13/Sv. 052

HR

Službeni list Europske unije

129


32006L0095


L 374/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2006.


DIREKTIVA 2006/95/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. prosinca 2006.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (3) je značajno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu potrebno je kodificirati.

(2)

Propisi na snazi u državama članicama čija je svrha osiguranje sigurnost pri uporabi električne opreme koja se upotrebljava unutar određenih naponskih granica mogu se razlikovati, stvarajući tako zapreke trgovini.

(3)

U određenim državama članicama propisi o sigurnosti vezani uz određenu električnu opremu imaju oblik preventivnih i represivnih mjera na osnovi obvezujućih odredaba.

(4)

U drugim državama članicama se radi postizanja istog cilja propisi o sigurnosti pozivaju na tehničke norme koje su utvrdila standardizacijska tijela. Takav sustav omogućava brzu prilagodbu tehničkom napretku ne zanemarujući pri tom sigurnosne zahtjeve.

(5)

Određene države članice provode administrativne postupke za odobrenje normi. Takvo odobrenje ne utječe ni na koji način na tehnički sadržaj normi niti ograničava uvjete njihove uporabe. Takvo odobrenje ne može prema tome, sa stajalište Zajednice, promijeniti djelovanje usklađenih i objavljenih normi.

(6)

Slobodu kretanja električne opreme unutar Zajednice treba pokrenuti kada ta oprema zadovoljava određene sigurnosne zahtjeve priznate u svim državama članicama. Dokaz sukladnosti s tim zahtjevima može se, ne dovodeći u pitanje ni jedan drugi oblik dokaza, utvrditi upućivanjem na usklađene norme u koje su uključeni ti uvjeti. Te usklađene norme trebaju se utvrditi zajedničkim sporazumom tijela o kojima svaka država članica treba obavijestiti druge države članice i Komisiju te se u najvećoj mogućoj mjeri one trebaju promicati. Takvo usklađivanje treba, u svrhu trgovine, ukloniti smetnje koje potječu od razlika između nacionalnih norma.

(7)

Sukladnost električne opreme s usklađenim normama može se, ne dovodeći pritom u pitanje ni jedan drugi oblik dokaza, pretpostaviti iz oznaka koje stavljaju mjerodavne organizacije ili potvrda koje izdaju te organizacije ili, ako one ne postoje, iz proizvođačeve izjave o sukladnosti. Radi lakšeg uklanjanja zapreka trgovini, države članice trebaju priznavati takve oznake ili potvrde ili takve izjave kao elemente dokaza. Imajući na umu taj cilj, navedene oznake ili potvrde trebaju se promicati posebno njihovim objavljivanjem u Službenom listu Europske unije.

(8)

Kao prijelazna mjera, sloboda kretanja električne opreme za koju još ne postoje usklađene norme može se postići primjenom sigurnosnih propisa ili norma koje su već utvrdila druga međunarodna tijela ili jedno od tijela koja uspostavljaju usklađene norme.

(9)

Moguće je da električna oprema bude stavljena u slobodni opticaj premda nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima te je prema tome poželjno da se utvrde odgovarajuće odredbe kako bi se opasnost svela na najmanju mjeru.

(10)

Odlukom Vijeća 93/465/EEZ (5) uspostavljaju se moduli za različite faze postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji su namijenjeni za primjenu u direktivama za tehničko usklađivanje.

(11)

Odabir postupaka ne smije dovesti do snižavanja sigurnosnih zahtjeva norma za električnu opremu koji su već uspostavljeni unutar Zajednice.

(12)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu Direktiva navedenih u Prilogu V. dijelu B.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive „električna oprema” znači svaka oprema namijenjena za uporabu unutar raspona napona od 50 V do 1 000 V za izmjenične struje i unutar raspona napona od 75 V do 1 500 V za istosmjerne struje, osim opreme i pojava navedenih u Prilogu II.

Članak 2.

1.   Države članice poduzimaju sve prikladne mjere kako bi osigurale da se električna oprema, proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Zajednici, te kad je ispravno ugrađena i održavana i kad se upotrebljava sukladno svojoj namjeni, može staviti na tržište samo ako ne ugrožava sigurnost ljudi, domaćih životinja ili dobara.

2.   Glavni elementi sigurnosnih ciljeva iz stavka 1. navedeni su Prilogu I.

Članak 3.

Države članice poduzimaju prikladne mjere kako bi osigurale da se sloboda kretanja električne opreme u Zajednici ne smije sprečavati iz sigurnosnih razloga ako je ta oprema takve naravi da zadovoljava odredbe članka 2., pod uvjetima navedenim u člancima 5., 6., 7. i 8.

Članak 4.

U odnosu na električnu opremu, države članice osiguravaju da energetski subjekti nadležni za distribuciju električne energije ne nameću korisnicima električne opreme strože sigurnosne zahtjeve za priključak na mrežu ili za napajanje električnom energijom od zahtjeva koji su utvrđeni u članku 2.

Članak 5.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da, za potrebe stavljanja na tržište i slobode kretanja električne opreme iz članaka 2. i 3., nadležna administrativna tijela posebice električnu opremu koja je sukladna sa sigurnosnim odredbama usklađenih normi smatraju sukladnom s odredbama članka 2.

Norme se smatraju usklađenima kada su sastavljene zajedničkim sporazumom tijela koja su države članice prijavile u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) te kada su objavljene u skladu s nacionalnim postupcima. Te se norme moraju osuvremenjivati u skladu s tehnološkim napretkom i razvojem pravila struke u području sigurnosti.

U Službenom listu Europske unije se radi obavješćivanja objavljuju se popisi usklađenih normi i uputa na njih.

Članak 6.

1.   Ako još nisu sastavljene i objavljene usklađene norme kao što je utvrđeno u članku 5., države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale, radi stavljanja na tržište ili slobode kretanja električne opreme iz članaka 2. i 3., da njihova mjerodavna administrativna tijela također smatraju sukladnom s odredbama članka 2. električnu opremu koja je sukladna sa sigurnosnim odredbama Međunarodne komisije za pravila odobravanja električne opreme (CEE) ili Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC) te za koju je primijenjen postupak objavljivanja predviđen u stavcima 2. i 3.

2.   Komisija će obavijestiti države članice o sigurnosnim odredbama iz stavka 1. kada ova Direktiva stupi na snagu te kada one budu objavljene. Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, navodi odredbe, a posebno verzije koje preporučuje za objavu.

3.   Države članice u roku od tri mjeseca obavješćuju Komisiju o mogućim primjedbama koje imaju na propise o kojima su obaviješteni, navodeći sigurnosne razloge zbog kojih se te odredbe ne mogu priznati.

Radi informiranja, oni sigurnosni propisi na koje nije bilo nikakvih primjedaba objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

Ako još ne postoje usklađene norme u smislu članka 5. ili sigurnosne odredbe objavljene u skladu s člankom 6., države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da, radi stavljanja na tržište ili slobode kretanja iz članaka 2. i 3., njihova mjerodavna administrativna tijela također smatraju sukladnom s odredbama članka 2. električnu opremu proizvedenu u skladu sa sigurnosnim odredbama norma koje su na snazi u državi članici proizvodnje, ako ona osigurava razinu sigurnosti jednaku razini koja se zahtijeva na njihovom državnom području.

Članak 8.

1.   Prije stavljanja na tržište, na električnu opremu mora se staviti oznaka CE, kako je predviđeno člankom 10., kojom se potvrđuje sukladnost opreme s odredbama ove Direktive, uključujući i postupak ocjene sukladnosti opisan u Prilogu IV.

2.   U slučaju spora proizvođač ili uvoznik mogu podnijeti izvješće o sukladnosti električne opreme s odredbama članka 2. koji je sastavilo tijelo obaviješteno u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).

3.   Ako električna oprema podliježe drugim Direktivama koje se odnose na druge aspekte za koje je također predviđeno stavljanje oznake CE, oznaka CE pokazuje da se dotična oprema također smatra sukladnom s odredbama tih drugih Direktiva.

Međutim, ako jedna ili više tih Direktiva dozvoljava proizvođaču da tijekom prijelaznog razdoblja odabere koja će pravila primjenjivati, oznaka CE pokazuje sukladnost s odredbama samo onih Direktiva koje proizvođač primjenjuje. U tom slučaju pojedinosti o primijenjenim Direktivama, kako su objavljene u Službenom listu Europske unije, moraju se dati u dokumentima, napomenama ili uputama koje zahtijevaju Direktive i koje čine popratnu dokumentaciju električne opreme.

Članak 9.

1.   Ako neka država članica iz sigurnosnih razloga zabrani stavljanje neke električne opreme na tržište ili sprečava njezino slobodno kretanje, ona mora smjesta o tome obavijestiti druge zainteresirane države članice i Komisiju, navodeći razloge za svoju odluku te navodeći posebno:

(a)

treba li se nesukladnost opreme s člankom 2. pripisati nedostatku u usklađenim normama iz članka 5., odredbama iz članka 6. ili normama iz članka 7.;

(b)

treba li se nesukladnost opreme s člankom 2. pripisati pogrešnoj primjeni takvih normi ili publikacija ili nemogućnosti zadovoljavanja dobre inženjerske prakse iz članka 2.

2.   Ako druge države članice iznesu prigovore na odluku iz stavka 1., Komisija bez odgode traži mišljenje zainteresiranih država članica.

3.   Ako se u roku od tri mjeseca od dana priopćenja iz stavka 1. ne postigne sporazum, Komisija će zatražiti mišljenje jednog od tijela obaviještenih u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b), koje ima sjedište izvan državnog područja zainteresiranih država članica i koje nije uključeno u postupak predviđen člankom 8. To mišljenje mora navesti u kojoj se mjeri ne poštuju odredbe članka 2.

4.   Komisija dostavlja mišljenje tijela iz stavka 3. svim državama članicama koje mogu u roku od jednog mjeseca obavijestiti Komisiju o svojim primjedbama. Komisija istodobno uzima u obzir sve primjedbe dotičnih stranaka o spomenutome mišljenju.

5.   Uzimajući u obzir te primjedbe, Komisija prema potrebi sastavlja odgovarajuće preporuke ili mišljenja.

Članak 10.

1.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Zajednici stavlja oznaku sukladnosti CE iz Priloga III. na električnu opremu ili, ako ne može na opremu, na njezinu ambalažu, na upute za uporabu ili na njezin jamstveni list tako da oznaka bude vidljiva, lako čitljiva i neizbrisiva.

2.   Zabranjeno je na električnu opremu stavljati bilo kakve oznake koje bi mogle zavarati treće strane što se tiče značenja i oblika oznake CE. Međutim, na električnu opremu, njezinu ambalažu, upute za uporabu ili jamstveni list mogu se stavljati sve druge oznake pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake CE.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 9.:

(a)

kada država članica utvrdi da je oznaka CE nedozvoljeno stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Zajednici obvezan je električnu opremu uskladiti s odredbama koje se odnose na oznaku CE i prestati kršiti uvjete koje je nametnula država članica;

(b)

kada nesukladnost i dalje ostaje, država članica mora poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima će ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište dotične električne opreme ili osigurati njeno povlačenje s tržišta u skladu s člankom 9.

Članak 11.

Svaka država članica obavještava druge države članice i Komisiju o sljedećem:

(a)

tijelima iz članka 5. stavka 2.;

(b)

tijelima koja mogu sastavljati izvješća u skladu s člankom 8. stavkom 2. ili davati mišljenje u skladu s člankom 9.;

(c)

mjestu objavljivanja iz članka 5. stavka dva.

Sve države članice moraju o svim izmjenama gore navedenih podataka obavijestiti druge države članice i Komisiju.

Članak 12.

Ova se Direktiva ne primjenjuje na električnu opremu namijenjenu za izvoz u treće zemlje.

Članak 13.

Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 14.

Direktiva 73/23/EEZ se stavlja izvan snage, čime se ne dovode u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu Direktiva navedenih u Prilogu V. dijelu B.

Upućivanje na Direktivu stavljenu izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu i čita se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 15.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 16.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

M. PEKKARINEN


(1)  SL C 10, 14.1.2004., str. 6.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 21. listopada 2003. (SL C 82 E, 1.4.2004., str. 68.) i Odluka Vijeća od 14. studenoga 2006.

(3)  SL L 77, 26.3.1973., str. 29. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (SL L 220, 30.8.1993., str. 1.).

(4)  Vidjeti Prilog V. Dio A.

(5)  Odluka vijeća 93/456/EEZ od 22. srpnja 1993. o modulima za različite faze postupaka ocjene sukladnosti te propisima za označivanje i primjenu oznake sukladnosti CE namijenjeni za primjenu u direktivama za tehničko usklađivanje (SL L 220, 30.8.1993., str. 23.)


PRILOG I.

Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva za električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica

1.

Opći uvjeti

(a)

Bitne značajke, čije poznavanje i poštivanje osigurava uporabu električne opreme na siguran način i sukladno namjeni moraju se označiti na opremi ili, ako to nije moguće, u popratnim uputama.

(b)

Proizvođački ili trgovački znakovi ili robna marka moraju se jasno otisnuti na električnu opremu ili, gdje to nije moguće, na ambalažu.

(c)

Električna oprema i njezine komponente trebaju biti proizvedene tako da se mogu sigurno i pravilno sastavljati i spajati.

(d)

Električna oprema treba biti projektirana i proizvedena tako da jamči zaštitu od opasnosti iz točaka 2. i 3. ovog Priloga pod uvjetom da se ta oprema upotrebljava sukladno namjeni i da se pravilno održava.

2.

Zaštita od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme

Potrebno je propisati tehničke mjere u skladu s točkom 1., kako bi se osiguralo:

(a)

da su ljudi i domaće životinje primjereno zaštićeni od ozljeda ili druge štete koju može izazvati izravan ili neizravan dodir s električnom opremom;

(b)

da se ne proizvode temperature, električni lukovi ili zračenja koja bi mogla biti opasna;

(c)

da su ljudi, domaće životinje i imovina primjereno zaštićeni od neelektričnih opasnosti za koje se iz iskustva zna da ih izaziva električna oprema;

(d)

da je izolacija primjerena predvidivim situacijama.

3.

Zaštita od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu

Tehničke mjere utvrđuju se u skladu s točkom 1., kako bi se osiguralo:

(a)

da električna oprema zadovoljava očekivane mehaničke zahtjeve tako da ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu;

(b)

da je električna oprema otporna na nemehaničke utjecaje u očekivanim okolnim uvjetima tako da ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu;

(c)

da električna oprema ne dovodi u opasnost ljude, domaće životinje i imovinu u predvidivim uvjetima preopterećenja.


PRILOG II.

Oprema i pojave na koje se ne primjenjuje ova Direktiva

Električna oprema za uporabu u eksplozivnoj atmosferi

Električna oprema za radiologiju i medicinske svrhe

Dijelovi električne opreme za teretna i osobna dizala

Mjerila električne energije

Utikači i utičnice za kućnu uporabu

Upravljački uređaji za električne ograde

Radioelektrične smetnje

Specijalizirana električna oprema za uporabu na brodovima, zrakoplovima i željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice.


PRILOG III.

Oznaka sukladnosti CE i EC izjava o sukladnosti

A.   Oznaka sukladnosti CE

Oznaka sukladnosti CE sastoji se od početnih slova „CE” koja imaju sljedeći oblik:

Image

Ako se oznaka CE smanjuje ili povećava, moraju se poštivati razmjeri dani u gornjem crtežu.

Različiti sastavni dijelovi oznake CE moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.

B.   EC izjava o sukladnosti

EC izjava o sukladnosti mora sadržavati ove elemente:

ime i adresu proizvođača ili ovlaštenog predstavnika registriranog u Zajednici,

opis električne opreme,

upućivanje na usklađene norme,

prema potrebi, upućivanje na specifikacije kojima se izjavljuje sukladnost,

ime potpisnika koji je ovlašten djelovati u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog predstavnika registriranog u Zajednici,

posljednje dvije znamenke godine u kojoj je stavljena oznaka sukladnosti.


PRILOG IV.

Unutarnja kontrola proizvodnje

1.

Unutarnja kontrola proizvodnje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici, koji provodi obveze propisane u točki 2., osigurava i izjavljuje da električna oprema zadovoljava zahtjeve ove Direktive koji se na tu opremu primjenjuje. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici mora staviti oznaku CE na svaki proizvod i sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

2.

Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3. te on ili njegov ovlašteni predstavnik registriran Zajednici mora držati tu dokumentaciju na državnom području Zajednice na raspolaganju odgovarajućim nacionalnim tijelima za potrebe pregleda u trajanju od najmanje 10 godina od dana nakon što je proizveden zadnji proizvod.

Kad ni proizvođač ni njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Zajednici, za tu je obvezu odgovorna osoba koja stavlja električnu opremu na tržište Zajednice.

3.

Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti električne opreme sa zahtjevima ove Direktive. Ona mora, u mjeri potrebnoj za tu ocjenu, uključiti idejni projekt, proizvodnju i rad električne opreme. Ona mora obuhvaćati:

opći opis električne opreme,

idejni projekt i radioničke nacrte te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,

opise i potrebna objašnjenja za razumijevanje tih nacrta i shema te rada električne opreme,

popis primijenjenih normi u cijelosti ili djelomično, i opise prihvaćenih rješenja za zadovoljenje sigurnosnih aspekata ove Direktive, tamo gdje nisu primijenjene norme,

rezultate projektnih proračuna, obavljenih pregleda itd.,

izvješća o ispitivanju.

4.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju čuvati presliku izjave o sukladnosti zajedno s tehničkom dokumentacijom.

5.

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da bi proizvodni proces osiguravao sukladnost proizvedenih proizvoda s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. te sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih primjenjuju.


PRILOG V.

Dio A

Direktiva stavljena izvan snage s izmjenama

Direktiva Vijeća 73/23/EEZ

(SL L 77, 26.3.1973., str. 29.)

Direktiva Vijeća 93/68/EEZ

(SL L 220, 30.8.1993., str. 1.)

Samo članak 1. točka 12. i članak 13.

 

Dio B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu

(iz članka 14.)

Direktiva

Rok za prijenos

Datum primijene

73/23/EEZ

21. kolovoza 1974. (1)

93/68/EEZ

1. srpnja 1994.

1. siječnja 1995. (2)


(1)  U slučaju Danske vremenski je rok produžen na pet godina, tj. 21. veljače 1978. Vidjeti članak 13. stavak 1. Direktive 73/23/EEZ.

(2)  Do 1. siječnja 1997. države članice morale su dozvoliti stavljanje na tržište i početak uporabe proizvoda koji su sukladni s mjerama za označivanje koje su bile na snazi prije 1. siječnja 1995. Vidjeti članak 14. stavak 2. Direktive 93/68/EEZ.


PRILOG VI.

Korelacijska tablica

Direktiva 73/23/EEZ

Ova Direktiva

Članci 1. - 7.

Članci 1. - 7.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8., stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 3. točka (a)

Članak 8. stavak 3. prvi podstavak

Članak 8. stavak 3. točka (b)

Članak 8. stavak 3. drugi podstavak

Članak 9. stavak 1. prva alineja

Članak 9. stavak 1. točka (a)

Članak 9. stavak 1. druga alineja

Članak 9., stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavci od 2. do 5.

Članak 9. stavci od 2. do 5.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11. prva alineja

Članak 11. točka (a)

Članak 11. druga alineja

Članak 11. točka (b)

Članak 11. treća alineja

Članak 11. točka (c)

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 14.

Članak 16.

Prilozi od I. do IV.

Prilozi I. do IV.

Prilog V.

Prilog VI.