13/Sv. 036

HR

Službeni list Europske unije

21


32006L0052


L 204/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.07.2006.


DIREKTIVA 2006/52/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. srpnja 2006.

o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila te Direktive 94/35/EZ o sladilima za upotrebu u hrani

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Prehrambeni aditivi mogu biti odobreni za uporabu u hrani samo ako su u skladu s Prilogom II. Direktivi Vijeća 89/107/EEZ od 21. prosinca 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prehrambene aditive koji su odobreni za uporabu u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi (3).

(2)

Direktivom 95/2/EZ (4) utvrđuje se popis prehrambenih aditiva koji se mogu koristiti u Zajednici te uvjeti njihove uporabe.

(3)

Direktivom 94/35/EZ (5) utvrđuje se popis sladila koja se mogu koristiti u Zajednici te uvjeti njihove uporabe.

(4)

U području prehrambenih aditiva ostvaren je tehnički napredak od usvajanja direktiva 95/2/EZ i 94/35/EZ. Te direktive treba prilagoditi kako bi se uzeo u obzir taj napredak.

(5)

Na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), iznesenog 26. studenoga 2003., mijenjaju se trenutačna odobrenja kako bi se zadržale što je moguće niže razine nitrozamina snižavanjem razina nitrita i nitrata koji se dodaju hrani, uz održavanje mikrobiološke sigurnosti hrane. EFSA preporučuje da se razine nitrita i nitrata utvrde u zakonodavstvu kao „dodana količina”. EFSA smatra da dodana količina nitrita, a ne količina ostataka, pridonosi inhibitornom djelovanju protiv C. botulinuma. Trenutačne odredbe treba izmijeniti tako da se najviše dopuštene količine, kako navodi EFSA, u toplinski neobrađenim ili toplinski obrađenim proizvodima od mesa, siru i ribi izraze kao dodane količine. Međutim, za neke proizvode od mesa koji se proizvode na tradicionalni način mogu se iznimno utvrditi maksimalne razine ostataka pod uvjetom da se proizvodi odgovarajuće specificiraju i identificiraju. Utvrđene razine trebaju osigurati da ne bude premašen prihvatljivi dnevni unos (PDU), koji je utvrdio Znanstveni odbor za hranu 1990. Proizvodi koji nisu izričito navedeni u ovoj Direktivi, ali koji se tradicionalno proizvode na sličan način (tj. slični proizvodi), mogu se, prema potrebi, klasificirati u skladu s člancima 5. i 6. Direktive 95/2/EZ. Za sir ta razina treba biti izražena kao količina dodana u mlijeko namijenjeno proizvodnji sira. Ako se koristi postupak u kojem dodavanje nitrata slijedi nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode, razine bi trebale biti iste kao razine koje bi bile postignute da su nitrati dodani izravno u mlijeko za proizvodnju sira.

(6)

Direktivom 2003/114/EZ o izmjeni Direktive 95/2/EZ traži se da Komisija i EFSA preispitaju uvjete za uporabu E 214 do E 219 p-hidroksibenzoata i njihovih natrijevih soli do 1. srpnja 2004. EFSA je ocijenila informacije o sigurnosti p-hidroksibenzoata i iznijela svoje mišljenje 13. srpnja 2004. EFSA je za cijelu skupinu odredila PDU od 0 – 10 mg/kg tjelesne težine za zbroj metil i etil estera p-hidroksibenzojeve kiseline te njihovih natrijevih soli. EFSA je smatrala da propil paraben ne treba biti uključen u ovu skupinu PDU, zato što je propil paraben, za razliku od metil i etil parabena, imao utjecaja na spolne hormone i muške reproduktivne organe mladih štakora. Stoga EFSA nije mogla preporučiti PDU za propil paraben zbog nepostojanja jasne razine na kojoj se ne uočavaju štetni učinci (NOAEL). Potrebno je povući E 216 propil p-hidroksibenzoat i E 217 natrijev propil p-hidroksibenzoat iz Direktive 95/2/EZ. Dodatno, treba povući uporabu p-hidroksibenzoata u dodacima prehrani u tekućem stanju.

(7)

Odlukom Komisije 2004/374/EZ (6) obustavljeno je stavljanje na tržište i uvoz mini posudica od želea koje sadrže prehrambene aditive za želiranje dobivene iz algi i određenih guma zbog rizika od gušenja tim proizvodima. Nakon preispitivanja te Odluke potrebno je zabraniti uporabu određenih prehrambenih aditiva za želiranje u mini posudicama od želea.

(8)

Znanstveni odbor za hranu ocijenio je informacije o sigurnosti eritritola i iznio svoje mišljenje 5. ožujka 2003. Odbor je zaključio da je uporaba eritritola kao dodatka hrani prihvatljiva. Odbor također napominje da eritritol ima laksativni učinak, ali u većoj dozi nego drugi polioli. Eritritol ima mnogo tehnoloških svojstava koja nisu zaslađivanje, a važna su kod mnogih vrsta hrane, od slastica do mliječnih proizvoda. Ona uključuju funkcije kao što je pojačivač okusa, nosač, tvar za zadržavanje vlage, stabilizator, zgušnjivač, tvar za povećanje volumena i sekvestrant. Potrebno je dopustiti uporabu eritritola za jednaku primjenu u hrani kao i drugih, trenutačno dozvoljenih poliola. Dodatno, potrebno je izmijeniti Direktivu 94/35/EZ, budući da se eritritol može koristiti i za zaslađivanje kao i drugi trenutačno dozvoljeni polioli.

(9)

Znanstveni odbor za hranu ocijenio je informacije o sigurnosti hemiceluloze iz soje i iznio svoje mišljenje 4. travnja 2003. Odbor je zaključio da je uporaba hemiceluloze iz soje prihvatljiva u određenoj hrani, u pogledu koje je podnesen zahtjev, i na određenim stupnjevima uključenja. Stoga je primjereno dozvoliti takvu uporabu za određene namjene. Međutim, kako bi se olakšalo osobama koje pate od alergija, takva se uporaba ne bi smjela dozvoliti za neprerađenu hranu u kojoj se ne očekuje prisutnost soje. U svakom slučaju, potrošači trebaju biti obaviješteni da proizvod sadrži hemicelulozu iz soje u skladu s odredbama Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (7).

(10)

EFSA je ocijenila informacije o sigurnosti etil celuloze i iznijela svoje mišljenje 17. veljače 2004. EFSA je odlučila uključiti etil celulozu u skupinu PDU „neutvrđen” za modificirane celuloze, koju je utvrdio Znanstveni odbor za hranu. Glavna primjena etil celuloze je u dodacima prehrani i aromama u kapsulama. Uporabu etil celuloze treba stoga dopustiti na sličan način kao i uporabu drugih celuloza.

(11)

EFSA je ocijenila informacije o sigurnosti pululana i iznijela svoje mišljenje 13. srpnja 2004. EFSA je ustanovila da je uporaba pululana prihvatljiva u ovojnicama dodataka prehrani koji su u obliku kapsula i tableta, kao i u osvježivačima daha u obliku listića. Stoga je primjereno dopustiti te uporabe.

(12)

EFSA je ocijenila informacije o sigurnosti tercijarnog butil-hidrokinona (TBHQ) i iznijela svoje mišljenje 12. srpnja 2004. EFSA je utvrdila PDU od 0 do 0,7 mg/kg tjelesne težine za ovaj antioksidans i utvrdila da bi njegova uporaba bila prihvatljiva u određenoj hrani na određenim razinama uključenja. Stoga je primjereno dozvoliti ovaj aditiv.

(13)

Znanstveni odbor za hranu ocijenio je informacije o sigurnosti aluminijevog oktenilsukcinata škroba i iznio svoje mišljenje 21. ožujka 1997. Odbor je utvrdio da se uporaba ovog aditiva kao sastojka vitamina i karotenoida u mikrokapsulama može smatrati prihvatljivom. Stoga je primjereno dopustiti tu uporabu.

(14)

U proizvodnji sira od kiselog mlijeka, E 500ii natrijev hidrogen karbonat se dodaje u pasterizirano mlijeko kako bi se ublažila kiselost od mliječne kiseline do odgovarajuće pH vrijednosti čime se stvaraju potrebni uvjeti za rast kultura zrenja. Stoga je primjereno dopustiti uporabu natrijevog hidrogen karbonata u siru od kiselog mlijeka.

(15)

Trenutačno je odobrena uporaba mješavina sorbata (E 200, E 202 i E 203) i benzoata (od E 210 do E 213) u kuhanim račićima za konzerviranje. Primjereno je proširiti to odobrenje na uporabu u svim kuhanim rakovima i mekušcima.

(16)

E 551 silicijev dioksid dopušten je kao nosač za bojila za hranu s maksimalnom razinom od 5 %. Također treba dopustiti uporabu silicijevog dioksida kao nosača za bojila za hranu E 171 titanov dioksid i E 172 željezne okside i hidrokside s maksimalnom razinom od 90 % u odnosu na pigment.

(17)

Direktivom 95/2/EZ ograničena je uporaba aditiva navedenih u Prilogu I. toj Direktivi u tradicionalnom francuskom kruhu Pain courant français. Isto ograničenje treba primijeniti na slični tradicionalni mađarski kruh. Također je primjereno odobriti uporabu askorbinske kiseline (E 300), natrijevog askorbata (E 301) i kalcijevog dinatrijevog EDTA (E 385) u mađarskim jetrenim paštetama.

(18)

Potrebno je ažurirati trenutačne odredbe koje se odnose na uporabu sulfita (od E 220 do E 228) u kuhanim rakovima, stolnom grožđu i ličiju.

(19)

U skladu sa zahtjevom države članice i mišljenjem Znanstvenog odbora za prehranu od 5. ožujka 2003., 4-heksilrezorcinol, koji je odobren na nacionalnoj razini u skladu s Direktivom 89/107/EEZ, treba odobriti na razini Zajednice.

(20)

Terminologiju koja se koristi u Direktivi 95/2/EZ trebalo bi prilagoditi kako bi se uzela u obzir Direktiva Vijeća 89/398/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na hranu za posebne prehrambene potrebe (8), Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dodatke prehrani (9) i Direktiva Komisije 1999/21/EZ od 25. ožujka 1999. o hrani za posebne medicinske potrebe (10).

(21)

Direktive 95/2/EZ i 94/35/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 95/2/EZ ovime se mijenja kako slijedi:

1.

Članak 1. stavak 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚nosači’, uključujući otapala nosače, su tvari koje se koriste za otapanje, razrjeđivanje, raspršivanje ili neko drugo fizičko mijenjanje prehrambenog aditiva ili arome bez promjene njihove tehnološke funkcije (a da same nemaju nikakav tehnološki učinak), kako bi se olakšalo postupanje s njima, njihova primjena ili uporaba;”;

2.

U članku 3. stavku 2. „hrana za odbijanje od dojenja” zamjenjuje se sljedećim: „prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu”;

3.

Prilozi se mijenjaju u skladu s Prilogom I. ovoj Direkivi.

Članak 2.

Prilog Direktivi 94/35/EZ mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Direkivi.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 15. veljače 2008. s ciljem:

(a)

odobravanja trgovine i uporabe proizvoda koji su u skladu s ovom Direktivom do 15. veljače 2008.;

(b)

zabrane trgovine i uporabe proizvoda koji nisu u skladu s ovom Direktivom do 15. kolovoza 2008.

Međutim, proizvodi stavljeni na tržište ili označeni prije 15. kolovoza 2008., a koji nisu u skladu s ovom Direktivom, smiju se prodavati do isteka zaliha.

Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst tih zakona i drugih propisa i korelacijsku tablicu između tih zakona i drugih propisa i ove Direktive.

2.   Kada države članice donose ove zakone i druge propise iz stavka 1., oni prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 5. srpnja 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

P. LEHTOMÄKI


(1)  SL C 255, 14.10.2005., str. 59.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 26. listopada 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 2. lipnja 2006.

(3)  SL L 40, 11.2.1989., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 61, 18.3.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/114/EZ (SL L 24, 29.1.2004., str. 58.).

(5)  SL L 237, 10.9.1994., str. 3. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/115/EZ (SL L 24, 29.1.2004., str 65.).

(6)  SL L 118, 23.4.2004., str. 70.

(7)  SL L 109, 6.5.2000., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/89/EZ (SL L 308, 25.11.2003., str. 15.).

(8)  SL L 186, 30.6.1989., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(9)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.

(10)  SL L 91, 7.4.1999., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG I.

Prilozi Direktivi 95/2/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u uvodnoj napomeni dodaje se sljedeća napomena:

„4.

Tvari navedene pod brojevima E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 i E 440 ne smiju se rabiti u mini posudicama od želea koji se definiraju, za potrebe ove Direktive, kao žele slatkiši čvrste konzistencije u polutvrdim mini posudicama ili mini kapsulama, koji se progutaju u jednom zalogaju izvršivši pritisak na mini posudicu ili mini kapsulu, čime se slatki sadržaj istisne u usta.”;

(b)

u tablici se umeće sljedeći redak:

„E 462

Etil celuloza”;

(2)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak za „fermentirani odležani sir” zamjenjuje se sljedećim:

„Fermentirani odležani sir

E 170 Kalcijev karbonat

E 504 Magnezijevi karbonati

E 509 Kalcijev klorid

E 575 Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 500ii Natrijev hidrogen karbonat

quantum satis (samo za sir od kiselog mlijeka)”;

(b)

u retku za „Pain courant français” nakon riječi „Pain courant français” dodaju se sljedeće riječi: „Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”;

(c)

u retku za „Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras” nakon riječi „Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras” dodaju se sljedeće riječi: „Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben”;

(3)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

Dio A mijenja se kako slijedi:

i.

u tablici „Sorbati, benzoati i p-hidroksibenzoati” brišu se reci za „E 216 Propil p-hidroksibenzoat” i „E 217 Natrijev propil p-hidroksibenzoat”;

ii.

tablica za hranu mijenja se kako slijedi:

brišu se sljedeći reci:

„Račići, kuhani

 

 

 

2 000

 

 

Repovi riječnih rakova, kuhani i zapakirani, marinirani kuhani mekušci

2 000

 

 

 

 

 

Dodaci prehrani u tekućem stanju

 

 

 

 

 

2 000;”

dodaju se sljedeći reci:

„Rakovi i mekušci, kuhani

 

1 000

 

2 000

 

 

Dodaci prehrani u tekućem stanju kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ (1)

 

 

 

2 000

 

 

riječi „hrana za posebne medicinske potrebe” zamjenjuje se riječima „hrana za posebne medicinske potrebe kako je definirana u Direktivi 1999/21/EZ (2)

(b)

u dijelu B tablica za hranu mijenja se kako slijedi:

redak za „rakove i glavonošce” zamjenjuje se sljedećim:

„Rakovi i glavonošci:

 

svježi, smrznuti i duboko smrznuti

150 (3)

rakovi iz obitelji Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:

 

do 80 jedinica

150 (3)

između 80 i 120 jedinica

200 (3)

više od 120 jedinica

300 (3)

Rakovi i glavonošci:

 

kuhani

50 (3)

kuhani rakovi iz obitelji Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:

 

do 80 jedinica

135 (3)

između 80 i 120 jedinica

180 (3)

više od 120 jedinica

270 (3)

stavka „Škrob (osim škroba za hranu za odbijanje od dojenja, prijelaznu i početnu hranu za dojenčad)” zamjenjuje se s: „Škrob (osim škroba u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za djecu)”;

dodaju se sljedeći reci:

„Salsicha fresca

450

Stolno grožđe

10

Svježi liči

10 (mjereno na jestive dijelove)”;

(c)

u Dijelu C tablica za E 249, E 250, E 251 i E 252 zamjenjuje se sljedećim:

„E broj

Naziv

Hrana

Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje (izraženo kao NaNO3)

Najveća dopuštena količina ostataka (izraženo kao NaNO3)

E 249

Kalijev nitrit (4)

Proizvodi od mesa

150 kg/mg

 

E 250

Natrijev nitrit (4)

Proizvodi od mesa obrađeni postupkom sterilizacije

(Fo > 3,00) (5)

100 kg/mg

 

 

 

Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom mokrog salamurenja (1):

Wiltshire bacon (1.1.);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados)

Toucinho fumado (1.2.);

i slični proizvodi

 

175 mg/kg

 

 

Wiltshire ham (1.1.);

i slični proizvodi

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken, nassgepökelt (1.6.);

i slični proizvodi

 

50 mg/kg

 

 

Cured tongue (1.3.)

 

50 mg/kg

 

 

Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom suhog salamurenja (2.):

Dry cured bacon (2.1.);

i slični proizvodi

 

175 mg/kg

 

 

Dry cured ham (2.1.);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);

Presunto, presuntoda pá i paio do lombo (2.3.);

i slični proizvodi

 

100 mg/kg

 

 

Rohschinken, trockengepökelt (2.5.);

i slični proizvodi

 

50 mg/kg

 

 

Drugi tradicionalno obrađeni proizvodi od mesa (3.):

 

 

 

 

Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5.);

i slični proizvodi

180 mg/kg

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1.);

i slični proizvodi

Jellied veal and brisket (3.2.)

 

50 mg/kg

E 251

E 252

Kalijev nitrat (6)

Natrijev nitrat (6)

Proizvodi od mesa koji nisu toplinski obrađeni

150 mg/kg

 

 

 

Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom mokrog salamurenja (1):

 

 

 

 

Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt renkött (1.4.);

300 mg/kg

 

 

 

Wiltshire bacon i Wiltshire ham (1.1.);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheirae cabeça (salgados),

Toucinho fumado (1.2.);

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

i slični proizvodi

 

250 mg/kg

 

 

Bacon, Filet de bacon (1.5.);

i slični proizvodi

 

250 mg/kg bez dodavanja E 249 ili E 250

 

 

Cured tongue (1.3.)

 

10 mg/kg

 

 

Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom suhog salamurenja (2.):

Dry cured bacon i Dry cured ham (2.1.);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);

 

250 mg/kg

 

 

Presunto, presunto da pá i paio do lombo (2.3.);

Rohschinken, trockengepökelt (2.5.);

i slični proizvodi

 

 

 

 

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4.)

 

250 mg/kg bez dodavanja E 249 ili E 250

 

 

Drugi tradicionalno obrađeni proizvodi od mesa (3.):

Rohwürste (Salami i Kantwurst) (3.3.);

300 mg/kg (bez dodavanja E 249 ili E 250)

 

 

 

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1.);

i slični proizvodi

 

250 mg/kg

 

 

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4.);

Saucissons secs (3.6.);

i slični proizvodi

250 mg/kg (bez dodavanja E 249 ili E 250)

 

 

 

Jellied veal and brisket (3.2.); 10 mg/kg

 

10 mg/kg

 

 

Tvrdi, polutvrdi i polumeki sir

150 mg/kg u mlijeku za proizvodnju sira ili jednakovrijedna količina ako se dodaje nakon odstranjivanja sirutke i dodavanja vode

 

 

 

Mliječni proizvodi slični siru

 

 

Marinirani sleđevi i papaline

500 mg/kg

 

1.

Proizvodi od mesa uranjaju se u salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

1.1.

U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjanje u salamuru koje traje 3 do 10 dana. Mokra salamura, također, sadrži mikrobiološke starter kulture.

1.2.

Mokro salamurenje traje 3 do 5 dana. Proizvod se ne obrađuje toplinski i ima visoki aktivitet vode.

1.3.

Mokro salamurenje traje najmanje 4 dana uz prethodno kuhanje.

1.4.

U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjanje u salamuru koje traje 14 do 21 dana. Nakon toga slijedi zrenje u hladnom dimljenju koje traje 4 do 5 tjedana.

1.5.

Mokro salamurenje traje 4 do 5 dana pri 5 do 7 °C, zrenje obično traje 24 do 40 sati pri 22 °C, nakon toga može slijediti dimljenje koje traje 24 sata pri 20 do 25 °C i pohranjivanje koje traje 3 do 6 tjedana pri 12 do 14 °C.

1.6.

Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 2 dana/kg, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

2.

Postupak suhog salamurenja uključuje primjenu suhe smjese koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

2.1.

Nakon suhog salamurenja slijedi četverodnevno zrenje.

2.2.

Suho salamurenje sa stabilizacijskim periodom od najmanje 10 dana i zrenjem koje traje više od 45 dana.

2.3.

Suho salamurenje koje traje 10 do 15 dana, nakon čega slijedi stabilizacija od 30 do 45 dana i zrenje koje traje najmanje 2 mjeseca.

2.4.

Suho salamurenje koje traje 3 dana + 1 dan/kg, iza čega slijedi tjedan dana post-salamurenja te starenje i zrenje koje traje od 45 dana do 18 mjeseci.

2.5.

Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 10 do 14 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

3.

Kombinirana uporaba mokre i suhe salamure ili ako je nitrit i/ili nitrat dodan u smjesu proizvoda ili ako se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja. Proizvodi mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

3.1.

Kombinirana uporaba suhe i mokre salamure (bez ubrizgavanja salamure). Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 14 do 35 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

3.2.

Ubrizgavanje salamure, iza čega, nakon najmanje 2 dana, slijedi kuhanje u kipućoj vodi koje može trajati i do 3 sata.

3.3.

Zrenje proizvoda traje najmanje 4 tjedna, a omjer između vode i bjelančevine je manji od 1,7.

3.4.

Zrenje traje najmanje 30 dana.

3.5.

Sušeni se proizvod kuha na 70 °C, nakon čega slijedi sušenje i dimljenje koji traju 8 do 12 dana. Fermentirani proizvod je predmet trostupanjskog postupka fermentacije, koji traje od 14 do 30 dana, nakon čega slijedi dimljenje.

3.6.

Sirova fermentirana suha kobasica bez dodanih nitrita. Proizvod se fermentira pri temperaturama od 18 do 22 °C ili nižim (10 do 12 °C) iza čega slijedi razdoblje starenja/zrenja od najmanje 3 tjedna. Omjer voda/bjelančevina u proizvodu je manji od 1,7.”;

(d)

Dio D mijenja se kako slijedi:

i.

Napomena se zamjenjuje sljedećim: „oznaka * u tablici odnosi se na pravilo proporcionalnosti: ako se koristi kombinacija galata, TBHQ-a, BHA-a i BHT-a, pojedinačne se količine moraju razmjerno sniziti.”;

ii.

redak E 310 do E321 i redak E 310 do 320 zamjenjuju se sljedećim:

E 310

Propil galat

Masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane

200 * (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)

E 311

Oktil galat

Ulja i masti za prženje, osim ulja iz komine maslina

100 * (BHT)

E 312

Dodecil galat

 

 

E 319

Tercijarni butil-hidrokinon (TBHQ)

Svinjska mast; riblje ulje; goveđa i ovčja mast, mast peradi

izraženi na mast

E 320

Butilirani hidroksianizol (BHA)

Smjese za kolače

„Grickalice” (snack proizvodi) na temelju žitarica

Mlijeko u prahu za prodajne automate

200 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

Dehidrirane juhe

Umaci

Dehidrirano meso

Prerađeni orašasti plodovi

Prethodno kuhane žitarice

izraženi na mast

 

 

Začini i kondimenti

200 (galati i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) izraženi na mast

 

 

Dehidrirani krumpir

25 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)

 

 

Gume za žvakanje

Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ

400 (galati, TBHQ, BHT i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)

 

 

Eterična ulja

1 000 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)

 

 

Arome osim eteričnih ulja

100 * (galati, pojedinačno ili u kombinaciji)

200 * (TBHQ, BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)”;

iii.

dodaje se sljedeći redak:

„E 586

4-Heksilrezorcinol

Svježi, smrznuti i duboko smrznuti rakovi

2 mg/kg kao ostaci u mesu rakova”;

(4)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak za E 385 zamjenjuje se sljedećim:

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetra-acetat

(kalcijev dinatrijev EDTA)

Emulgirani umaci

75 mg/kg

 

 

Mahunarke, mahunasti plodovi, gljive i artičoke u konzervama ili staklenkama

250 mg/kg

 

 

Rakovi i mekušci u konzervama ili staklenkama

75 mg/kg

 

 

Riba u konzervama ili staklenkama

75 mg/kg

 

 

Masni namazi kako su definirani u prilozima B i C Uredbi (EZ) br. 2991/94 (7), s udjelom masti od 41 % ili manje

100 mg/kg

 

 

Smrznuti i duboko smrznuti rakovi

75 mg/kg

 

 

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

(b)

nakon retka za E 967 umeće se sljedeći redak:

„E 968

Eritritol

Hrana općenito (osim pića i hrane iz članka 2. stavka 3.

quantum satis

 

 

Smrznuta i duboko smrznuta neprerađena riba, rakovi, mekušci i glavonošci

quantum satis

 

 

Likeri

quantum satis

 

 

 

Za sve namjene osim zaslađivanja”;

(c)

dodaje se sljedeći redak:

E 426

Hemiceluloza iz soje

Napici na bazi mlijeka, za prodaju na malo

5 g/l

 

 

Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ

1,5,g/l

 

 

Emulgirani umaci

30 g/l

 

 

Pakirani fini pekarski proizvodi, za prodaju na malo

10 g/kg

 

 

Pakirani gotovi orijentalni rezanci, za prodaju na malo

10 g/kg

 

 

Pakirana gotova riža, za prodaju na malo

10 g/kg

 

 

Pakirani proizvodi od prerađenog krumpira i riže (uključujući smrznute, duboko smrznute, rashlađene i sušene prerađene proizvode), za prodaju na malo

10 g/kg

 

 

Dehidrirani, koncentrirani, smrznuti i duboko smrznuti proizvodi od jaja

10 g/kg

 

 

Žele slatkiši, mini posudice od želea

10 g/kg”;

(d)

u retku E 468 riječi „Dodaci prehrani u krutom stanju” zamjenjuju se riječima „Dodaci prehrani u krutom stanju kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ”;

(e)

u retku E 338 do E 452 riječi „Dodaci prehrani” zamjenjuju se riječima „Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ”;

(f)

u retku E 405, retku E 416, retku E 432 do E 436, retku E 473 i E 474, retku E 475, retku E 491 do E 495, retku E 551 do E 559 te retku E 901 do E 904 riječi „Dodaci prehrani” zamjenjuju se riječima „Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ”;

(g)

u retku E 1201 i E 1202 riječi „Dodaci prehrani u obliku tableta i obloženih tableta” zamjenjuju se riječima „Dodaci prehrani u obliku tableta i obloženih tableta kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ”;

(h)

u retku E 405, retku E 432 do E 436, retku E 473, retku E 474, retku E 475, retku E 477, retku E 481 i E 482, te retku E 491 do E 495 riječi „Hrana za posebne medicinske namjene” zamjenjuju se riječima „Hrana za posebne medicinske namjene kako je definirana u Direktivi 1999/21/EZ”;

(i)

redak E 1505 do E 1520 zamjenjuje se sljedećim:

„E 1505

Trietil citrat

Arome

3 g/kg iz svih izvora u gotovoj hrani ili pripremljenoj prema uputi proizvođača; pojedinačno ili u kombinaciji. Kod napitaka, uz izuzetak kremastih likera, maksimalna razina za E 1520 je 1 g/l”;

E 1517

Glicerilni diacetat (diacetin)

 

 

E 1518

Glicerilni triacetat (triacetin)

 

 

E 1520

Propan-1,2-diol (propilen glikol)

 

 

(j)

dodaju se sljedeći reci:

„E 1204

Pululan

Dodaci prehrani u obliku kapsula i tableta kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ

quantum satis

 

 

Mali slatkiši za osvježavanje daha u obliku listića

quantum satis

E 1452

Aluminijev oktenilsukcinat škrob

Vitaminski pripravci u kapsulama u dodacima prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ

35 g/kg u dodatku prehrani”;

(5)

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći se redak umeće iza retka za E 967;

„E 968

Eritritol”;

 

(b)

sljedeći se redak umeće iza retka za E 466;

„E 462

Etil celuloza”;

 

(c)

u trećem stupcu retka za E 551 i E 552 dodaje se sljedeća rečenica:

„Za E 551: u E 171 titanov dioksid i E 172 željezni oksidi i hidroksidi (maksimalno 90 % u odnosu na pigment).”;

(6)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom, drugom i trećem stavku uvodne napomene „hrana za odbijanje od dojenja” zamjenjuje se s „prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana”;

(b)

u dijelu 3., u naslovu i retku E 170 do E 526, retku E 500, E 501 i E 503, retku E 338, retku E 410 do E 440, retku E 1404 do E 1450 i retku E 1451 „hrana za odbijanje od dojenja” zamjenjuje se s „prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za dojenčad i malu djecu”;

(c)

u dijelu 4. nakon retka E 472c umeće se sljedeće:

„E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

120 mg/l

Proizvodi koji sadrže hidrolizirane bjelančevine, peptide i aminokiseline”.


(1)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).”

(2)  Direktiva Komisije 1999/21/EZ (SL L 91, 7.4.1999., str. 29.).”

(3)  U jestivim dijelovima.”

(4)  Nitrit s oznakom ‚za prehranu’ može se prodavati samo u smjesi sa soli ili zamjenom za sol.

(5)  Vrijednost Fo 3 odgovara trominutnom grijanju na 121 °C (bakterijsko opterećenje od milijardu spora u 1 000 limenki smanjuje se na jednu sporu u 1 000 limenki).

(6)  Nitrati mogu biti prisutni u nekim toplinski obrađenim proizvodima od mesa kao posljedica prirodne konverzije nitrita u nitrate u slabo kiselom okolišu.

1.

Proizvodi od mesa uranjaju se u salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

1.1.

U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjanje u salamuru koje traje 3 do 10 dana. Mokra salamura, također, sadrži mikrobiološke starter kulture.

1.2.

Mokro salamurenje traje 3 do 5 dana. Proizvod se ne obrađuje toplinski i ima visoki aktivitet vode.

1.3.

Mokro salamurenje traje najmanje 4 dana uz prethodno kuhanje.

1.4.

U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjanje u salamuru koje traje 14 do 21 dana. Nakon toga slijedi zrenje u hladnom dimljenju koje traje 4 do 5 tjedana.

1.5.

Mokro salamurenje traje 4 do 5 dana pri 5 do 7 °C, zrenje obično traje 24 do 40 sati pri 22 °C, nakon toga može slijediti dimljenje koje traje 24 sata pri 20 do 25 °C i pohranjivanje koje traje 3 do 6 tjedana pri 12 do 14 °C.

1.6.

Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 2 dana/kg, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

2.

Postupak suhog salamurenja uključuje primjenu suhe smjese koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

2.1.

Nakon suhog salamurenja slijedi četverodnevno zrenje.

2.2.

Suho salamurenje sa stabilizacijskim periodom od najmanje 10 dana i zrenjem koje traje više od 45 dana.

2.3.

Suho salamurenje koje traje 10 do 15 dana, nakon čega slijedi stabilizacija od 30 do 45 dana i zrenje koje traje najmanje 2 mjeseca.

2.4.

Suho salamurenje koje traje 3 dana + 1 dan/kg, iza čega slijedi tjedan dana post-salamurenja te starenje i zrenje koje traje od 45 dana do 18 mjeseci.

2.5.

Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 10 do 14 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

3.

Kombinirana uporaba mokre i suhe salamure ili ako je nitrit i/ili nitrat dodan u smjesu proizvoda ili ako se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja. Proizvodi mogu biti predmet daljnje prerade, npr. dimljenjem.

3.1.

Kombinirana uporaba suhe i mokre salamure (bez ubrizgavanja salamure). Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 14 do 35 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.

3.2.

Ubrizgavanje salamure, iza čega, nakon najmanje 2 dana, slijedi kuhanje u kipućoj vodi koje može trajati i do 3 sata.

3.3.

Zrenje proizvoda traje najmanje 4 tjedna, a omjer između vode i bjelančevine je manji od 1,7.

3.4.

Zrenje traje najmanje 30 dana.

3.5.

Sušeni se proizvod kuha na 70 °C, nakon čega slijedi sušenje i dimljenje koji traju 8 do 12 dana. Fermentirani proizvod je predmet trostupanjskog postupka fermentacije, koji traje od 14 do 30 dana, nakon čega slijedi dimljenje.

3.6.

Sirova fermentirana suha kobasica bez dodanih nitrita. Proizvod se fermentira pri temperaturama od 18 do 22 °C ili nižim (10 do 12 °C) iza čega slijedi razdoblje starenja/zrenja od najmanje 3 tjedna. Omjer voda/bjelančevina u proizvodu je manji od 1,7.”;

(7)  SL L 316, 9.12.1994., str. 2.”;


PRILOG II.

Prilog Direktivi 94/35/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)

u prvom stupcu retka za E 420 do E 967 dodaje se „E 968”;

(2)

u drugom stupcu retka za E 420 do E 967 dodaje se „Eritritol”.