07/Sv. 025

HR

Službeni list Europske unije

31


32006L0093


L 374/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2006.


DIREKTIVA 2006/93/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. prosinca 2006.

o uređenju uporabe zrakoplova obuhvaćena dijelom II. poglavljem 3. sveskom 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.)

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/14/EEZ od 2. ožujka 1992. o ograničavanju prometovanja zrakoplova obuhvaćenom u dijelu II. poglavlja 2, sveska 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.) (3) bila je više puta znatno izmijenjena (4). Zbog jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu treba kodificirati.

(2)

Primjena standarda o emisiji buke na civilne dozvučne mlazne zrakoplove ima značajne posljedice za pružanje usluga zračnog prijevoza, posebno kada takvi standardi ograničavaju životni ciklus zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke.

(3)

Direktiva Vijeća 89/629/EEZ od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova (5) ograničava unos u registar civilnog zračnog prometa država članica zrakoplove koji ispunjavaju samo standarde navedene u dijelu II. poglavlju 2. svesku 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.). Navedena Direktiva utvrđuje da je ograničavanje upisa ovih zrakoplova tek prva faza.

(4)

Zbog problema sve veće zagušenosti zračnih luka Zajednice važno je osigurati optimalnu iskorištenost postojećih objekata. To će biti moguće jedino uporabom ekološki prihvatljivih zrakoplova.

(5)

Aktivnosti koje je poduzela Zajednica u suradnji s drugim međunarodnim tijelima upućuju na to da mjere kojima se ograničava uporaba zrakoplova koji ne ispunjavaju norme iz poglavlja 3. Priloga 16. moraju pratiti non-addition rule kako bi bile korisne za okoliš.

(6)

Zbog toga je potrebno u razumnom vremenskom roku donijeti zajednička pravila, koja bi osigurala usklađeni pristup u cijeloj Zajednici, te tako dopunila sadašnja pravila. To je posebno važno s obzirom na nedavni trend postupne liberalizacije europskog zračnog prometa.

(7)

Potrebno je smanjiti buku zrakoplova vodeći računa o čimbenicima okoliša, tehničkoj izvedivosti i ekonomskim posljedicama.

(8)

Smatra se primjerenim urediti uporabu civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova koji su upisani u registre država članica i ispunjavaju norme iz poglavlja 3. Priloga 16.

(9)

Države članice moraju odrediti pravila o sankcijama koje će se primjenjivati na kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive. Navedene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne prekršaju i odvraćajuće.

(10)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prijenos u nacionalno pravo direktiva koje su navedene u dijelu B Priloga I.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Cilj je ove Direktive urediti uporabu civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova kako je predviđeno člankom 2.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje na zrakoplove čija najveća uzletna masa iznosi 34 000 kg ili više ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala, za dani tip zrakoplova, većim od 19 putničkih sjedala, što isključuje sjedala koja su namijenjena posadi.

Članak 2.

1.   Države članice obvezne su osigurati da svi civilni dozvučni mlazni zrakoplovi koji koriste zračne luke na njihovom državnom području ispunjavaju norme utvrđene u dijelu II. poglavlju 3. svesku 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

2.   Državno područje iz stavka 1. ne obuhvaća prekomorske departmane navedene u članku 299. stavku 2. Ugovora.

Članak 3.

1.   Države članice mogu odobriti iznimke od odredaba članka 2. za zrakoplove od povijesnog značaja.

2.   Svaka država članica koja odobrava iznimke na temelju stavka 1. o tome, kao i o razlozima za svoju odluku, obavješćuje nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju.

3.   Svaka država članica priznaje iznimke koje je odobrila druga država članica za zrakoplove koji su upisani u registre ove posljednje.

4.   U pojedinačnim slučajevima države članice mogu u zračnim lukama koje se nalaze na njihovu državnom području dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju drugih odredaba ove Direktive. Ova je iznimka ograničena na:

(a)

zrakoplove čija je uporaba tako iznimna da bi bilo besmisleno uskratiti privremenu iznimku;

(b)

zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena, popravaka ili održavanja.

Članak 4.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Države članice određuju kaznene odredbe koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale primjenu navedenih odredaba. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne prekršaju i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama te je odmah obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje se odnose na te odredbe.

Članak 6.

1.   Ovime se stavlja izvan snage Direktiva 92/14/EEZ ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prijenos u nacionalno pravo direktiva koje su navedene u dijelu B Priloga I.

2.   Upućivanje na Direktivu stavljenu izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu te se čita u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 7.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

M. PEKKARINEN


(1)  SL C 108, 30.4.2004., str. 55.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. veljače 2004. (SL C 97 E, 22.4.2004., str. 67.) i Odluka Vijeća od 14. studenoga 2006.

(3)  SL L 76, 23.3.1992., str. 21. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 991/2001 (SL L 138, 22.5.2001., str. 12.).

(4)  Vidjeti Prilog I., dio A.

(5)  SL L 363, 13.12.1989., str. 27.


PRILOG I.

Dio A

Direktiva stavljena izvan snage s njezinim naknadnim izmjenama

Direktiva Vijeća 92/14/EEZ

(SL L 76, 23.3.1992., str. 21.)

Direktiva Vijeća 98/20/EZ

(SL L 107, 7.4.1998., str. 4.)

Direktiva Komisije 1999/28/EZ

(SL L 118, 6.5.1999., str. 53.)

Uredba Komisije (EZ) br. 991/2001

(SL L 138, 22.5.2001., str. 12.)

Dio B

Rokovi za prijenos u nacionalno pravo

(iz članka 6.)

Direktiva

Rok za prijenos

92/14/EEZ

1. srpnja 1992.

98/20/EZ

1. ožujka 1999.

1999/28/EZ

1. rujna 1999.


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 92/14/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavci 1. i 2.

Članak 1. stavci 1. i 2.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 1

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 4.

Članci 3. i 4.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 2.

Članak 3. stavak 1.

Članci 6. i 7.

Članak 8.

Članak 3. stavak 4.

Članak 9. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članci 9.a. i 9.b.

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 4.

Članak 5. (1)

Članak 6.

Članak 7.

Članak 11.

Članak 8.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.


(1)  Članak 2. Direktive Vijeća 98/20/EZ.