17/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

218


32006L0115


L 376/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2006.


DIREKTIVA 2006/115/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. prosinca 2006.

o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva

(kodificirana verzija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2., članak 55. i članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnoga odbora,

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/100/EEZ od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (2) više je puta znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu trebalo bi kodificirati.

(2)

Iznajmljivanje i posudba autorskih djela te predmeta zaštite srodnih prava imaju sve značajniju ulogu posebno u odnosu na autore, umjetnike izvođače i proizvođače fonograma te filmske producente. Piratstvo postaje sve veća prijetnja.

(3)

Sukladno tome, može se smatrati da je odgovarajuća zaštita autorskih djela i predmeta srodnih prava pravom iznajmljivanja i pravom posudbe, kao i zaštita predmeta srodnih prava pravom fiksiranja, pravom distribucije, pravom radiodifuzijskog emitiranja i pravom priopćavanja javnosti, od temeljnog značaja za gospodarski i kulturni razvoj Zajednice.

(4)

Zaštita autorskog prava i srodnih prava mora se prilagoditi novim smjerovima razvoja u gospodarstvu kao što su novi oblici iskorištavanja.

(5)

Stvaralački i umjetnički rad autora i umjetnika izvođača zahtijevaju odgovarajući dohodak kao temelj za daljnji stvaralački i umjetnički rad, a ulaganja koja su potrebna posebno za proizvodnju fonograma i filmova izričito su visoka i rizična. Mogućnost osiguranja takva dohotka i povrata takva ulaganja moguće je učinkovito jamčiti samo odgovarajućom pravnom zaštitom nositelja prava.

(6)

Te stvaralačke, umjetničke i poduzetničke djelatnosti u velikoj su mjeri samostalne djelatnosti. Obavljanje takvih djelatnosti trebalo bi olakšati predviđanjem usklađene pravne zaštite unutar Zajednice. Budući da te djelatnosti uglavnom čine usluge, i pružanje istih trebalo bi olakšati uspostavom usklađenog pravnog okvira u Zajednici.

(7)

Zakonodavstva država članica trebalo bi uskladiti tako da ona ne budu u suprotnosti s međunarodnim konvencijama na kojima se temelje zakoni o autorskom pravu i srodnim pravima mnogih država članica.

(8)

Pravni okvir Zajednice koji se odnosi na pravo iznajmljivanja i pravo posudbe te na određena autorskom pravu srodna prava može se ograničiti na određivanje da države članice predviđaju pravo iznajmljivanja i pravo posudbe određenim skupinama nositelja prava, te nadalje da pravo fiksiranja, pravo distribucije, pravo radiodifuzijskog emitiranja i pravo priopćavanja javnosti predviđaju određenim skupinama nositelja prava u području zaštite srodnih prava.

(9)

U smislu ove Direktive potrebno je pobliže odrediti pojam iznajmljivanja i pojam posudbe.

(10)

Radi jasnoće poželjno je iz pojmova iznajmljivanje i posudba u smislu ove Direktive izuzeti određene oblike stavljanja na raspolaganje, kao što je na primjer, stavljanje na raspolaganje fonograma ili filmova s ciljem javnog izvođenja ili radiodifuzijskog emitiranja, stavljanje na raspolaganje s ciljem izlaganja na izložbi ili stavljanje na raspolaganje u svrhu referentne upotrebe na licu mjesta. Posudba u smislu ove Direktive ne bi smjela obuhvaćati stavljanje na raspolaganje koje se obavlja između ustanova koje su dostupne javnosti.

(11)

Kada se za posudbu koju obavlja organizacija pristupačna javnosti plaća iznos koji nije veći od iznosa potrebnog za pokriće operativnih troškova te organizacije, ne postoji nikakva izravna ili neizravna imovinska ili komercijalna korist u smislu ove Direktive.

(12)

Potrebno je uvesti rješenja koja autorima i umjetnicima izvođačima osiguravaju dobivanje primjerene naknade, koje se oni ne mogu odreći, i koja im moraju osigurati da ostvarivanje svojih prava mogu povjeriti udrugama za kolektivno ostvarivanje prava koje ih zastupaju.

(13)

Primjerena naknada može se isplaćivati jednokratno ili višekratno u bilo kojem trenutku, prigodom zaključivanja ugovora ili nakon toga. Bilo bi potrebno voditi računa o važnosti doprinosa odnosnih autora ili umjetnika izvođača fonogramu ili filmu.

(14)

Također je potrebno zaštititi barem prava autora u vezi s javnom posudbom predviđanjem posebnih rješenja. Međutim, sve mjere koje se poduzimaju odstupanjem od isključivog prava javne posudbe trebale bi biti poduzete u skladu s Ugovorom, a posebno s njegovim člankom 12.

(15)

Odredbe ove Direktive koje se odnose na autorskom pravu srodna prava ne bi trebale spriječiti države članice da presumpcije predviđene ovom Direktivom u vezi s ugovorom o produkciji filma koje umjetnici izvođači pojedinačno ili kolektivno sklapaju s producentima filmova prošire na ta isključiva prava. Nadalje, te odredbe ne bi trebale spriječiti države članice da predvide oborivu presumpciju odobravanja iskorištavanja isključivih prava umjetnika izvođača predviđenih odgovarajućim odredbama ove Direktive u mjeri u kojoj je ta presumpcija u skladu s Međunarodnom konvencijom za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (dalje u tekstu: Rimska konvencija).

(16)

Države članice trebale bi nositeljima autorskom pravu srodnih prava moći osigurati širu zaštitu od one koja je propisana odredbama ove Direktive o radiodifuzijskom emitiranju i priopćavanju javnosti.

(17)

Usklađena prava iznajmljivanja i prava posudbe te usklađena zaštita u području autorskom pravu srodnih prava ne bi se trebala provoditi na način koji prikriveno ograničava trgovinu između država članica ili na način koji je u suprotnosti s pravilom o kronologiji iskorištavanja medija, kako je potvrđeno u presudi donesenoj u predmetu Société Cinéthèque v. FNCF  (4).

(18)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prijenos direktiva u nacionalna zakonodavstva kako je određeno dijelom B Priloga I.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

PRAVO IZNAJMLJIVANJA I PRAVO POSUDBE

Članak 1.

Predmet usklađivanja

1.   U skladu s odredbama ovog poglavlja države članice moraju predvidjeti, podložno članku 6., pravo odobravanja ili zabrane iznajmljivanja i posudbe izvornika ili umnoženih primjeraka autorskih djela i drugih predmeta zaštite, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1.

2.   Prava iz stavka 1. ne iscrpljuju se prodajom ili kojim drugim postupkom distribucije izvornika i umnoženih primjeraka autorskih djela i drugih predmeta zaštite, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive upotrebljavaju se sljedeće definicije:

(a)

„iznajmljivanje” znači stavljanje na raspolaganje, u ograničenom razdoblju, radi ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi;

(b)

„posuđivanje” znači stavljanje na raspolaganje, u ograničenom razdoblju, bez ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi, kada se provodi posredovanjem organizacija koje su dostupne javnosti;

(c)

„film” znači kinematografsko ili audiovizualno djelo, ili pokretne slike, sa zvukom ili bez zvuka.

2.   Glavni redatelj kinematografskog ili audiovizualnog djela smatra se autorom ili jednim od autora takva djela. Države članice mogu predvidjeti da se druge osobe smatraju koautorima takva djela.

Članak 3.

Nositelji prava i predmet prava iznajmljivanja i prava posudbe

1.   Isključivo pravo odobravanja ili zabrane iznajmljivanja i posudbe pripada:

(a)

autoru, u vezi s izvornikom i umnoženim primjerkom njegova djela;

(b)

umjetniku izvođaču, u vezi s fiksiranjem njegove izvedbe;

(c)

proizvođaču fonograma, u vezi s njegovim fonogramima;

(d)

proizvođaču prvog primjerka filma, u vezi s izvornikom i umnoženim primjercima njegova filma.

2.   Ova Direktiva ne obuhvaća pravo iznajmljivanja i pravo posudbe u vezi s građevinama i djelima primijenjene umjetnosti.

3.   Prava navedena u stavku 1. mogu se prenositi, ustupati ili biti predmetom ugovornih licencija.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 6., kada umjetnici izvođači sklapaju ugovor o produkciji filma s filmskim producentom, bilo pojedinačno bilo kolektivno, smatra se, podložno odredbama ugovora u kojima se navodi drukčije, da je umjetnik izvođač navedenim ugovorom prenio svoje pravo iznajmljivanja podložno članku 5.

5.   Države članice mogu predvidjeti sličnu pretpostavku poput one iz stavka 4., u odnosu na autore.

6.   Države članice mogu predvidjeti da potpisivanje ugovora sklopljenog između umjetnika izvođača i filmskog producenta o produkciji filma ima učinak odobrenja za iznajmljivanje, pod uvjetom da takav ugovor predviđa primjerenu naknadu u smislu članka 5. Države članice mogu također predvidjeti da se ovaj stavak primjenjuje mutatis mutandis na prava iz poglavlja 2.

Članak 4.

Iznajmljivanje računalnih programa

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje članak 4. točku (c) Direktive Vijeća 91/250/EEZ od 14. svibnja 1991. o pravnoj zaštiti računalnih programa (5).

Članak 5.

Pravo na primjerenu naknadu kojeg je nemoguće odreći se

1.   Kada autor ili umjetnik izvođač prenese ili ustupi svoje pravo iznajmljivanja fonograma, ili izvornika ili umnoženih primjeraka filma proizvođaču fonograma ili filmskom producentu, taj autor ili taj umjetnik izvođač zadržava pravo na primjerenu naknadu za iznajmljivanje.

2.   Autori ili umjetnici izvođači ne mogu se odreći prava na primjerenu naknadu za iznajmljivanje.

3.   Ostvarivanje prava na primjerenu naknadu može se povjeriti udrugama za kolektivno ostvarivanje prava koje zastupaju autore ili umjetnike izvođače.

4.   Države članice mogu urediti pitanje jesu li i u kojoj mjeri udruge za kolektivno ostvarivanje prava obvezne ostvarivati pravo na dobivanje primjerene naknade kao i pitanje od koga se ta naknada može potraživati ili naplatiti.

Članak 6.

Odstupanje od isključivog prava javne posudbe

1.   Države članice mogu odstupiti od isključivog prava javne posudbe predviđenog člankom 1., pod uvjetom da barem autori ostvaruju naknadu za takvu posudbu. Države članice same određuju visinu takve naknade uzimajući u obzir svoje kulturno promotivne ciljeve.

2.   Kada države članice ne primjenjuju isključivo pravo posudbe, predviđeno člankom 1., na fonograme, filmove i računalne programe, onda moraju uvesti naknadu, barem za autore.

3.   Države članice mogu izuzeti određene kategorije ustanova od plaćanja naknade iz stavaka 1. i 2.

POGLAVLJE II.

PRAVA SRODNA AUTORSKOM PRAVU

Članak 7.

Pravo fiksiranja

1.   Države članice moraju umjetnicima izvođačima predvidjeti isključivo pravo davanja odobrenja ili zabrane za fiksiranje njihovih izvedaba.

2.   Države članice moraju organizacijama za radiodifuziju predvidjeti isključivo pravo davanja odobrenja ili zabrane za fiksiranje njihovih radiodifuzijskih emitiranja, bilo da se ta emitiranja prenose žicom bilo zrakom, uključujući kabelom ili satelitom.

3.   Kada kabelski distributer samo kabelski reemitira radiodifuzijska emitiranja organizacija za radiodifuziju, on nema pravo predviđeno stavkom 2.

Članak 8.

Radiodifuzijsko emitiranje i priopćavanje javnosti

1.   Države članice moraju umjetnicima izvođačima predvidjeti isključivo pravo davanja odobrenja ili zabrane za bežično radiodifuzijsko emitiranje i priopćavanje javnosti njihovih izvedaba, osim ako je ta izvedba već emitirana ili je učinjena s fiksacije.

2.   Države članice moraju predvidjeti pravo kojim će se osigurati plaćanje jedinstvene primjerene naknade od strane korisnika, ako se fonogram, izdan u komercijalne svrhe ili umnoženi primjerak takva fonograma koristi za bežično radiodifuzijsko emitiranje ili za bilo kakvo priopćavanje javnosti, te raspodjelu takve naknade između odnosnih umjetnika izvođača i proizvođača fonograma. Države članice mogu, u slučaju nepostojanja sporazuma između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma, utvrditi uvjete u vezi s raspodjelom takve naknade.

3.   Države članice moraju organizacijama za radiodifuziju predvidjeti isključivo pravo davanja odobrenja ili zabrane za bežično reemitiranje njihovih radiodifuzijskih emitiranja kao i za priopćavanje javnosti njihovih radiodifuzijskih emitiranja, ako se takvo priopćavanje obavlja na mjestima pristupačnim javnosti uz plaćanje ulaznice.

Članak 9.

Pravo distribucije

1.   Države članice moraju predvidjeti isključivo pravo stavljanja na raspolaganje javnosti predmeta navedenih u točkama od (a) do (d), uključujući njihove umnožene primjerke, prodajom ili na neki drugi način, dalje u tekstu „pravo distribucije”:

(a)

umjetnicima izvođačima, u vezi s fiksacijom njihovih izvedaba;

(b)

proizvođačima fonograma, u vezi s njihovim fonogramima;

(c)

producentima prvih fiksacija filmova, u vezi s izvornikom i umnoženim primjercima njihovih filmova;

(d)

organizacijama za radiodifuziju, u vezi s fiksacijom njihovih radiodifuzijskih emitiranja, kako je utvrđeno člankom 7. stavkom 2.

2.   Pravo distribucije unutar Zajednice u vezi s nekim predmetom navedenim u stavku 1. ne iscrpljuje se, osim kada je prva prodaja toga predmeta u Zajednici obavljena od strane nositelja prava ili uz njegovu suglasnost.

3.   Pravo distribucije ne dovodi u pitanje posebne odredbe poglavlja I., a posebno članak 1. stavak 2.

4.   Pravo distribucije može se prenositi, ustupati ili biti predmetom ugovorne licencije.

Članak 10.

Ograničenja prava

1.   Države članice mogu predvidjeti ograničenja prava navedenih u ovom poglavlju u slučaju:

(a)

korištenja u privatne svrhe;

(b)

korištenja kratkih isječaka u vezi s izvještavanjem o tekućim događanjima;

(c)

efemernih snimaka organizacije za radiodifuziju upotrebom vlastitih sredstava i za potrebe vlastitog radiodifuzijskog emitiranja;

(d)

korištenja isključivo s ciljem podučavanja u nastavi ili znanstvenog istraživanja.

2.   Bez obzira na stavak 1., svaka država članica može u vezi sa zaštitom umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, organizacija za radiodifuziju i producenata prve fiksacije filma, predvidjeti istu vrstu ograničenja kakvu predviđa u vezi sa zaštitom autorskog prava na književnim i umjetničkim djelima.

Međutim, prisilne licencije mogu se predvidjeti samo u mjeri u kojoj su usklađene s Rimskom konvencijom.

3.   Ograničenja iz stavaka 1. i 2. primjenjuju se samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s redovitim iskorištavanjem predmeta zaštite i neopravdano ne dovode u pitanje zakonite interese nositelja prava.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 11.

Vremenska primjena

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na sva autorska djela, sve izvedbe, sve fonograme, sva radiodifuzijska emitiranja i sve prve fiksacije filmova što se navode u ovoj Direktivi, i što su 1. srpnja 1994. bili zaštićeni zakonodavstvima država članica o autorskom pravu i srodnim pravima ili što su na taj datum udovoljavali uvjetima zaštite prema ovoj Direktivi.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje postupke iskorištavanja ostvarene prije 1. srpnja 1994.

3.   Države članice mogu predvidjeti da se smatra da su nositelji prava odobrili iznajmljivanje ili posudbu nekog predmeta iz točaka od (a) do (d) članka 3. stavka 1., za koji se dokaže da je bio stavljen na raspolaganje trećim osobama u tu svrhu ili da je bio stečen prije 1. srpnja 1994.

Međutim, osobito kada je taj predmet digitalni zapis, države članice mogu predvidjeti da nositelji prava imaju pravo na dobivanje odgovarajuće naknade za iznajmljivanje ili za posudbu tog predmeta.

4.   Države članice ne moraju primjenjivati odredbe članka 2. stavka 2. na kinematografska ili na audiovizualna djela stvorena prije 1. srpnja 1994.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3. i podložno stavku 7., ova Direktiva ne utječe na ugovore sklopljene prije 19. studenoga 1992.

6.   Podložno odredbama stavka 7., države članice mogu predvidjeti da se smatra da su nositelji prava, koji su stekli nova prava prema nacionalnim propisima donesenima prilikom provedbe ove Direktive, i koji su prije 1. srpnja 1994. dali svoju suglasnost za iskorištavanje, prenijeli nova isključiva prava.

7.   U odnosu na ugovore sklopljene prije 1. srpnja 1994. pravo na primjerenu naknadu, kojega je nemoguće odreći se, a koje je predviđeno člankom 5. postoji samo u slučaju u kojem su autori ili umjetnici izvođači ili njihovi zastupnici podnijeli zahtjev u tu svrhu prije 1. siječnja 1997. U slučaju nepostojanja sporazuma između nositelja prava o visini naknade, države članice mogu utvrditi visinu primjerene naknade.

Članak 12.

Odnos između autorskog prava i srodnih prava

Zaštita autorskom pravu srodnih prava prema ovoj Direktivi ostavlja netaknutom i ni na koji način ne utječe na zaštitu autorskog prava.

Članak 13.

Dostava

Države članice Komisiji dostavljaju glavne odredbe nacionalnog zakonodavstva donesene u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 92/100/EEZ ovime se stavlja izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prijenos direktiva u nacionalna zakonodavstva, kako je određeno dijelom B Priloga I.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 16.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mišljenje Europskoga parlamenta doneseno 12. listopada 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 346, 27.11.1992., str. 61. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.).

(3)  Vidi Prilog I., dio A.

(4)  Spojeni postupci 60/84 i 61/84, [1985.] IES, str. 2 605.

(5)  SL L 122, 17.5.1991., str. 42. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 93/98/EEZ (SL L 290, 24.11.1993., str. 9.).


PRILOG I.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s njezinim naknadnim izmjenama

Direktiva Vijeća 92/100/EEZ

(SL L 346, 27.11.1992., str. 61.)

 

Direktiva Vijeća 93/98/EEZ

(SL L 290, 24.11.1993., str. 9).

Samo članak 11. stavak 2.

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 167, 22.6.2001., str. 10.)

Samo članak 11. stavak 1.

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo

(iz članka 14.)

Direktiva

Rokovi za prenošenje

92/100/EEZ

1. srpnja 1994.

93/98/EEZ

30. lipnja 1995.

2001/29/EZ

21. prosinca 2002.


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 92/100/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1. uvodne riječi i točka (a)

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 1. stavak 4.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1. uvodne riječi

Članak 3. stavak 1. uvodne riječi

Članak 2. stavak 1. alineja 1.

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 2. stavak 1. alineja 2.

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 2. stavak 1. alineja 3.

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 2. stavak 1. alineja 4. prva rečenica

Članak 3. stavak 1. točka (d)

Članak 2. stavak 1. alineja 4. druga rečenica

Članak 2. stavak 1. točka (c)

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 4.

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 5.

Članak 3. stavak 4.

Članak 2. stavak 6.

Članak 3. stavak 5.

Članak 2. stavak 7.

Članak 3. stavak 6.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5. stavci od 1. do 3.

Članak 6. stavci od 1. do 3.

Članak 5. stavak 4.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9. stavak 1. uvodne riječi i završne riječi

Članak 9. stavak 1. uvodne riječi

Članak 9. stavak 1. alineja 1.

Članak 9. stavak 1. točka (a)

Članak 9. stavak 1. alineja 2.

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 1. alineja 3.

Članak 9. stavak 1. točka (c)

Članak 9. stavak 1. alineja 4.

Članak 9. stavak 1. točka (d)

Članak 9. stavci 2., 3. i 4.

Članak 9. stavci 2., 3. i 4.

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 2. prva rečenica

Članak 10. stavak 2. podstavak 1.

Članak 10. stavak 2. druga rečenica

Članak 10. stavak 2. podstavak 2.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 13. stavci 1. i 2.

Članak 11. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavak 3. prva rečenica

Članak 11. stavak 3. podstavak 1.

Članak 13. stavak 3. druga rečenica

Članak 11. stavak 3. podstavak 2.

Članak 13. stavak 4.

Članak 11. stavak 4.

Članak 13. stavak 5.

Članak 13. stavak 6.

Članak 11. stavak 5.

Članak 13. stavak 7.

Članak 11. stavak 6.

Članak 13. stavak 8.

Članak 13. stavak 9.

Članak 11. stavak 7.

Članak 14.

Članak 12.

Članak 15. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Prilog I.

Prilog II.