09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

238


32006L0098


L 363/129

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2006.


DIREKTIVA VIJEĆA 2006/98/EZ

od 20. studenoga 2006.

o prilagođavanju pojedinih direktiva u području oporezivanja zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske (1), a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 56.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 56. Akta o pristupanju, ako akti institucija ostaju na snazi i nakon 1. siječnja 2007. i zahtijevaju prilagodbu zbog pristupanja, a potrebne prilagodbe nisu predviđene Aktom o pristupanju ili njegovim Prilozima, potrebne akte donosi Vijeće, osim ako Komisija nije donijela izvorni akt.

(2)

Završnim Aktom Konferencije na kojoj je sastavljen Ugovor o pristupanju navodi se da su Visoke ugovorne stranke postigle politički sporazum o skupu prilagodbi akata koje su donijele institucije, a koje su potrebne zbog pristupanja stoga su Vijeće i Komisija pozvani da donesu prilagodbe prije pristupanja, koje se moraju izvršiti i ažurirati prema potrebi radi uzimanja u obzir razvoja prava Unije.

(3)

Direktive 69/335/EEZ (2), 77/388/EEZ (3), 77/799/EEZ (4), 79/1072/EEZ (5), 83/182/EEZ (6), 90/434/EEZ (7), 90/435/EEZ (8), 2003/48/EZ (9) i 2003/49/EZ (10) stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktive 69/335/EEZ, 77/388/EEZ, 77/799/EEZ, 79/1072/EEZ, 83/182/EEZ, 90/434/EEZ, 90/435/EEZ, 2003/48/EZ i 2003/49/EZ izmjenjuju se kako je navedeno u Prilogu.

Članak 2.

1.   Države članice će donijeti zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do datuma pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. One će Komisiji odmah dostaviti tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu koja pokazuje odnose tih odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donesu ove odredbe, one će prilikom njihove službene objave sadržavati upućivanje na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takvo upućivanje. Načine tog upućivanja predvidjet će države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava donesenih u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu ovisno o datumu stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Bugarske i Rumunjske, odnosno na taj datum.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 157, 21.6.2005., str. 11.

(2)  SL L 249, 3.10.1969., str. 25.

(3)  SL L 145, 13.6.1977., str. 1.

(4)  SL L 336, 27.12.1977., str. 15.

(5)  SL L 331, 27.12.1979., str. 11.

(6)  SL L 105, 23.4.1983., str. 59.

(7)  SL L 225, 20.8.1990., str. 1.

(8)  SL L 225, 20.8.1990., str. 6.

(9)  SL L 157, 26.6.2003., str. 38.

(10)  SL L 157, 26.6.2003., str. 49.


PRILOG

OPOREZIVANJE

1.

31969 L 0335: Direktiva Vijeća 69/335/EEZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (SL L 249, 3.10.1969., str. 25.), kako se izmjenjuje:

11972 B: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine (SL L 73, 27.3.1972., str. 14.),

31973 L 0079: Direktivom Vijeća 73/79/EEZ od 9.4.1973. (SL L 103, 18.4.1973., str. 13.),

31974 L 0553: Direktivom Vijeća 74/553/EEZ od 7.11.1974. (SL L 303, 13.11.1974., str. 9.),

11979 H: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

31985 L 0303: Direktivom Vijeća 85/303/EEZ od 10.6.1985. (SL L 156, 15.6.1985., str. 23.),

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.),

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

Dodaje se sljedeće članku 3. stavku 1. točki (a):

„Trgovačka društva prema bugarskom zakonu poznata kao:

‚Акционерно дружество’

‚Командитно дружество с акции’

‚Дружество с ограничена отговорност’;

Trgovačka društva prema rumunjskom zakonu poznata kao:

‚societăți în nume colectiv’

‚societăți în comandită simplă’

‚societăți pe acțiuni’

‚societăți în comandită pe acțiuni’

‚societăți cu răspundere limitată’.”

2.

31977 L 0388: Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL L 145, 13.6.1977., str. 1.), kako se izmjenjuje:

11979 H: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 95.),

31980 L 0368: Direktivom Vijeća 80/368/EEZ od 26.3.1980. (SL L 90, 3.4.1980., str. 41.),

31984 L 0386: Direktivom Vijeća 84/386/EEZ od 31.7.1984. (SL L 208, 3.8.1984., str. 58.),

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 167.),

31989 L 0465: Direktivom Vijeća 89/465/EEZ od 18.7.1989. (SL L 226, 3.8.1989., str. 21.),

31991 L 0680: Direktivom Vijeća 91/680/EEZ od 16.12.1991. (SL L 376, 31.12.1991., str. 1.),

31992 L 0077: Direktivom Vijeća 92/77/EEZ od 19.10.1992. (SL L 316, 31.10.1992., str. 1.),

31992 L 0111: Direktivom Vijeća 92/111/EEZ od 14.12.1992. (SL L 384, 30.12.1992., str. 47.),

31994 L 0004: Direktivom Vijeća 94/4/EZ od 14.2.1994. (SL L 60, 3.3.1994., str. 14.),

31994 L 0005: Direktivom Vijeća 94/5/EZ od 14.2.1994. (SL L 60, 3.3.1994., str. 16.),

31994 L 0076: Direktivom Vijeća 94/76/EZ od 22.12.1994. (SL L 365, 31.12.1994., str. 53.),

31995 L 0007: Direktivom Vijeća 95/7/EZ od 10.4.1995. (SL L 102, 5.5.1995., str. 18.),

31996 L 0042: Direktivom Vijeća 96/42/EZ od 25.6.1996. (SL L 170, 9.7.1996., str. 34.),

31996 L 0095: Direktivom Vijeća 96/95/EZ od 20.12.1996. (SL L 338, 28.12.1996., str. 89.),

31998 L 0080: Direktivom Vijeća 98/80/EZ od 12.10.1998. (SL L 281, 17.10.1998., str. 31.),

31999 L 0049: Direktivom Vijeća 1999/49/EZ od 25.5.1999. (SL L 139, 2.6.1999., str. 27.),

31999 L 0059: Direktivom Vijeća 1999/59/EZ od 17.6.1999. (SL L 162, 26.6.1999., str. 63),

31999 L 0085: Direktivom Vijeća 1999/85/EZ od 22.10.1999. (SL L 277, 28.10.1999., str. 34.),

32000 L 0017: Direktivom Vijeća 2000/17/EZ od 30.3.2000. (SL L 84, 5.4.2000., str. 24.),

32000 L 0065: Direktivom Vijeća 2000/65/EZ od 17.10.2000. (SL L 269, 21.10.2000., str. 44.),

32001 L 0004: Direktivom Vijeća 2001/4/EZ od 19.1.2001. (SL L 22, 24.1.2001., str. 17.),

32001 L 0115: Direktivom Vijeća 2001/115/EZ od 20.12.2001. (SL L 15, 17.1.2002., str. 24.),

32002 L 0038: Direktivom Vijeća 2002/38/EZ od 7.5.2002. (SL L 128, 15.5.2002., str. 41.),

32002 L 0093: Direktivom Vijeća 2002/93/EZ od 3.12.2002. (SL L 331, 7.12.2002., str. 27.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32003 L 0092: Direktivom Vijeća 2003/92/EZ od 7.10.2003. (SL L 260, 11.10.2003., str. 8.),

32004 L 0007: Direktivom Vijeća 2004/7/EZ od 20.1.2004. (SL L 27, 30.1.2004., str. 44.),

32004 L 0015: Direktivom Vijeća 2004/15/EZ od 10.2.2004. (SL L 52, 21.2.2004., str. 61.),

32004 L 0066: Direktivom Vijeća 2004/66/EZ od 26.4.2004. (SL L 168, 1.5.2004., str. 35.),

32005 L 0092: Direktivom Vijeća 2005/92/EZ od 12.12.2005. (SL L 345, 28.12.2005., str. 19.),

32006 L 0018: Direktivom Vijeća 2006/18/EZ od 14.2.2006. (SL L 51, 22.2.2006., str. 12.).

(a)

Članak 28.m mijenja se i glasi:

„Članak 28.m

Tečaj

Za utvrđivanje ekvivalenta u njihovim nacionalnim valutama iznosa izraženih u ECU-ima u ovoj glavi, države članice koristit će se važećim tečajem na dan 16. prosinca 1991. Međutim, Bugarska, Češka Republika, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Slovačka koriste se važećim tečajem na datum njihovog pristupanja.”;

(b)

Naslov GLAVE XVI.c mijenja se i glasi:

„GLAVA XVI.c

Prijelazne mjere koje važe u kontekstu pristupanja Europskoj uniji Austrije, Finske i Švedske 1. siječnja 1995., Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke 1. svibnja 2004., i Bugarske i Rumunjske 1. siječnja 2007.”;

(c)

U GLAVI XVI.c, druga alineja članka 28.p stavka 1. mijenja se i glasi:

„—

‚nove države članice’ označava teritorij država članica koje pristupaju Europskoj uniji 1. siječnja 1995., 1. svibnja 2004. i 1. siječnja 2007., kao što je definirano za svaku od tih država članica u članku 3. ove Direktive,”.

(d)

U GLAVI XVI.c, posljednji podstavak članka 28.p stavka 7. mijenja se i glasi:

„Smatra se da je taj uvjet ispunjen u sljedećim slučajevima:

kad je, u pogledu Austrije, Finske i Švedske, datum prvog korištenja prijevoznog sredstva bio prije 1. siječnja 1987.;

kad je, u pogledu Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, datum prvog korištenja prijevoznog sredstva bio prije 1. svibnja 1996.;

kad je u pogledu Bugarske i Rumunjske, datum prvog korištenja prijevoznog sredstva bio prije 1. siječnja 1999.;

kad je iznos poreza na uvoz neznačajan.”.

3.

31977 L 0799: Direktiva Vijeća 77/799/EEZ od 19. prosinca 1977. o uzajamnoj pomoći nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja i oporezivanja premija osiguranja (SL L 336, 27.12.1977., str. 15.), kako se izmjenjuje:

11979 H: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

31979 L 1070: Direktivom Vijeća 79/1070/EEZ od 6.12.1979. (SL L 331, 27.12.1979., str. 8.),

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.),

31992 L 0012: Direktivom Vijeća 92/12/EEZ od 25.2.1992. (SL L 76, 23.3.1992., str. 1.),

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32003 L 0093: Direktivom Vijeća 2003/93/EZ od 7.10.2003. (SL L 264, 15.10.2003., str. 23.),

32004 L 0056: Direktivom Vijeća 2004/56/EZ od 21.4.2004. (SL L 127, 29.4.2004., str. 70.),

32004 L 0106: Direktivom Vijeća 2004/106/EZ od 16.11.2004. (SL L 359, 4.12.2004., str. 30.).

(a)

Dodaje se sljedeće članku 1. stavku 3.:

u Bugarskoj:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

u Rumunjskoj:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren.”.

(b)

Dodaje se sljedeće članku 1. stavku 5.:

u Bugarskoj:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

u Rumunjskoj:

Ministerul Finanțelor Publice ili ovlašteni predstavnik”.

4.

31979 L 1072: Osma direktiva Vijeća 79/1072/EEZ od 6. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet - Postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području države (SL L 331, 27.12.1979., str. 11.), kako se izmjenjuje:

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.),

31986 L 0560: Trinaestom direktivom Vijeća 86/560/EEZ od 17.11.1986. (SL L 326, 21.11.1986., str. 40.),

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.).

(a)

Dodaje se sljedeće točki D Priloga C:

„—

Bugarska: …;

Rumunjska: …”.

(b)

Dodaje se sljedeće prvom stavku točke 1. Priloga C:

„BGN …

RON …”.

(c)

Dodaje se sljedeće drugom stavku točke 1. Priloga C:

„BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: Direktiva Vijeća 83/182/EEZ od 28. ožujka 1983. o poreznim izuzećima unutar Zajednice za određena prijevozna sredstva koja su privremeno uvezena u jednu državu članicu iz druge države članice (SL L 105, 23.4.1983., str. 59.), kako je izmijenjena:

11985 I: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.),

31991 L 0680: Direktivom Vijeća 91/680/EEZ od 16.12.1991. (SL L 376, 31.12.1991., str. 1.),

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.).

Dodaje se sljedeće Prilogu:

„BUGARSKA

данък върху превозните средства

RUMUNJSKA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261-265)

accize pentru autoturisme și autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 și art. 210, alin. 1(b)).”.

6.

31990 L 0434: Direktiva Vijeća 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, prijenose imovine i razmjenu dionica društava različitih država članica (SL L 225, 20.8.1990., str. 1.), kako se izmjenjuje:

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32005 L 0019: Direktivom Vijeća 2005/19/EZ od 17.2.2005. (SL L 58, 4.3.2005., str. 19.).

(a)

Dodaje se sljedeće članku 3. točki (c):

„—

корпоративен данък u Bugarskoj,

impozit pe profit u Rumunjskoj,”.

(b)

Dodaje se sljedeće Prilogu:

„(aa)

trgovačka društva prema bugarskom zakonu poznata kao: ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни предприятия’ koja su uspostavljena prema bugarskom zakonu i koja obavljaju trgovačke djelatnosti;

(ab)

trgovačka društva prema rumunjskom zakonu poznata kao: ‚societăți pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’, ‚societăți cu răspundere limitată.’.”

7.

31990 L 0435: Direktiva Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (SL L 225, 20.8.1990., str. 6.), kako se izmjenjuje:

11994 N: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima –Pristupanje Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 21.),

12003 T: Aktom o uvjetima pristupanja i o usklađenju s Ugovorima — Pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.),

32003 L 0123: Direktivom Vijeća 2003/123/EZ od 22.12.2003. (SL L 7, 13.1.2004., str. 41.).

(a)

Dodaje se sljedeće članku 2. stavku 1. točki (c):

„—

корпоративен данък u Bugarskoj,

impozit pe profit u Rumunjskoj,”.

(b)

Prilog se mijenja i glasi:

„PRILOG

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. DIJELA (A)

(a)

trgovačka društva osnovana u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskoga trgovačkoga društva (SE) i Direktive Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta europskoga trgovačkoga društva u pogledu uključenosti radnika i zadruga koje su osnovane u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE) i Direktive Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. o dopunama Statuta europskih zadruga u pogledu uključivanja radnika;

(b)

društva koja su prema belgijskom zakonu poznata kao ‚société anonyme’/‚naamloze vennootschap’,‚société en commandite par actions’/‚commanditaire vennootschap op aandelen’, ‚société privée ŕ responsabilité limitée’/‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚société coopérative ŕ responsabilité limitée’/‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚société coopérative ŕ responsabilité illimitée’/‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‚société en nom collectif’/‚vennootschap onder firma’, ‚société en commandite simple’/‚gewone commanditaire vennootschap’, javna poduzeća koja su prihvatila jedan od prethodno spomenutih pravnih oblika i ostala društva uspostavljena prema belgijskom zakonu koja podliježu plaćanju poreza na dobit u Belgiji;

(c)

društva koja su prema bugarskom zakonu poznata kao: ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚неперсонифицирано дружество’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи,’‚държавни предприятия’ i koja su uspostavljena prema bugarskom zakonu i koja obavljaju trgovačku djelatnost;

(d)

društva koja su prema češkom zakonu poznata kao: ‚akciová společnost’, ‚společnost s ručením omezeným’;

(e)

društva koja su prema danskom zakonu poznata kao ‚aktieselskab’ i ‚anpartsselskab’. Ostala društva koja podliježu oporezivanju u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, ako se njihov oporezivi dohodak izračunava i oporezuje u skladu s općim poreznim propisima koji se primjenjuju na ‚aktieselskaber’;

(f)

društva koja su prema njemačkom zakonu poznata kao ‚Aktiengesellschaft’, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‚Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’, i ostala društva uspostavljena prema njemačkom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Njemačkoj;

(g)

društva koja su prema estonskom zakonu poznata kao: ‚täisühing’, ‚usaldusühing’, ‚osaühing’, ‚aktsiaselts’, ‚tulundusühistu’;

(h)

društva koja su prema grčkom zakonu poznata kao ‚ανώνυμη εταιρεία’,·‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)’ i ostala društva uspostavljena prema grčkom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Grčkoj;

(i)

društva koja su prema španjolskom zakonu poznata kao: ‚sociedad anónima’, ‚sociedad comanditaria por acciones’, ‚sociedad de responsabilidad limitada’, tijela javnog prava koja djeluju u okviru privatnog prava. Ostala tijela uspostavljena prema španjolskom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Španjolskoj (‚Impuesto sobre Sociedades’);

(j)

društva koja su prema francuskom zakonu poznata kao ‚société anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société ŕ responsabilité limitée’, ‚sociétés par actions simplifiées’, ‚sociétés d’assurances mutuelles’, ‚caisses d’épargne et de prévoyance’, ‚sociétés civiles’ koja automatski podliježu porezu na dobit, ‚coopératives’, ‚unions de coopératives’, industrijske i komercijalne javne ustanove i poduzeća i ostala društva koja su uspostavljena prema francuskom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Francuskoj;

(k)

društva koja su osnovana ili postoje u skladu s irskim zakonom, tijela registrirana u skladu sa Zakonom o privređivačkim i gospodarskim društvima, stambene štedionice osnovane u skladu sa Zakonom o stambenim štedionicama i zakladnim štedionicama u okviru Zakona o zakladnim štedionicama iz 1989.;

(l)

društva koja su prema talijanskom zakonu poznata kao ‚società per azioni’, ‚società in accomandita per azioni’, ‚società a responsibilità limitata’, ‚società cooperative’, ‚società di mutua assicurazione’, te privatna i javna tijela čija je djelatnost u cijelosti ili uglavnom komercijalnog karaktera;

(m)

prema ciparskom zakonu: ‚εταιρείες’ u skladu s definicijom iz zakona o porezu na dohodak;

(n)

društva koja su prema latvijskom zakonu poznata kao: ‚akciju sabiedrība’, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību’;

(o)

društva osnovana prema litvanskom zakonu;

(p)

društva koja su prema luksemburškom zakonu poznata kao ‚société anonyme’, ‚société en commandite par actions’, ‚société ŕ responsabilité limitée’, ‚société coopérative’, ‚société coopérative organisée comme une société anonyme’, ‚association d’assurances mutuelles’, ‚association d’épargne-pension’, ‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou miničre de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’ i ostala društva uspostavljena prema luksemburškom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Luksemburgu;

(q)

društva koja su prema mađarskom zakonu poznata kao: ‚közkereseti társaság’, ‚betéti társaság’, ‚közös vállalat’, ‚korlátolt felelősségű társaság’, ‚részvénytársaság’, ‚egyesülés’, ‚szövetkezet’;

(r)

društva koja su prema malteškom zakonu poznata kao: ‚Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata’, ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet’;

(s)

društva koja su prema nizozemskom zakonu poznata kao ‚naamloze vennnootschap’, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‚Open commanditaire vennootschap’, ‚Coöperatie’, ‚onderlinge waarborgmaatschappij’, ‚Fonds voor gemene rekening’, ‚vereniging op coöperatieve grondslag’, ‚vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar od kredietinstelling optreedt’ i ostala društva uspostavljena prema nizozemskom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Nizozemskoj;

(t)

društva koja su prema austrijskom zakonu poznata kao ‚Aktiengesellschaft’, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‚Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’, ‚Sparkassen’, i ostala društva uspostavljena prema austrijskom zakonu koja podliježu porezu na dobit u Austriji;

(u)

društva koja su prema poljskom zakonu poznata kao: ‚spółka akcyjna’, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’;

(v)

komercijalna društva ili društva građanskog prava koja imaju komercijalni oblik i zadruge i javna poduzeća osnovana prema portugalskom zakonu;

(w)

društva koja su prema rumunjskom zakonu poznata kao: ‚societăți pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’, ‚societăți cu răspundere limitată’;

(x)

društva koja su prema slovenskom zakonu poznata kao: ‚delniška družba’, ‚komanditna družba’, ‚družba z omejeno odgovornostjo’;

(y)

društva koja su prema slovačkom zakonu poznata kao: ‚akciová spoločnosť’, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‚komanditná spoločnosť’;

(z)

društva koja su prema finskom zakonu poznata kao ‚osakeyhtiö’/‚aktiebolag’, ‚osuuskunta’/‚andelslag’,‚säästöpankki’/‚sparbank’ i ‚vakuutusyhtiö’/‚försäkringsbolag’;

(aa)

društva koja su prema švedskom zakonu poznata kao ‚aktiebolag’, ‚försäkringsaktiebolag’, ‚ekonomiska föreningar’, ‚sparbanker’, ‚ömsesidiga försäkringsbolag’;

(ab)

društva osnovana prema zakonu Ujedinjene Kraljevine.”.

8.

32003 L 0048: Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (SL L 157, 26.6.2003., str. 38.), kako se izmjenjuje:

32004 L 0066: Direktivom Vijeća 2004/66/EZ od 26.4.2004. (SL L 168, 1.5.2004., str. 35.),

32004 D 0587: Odlukom Vijeća 2004/587/EZ od 19.7.2004. (SL L 257, 4.8.2004., str. 7.).

U Prilogu se dodaje sljedeće između navoda za Belgiju i Španjolsku:

„Bulgaria

Общините (općine)

Социалноосигурителни фондове (Fondovi socijalnog osiguranja)”

i između upisa za Portugal i Slovačku:

„Romania autoritățile administrației publice locale (lokalna tijela javne uprave)”.

9.

32003 L 0049: Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licenci između povezanih trgovačkih društava različitih država članica (SL L 157, 26.6.2003., str. 49.), kako se izmjenjuje:

32004 L 0066: Direktivom Vijeća 2004/66/EZ od 26.4.2004. (SL L 168, 1.5.2004., str. 35.),

32004 L 0076: Direktivom Vijeća 2004/76/EZ od 29.4.2004. (SL L 157, 30.4.2004., str. 106.).

(a)

Članku 3. točki (a) podtočki iii. dodaje se sljedeće:

„—

корпоративен данък u Bugarskoj,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți u Rumunjskoj,”.

(b)

Dodaje se sljedeće Prilogu:

„(aa)

društva koja su prema bugarskom zakonu poznata kao: ‚събирателното дружество’, ‚командитното дружество’, ‚дружеството с ограничена отговорност’, ‚акционерното дружество’, ‚командитното дружество с акции’, ‚кооперации’, ‚кооперативни съюзи’, ‚държавни предприятия’ uspostavljena prema bugarskom zakonu i koja obavljaju trgovačku djelatnost;

(ab)

društva koja su prema rumunjskom zakonu poznata kao: ‚societăți pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’, ‚societăți cu răspundere limitată’.”