15/Sv. 28

HR

Službeni list Europske unije

41


32006L0118


L 372/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2006/118/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. prosinca 2006.

o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3), s obzirom na zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 28. studenoga 2006.,

budući da:

(1)

Podzemne vode dragocjen su prirodni resurs te bi ih kao takve trebalo zaštititi od pogoršanja stanja i kemijskog onečišćenja. To je posebno važno za ekosustave ovisne o podzemnim vodama te za korištenje podzemnih voda u opskrbi vodom koja je namijenjena za prehranu ljudi.

(2)

Podzemne vode najosjetljivije su i najveće vodno tijelo slatke vode u Europskoj uniji, a prije svega su i glavni izvor javne opskrbe vodom za piće u mnogim regijama.

(3)

Podzemnu vodu u vodnim tijelima koja se koriste za crpljenje vode za piće ili koja su namijenjena za takvu uporabu u budućnosti bi trebalo zaštititi tako da se izbjegne pogoršanje kvalitete takvih vodnih tijela te se time smanji stupanj obrade potreban za proizvodnju vode za piće, u skladu s člankom 7. stavcima 2. i 3. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (4).

(4)

Odluka br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. o utvrđivanju Šestog programa djelovanja Zajednice za okoliš (5) ima namjenu osigurati da se dostigne razina kvalitete voda koja nema bitnih utjecaja i ne predstavlja rizik za okoliš.

(5)

Za zaštitu okoliša kao cjeline, te posebno zdravlja ljudi, treba izbjeći, spriječiti ili smanjiti visoke koncentracije štetnih onečišćujućih tvari u podzemnim vodama.

(6)

Direktiva 2000/60/EZ utvrđuje opće odredbe za zaštitu i očuvanje podzemnih voda. Kako je predviđeno u članku 17. te Direktive, trebalo bi usvojiti mjere za sprečavanje i nadzor nad onečišćenjem podzemnih voda, uključujući mjerila za ocjenjivanje dobrog kemijskog stanja podzemnih voda i mjerila za utvrđivanje znatnih i trajno rastućih trendova te za određivanje polaznih točaka za promjenu trenda.

(7)

S obzirom na potrebu postizanja dosljednih razina zaštite podzemnih voda, trebalo bi utvrditi standarde kvalitete i granične vrijednosti te razviti metodologije utemeljene na zajedničkom pristupu, kako bi se utvrdila mjerila za ocjenu kemijskog stanja vodnih tijela podzemnih voda.

(8)

Standarde kvalitete za nitrate, proizvode za zaštitu bilja i biocide trebalo bi utvrditi kao mjerila Zajednice za ocjenu kemijskog stanja vodnih tijela podzemnih voda, pri čemu bi trebalo osigurati usklađenost s Direktivom Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (6), Direktivom Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (7) i Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (8).

(9)

Zaštita podzemnih voda u nekim područjima može zahtijevati prilagodbu poljoprivredne ili šumarske prakse, što bi moglo imati za posljedicu gubitak prihoda. U Zajedničkoj poljoprivrednoj politici predviđeni su mehanizmi financiranja primjene mjera u svrhu zadovoljavanja normi Zajednice, posebno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) (9). Za utvrđivanje svojih prioriteta i odabir projekata u vezi s mjerama zaštite podzemnih voda odgovorne su države članice.

(10)

Odredbe o kemijskom stanju podzemnih voda ne primjenjuju se na prirodno visoke razine tvari ili iona ili njihovih pokazatelja, koje sadrže vodna tijela podzemne vode ili povezana vodna tijela površinske vode, zbog posebnih hidro-geoloških uvjeta koji nisu obuhvaćeni definicijom onečišćenja. Isto tako ne primjenjuju se ni na privremene, prostorno ograničene promjene toka ili kemijskog sastava koje se ne smatraju prodiranjem.

(11)

Trebalo bi utvrditi mjerila za utvrđivanje svih znatnih i trajno rastućih trendova koncentracije onečišćujućih tvari, te za određivanje polazne točke za promjenu trenda, uzimajući u obzir vjerojatnost nastanka štetnih učinaka na povezane vodne ekosustave ili ovisne kopnene ekosustave.

(12)

Države članice trebale bi, tamo gdje je to moguće, koristiti statističke postupke, pod uvjetom da su u skladu s međunarodnim normama i da doprinose usporedivosti rezultata praćenja stanja između država članica u duljim razdobljima.

(13)

U skladu s trećom alinejom članka 22. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ, Direktivu Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja uzrokovanog određenim opasnim tvarima (10) treba staviti izvan snage s učinkom od 22. prosinca 2013. Potrebno je osigurati kontinuitet zaštite predviđene Direktivom 80/68/EEZ u pogledu mjera čiji je cilj spriječiti ili ograničiti kako izravan, tako i neizravan unos onečišćujućih tvari u podzemne vode.

(14)

Potrebno je razlikovati opasne tvari čiji bi unos trebalo spriječiti od drugih onečišćujućih tvari čiji unos treba ograničiti. Pri utvrđivanju opasnih i neopasnih tvari koje predstavljaju postojeći ili potencijalni rizik onečišćenja trebalo bi koristiti Prilog VIII. Direktivi 2000/60/EZ, koji navodi glavne onečišćujuće tvari koje imaju utjecaj na vodni okoliš.

(15)

Mjere sprečavanja ili ograničavanja unosa onečišćujućih tvari u vodna tijela podzemnih voda koje se koriste za crpljenje vode namijenjene ljudskoj potrošnji ili su namijenjene takvom korištenju u budućnosti, kako je utvrđeno u članku 7. stavku 1. Direktive 2000/60/EZ, trebale bi u skladu s člankom 7. stavkom 2. te Direktive uključivati mjere potrebne kako bi se osiguralo da voda nakon primjene režima obrade i u skladu sa zakonodavstvom Zajednice zadovoljava zahtjeve Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjene za prehranu ljudi (11). Te mjere mogu u skladu s člankom 7. stavkom 3. Direktive 2000/60/EZ uključivati i uspostavu vodozaštitnih područja od strane država članica, u opsegu koji nadležno nacionalno tijelo smatra potrebnim za zaštitu opskrbe vodom za piće. Takva vodozaštitna područja mogu obuhvaćati čitavo državno područje države članice.

(16)

Za osiguranje dosljedne zaštite podzemnih voda, države članice koje imaju zajednička vodna tijela podzemnih voda trebaju uskladiti svoje aktivnosti u pogledu praćenja stanja, određivanja graničnih vrijednosti i utvrđivanja odgovarajućih opasnih tvari.

(17)

Pouzdane i usporedive metode praćenja stanja podzemnih voda važno su sredstvo za ocjenjivanje kvalitete podzemnih voda kao i za odabir najprikladnijih mjera. Članak 8. stavak 3. i članak 20. Direktive 2000/60/EZ predviđaju usvajanje standardiziranih metoda analize i praćenja stanja vode, te prema potrebi usvajanje smjernica o provedbi, uključujući praćenje.

(18)

Pod određenim okolnostima državama članicama trebalo bi omogućiti da odobre izuzeća od mjera za sprečavanje ili ograničavanje unosa onečišćujućih tvari u podzemne vode. Sva izuzeća trebala bi biti utemeljena na transparentnim mjerilima i opisana u planovima upravljanja riječnim slivovima.

(19)

Trebalo bi proučiti utjecaj koji različite granične vrijednosti podzemnih voda koje utvrde države članice imaju na razinu zaštite okoliša i na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(20)

Trebalo bi provesti istraživanja kako bi se utvrdila bolja mjerila za osiguranje kvalitete i zaštite ekosustava podzemnih voda. Ako je potrebno, dobivena saznanja trebalo bi uzeti u obzir u provedbi ili preispitivanju ove Direktive. Takva istraživanja, kao i širenje znanja, iskustva i rezultata istraživanja, trebalo bi poticati i financirati.

(21)

Potrebno je predvidjeti prijelazne mjere koje će se koristiti tijekom razdoblja između datuma početka provedbe ove Direktive i datuma stavljanja Direktive 80/68/EEZ izvan snage.

(22)

Direktivom 2000/60/EZ određuje se zahtjev nadzora, uključujući zahtjev za prethodno odobrenje umjetnog obnavljanja ili povećanja vodnog tijela podzemne vode, pod uvjetom da korištenje izvora ne ugrožava postizanje ciljeva okoliša koji su utvrđeni za dotični izvor ili za obnovljeno ili povećano vodno tijelo podzemne vode.

(23)

Direktiva 2000/60/EZ uključuje u članku 11. stavku 2. i dijelu B Priloga VI. o programu mjera otvoren popis dopunskih mjera koje države članice mogu usvojiti u okviru programa mjera, između ostalog:

zakonodavni instrumenti,

administrativni instrumenti, i

dogovoreni sporazumi o zaštiti okoliša.

(24)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12).

(25)

Regulatorni postupak s kontrolom potrebno je primjenjivati posebno u pogledu mjera općeg područja primjene koje su namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog i brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunjavanjem ove Direktive dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Svrha

1.   Ovom Direktivom utvrđuju se posebne mjere za sprečavanje i nadzor nad onečišćenjem podzemnih voda u skladu s člankom 17. stavcima1. i 2. Direktive 2000/60/EZ. Ove mjere uključuju posebno:

(a)

mjerila za ocjenjivanje dobrog kemijskog stanja podzemnih voda; i

(b)

mjerila za utvrđivanje i promjenu znatnih i trajno rastućih trendova te za određivanje polaznih točaka za promjenu trenda.

2.   Ovom se Direktivom isto tako dopunjuju odredbe namijenjene sprečavanju ili ograničavanju unosa onečišćujućih tvari u podzemne vode koje su već sadržane u Direktivi 2000/60/EZ, i usmjerena je sprečavanju pogoršanja stanja svih vodnih tijela podzemne vode.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive osim definicija iz članka 2. Direktive 2000/60/EZ primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„standard kvalitete podzemne vode” znači standard kvalitete okoliša izražen kao koncentracija pojedine onečišćujuće tvari, skupine onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u podzemnoj vodi, koju se radi zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša ne smije premašiti;

2.

„granična vrijednost” znači standard kvalitete podzemne vode koji države članice utvrđuju u skladu s člankom 3.;

3.

„znatan i trajno rastući trend” znači svaki statistički i u pogledu okoliša značajan porast koncentracije onečišćujuće tvari, skupine onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u podzemnoj vodi, za koji je u skladu s člankom 5. utvrđena potreba promjene trenda;

4.

„unos onečišćujućih tvari u podzemne vode” znači izravno ili neizravno uvođenje onečišćujućih tvari u podzemne vode kao posljedica ljudskih aktivnosti;

5.

„pozadinska razina” znači koncentracija tvari ili vrijednost pokazatelja u vodnom tijelu podzemne vode koja odgovara stanju bez antropogenih poremećaja ili s minimalnim izmjenama;

6.

„osnovna razina” znači prosječna vrijednost izmjerena minimalno tijekom referentnih godina 2007. i 2008. na temelju programa praćenja koji se provode u okviru članka 8. Direktive 2000/60/EZ ili, u slučaju tvari utvrđenih nakon tih referentnih godina, tijekom prvog razdoblja za koje su dostupni podaci iz reprezentativnog razdoblja praćenja.

Članak 3.

Mjerila za ocjenjivanje kemijskog stanja podzemnih voda

1.   Za potrebe ocjenjivanja kemijskog stanja vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode, u skladu s odjeljkom 2.3 Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ države članice koriste sljedeća mjerila:

(a)

standarde kvalitete podzemnih voda iz Priloga I.;

(b)

granične vrijednosti koje države članice utvrđuju u skladu s postupkom određenim u dijelu A Priloga II. za onečišćujuće tvari, skupine onečišćujućih tvari ili pokazatelje onečišćenja za koje je utvrđeno da na državnom području pojedine države članice doprinose rizičnom određenju vodnih tijela ili skupine vodnih tijela podzemnih voda, pri čemu se u obzir uzima minimalno popis iz dijela B Priloga II.

Granične vrijednosti podzemnih voda za dobro kemijsko stanje utemeljene su na zaštiti vodnog tijela podzemne vode u skladu s točkama 1., 2. i 3. dijela A Priloga II., posebno uzimajući u obzir njegov učinak i međusobnu povezanost s povezanim površinskim vodama i o njima ovisnim kopnenim ekosustavima i močvarama, i između ostalog, uzimaju u obzir saznanja o toksičnosti za ljude i toksičnosti za okoliš.

2.   Granične vrijednosti mogu se utvrditi na nacionalnoj razini, na razini vodnog područja ili dijela međunarodnog vodnog područja koje je dio državnog područja države članice, ili na razini vodnih tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode.

3.   Države članice osiguravaju da je utvrđivanje graničnih vrijednosti za vodna tijela podzemne vode koje su zajedničke za dvije ili više država članica te za vodna tijela podzemnih voda unutar kojih podzemna voda teče preko granice države članice, predmet usklađivanja između predmetnih država članica, u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2000/60/EZ.

4.   Ako se vodno tijelo ili skupina vodnih tijela podzemne vode proteže izvan granica Zajednice, predmetna država članica ili predmetne države članice nastoje utvrditi granične vrijednosti u suradnji s predmetnom državom nečlanicom, u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2000/60/EZ.

5.   Države članice prvi put utvrđuju granične vrijednosti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) do 22. prosinca 2008.

Sve utvrđene granične vrijednosti, uključujući sažetak podataka iz dijela C Priloga II. ovoj Direktivi, objavljuju se u planovima upravljanja vodnim područjima koji se dostavljaju u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ.

6.   Države članice prilagođavaju popis graničnih vrijednosti kad god nova informacija o onečišćujućim tvarima, skupinama onečišćujućih tvari ili pokazateljima onečišćenja pokaže da bi radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša za dodatnu tvar trebalo postaviti graničnu vrijednost ili da bi postojeću graničnu vrijednost trebalo izmijeniti ili da bi graničnu vrijednost koja je prethodno izbrisana s popisa trebalo ponovno unijeti u popis.

Granične vrijednosti mogu se izbrisati s popisa ako za dotično vodno tijelo podzemne vode više ne postoji rizik od odgovarajućih onečišćujućih tvari, skupina onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja.

O svim takvim izmjenama popisa graničnih vrijednosti izvješćuje se u okviru redovitih pregleda planova upravljanja slivovima.

7.   Komisija na temelju informacija koje države članice dostavljaju u skladu sa stavkom 5. objavljuje izvješće najkasnije do 22. prosinca 2009.

Članak 4.

Postupak za ocjenjivanje stanja podzemnih voda

1.   Države članice za ocjenjivanje stanja vodnog tijela podzemnih voda primjenjuju postupak opisan u stavku 2. Ako je potrebno, države članice pri provođenju tog postupka mogu grupirati vodna tijela podzemne vode u skladu s Prilogom V. Direktivi 2000/60/EZ.

2.   Vodno tijelo ili skupina vodnih tijela podzemne vode u dobrom je kemijskom stanju kada:

(a)

odgovarajuće praćenje stanja dokazuje da su zadovoljeni uvjeti određeni u tablici 2.3.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ; ili

(b)

vrijednosti za standarde kvalitete podzemne vode navedene u Prilogu I. i relevantne granične vrijednosti utvrđene u skladu s člankom 3. i Prilogom II. nisu premašene ni na jednom mjernom mjestu u tom vodnom tijelu ili skupini vodnih tijela podzemne vode; ili

(c)

vrijednost standarda kvalitete podzemne vode ili granična vrijednost premašena je na jednom ili više mjernih mjesta, ali odgovarajuća istraga u skladu s Prilogom III. potvrđuje da:

i.

na temelju ocjenjivanja iz stavka 3. Priloga III., koncentracije onečišćujućih tvari koje premašuju standarde kvalitete podzemne vode ili granične vrijednosti ne predstavljaju znatan rizik za okoliš, uzimajući u obzir, ako je potrebno, opseg vodnog tijela podzemne vode na koju onečišćenje utječe;

ii.

u skladu sa stavkom 4. Priloga III. ovoj Direktivi, zadovoljeni su ostali uvjeti za dobro kemijsko stanje podzemne vode određeni u tablici 2.3.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ;

iii.

za vodna tijela podzemne vode utvrđena u skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive 2000/60/EZ, u skladu sa stavkom 4. Priloga III. ovoj Direktivi zadovoljeni su zahtjevi članka 7. stavka 3. Direktive 2000/60/EZ;

iv.

onečišćenje nije znatnije smanjilo sposobnost vodnog tijela podzemne vode ili bilo kojeg vodnog tijela u skupini vodnih tijela podzemne vode da se koriste za potrebe ljudi.

3.   Odabir mjesta praćenja podzemnih voda mora zadovoljavati zahtjeve odjeljka 2.4. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ u pogledu oblikovanja, kako bi bio osiguran dosljedan i iscrpan pregled kemijskog stanja podzemnih voda, te reprezentativni podaci o praćenju.

4.   Države članice u planovima upravljanja vodnim područjima objavljuju sažetak ocjene kemijskog stanja podzemnih voda u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ.

Taj sažetak, pripremljen na razini vodnog područja ili dijela međunarodnog vodnog područja koje se nalazi na državnom području države članice, uključuje i obrazloženje o tome kako su se pri konačnoj ocjeni u obzir uzimala prekoračenja standarda kvalitete podzemne vode ili graničnih vrijednosti na pojedinim mjernim mjestima.

5.   Ako se za vodno tijelo podzemne vode utvrdi da je u skladu sa stavkom 2. točkom (c) u dobrom kemijskom stanju, države članice u skladu s člankom 11. Direktive 2000/60/EZ poduzimaju mjere potrebne za zaštitu vodnih ekosustava, kopnenih ekosustava i čovjekove uporabe podzemne vode, ovisno o dijelu vodnog tijela podzemne vode koji predstavlja jedno ili više mjesta praćenja na kojem je prekoračena vrijednost standarda kvalitete podzemne vode ili granična vrijednost.

Članak 5.

Utvrđivanje znatnih i trajno rastućih trendova i utvrđivanje polaznih točaka za promjenu trendova

1.   Države članice utvrđuju sve znatne i trajno rastuće trendove koncentracija onečišćujućih tvari, skupina onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u vodnim tijelima ili skupinama vodnih tijela podzemne vode za koje je utvrđeno da postoji rizik, te utvrđuju polaznu točku za promjenu tog trenda u skladu s Prilogom IV.

2.   Države članice u skladu s dijelom B Priloga IV. mijenjaju trendove koji predstavljaju znatan rizik za kvalitetu vodnih ekosustava ili kopnenih ekosustava, za zdravlje ljudi, ili za postojeće ili potencijalne legitimne uporabe vodenog okoliša, kroz primjenu programa mjera iz članka 11. Direktive 2000/60/EZ, kako bi postupno smanjile onečišćenje i spriječile pogoršanje stanja podzemnih voda.

3.   Države članice na temelju utvrđenog trenda i s njim povezanog rizika za okoliš, u skladu s točkom 1. dijela B Priloga IV. utvrđuju polaznu točku za promjenu trenda, u obliku postotka razine standardâ kvalitete podzemne vode određenih u Prilogu I. i postotka graničnih vrijednosti utvrđenih u skladu s člankom 3.

4.   Države članice u planovima upravljanja riječnim slivovima koji se dostavljaju u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ sažeto navode:

(a)

na koji je način ocjenjivanje trenda na temelju pojedinačnih mjesta praćenja unutar vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode doprinijelo da se, u skladu s odjeljkom 2.5. Priloga V. toj Direktivi, ustanovi da su ta vodna tijela izložena znatnom i trajno rastućem trendu koncentracije bilo koje onečišćujuće tvari, ili promjeni tog trenda; i

(b)

obrazloženje za polazne točke određene u skladu sa stavkom 3.

5.   Ako je potrebna ocjena učinka postojećih koncentriranih onečišćenja u vodnim tijelima podzemne vode koja bi mogla ugroziti postizanje ciljeva iz članka 4. Direktive 2000/60/EZ, a posebno onih koncentriranih onečišćenja koja rezultiraju iz točkastih izvora i zagađenog tla, države članice provode dodatno ocjenjivanje trendova za utvrđene onečišćujuće tvari kako bi utvrdile da se koncentrirana onečišćenja iz zagađenih područja ne proširuju, da ne pogoršavaju kemijsko stanje vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode i da ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Sažetak rezultata tih ocjenjivanja daje se u planovima upravljanja riječnim slivovima koji se dostavljaju u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ.

Članak 6.

Mjere sprečavanja ili ograničavanja unosa onečišćujućih tvari u podzemne vode

1.   Radi postizanja cilja sprečavanja ili ograničavanja unosa onečišćujućih tvari u podzemne vode utvrđenog u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Direktive 2000/60/EZ, države članice osiguravaju da program mjera utemeljen u skladu s člankom 11. te Direktive obuhvaća:

(a)

sve mjere potrebne za sprečavanje unosa bilo kakvih opasnih tvari u podzemne vode, ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3. Pri utvrđivanju takvih tvari države članice uzimaju u obzir posebno opasne tvari koje pripadaju razredima ili skupinama onečišćujućih tvari iz točaka 1. do 6. Priloga VIII. Direktivi 2000/60/EZ, kao i tvari koje pripadaju razredima ili skupinama onečišćujućih tvari iz točaka 7. do 9. tog Priloga, kada se one smatraju opasnima;

(b)

za onečišćujuće tvari navedene u Prilogu VIII. Direktivi 2000/60/EZ koje se ne smatraju opasnima, i za bilo koje druge neopasne onečišćujuće tvari koje nisu navedene u tom Prilogu, a za koje države članice smatraju da predstavljaju rizik od postojećeg ili potencijalnog onečišćenja, sve mjere koje su potrebne kako bi se ograničio unos u podzemne vode te tako osiguralo da takvi unosi ne uzrokuju pogoršanje podzemnih voda ni znatan i trajno rastući trend koncentracije onečišćujućih tvari u podzemnim vodama. Kod takvih se mjera u obzir uzimaju minimalno najbolje priznate prakse, uključujući najbolje prakse zaštite okoliša i najbolje raspoložive tehnike u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice.

Za potrebe uvođenja mjera iz točke (a) ili (b), države članice kao prvi korak mogu utvrditi pod kojim se okolnostima onečišćujuće tvari navedene u Prilogu VIII. Direktivi 2000/60/EZ, posebno esencijalni metali i njihovi spojevi iz točke 7. tog Priloga, smatraju opasnim odnosno neopasnim tvarima.

2.   Unosi onečišćujućih tvari iz raspršenih izvora onečišćenja koji utječu na kemijsko stanje podzemne vode uzimaju se u obzir kad god je to tehnički izvedivo.

3.   Ne dovodeći u pitanje eventualne strože zahtjeve drugog zakonodavstva Zajednice, države članice mogu izuzeti iz mjera utvrđenih stavkom 1. one unose onečišćujućih tvari koji:

(a)

su rezultat izravnih ispusta odobrenih u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (j) Direktive 2000/60/EZ;

(b)

se prema mišljenju nadležnih tijela pojavljuju u tako malim količinama i koncentracijama da ni sada ni ubuduće ne predstavljaju rizik od pogoršanja kvalitete podzemne vode u koju se unose;

(c)

su posljedica nesreća ili iznimnih okolnosti prirodnog uzroka, koje nije bilo moguće razumno predvidjeti, izbjeći niti ublažiti;

(d)

su rezultat umjetnog obnavljanja ili povećanja vodnog tijela podzemne vode, odobrenog u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (f) Direktive 2000/60/EZ;

(e)

se prema mišljenju nadležnih tijela zbog tehničkih razloga ne mogu spriječiti niti ograničiti, a da se ne koriste:

i.

mjere koje bi povećale rizik za zdravlje ljudi ili kvalitetu okoliša u cjelini; ili

ii.

nerazmjerno skupe mjere kojima bi se iz zagađenog tla ili podzemlja uklonile količine onečišćujućih tvari ili drukčije nadziralo njihovo prodiranje u tlo ili podzemlje;

(f)

su rezultat zahvatâ u površinskim vodama radi, između ostalog, ublažavanja posljedica poplava i suša, te upravljanja vodama i plovnim putovima, uključujući i djelovanje na međunarodnoj razini. Takve aktivnosti, uključujući rezanje, kopanje rovova, premještanje i odlaganje sedimenata u površinskim vodama, provode se u skladu s općim obvezujućim propisima te, kada je primjereno, uz izdavanje dozvola i odobrenja na temelju takvih propisa koje su u tu svrhu donijele države članice, pod uvjetom da takvi unosi ne ugrožavaju postizanje ciljeva zaštite okoliša koji su u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2000/60/EZ utvrđeni za dotična vodna tijela.

Iznimke utvrđene u točkama (a) do (f) mogu se primjenjivati samo ako nadležna tijela država članica utvrde da se provodi učinkovito praćenje vodnih tijela podzemne vode u skladu s odjeljkom 2.4.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ ili drugo odgovarajuće praćenje.

4.   Nadležna tijela država članica vode evidenciju o iznimkama iz stavka 3. za potrebe obavješćivanja Komisije, na njezin zahtjev.

Članak 7.

Prijelazne odredbe

U razdoblju između 16. siječnja 2009. i 22. prosinca 2013. za sve nove postupke odobrenja u skladu s člancima 4. i 5. Direktive 80/68/EEZ uzimaju se u obzir zahtjevi iz članaka 3., 4. i 5. ove Direktive.

Članak 8.

Tehničke prilagodbe

1.   Dijelovi A i C Priloga II. te Prilozi III. i IV. mogu se izmijeniti s obzirom na znanstveni i tehnički napredak u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2., pri čemu se uzima u obzir razdoblje preispitivanja i ažuriranja planova upravljanja riječnim slivovima iz članka 13. stavka 7. Direktive 2000/60/EZ.

2.   Dio B Priloga II. može se izmijeniti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. radi dodavanja novih onečišćujućih tvari ili pokazatelja.

Članak 9.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 10.

Preispitivanje

Ne dovodeći u pitanje članak 8., Komisija preispituje Priloge I. i II. ovoj Direktivi do 16. siječnja 2013. i zatim svakih sljedećih šest godina. Na temelju tog preispitivanja prema potrebi predlaže, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, zakonodavne prijedloge o izmjeni Priloga I. i/ili II. Komisija u svojem preispitivanju i pripremi eventualnog prijedloga uzima u obzir sve relevantne informacije, koje mogu uključivati rezultate programâ praćenja stanja provedene na temelju članka 8. Direktive 2000/60/EZ, rezultate istraživačkih programa Zajednice i/ili preporuka Znanstvenog odbora za rizike za zdravlje i okoliš, država članica, Europskog parlamenta, Europske agencije za okoliš, europskih poslovnih organizacija i europskih organizacija za zaštitu okoliša.

Članak 11.

Evaluacija

Izvješće Komisije predviđeno člankom 18. stavkom 1. Direktive 2000/60/EZ za podzemne vode uključuje evaluaciju o funkcioniranju ove Direktive u odnosu na drugo relevantno zakonodavstvo u području zaštite okoliša, uključujući i njihovu međusobnu dosljednost.

Članak 12.

Provedba

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 16. siječnja 2009. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržeuputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

M. PEKKARINEN


(1)  SL C 112, 30.4.2004., str. 40.

(2)  SL C 109, 30.4.2004., str. 29.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 28. travnja 2005. (SL C 45 E, 23.2.2006., str. 15.), Zajedničko stajalište Vijeća od 23. siječnja 2006. (SL C 126 E, 30.5.2006., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 13. lipnja 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2006. (još nije objavljena u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 11. prosinca 2006.

(4)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom br. 2455/2001/EZ (SL L 331, 15.12.2001., str. 1.).

(5)  SL L 242, 10.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/85/EZ (SL L 293, 24.10.2006., str. 3.).

(8)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/50/EZ (SL L 142, 30.5.2006., str. 6.).

(9)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1463/2006 (SL L 277, 9.10.2006., str. 1.).

(10)  SL L 20, 26.1.1980., str. 43. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 91/692/EEZ (SL L 377, 31.12.1991., str. 48.).

(11)  SL L 330, 5.12.1998., str. 32. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).


PRILOG I.

STANDARDI KVALITETE PODZEMNE VODE

1.

Za potrebe ocjenjivanja kemijskog stanja podzemne vode u skladu s člankom 4., kao standardi kvalitete iz tablice 2.3.2. u Prilogu V. Direktivi 2000/60/EZ i standardi utvrđeni u skladu s člankom 17. te Direktive uzet će se sljedeći standardi kvalitete podzemne vode

Onečišćujuća tvar

Standardi kvalitete

Nitrati

50 mg/l

Aktivne tvari u pesticidima, uključujući njihove relevantne metabolite, proizvode razgradnje i reakcije (1)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (ukupno) (2)

2.

Rezultati primjene standardâ kvalitete za pesticide na način utvrđen za potrebe ove Direktive ne dovode u pitanje rezultate postupaka za procjenu rizika propisanih Direktivom 91/414/EEZ ili Direktivom 98/8/EZ.

3.

Ako se za određeno vodno tijelo podzemne vode smatra da bi standardi kvalitete podzemne vode mogli onemogućiti postizanje ciljeva zaštite okoliša utvrđenih u članku 4. Direktive 2000/60/EZ za povezana vodna tijela površinske vode, ili bi mogli znatno smanjiti ekološku ili kemijsku kvalitetu tih vodnih tijela, ili bi mogli znatno ugroziti kopnene ekosustave koji izravno ovise o danom vodnom tijelu podzemne vode, u skladu s člankom 3. i Prilogom II. ovoj Direktivi utvrđuju se strože granične vrijednosti. Programi i mjere povezani s takvom graničnom vrijednošću primjenjuju se i za aktivnosti iz područja primjene Direktive 91/676/EEZ.


(1)  „Pesticidi” su sredstva za zaštitu bilja i biocidni pripravci kako su definirani u članku 2. Direktive 91/414/EEZ, odnosno, u članku 2. Direktive 98/8/EZ.

(2)  „Ukupno” znači zbroj svih pojedinačnih pesticida koji su otkriveni i kvantificirani tijekom postupka praćenja stanja, uključujući njihove relevantne metabolite, proizvode razgradnje i reakcije.


PRILOG II.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA ONEČIŠĆUJUĆE TVARI I POKAZATELJE ONEČIŠĆENJA PODZEMNIH VODA

Dio A

Smjernice za utvrđivanje, od strane država članica, graničnih vrijednosti u skladu s člankom 3.

Države članice utvrđuju granične vrijednosti za sve onečišćujuće tvari i pokazatelje onečišćenja na temelju kojih se u skladu s opisom značajki prema članku 5. Direktive 2000/60/EZ za vodna tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode utvrđuje da postoji rizik da neće postići dobro kemijsko stanje podzemne vode.

Granične vrijednosti utvrđuju se tako da u slučaju da rezultati praćenja na reprezentativnom mjestu praćenja prelaze granične vrijednosti, to ukazuje na rizik da nije zadovoljen jedan ili više uvjeta za dobro kemijsko stanje podzemne vode iz članka 4. stavke 2. točke (c) ii., iii. i iv.

Pri utvrđivanju graničnih vrijednosti države članice uzimaju u obzir sljedeće smjernice:

1.

određivanje graničnih vrijednosti trebalo bi se temeljiti na:

(a)

opsegu međudjelovanja između podzemne vode i povezanih vodnih ekosustava i o njima ovisnih kopnenih ekosustava;

(b)

ometanju postojećih ili potencijalnih legitimnih uporaba ili funkcija podzemne vode;

(c)

svim onečišćujućim tvarima na temelju kojih se za vodna tijela podzemne vode utvrđuje da postoji rizik, uzimajući u obzir minimalan popis određen u dijelu B;

(d)

hidrogeološkim karakteristikama uključujući informacije o pozadinskim razinama i bilanci vode;

2.

pri određivanju graničnih vrijednosti trebalo bi uzeti u obzir i porijeklo onečišćujućih tvari, njihovo moguće prirodno pojavljivanje, toksičnost i sklonost disperziji, postojanost i bioakumulacijski potencijal;

3.

kad god se zbog prirodnih hidrogeoloških uzroka javljaju povišene pozadinske razine tvari ili iona ili njihovih pokazatelja, te se pozadinske vrijednosti u relevantnom vodnom tijelu podzemne vode uzimaju u obzir pri utvrđivanju graničnih vrijednosti;

4.

određivanje graničnih vrijednosti trebalo bi poduprijeti mehanizmom kontrole za prikupljene podatke, koji se temelji na evaluaciji kvalitete podataka, analitičkim razmatranjima i pozadinskim razinama za tvari koje se mogu javiti prirodno i kao posljedica ljudskih aktivnosti.

Dio B

Minimalan popis onečišćujućih tvari i njihovih pokazatelja koje države članice moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju graničnih vrijednosti u skladu s člankom 3.

1.

Tvari ili ioni ili pokazatelji koji se mogu javiti prirodno i/ili kao posljedica ljudske aktivnosti

 

Arsen

 

Kadmij

 

Olovo

 

Živa

 

Amonijak

 

Klor

 

Sulfati

2.

Sintetičke tvari

 

Trikloroetilen

 

Tetrakloroetilen

3.

Parametri koji ukazuju na slane ili druge unose (1)

 

Vodljivost

Dio C

Informacije koje države članice dostavljaju u pogledu onečišćujućih tvari i njihovih pokazatelja za koje su utvrđene granične vrijednosti

Države članice u planovima upravljanja riječnim slivovima koji se dostavljaju u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ sažeto navode način primjene postupka određenog u dijelu A ovog Priloga.

Države članice dostavljaju, gdje je to moguće, posebno:

(a)

informacije o broju vodnih tijela ili skupina vodnih tijela podzemnih voda za koje je utvrđeno da postoji rizik, te o onečišćujućim tvarima i pokazateljima onečišćenja koji doprinose takvoj klasifikaciji, uključujući izmjerene koncentracije/vrijednosti;

(b)

informacije o svakom vodnom tijelu podzemne vode za koje je utvrđeno da postoji rizik, posebno informacije o veličini vodnog tijela, odnosu između vodnih tijela podzemne vode i povezanih površinskih voda te o njima ovisnih kopnenih ekosustava, i podatke o prirodnim pozadinskim razinama u vodnim tijelima podzemne vode u slučaju prirodno prisutnih tvari;

(c)

granične vrijednosti, bilo da se primjenjuju na nacionalnoj razini, na razini vodnog područja ili dijela međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na državnom području države članice ili na razini vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode;

(d)

odnos između graničnih vrijednosti i:

i.

izmjerenih pozadinskih vrijednosti, u slučaju prirodno prisutnih tvari;

ii.

ciljeva zaštite okoliša i drugih standarda zaštite voda na nacionalnoj razini, na razini Zajednice ili na međunarodnoj razini; i

iii.

svih relevantnih informacija u pogledu toksičnosti, ekotoksičnosti, postojanosti, bioakumulacijskog potencijala i tendencije disperzije onečišćujućih tvari.


(1)  U pogledu koncentracija saliniteta koje su posljedica ljudskih aktivnosti, države članice se mogu odlučiti za utvrđivanje graničnih vrijednosti ili za sulfate i klorid ili za vodljivost.


PRILOG III.

OCJENA KEMIJSKOG STANJA PODZEMNE VODE

1.

Postupak ocjenjivanja za utvrđivanje kemijskog stanja vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode provodi se u pogledu svih vodnih tijela ili skupina vodnih tijela podzemne vode za koje je utvrđeno da postoji rizik, te u pogledu svake onečišćujuće tvari koja doprinosi takvom određenju vodnog tijela ili skupina vodnih tijela podzemne vode.

2.

Pri provođenju istrage iz članka 4. stavka 2. točke (c) države članice uzimaju u obzir:

(a)

informacije prikupljene kao dio određivanja koje se provodi u skladu s člankom 5. Direktive 2000/60/EZ i s odjeljcima 2.1., 2.2. i 2.3. Priloga II. toj Direktivi;

(b)

rezultate mreže za praćenje stanja podzemnih voda koji su dobiveni u skladu s odjeljkom 2.4 Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ; i

(c)

sve druge relevantne informacije, uključujući usporedbu godišnjih aritmetičkih srednjih vrijednosti koncentracija relevantnih onečišćujućih tvari na mjestu praćenja sa standardima kvalitete podzemne vode utvrđenima u Prilogu I. i graničnim vrijednostima koje države članice utvrđuju u skladu s člankom 3. i Prilogom II.

3.

Za potrebe istrage jesu li zadovoljeni uvjeti za dobro kemijsko stanje podzemne vode iz članka 4. stavka 2. točke (c) podtočke i. i točke (c) podtočke iv., države članice, ako je to primjereno i potrebno, na temelju odgovarajućeg zbrajanja rezultata praćenja koji su prema potrebi poduprijeti procjenama koncentracije na temelju konceptualnog modela vodnog tijela ili skupine vodnih tijela podzemne vode, procjenjuju opseg vodnog tijela podzemne vode čija je godišnja aritmetička srednja vrijednost koncentracije onečišćujuće tvari viša od utvrđenog standarda kvalitete podzemne vode ili granične vrijednosti.

4.

Za potrebe istrage jesu li zadovoljeni uvjeti za dobro kemijsko stanje podzemne vode iz članka 4. stavka 2. točke (c) ii. i (c) iii., države članice, ako je to primjereno i potrebno, na temelju odgovarajućih rezultata praćenja i na temelju konceptualnog modela podzemne vode ocjenjuju:

(a)

učinak onečišćujućih tvari u vodnom tijelu podzemne vode;

(b)

količine i koncentracije onečišćujućih tvari koje se prenose ili bi se mogle prenositi iz vodnog tijela podzemne vode u povezane površinske vode ili izravno ovisne kopnene ekosustave;

(c)

vjerojatne učinke količina i koncentracija onečišćujućih tvari koje se prenose u povezane površinske vode ili izravno ovisne kopnene ekosustave;

(d)

opseg slanih ili drugih unosa u vodno tijelo podzemne vode; i

(e)

rizik od onečišćujućih tvari u vodnom tijelu podzemne vode u odnosu na kvalitetu vode koja se crpi ili je namijenjena za crpljenje iz vodnog tijela podzemne vode za prehranu ljudi.

5.

Države članice predstavljaju kemijsko stanje vodnog tijela ili skupina vodnih tijela podzemne vode u kartama u skladu s odjeljcima 2.4.5. i 2.5. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ. Uz to, države članice, ako je to primjereno i izvedivo, na kartama naznačuju sva mjesta praćenja na kojima je zabilježeno prekoračenje standardâ kvalitete podzemne vode i/ili graničnih vrijednosti.


PRILOG IV.

UTVRĐIVANJE I PROMJENA ZNATNIH I TRAJNO RASTUĆIH TRENDOVA

Dio A

Utvrđivanje znatnih i trajno rastućih trendova

Države članice utvrđuju znatne i trajno rastuće trendove u svim vodnim tijelima ili skupinama vodnih tijela podzemne vode za koje je utvrđeno da postoji rizik u skladu s Prilogom II. Direktivi 2000/60/EZ, uzimajući u obzir sljedeće zahtjeve:

1.

u skladu s odjeljkom 2.4. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ, program praćenja stanja oblikuje se tako da omogući otkrivanje znatnih i trajno rastućih trendova koncentracija onečišćujućih tvari utvrđenih u skladu s člankom 3. ove Direktive;

2.

postupak utvrđivanja znatnih i trajno rastućih trendova temelji se na sljedećim elementima:

(a)

učestalost i mjesta praćenja odabiru se tako da:

i.

se dobiju informacije potrebne kako bi se osiguralo da se takvi rastući trendovi mogu, uz primjerenu razinu sigurnosti i preciznosti, razlikovati od prirodnih variranja;

ii.

se takvi rastući trendovi utvrde pravodobno kako bi se mogle provesti mjere za sprečavanje ili barem za ublažavanje, koliko je to moguće, pogoršanja kvalitete podzemne vode koje ima značajan utjecaj na okoliš. Takvo utvrđivanje se, ako je to moguće i uzimajući u obzir postojeće podatke, prvi put provodi do 2009. godine, zajedno s izvješćem o utvrđivanju trendova u okviru prvog plana upravljanja riječnim slivom iz članka 13. Direktive 2000/60/EZ, te nakon toga najmanje svakih šest godina;

iii.

se uzimaju u obzir vremenska fizikalna i kemijska svojstva vodnog tijela podzemne vode, uključujući stanje toka podzemne vode, brzinu obnavljanja i vrijeme prodiranja kroz tlo ili podzemlje;

(b)

korištene metode praćenja stanja i analize usklađene su s međunarodnim načelima kontrole kvalitete, uključujući, ako je to primjereno, norme CEN ili nacionalne normizirane metode, kako bi se osigurala ekvivalentna znanstvena kvaliteta i usporedivost dobivenih podataka;

(c)

ocjenjivanje se temelji na statističkoj metodi, kao što je regresivna analiza, za analizu trenda u vremenskim sljedovima pojedinih točaka praćenja;

(d)

kako bi se izbjegla pristranost u utvrđivanju trendova, svi rezultati mjerenja ispod granice mjerljivosti, osim za ukupne pesticide, određuju se na polovinu vrijednosti najviše granice mjerljivosti koja se pojavljuje u vremenskom slijedu;

3.

pri utvrđivanju znatnih i trajno rastućih trendova koncentracija tvari koje se pojavljuju kako prirodno tako i kao posljedica ljudske aktivnosti, uzimaju se u obzir osnovne razine i podaci, ako su dostupni, prikupljeni prije početka programa praćenja stanja, kako bi se o utvrđivanju trenda moglo izvijestiti u okviru prvog plana upravljanja riječnim slivom iz članka 13. Direktive 2000/60/EZ.

Dio B

Polazne točke za promjenu trenda

Države članice u skladu s člankom 5. mijenjaju smjer znatnih i trajno rastućih trendova, pri čemu uzimaju u obzir sljedeće zahtjeve:

1.

polazna točka za provedbene mjere za promjenu znatnih i trajno rastućih trendova nastaje kada koncentracija onečišćujuće tvari dostigne 75 % vrijednosti parametara za standard kvalitete podzemne vode utvrđene u Prilogu I. i granične vrijednosti koje se utvrđuju u skladu s člankom 3., osim ako:

(a)

se zahtijeva ranija polazna točka, kako bi se mjerom za promjenu trenda spriječilo svako pogoršanje kvalitete podzemne vode koje znatno utječe na okoliš na najekonomičniji način, ili da se ono ublaži koliko god je to moguće;

(b)

je opravdana drukčija polazna točka, gdje granica detekcije ne dopušta utvrđivanje prisutnosti trenda u visini od 75 % vrijednosti parametara; ili

(c)

su stupanj povećanja trenda i reverzibilnost trenda takvi da bi kasnija polazna točka za mjere za promjenu trenda još uvijek omogućila mjere za najekonomičnije sprečavanje svakog pogoršanja kvalitete podzemne vode koje znatno utječe na okoliš, ili barem njegovog ublažavanja koliko god je to moguće. Takva kasnija polazna točka ne smije uzrokovati eventualno kašnjenje u odnosu na krajnji rok za postizanje ciljeva zaštite okoliša.

Za aktivnosti koje ulaze u područje primjene Direktive 91/676/EEZ, polazna točka za provedbu mjera za obrat znatnih i trajno rastućih trendova utvrđuje se u skladu s tom Direktivom i s Direktivom 2000/60/EZ, te posebno uz poštivanje ciljeva za zaštitu voda utvrđenih u članku 4. Direktive 2000/60/EZ;

2.

kada se za vodno tijelo podzemne vode za koje je utvrđeno da postoji rizik u skladu s odjeljkom 2.4.4. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ jednom utvrdi polazna točka u skladu s gornjom točkom 1., ona se ne mijenja tijekom šestogodišnjeg ciklusa plana upravljanja riječnim slivom u skladu s člankom 13. Direktive 2000/60/EZ;

3.

promjene trendova prikazuju se uzimajući u obzir relevantne odredbe za praćenje stanja sadržane u točki 2. dijela A.