15/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

75


32006L0117


L 337/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2006.


DIREKTIVA VIJEĆA 2006/117/EURATOM

od 20. studenoga 2006.

o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 31. stavak 2. i članak 32.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije sastavljen nakon dobivanja mišljenja skupine osoba koje je između znanstvenih stručnjaka iz država članica imenovao Znanstveni i tehnički odbor, u skladu s člankom 31. Ugovora, i nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Za djelatnosti vezane uz pošiljke radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva vrijede brojni zahtjevi iz pravnih instrumenata Zajednice i međunarodnih pravnih instrumenata, poglavito glede sigurnog prijevoza radioaktivnog materijala i uvjeta pod kojima se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo mogu odlagati ili skladištiti u zemlji odredišta.

(2)

Pored tih zahtjeva, zahtjevi zaštite zdravlja radnika i stanovništva nalažu da za pošiljke radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva između država članica, u Zajednicu i iz nje, vrijedi obvezan zajednički sustav prethodnog odobrenja.

(3)

U Rezoluciji Vijeća od 22. svibnja 2002. o uspostavljanju nacionalnih sustava nadzora i kontrole prisutnosti radioaktivnih materijala u reciklaži metalnih materijala u državama članicama (3) navodi se potreba da se radiološki rizik koji je posljedica prisutnosti radioaktivnih materijala među metalnim materijalima namijenjenim za recikliranje smanji na najmanju moguću mjeru.

(4)

Direktivom Vijeća 92/3/Euratom od 3. veljače 1992. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada između država članica te u Zajednicu i iz nje (4), uspostavljen je sustav Zajednice za strogu kontrolu i prethodno odobrenje pošiljki radioaktivnog otpada, koji se dokazao kao zadovoljavajući. Ipak, u skladu sa stečenim iskustvom, trebalo bi ga izmijeniti kako bi se razjasnili i dodali neki koncepti i definicije, kako bi se uredili slučajevi koji su prethodno bili izostavljeni, kako bi se pojednostavio postojeći postupak za pošiljke radioaktivnog otpada između država članica i kako bi se osigurala usklađenost s drugim odredbama Zajednice i međunarodnim odredbama, poglavito sa Zajedničkom konvencijom o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (dalje u tekstu: Zajednička konvencija), kojoj je Zajednica pristupila 2. siječnja 2006.

(5)

U okviru pete faze inicijative SLIM („Simpler Legislation for the Internal Market” - jednostavnije zakonodavstvo za unutarnje tržište) uspostavljena je radna skupina predstavnika država članica i korisnika kako bi proučila problematična područja na koja su ukazali korisnici Direktive 92/3/Euratom te je istodobno uskladila s trenutnim međunarodnim pravilima i instrumentima.

(6)

Postupak utvrđen Direktivom 92/3/Euratom u praksi je korišten samo kod pošiljaka istrošenoga goriva koje nije bilo namijenjeno za daljnju uporabu pa je stoga za potrebe te Direktive smatrano „radioaktivnim otpadom”. S radiološkog stajališta nije opravdano isključenje primjene takvih postupaka nadzora i kontrole za istrošeno gorivo koje je namijenjeno za preradu. Zato je primjereno da ova Direktiva obuhvati sve pošiljke istrošenoga goriva, bez obzira da li je namijenjeno za odlaganje ili preradu.

(7)

Svaka bi država članica trebala ostati u potpunosti odgovorna za odabir svoje vlastite politike o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva koji su pod njenom nadležnošću, pri čemu se neke države odlučuju za preradu istrošenoga goriva, druge za konačno odlaganje istrošenoga goriva za koje nije predviđena daljnja uporaba. Ova Direktiva zato ne bi smjela zadirati u prava država članica da izvoze svoje istrošeno gorivo za preradu i ništa u ovoj Direktivi ne bi smjelo naznačivati da država članica odredišta mora prihvatiti pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva za konačnu obradu ili odlaganje, osim u slučaju povrata pošiljki. Svako odbijanje takvih pošiljki mora biti opravdano na temelju mjerila utvrđenih u ovoj Direktivi.

(8)

Pojednostavljivanje postojećeg postupka ne bi smjelo ometati postojeća prava država članica da prigovore ili postave uvjete u odnosu na pošiljke radioaktivnog otpada za koje je potrebna njihova suglasnost. Prigovori ne bi smjeli biti proizvoljni, već bi se trebali temeljiti na odgovarajućim nacionalnim propisima, propisima Zajednice ili međunarodnim propisima. Ova Direktiva ne bi smjela zadirati u prava i obveze po međunarodnom pravu, a poglavito u izvršavanje prava i sloboda plovila i letjelica predviđenih u međunarodnom pravu u pogledu pomorske i riječne plovidbe te zračnog prometa.

(9)

Mogućnost države članice odredišta ili provoza da odbije automatski postupak izdavanja suglasnosti za pošiljke nameće neopravdani administrativni teret i stvara nesigurnost. Obvezno izdavanje potvrde o primitku zahtjeva od strane nadležnih tijela zemalja odredišta i provoza trebalo bi, uz produljenje roka za izdavanje suglasnosti, omogućiti da se s visokim stupnjem sigurnosti podrazumijeva prešutno odobrenje.

(10)

„Odobrenja” pošiljki u smislu ove Direktive ne bi smjela nadomjestiti bilo kakve posebne nacionalne zahtjeve za pošiljke kao što su dozvole za prijevoz.

(11)

Za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od opasnosti koje nastaju iz radioaktivnog otpada, trebalo bi uzeti u obzir rizike koji nastaju izvan Zajednice. U slučajevima kada radioaktivni otpad i istrošeno gorivo napušta Zajednicu, treća zemlja odredišta trebala bi ne samo biti obaviještena o pošiljki, već bi za nju trebala dati svoju suglasnost.

(12)

Nadležna tijela države članice odredišta trebala bi surađivati i povezivati se s drugim sudjelujućim nadležnim tijelima kako bi se spriječilo nepotrebno kašnjenje i kako bi se osigurao neometan tijek postupka suglasnosti kojeg utvrđuje ova Direktiva.

(13)

Zahtjev da osoba odgovorna za pošiljku mora u slučaju neuspjele pošiljke prema potrebi poduzeti korektivne sigurnosne mjere ne bi smio sprečavati primjenu mehanizama koje su na nacionalnoj razini uredile države članice.

(14)

Zahtjev da troškove koji nastaju u slučaju neuspjele pošiljke snosi posjednik ne bi smio sprečavati primjenu mehanizama koje su na nacionalnoj razini uredile države članice niti primjenu bilo kakvog ugovornog sporazuma između posjednika i bilo koje druge osobe koja sudjeluje u pošiljci.

(15)

Dok bi radioaktivni otpad trebalo, koliko je to u skladu sa sigurnim zbrinjavanjem takvog materijala, odlagati u državi u kojoj je nastao, države bi članice trebale između sebe poticati sporazume koji omogućuju sigurno i učinkovito zbrinjavanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva iz država članica koje proizvode otpad u malim količinama i u kojima izgradnja odgovarajućih objekata ne bi bila opravdana s radiološkog stajališta.

(16)

Ako je između primatelja u trećoj zemlji i posjednika u trećoj zemlji sklopljen sporazum u skladu s člankom 27. Zajedničke konvencije, isti se sporazum može koristiti u smislu ove Direktive.

(17)

U smislu ove Direktive i s obzirom na prethodno iskustvo primjereno je prilagoditi postojeći standardni dokument. Zbog jasnoće bi trebalo utvrditi obvezu da se novi standardni dokument pripremi do datuma prijenosa ove Direktive. Međutim, u slučaju da standardni dokument ne bude pripremljen u tom roku, prijelazne odredbe trebale bi predvidjeti korištenje postojećeg standardnog dokumenta. Nadalje, jasna pravila o korištenju jezika trebala bi osigurati pravnu točnost i spriječiti neopravdano kašnjenje.

(18)

Redovito izvještavanje država članica Komisiji i Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru trebalo bi osigurati koristan pregled odobrenja koja se izdaju u Zajednici i omogućiti prepoznavanje mogućih poteškoća s kojima se u praksi susreću države članice, kao i korištenih rješenja.

(19)

Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (5) primjenjuje se među ostalim za prijevoz, uvoz i izvoz radioaktivnih tvari u Zajednicu i iz nje te utvrđuje sustav izvještavanja i izdavanja odobrenja za djelatnosti koje uključuju ionizirajuće zračenje. Te su odredbe stoga relevantne za područje primjene ove Direktive.

(20)

S obzirom na navedeno, potrebno je zbog jasnoće opozvati i zamijeniti Direktivu 92/3/Euratom. Ova Direktiva ne bi smjela zadirati u obveze država članica u pogledu rokova prijenosa u nacionalno zakonodavstvo i u pogledu primjene opozvane Direktive.

(21)

U skladu sa stavkom 34. međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj pripremi zakonodavstva (6) države članice se poziva da za vlastite potrebe i u interesu Zajednice sastave tablice koje koliko je god to moguće zorno prikazuju korelaciju između ove Direktive i mjera za prenošenje, te da iste tablice objave,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Direktivom uređuje se sustav Zajednice za nadzor i kontrolu prekograničnih pošiljki radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita stanovništva.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje za prekogranične pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva kada:

(a)

je zemlja podrijetla ili zemlja odredišta ili bilo koja zemlja provoza država članica Zajednice; i

(b)

količina i koncentracija pošiljke prelazi razine utvrđene u članku 3. stavku 2. točkama (a) i (b) Direktive 96/29/Euratom.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje za pošiljke iskorištenih izvora koje se šalju dobavljaču ili proizvođaču radioaktivnih izvora ili u odobreni objekt.

4.   Ova Direktiva se ne primjenjuje za pošiljke radioaktivnog materijala koji je preradom obnovljen za daljnju uporabu.

5.   Ova Direktiva se ne primjenjuje za prekogranične pošiljke otpada koje sadrže samo prirodno prisutni radioaktivni materijal koji ne nastaje iz djelatnosti.

6.   Ova Direktiva ne dovodi u pitanje prava i obveze koje proizlaze iz međunarodnog prava.

Članak 2.

Povrat pošiljki u vezi s djelatnostima obrade i prerade

Ova Direktiva ne utječe na pravo države članice ili poduzeća u državi članici kojoj:

(a)

se šalje radioaktivni otpad za preradu; ili

(b)

se šalju drugi materijali s namjenom ponovne upotrebe radioaktivnog otpada,

da zemlji podrijetla nakon obrade vrati radioaktivni otpad. Isto tako nema utjecaja na pravo države članice ili poduzeća u državi članici kojoj se šalje istrošeno gorivo za preradu da zemlji podrijetla vrati radioaktivni otpad koji se ponovno koristi nakon prerade.

Članak 3.

Prekogranične pošiljke istrošenoga goriva za preradu

Ne dovodeći u pitanje nadležnost svake države članice da uredi svoju politiku glede ciklusa istrošenoga goriva, ova Direktiva ne utječe na pravo države članice da izvozi istrošeno gorivo za preradu, uz poštovanje načela zajedničkog nuklearnog tržišta, a poglavito slobodnog protoka roba. Takve pošiljke i izvoz nadziru se i kontroliraju u skladu s postupcima utvrđenim u ovoj Direktivi.

Članak 4.

Povrat pošiljke u slučaju neodobrenih pošiljki i neprijavljenog radioaktivnog otpada

Ova Direktiva ne utječe na pravo države članice da u zemlju podrijetla sigurno vrati:

(a)

pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva koje ulaze u područje primjene ove Direktive, ali koje nisu bile odobrene u skladu s ovom Direktivom; i

(b)

radioaktivno kontaminirani otpad ili materijal koji sadrži radioaktivni izvor, ako zemlja podrijetla taj materijal nije prijavila kao radioaktivni otpad.

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„radioaktivni otpad” znači radioaktivni materijal u plinovitom, tekućem ili krutom obliku, za koji zemlje podrijetla i odredišta ili fizičke ili pravne osobe čije odluke te zemlje prihvaćaju ne predviđaju daljnju uporabu, te koji nadležno tijelo u skladu sa zakonodavstvom i propisima zemalja podrijetla i odredišta kontrolira kao radioaktivni otpad.

2.

„istrošeno gorivo” znači nuklearno gorivo koje je bilo ozračeno u reaktorskoj jezgri i trajno uklonjeno iz nje; istrošeno gorivo se može smatrati upotrebljivim sredstvom koje se može preraditi ili koje je namijenjeno za konačno odlaganje bez predviđene daljnje uporabe, te se smatra radioaktivnim otpadom;

3.

„prerada” znači postupak ili djelatnost čija je namjena izlučivanje radioaktivnih izotopa iz istrošenoga goriva za daljnju uporabu;

4.

„pošiljka” znači cijeli postupak pri premještanju radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva iz zemlje ili države članice podrijetla u zemlju ili državu članicu odredišta;

5.

„pošiljka unutar Zajednice” znači pošiljku u kojoj su zemlja podrijetla i zemlja odredišta države članice;

6.

„pošiljka izvan Zajednice” znači pošiljku u kojoj su zemlja podrijetla i/ili zemlja odredišta treće zemlje;

7.

„odlaganje” znači smještanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva u odobreni objekt bez namjene njihovog povrata;

8.

„skladištenje” znači čuvanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva u objektu koji je primjeren za njihovo skladištenje, s namjerom njihovog povrata;

9.

„posjednik” znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je prije otpremanja pošiljke radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom odgovorna za te materijale i planira poslati pošiljku primatelju;

10.

„primatelj” znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu kojoj se šalje radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo;

11.

„zemlja ili država članica podrijetla” i „zemlja ili država članica odredišta” znači bilo koju zemlju ili državu članicu iz koje se planira ili izvede slanje pošiljke, odnosno bilo koju zemlju ili državu članica u koju je pošiljka namijenjena ili poslana;

12.

„zemlja ili država članica provoza” znači bilo koju zemlju ili državu članicu koja nije ni zemlja ili država članica podrijetla niti zemlja ili država članica odredišta, a preko čijeg se državnog područja planira ili izvede slanje pošiljke;

13.

„nadležna tijela” znači tijela koja su po zakonima ili propisima zemalja podrijetla, provoza ili odredišta ovlaštena za primjenu sustava nadzora i kontrole pošiljki radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva;

14.

„zatvoreni izvor” ima značenje zatvorenog izvora u smislu Direktive 96/29/Euratom i prema potrebi uključuje kapsulu u kojoj je spremljen radioaktivni materijal kao sastavni dio izvora;

15.

„iskorišteni izvor” znači zatvoreni izvor koji se više ne koristi ili se ne namjerava koristiti za djelatnost za koju je bilo izdano odobrenje;

16.

„odobreni objekt” znači postrojenje na državnom području zemlje za koje su nadležna tijela te zemlje u skladu s nacionalnim pravom izdali odobrenje za dugoročno skladištenje ili odlaganje zatvorenih izvora, ili objekt koji u skladu s nacionalnim pravom ima odgovarajuće odobrenje za privremeno skladištenje zatvorenih izvora;

17.

„propisno ispunjen zahtjev” znači standardni dokument koji ispunjava sve zahtjeve utvrđene člankom 17.

POGLAVLJE 2.

POŠILJKE U ZAJEDNICI

Članak 6.

Zahtjev za odobrenje pošiljke

1.   Posjednik koji planira poduzeti pošiljku radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva unutar Zajednice ili koji namjerava dogovoriti poduzimanja takve pošiljke podnosi propisno ispunjen zahtjev za odobrenje nadležnim tijelima države članice podrijetla.

2.   Zahtjev se može podnijeti za više od jedne pošiljke, pod uvjetom da:

(a)

radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo na koje se zahtjev odnosi ima u bitnome ista fizička, kemijska i radioaktivna svojstva; i

(b)

pošiljke šalje isti posjednik istom primatelju i uključena su ista nadležna tijela; i

(c)

u slučaju pošiljki koje uključuju provoz preko trećih zemalja, taj se provoz izvodi preko istog ulaznog i/ili izlaznoga graničnog prijelaza Zajednice i preko istoga graničnog prijelaza dotične treće zemlje ili zemalja, osim ako odgovarajuća nadležna tijela dogovore drukčije.

Članak 7.

Slanje zahtjeva nadležnim tijelima

1.   Nadležna tijela države članice podrijetla šalju propisno ispunjen zahtjev iz članka 6. na suglasnost nadležnim tijelima države članice odredišta i mogućih država članica provoza.

2.   Nadležna tijela država članica koje sudjeluju u pošiljci poduzimaju mjere potrebne kako bi se osiguralo da se svim informacijama u pogledu pošiljaka uređenih ovom Direktivom rukuje uz dužnu pažnju i da ih se zaštiti protiv svake zlouporabe.

Članak 8.

Potvrda o primitku i zahtjev za informacijama

1.   Nadležna tijela države članice odredišta i provoza unutar 20 dana od primitka zahtjeva provjeravaju je li zahtjev propisno ispunjen u smislu članka 5. stavka 17.

2.   Ako je zahtjev propisno ispunjen, nadležna tijela države članice odredišta šalju nadležnim tijelima države članice podrijetla potvrdu o primitku, a ostalim nadležnim tijelima koja sudjeluju u pošiljci njezinu presliku, i to najkasnije 10 dana po isteku 20-dnevnog roka utvrđenog u stavku 1.

3.   Ako bilo koje od nadležnih tijela država članica koje sudjeluju u pošiljci smatra da zahtjev nije propisno ispunjen, od nadležnih tijela države članice podrijetla zahtijevaju informacije koje nedostaju i o tom zahtjevu obavješćuju ostala nadležna tijela. Ovaj zahtjev se podnosi prije isteka roka utvrđenog u stavku 1.

Nadležna tijela države članice podrijetla prenose tražene informacije predmetnim nadležnim tijelima.

Nadležna tijela države članice odredišta najkasnije 10 dana nakon primitka traženih informacija i ne prije isteka 20-dnevnog roka utvrđenog u stavku 1. šalju nadležnim tijelima države članice podrijetla potvrdu o primitku, a ostalim nadležnim tijelima koja sudjeluju u pošiljci njezinu presliku.

4.   Rokovi za izdavanje potvrde o primitku utvrđeni u stavcima 1., 2. i 3. mogu se skratiti ako nadležna tijela država članica odredišta i provoza utvrde da je zahtjev propisno ispunjen.

Članak 9.

Suglasnost i odbijanje

1.   Nadležna tijela svih država članica koja sudjeluju u pošiljci najkasnije dva mjeseca od datuma potvrde o primitku obavješćuju nadležna tijela države članice podrijetla o svojoj suglasnosti ili o uvjetima koji su po njihovom mišljenju potrebni za suglasnost ili o odbijanju suglasnosti.

Međutim, nadležna tijela države članice odredišta ili bilo koje države članice provoza mogu za obavijest o svojem stajalištu zahtijevati produljenje roka navedenog u prvom podstavku, pri čemu produljenje ne smije biti dulje od jednog mjeseca.

2.   Ako od nadležnih tijela države članice odredišta i/ili predviđene države članice provoza po isteku rokova utvrđenih u stavku 1. nije primljen nikakav odgovor, smatra se da su navedene zemlje dale svoju suglasnost za pošiljku.

3.   Države članice navode razloge za svako odbijanje suglasnosti ili za uvjete o kojima ovisi njihova suglasnost, koji se:

(a)

u slučaju država članica provoza temelje na odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu, zakonodavstvu Zajednice ili međunarodnom zakonodavstvu koje se primjenjuje za prijevoz radioaktivnog materijala;

(b)

u slučaju države članice odredišta temelje na odgovarajućem zakonodavstvu koje se primjenjuje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva, ili na odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu, zakonodavstvu Zajednice ili međunarodnom zakonodavstvu koje se primjenjuje za prijevoz radioaktivnog materijala.

Mogući uvjeti koje postavljaju nadležna tijela država članica, bez obzira jesu li to nadležna tijela zemlje provoza ili odredišta, ne mogu biti stroži od uvjeta koji su utvrđeni za slične pošiljke unutar tih država članica.

4.   Država članica ili države članice koje su dale suglasnost za provoz određene pošiljke ne mogu odbiti suglasnost za povrat pošiljke u sljedećim slučajevima:

(a)

kada se prvotna suglasnost odnosila na materijal koji se šalje u svrhu obrade ili prerade, ako se povrat pošiljke odnosi na radioaktivni otpad ili druge proizvode jednakovrijedne prvotnom materijalu nakon obrade ili prerade, a pritom se poštuju svi zahtjevi odgovarajućeg zakonodavstva;

(b)

u okolnostima opisanim u članku 12., ako se povrat pošiljke izvodi pod istim uvjetima i s istim specifikacijama.

5.   O neopravdanom kašnjenju i/ili manjku suradnje nadležnih tijela druge države članice obavješćuje se Komisiju.

Članak 10.

Odobrenje pošiljke

1.   Ako su za pošiljku izdane sve potrebne suglasnosti, nadležna tijela države članice podrijetla mogu posjedniku odobriti slanje pošiljke te o tome obavješćuju nadležna tijela države članice odredišta i mogućih država članica ili trećih zemalja provoza.

2.   Odobrenje iz stavka 1. ni na koji način ne utječe na odgovornost posjednika, prijevoznika, vlasnika, primatelja ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja sudjeluje u pošiljci.

3.   Jedno odobrenje može se odnositi na više od jedne pošiljke ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 6. stavku 2.

4.   Odobrenje je važeće za razdoblje od najviše tri godine.

Države članice pri utvrđivanju ovog razdoblja valjanosti uzimaju u obzir moguće uvjete koje su države članice odredišta ili provoza utvrdile u svojoj suglasnosti.

Članak 11.

Potvrda o primitku pošiljke

1.   U roku od 15 dana od primitka pošiljke, primatelj šalje nadležnim tijelima države članice odredišta potvrdu o primitku svake pošiljke.

2.   Nadležna tijela države članice odredišta šalju preslike potvrde o primitku pošiljke državi članici podrijetla i mogućim državama članicama ili trećim zemljama provoza.

3.   Nadležna tijela države članice podrijetla šalju presliku potvrde o primitku pošiljke prvotnom posjedniku.

Članak 12.

Neuspjela pošiljka

1.   Država članica odredišta, podrijetla ili provoza može odlučiti da se pošiljka ne smije dovršiti ako uvjeti za pošiljku u skladu s ovom Direktivom više nisu ispunjeni, ili nisu u skladu s odobrenjima ili suglasnostima izdanim u skladu s ovom Direktivom.

Ta država članica o svojoj odluci odmah obavješćuje nadležna tijela drugih država članica koje sudjeluju u pošiljci.

2.   Kada pošiljka ne može biti izvedena do kraja ili ako nisu ispunjeni uvjeti za pošiljku u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela države članice podrijetla osiguravaju da predmetni radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo ponovno preuzme njegov posjednik, osim ako je moguće postići siguran alternativni dogovor. Ta nadležna tijela osiguravaju da osoba odgovorna za pošiljku prema potrebi poduzme korektivne sigurnosne mjere.

3.   Troškove koji nastaju u slučaju kada pošiljku nije moguće ili nije dozvoljeno izvesti do kraja snosi posjednik.

POGLAVLJE 3.

POŠILJKE IZVAN ZAJEDNICE

Članak 13.

Uvoz u Zajednicu

1.   Kada radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo koji ulaze u područje primjene ove Direktive ulaze u Zajednicu iz treće zemlje, pri čemu je zemlja odredišta država članica, primatelj podnosi zahtjev za odobrenje nadležnim tijelima te države članice. Zahtjev se može poslati u odnosu na više od jedne pošiljke pod uvjetima utvrđenim u članku 6. stavku 2.

Zahtjev mora sadržati dokaze da je primatelj sklopio dogovor s posjednikom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, kojeg su prihvatila nadležna tijela te treće zemlje i koji obvezuje tog posjednika da ponovno preuzme radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se pošiljka ne može izvesti do kraja u skladu s ovom Direktivom, kako je utvrđeno u stavku 5. ovog članka.

2.   Nadležna tijela države članice odredišta šalju zahtjev iz stavka 1. na suglasnost mogućim nadležnim tijelima država članica provoza.

Primjenjuju se članci 8. i 9.

3.   Ako su za pošiljku izdane sve potrebne suglasnosti, nadležna tijela države članice odredišta mogu primatelju odobriti slanje pošiljke te o tome obavješćuju nadležna tijela mogućih država članica ili trećih zemalja podrijetla ili provoza.

Primjenjuje se članak 10. stavci 2., 3. i 4.

4.   U roku od 15 dana od primitka pošiljke primatelj šalje nadležnim tijelima države članice odredišta potvrdu o primitku svake pošiljke. Nadležna tijela države članice odredišta šalju preslike potvrde o primitku pošiljke zemlji podrijetla i mogućim državama članicama ili trećim zemljama provoza.

5.   Država članica odredišta ili moguća država članica provoza može odlučiti da se pošiljka ne smije dovršiti ako uvjeti za pošiljku u skladu s ovom Direktivom više nisu ispunjeni, ili nisu u skladu s odobrenjima ili suglasnostima izdanim u skladu s ovom Direktivom. Ta država članica o svojoj odluci odmah obavješćuje nadležna tijela zemlje podrijetla.

6.   Troškove koji nastaju u slučaju kada pošiljku nije moguće ili nije dozvoljeno izvesti do kraja snosi primatelj.

Članak 14.

Provoz kroz Zajednicu

1.   Kada radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo ulaze u Zajednicu iz treće zemlje, pri čemu zemlja odredišta nije država članica, fizička ili pravna osoba odgovorna za brigu o pošiljci u državi članici kroz čiju carinsku postaju radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo najprije ulazi u Zajednicu (prva država članica provoza) podnosi zahtjev za odobrenje nadležnim tijelima te države članice. Zahtjev se može poslati u odnosu na više od jedne pošiljke pod uvjetima utvrđenim u članku 6. stavku 2.

Zahtjev mora sadržati dokaze da je primatelj s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sklopio dogovor s posjednikom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koji su prihvatila nadležna tijela te treće zemlje i koji obvezuje tog posjednika da ponovno preuzme radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se pošiljka ne može izvesti do kraja u skladu s ovom Direktivom, kako je utvrđeno u stavku 5. ovog članka.

2.   Nadležna tijela prve države članice provoza šalju zahtjev iz stavka 1. na suglasnost mogućim nadležnim tijelima država članica provoza.

Primjenjuju se članci 8. i 9.

3.   Ako su za pošiljku izdane sve potrebne suglasnosti, nadležna tijela prve države članice provoza mogu odgovornoj osobi iz stavka 1. odobriti slanje pošiljke te o tome obavješćuju nadležna tijela mogućih država članica ili trećih zemalja provoza ili podrijetla.

Primjenjuje se članak 10. stavci 2., 3. i 4.

4.   U roku od 15 dana od datuma dospijeća, odgovorna osoba iz stavka 1. obavještava nadležna tijela prve države članice provoza da su radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stigli do svojeg odredišta u trećoj zemlji i navodi zadnju carinsku postaju u Zajednici kroz koju je prošla pošiljka.

Obavijest podupire izjava ili potvrda primatelja u kojoj se navodi da su radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stigli na svoje pravo odredište i u kojoj se navodi carinska postaja ulaska u treću zemlju.

5.   Država članica provoza može odlučiti da se pošiljka ne smije dovršiti ako uvjeti za pošiljku u skladu s ovom Direktivom više nisu ispunjeni, ili nisu u skladu s odobrenjima ili suglasnostima izdanim u skladu s ovom Direktivom. Ta država članica o svojoj odluci odmah obavješćuje nadležna tijela zemlje podrijetla. Troškove koji nastaju u slučaju kada pošiljku nije moguće ili nije dozvoljeno izvesti do kraja snosi odgovorna osoba iz stavka 1.

Članak 15.

Izvoz iz Zajednice

1.   Kada se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo izvoze iz Zajednice u treću zemlju, posjednik podnosi zahtjev za odobrenje nadležnim tijelima države članice podrijetla. Zahtjev se može poslati u odnosu na više od jedne pošiljke pod uvjetima utvrđenim u članku 6. stavku 2.

2.   Nadležna tijela države članice podrijetla:

(a)

obavješćuju nadležna tijela zemlje odredišta o planiranoj pošiljci i traže njihovu suglasnost; i

(b)

šalju zahtjev iz stavka 1. na suglasnost nadležnim tijelima mogućih država članica provoza;

Primjenjuje se članak 8.

3.   Ako su za pošiljku izdane sve potrebne suglasnosti, nadležna tijela države članice podrijetla mogu posjedniku odobriti slanje pošiljke te o tome obavješćuju nadležna tijela treće zemlje odredišta i mogućih država članica ili trećih zemalja provoza.

Primjenjuje se članak 10. stavci 2., 3. i 4.

4.   U roku od 15 dana od datuma dospijeća, posjednik obavješćuje nadležna tijela države članice podrijetla da su radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stigli do svojeg odredišta u trećoj zemlji i navodi zadnju carinsku postaju u Zajednici kroz koju je prošla pošiljka.

Obavijest podupire izjava ili potvrda primatelja u kojoj se navodi da su radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stigli na svoje pravo odredište i u kojoj se navodi carinska postaja ulaska u treću zemlju.

5.   Država članica podrijetla ili bilo koja država članica provoza može odlučiti da se pošiljka ne smije dovršiti ako uvjeti za pošiljku u skladu s ovom Direktivom više nisu ispunjeni, ili nisu u skladu s odobrenjima ili suglasnostima izdanim u skladu s ovom Direktivom. Ta država članica provoza o svojoj odluci odmah obavješćuje nadležna tijela države članice podrijetla.

Primjenjuje se članak 12. stavci 2. i 3.

Članak 16.

Zabranjeni izvozi

1.   Nadležna tijela država članica ne odobravaju pošiljke:

(a)

u destinacije južnije od 60° južne zemljopisne širine; ili

(b)

u državu koja je potpisnica Sporazuma o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (Sporazum AKP–EZ iz Cotonoua), a koja nije država članica, ne dovodeći u pitanje članak 2., ili

(c)

u treću zemlju koja prema mišljenju nadležnih tijela države članice podrijetla u skladu s mjerilima iz stavka 2. ovog članka nema administrativnih i tehničkih mogućnosti te regulatornu strukturu za sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva, kako je navedeno u Zajedničkoj konvenciji. Pri oblikovanju mišljenja o ovom predmetu, države članice uzimaju u obzir sve relevantne informacije iz drugih država članica. S tim u vezi države članice svake godine izvještavaju Komisiju i Savjetodavni odbor uspostavljen člankom 21.

2.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 21. i uzimajući između ostalog u obzir odgovarajuće sigurnosne standarde Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) utvrđuje mjerila kojima državama članicama olakšava procjenu jesu li ispunjeni zahtjevi za izvoz.

POGLAVLJE 4.

OPĆE ODREDBE

Članak 17.

Upotreba standardnog dokumenta

1.   Standardni se dokument upotrebljava za sve pošiljke koje ulaze u područje primjene ove Direktive.

2.   Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. utvrđuje standardni dokument koji u prilogu sadrži popis minimalnih zahtjeva za propisno ispunjen zahtjev.

Standardni dokument i njegovi prilozi objavljuju se u Službenom listu Europske unije i bit će dostupni u elektroničkom obliku najkasnije do 25. prosinca 2008. Standardni dokument se prema potrebi obnavlja po istom postupku.

3.   Zahtjev za odobrenje i svi ostali dokumenti i informacije iz članaka 10., 13., 14. i 15. prilažu se na jeziku koji je prihvatljiv nadležnim tijelima države članice kojima se u skladu s ovom Direktivom podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Na zahtjev nadležnih tijela zemlje odredišta ili provoza posjednik prilaže ovjeren prijevod na jeziku koji je prihvatljiv tim tijelima.

4.   Svi dodatni zahtjevi za odobrenje pošiljke prilažu se standardnom dokumentu.

5.   Ne dovodeći u pitanje moguće popratne dokumente koji se zahtijevaju u skladu s drugim relevantnim pravnim odredbama, svaku pošiljku koja ulazi u područje primjene ove Direktive, uključujući i slučajeve gdje se odobrenje u jednom dokumentu odnosi na više od jedne pošiljke, prati ispunjen standardni dokument koji potvrđuje da je postupak odobrenja propisno poštovan.

6.   Ovi su dokumenti dostupni nadležnim tijelima zemlje podrijetla i odredišta i svih zemalja provoza.

Članak 18.

Nadležna tijela

1.   Države članice najkasnije do 25. prosinca 2008. šalju Komisiji ime(na) i adresu(-e) nadležnog tijela ili nadležnih tijela i sve potrebne informacije za brzu komunikaciju s tim tijelima.

2.   Države članice redovito šalju Komisiji sve izmjene ovih podataka.

Članak 19.

Slanje dokumenata i informacija

1.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 21. utvrđuje preporuke za siguran i učinkovit sustav slanja dokumenata i informacija vezanih uz odredbe ove Direktive.

2.   Komisija uspostavlja i održava platformu za elektronsku komunikaciju gdje objavljuje:

(a)

ime(na) i adresu(-e) nadležnog tijela ili nadležnih tijela pojedinih država članica;

(b)

jezike koji su prihvatljivi nadležnim tijelima pojedine države članice;

(c)

sve opće uvjete i moguće dodatne zahtjeve koje treba ispuniti kako bi nadležna tijela pojedine države članice odobrila pošiljku.

Članak 20.

Redovita izvješća

1.   Države članice šalju Komisiji izvješća o primjeni ove Direktive do 25. prosinca 2011., a nakon toga svake tri godine.

2.   Komisija na temelju tih izvješća, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., priprema sažeto izvješće za Europski parlament, Vijeće i Europski gospodarski i socijalni odbor, pri čemu posebnu pozornost usmjerava na primjenu članka 4.

Članak 21.

Savjetodavni odbor

1.   Pri izvođenju zadataka utvrđenih u članku 16. stavku 2., članku 17. stavku 2., članku 19. stavku 1. i članku 20. stavku 2., Komisiji pomaže odbor savjetodavne prirode sastavljen od predstavnika država članica, kojim predsjeda predstavnik Komisije (dalje u tekstu: „Odbor”).

2.   Predstavnik Komisije predlaže Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u roku koji predsjednik može utvrditi u skladu s hitnošću predmeta, ako je potrebno putem glasovanja.

3.   Mišljenje se unosi u zapisnik. Svaka država članica ima pravo zahtijevati da se njezino stajalište unese u zapisnik.

4.   Komisija uzima u obzir mišljenje Odbora. Komisija obavješćuje Odbor o tome na koji je način uzela u obzir njegovo mišljenje.

Članak 22.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive prije 25. prosinca 2008. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

1.   Direktiva 92/3/Euratom stavlja se izvan snage s učinkom od 25. prosinca 2008., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu te Direktive.

2.   Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu.

Članak 24.

Prijelazne odredbe

1.   Ako je zahtjev za odobrenje propisno odobren ili dostavljen nadležnim tijelima zemlje podrijetla prije 25. prosinca 2008., Direktiva 92/3/Euratom se primjenjuje za sve pošiljke na koje se odobrenje odnosi.

2.   Pri odluci o zahtjevima za odobrenje dostavljenima prije 25. prosinca 2008., u odnosu na više od jedne pošiljke radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva u treću zemlju odredišta, država članica podrijetla uzima u obzir sve relevantne okolnosti, a posebno:

(a)

planirani vremenski raspored izvođenja pošiljaka na koje se odnosi isti zahtjev;

(b)

utemeljenost uključenja svih pošiljaka u isti zahtjev;

(c)

primjerenost izdavanja odobrenja za manji broj pošiljaka od broja navedenog u zahtjevu.

3.   Dok ne postane dostupan standardni dokument iz članka 17. ove Direktive, za potrebe ove Direktive upotrebljava se, mutatis mutandis, standardni dokument utvrđen u Odluci Komisije 93/552/Euratom (7).

Članak 25.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 26.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL C 286, 17.11.2005., str. 34.

(2)  Mišljenje od 5. srpnja 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 119, 22.5.2002., str. 7.

(4)  SL L 35, 12.2.1992., str. 24.

(5)  SL L 159, 29.6.1996., str. 1.

(6)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(7)  Odluka Komisije 93/552/Euratom od 1. listopada 1993. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljki radioaktivnog otpada iz Direktive Vijeća 92/3/Euratom (SL L 268, 29.10.1993., str. 83.).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 92/3/Euratom

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 5.

Članak 3.

Prva uvodna izjava

Članak 4. prvi podstavak, prva rečenica

Članak 6. stavak 1.

Članak 4. prvi podstavak, druga rečenica

Članak 7. stavak 1.

Članak 4. drugi podstavak

Članak 17. stavak 1.

Članak 4. treći podstavak

nema

Članak 5. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 5. stavak 2.

Članak 10. stavak 4.

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak

Članak 9. stavak 1.

Članak 6. stavak 1. drugi podstavak

Članak 17. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 6. stavak 3.

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 4.

Članak 9. stavak 2.

Članak 7. prvi podstavak

Članak 10. stavak 1.

Članak 7. drugi podstavak

Članak 17. stavak 1.

Članak 7. treći podstavak

Članak 10. stavak 2.

Članak 8.

Članak 17. stavak 5.

Članak 9. stavak 1., prvi dio rečenice

Članak 11. stavak 1.

Članak 9. stavak 1., krajnji dio rečenice

Članak 17. stavak 1.

Članak 9. stavak 2., prva rečenica

Članak 11. stavak 2.

Članak 9. stavak 2., druga rečenica

Članak 11. stavak 3.

Članak 10. stavak 1.

Članak 13.

Članak 10. stavak 1., kraj prve rečenice

Članak 17. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 14.

Članak 10. stavak 3.

Članak 13.

Članak 11.

Članak 16. stavak 1.

Članak 12. stavak 1.

Članak 15. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 12. stavak 3.

Članak 10. stavak 2.

Članak 12. stavak 4.

Članak 17. stavak 1.

Članak 12. stavak 5.

Članak 15. stavak 4. prvi podstavak

Članak 12. stavak 6.

Članak 15. stavak 4. drugi podstavak

Članak 13.

Članak 1. stavak 3.

Članak 14.

Članak 2.

Članak 15. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak

Članak 16.

Članak 9. stavak 4.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 20.

Članak 19.

Članak 21.

Članak 20. (prva, druga i treća alineja)

Članak 17. stavak 1.

Članak 20. četvrta alineja

Članak 16. stavak 2.

Članak 20. peta alineja

Članak 20. stavak 2.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 26.

 

Članak 3. (novi)

 

Članak 4. (novi)

 

Članak 8. (novi)

 

Članak 19. (novi)

 

Članak 23. (novi)

 

Članak 24. (novi)

 

Članak 25. (novi)