03/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

208


32006L0124


L 339/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.12.2006.


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/124/EZ

od 5. prosinca 2006.

o izmjeni Direktive Vijeća 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena, i Direktive Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (2), a posebno njezin članak 2. stavak 2. i članak 45.,

budući da:

(1)

U Direktivu 2002/55/EZ nisu uključeni svi rodovi i vrste povrća obuhvaćeni Direktivom 92/33/EEZ. Primjereno je proširiti područje primjene Direktive 2002/55/EZ na način da obuhvaća iste rodove i vrste kao Direktiva 92/33/EEZ.

(2)

Direktive 2002/55/EZ i 92/33/EEZ ne obuhvaćaju Zea mays L. (kukuruz kokičar ili slatki kukuruz), biljku čiji je uzgoj vrlo raširen u određenim novim državama članicama. Primjereno je proširiti područje primjene obiju Direktiva na Zea mays L. Iako se kukuruz, uključujući kukuruz kokičar i slatki kukuruz, svrstava među žitarice u okviru prava zajedničke poljoprivredne politike, na sjeme za sjetvu slatkog kukuruza i kukuruza kokičara mora se primijeniti posebno pravo o plasmanu sjemena povrća.

(3)

S obzirom na razvoj znanstvenih spoznaja, pokazalo se je kako je određeni broj botaničkih naziva iz Direktiva 92/33/EEZ i 2002/55/EZ netočan ili upitne vjerodostojnosti. Te bi nazive trebalo uskladiti s uobičajenim, međunarodno prihvaćenim nazivima.

(4)

Direktive 92/33/EEZ i 2002/55/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Rodovi i vrste navedeni u Prilogu II. Direktivi 92/33/EEZ zamjenjuju se onima iz Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Direktiva 2002/55/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Rodovi i vrste navedeni u članku 2. stavku 1. točki (b) zamjenjuju se onima iz Priloga ovoj Direktivi.

2.

Točka 3. podtočka (a) Priloga II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Sljedeći se upisi dodaju abecednim redom:

„Allium fistulosum

97

0,5

65”

„Allium sativum

97

0,5

65”

„Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

„Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

„Zea mays

98

0,1

85”;

(b)

Brassica oleracea (ostale podvrste)” zamjenjuje se s „Brassica oleracea (osim cvjetače)”;

(c)

Brassica pekinensis” zamjenjuje se s „Brassica rapa (kineski kupus)”;

(d)

Brassica rapa” zamjenjuje se s „Brassica rapa (postrna repa)”;

(e)

Lycopersicon lycopersicum” zamjenjuje se s „Lycopersicon esculentum”.

3.

Točka 2. Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(a)

Sljedeći se upisi dodaju abecednim redom:

„Allium fistulosum

15”

„Allium sativum

20”

„Allium schoenoprasum

15”

„Rheum rhabarbarum

135”

„Zea mays

1 000”;

(b)

Brassica pekinensis” briše se.

(c)

Lycopersicon lycopersicum” zamjenjuje se s „Lycopersicon esculentum”.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 30. lipnja 2007. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2007. Međutim, mogu odgoditi primjenu tih odredbi do 31. prosinca 2009. u odnosu na službeno prihvaćanje sorti koje pripadaju vrstama Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. i Zea mays L.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 157, 10.6.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2005/55/EZ (SL L 22, 26.1.2005., str. 17.).

(2)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/117/EZ (SL L 14, 18.1.2005., str. 18.).


PRILOG

Allium cepa L.

skupina cepa

Luk

skupina aggregatum

Luk kozjak

Allium fistulosum L.

Luk zimski

Allium porrum L.

Poriluk

Allium sativum L.

Češnjak (bijeli luk)

Allium schoenoprasum L.

Luk vlasac

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Krasuljica

Apium graveolens L.

Celer

Celer korjenaš

Asparagus officinalis L.

Šparoga

Beta vulgaris L.

Cikla uključujući i cheltenham repu

Blitva

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

Cvjetača

Brokule ili kalabrijske brokule

Kelj pupčar

Kelj

Bijeli kupus

Crveni kupus

Korabica

Brassica rapa L.

Kineski kupus

Postrna repa

Capsicum annuum L.

Čili paprike ili paprike

Cichorium endivia L.

Kudrava endivija

Endivija širokolisna

Cichorium intybus L.

Radič

Lisnati ili glavati radič

Cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

Cucumis melo L.

Dinja

Cucumis sativus L.

Krastavac

Krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

Cynara cardunculus L.

Artičoka

Karda

Daucus carota L.

Mrkva

Stočna mrkva

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

Lactuca sativa L.

Salata

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajčica

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

Phaseolus coccineus L.

Grah punocvjetni

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski

Grah mahunar visoki

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena

Grašak okruglog sjemena

Grašak šećerac

Raphanus sativus L.

Rotkvica

Rotkva

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

Solanum melongena L.

Patlidžan

Spinacia oleracea L.

Špinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Matovilac

Vicia faba L. (partim)

Bob

Zea mays L. (partim)

Slatki kukuruz

Kukuruz kokičar”