu biti ozbiljne, pati do 0,4 % stanovništva, tj. 20 % svih slučajeva alergijskih reakcija na morske plodove. Glavna alergenska bjelančevina u mekušcima jest tropomiozin, jednak onome u rakovima, a slučajevi križnih alergija između mekušaca i rakova često se javljaju.

(6)

Iz ovih se razmatranja može zaključiti da se popisu iz Priloga III.a Direktivi 2000/13/EZ trebaju dodati još i vučji bob i mekušci.

(7)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Popisu III.a Direktive 2000/13/EZ dodaju se sljedeći sastojci:

„Vučji bob i proizvodi od njega

Mekušci i proizvodi od njih.”

Članak 2.

1.   Države članice od 23. prosinca 2007. odobravaju prodaju hrane koja je u skladu s ovom Direktivom.

2.   Države članice od 23. prosinca 2008. zabranjuju prodaju hrane koja nije u skladu s ovom Direktivom. Međutim, prodaja hrane koja nije u skladu s ovom Direktivom, a koja je označena prije tog datuma, odobrava se do isteka zaliha.

Članak 3.

1.   Države članice najkasnije do 23. prosinca 2007. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 109, 6.5.2000., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/89/EZ (SL L 308, 25.11.2003., str. 15.).