15/Sv. 29

HR

Službeni list Europske unije

102


32006L0040


L 161/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2006/40/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. svibnja 2006.

o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2), u svjetlu zajedničkog teksta koji je Odbor za mirenje odobrio 14. ožujka 2006.,

budući da:

(1)

Unutarnje tržište obuhvaća prostor bez unutarnjih granica u kojem treba osigurati slobodno kretanja robe, osoba, usluga i kapitala te je u tu svrhu Zajednica uspostavila sustav homologacije motornih vozila. Potrebno je uskladiti tehničke zahtjeve homologacije motornih vozila koji se odnose na sustav klimatizacije kako bi se izbjeglo donošenje različitih zahtjeva u državama članicama i osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)

Kao posljedica donošenja Odluke Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (3) sve je više država članica koje namjeravaju urediti uporabu klimatizacijske opreme u motornim vozilima. Tom se odlukom Zajednica i njezine države članice obvezuju smanjiti svoje ukupne antropogene emisije stakleničkih plinova iz Priloga A Kyotskog protokola u razdoblju od 2008. do 2012. za 8 % u odnosu na razine iz 1990. Nekoordinirana provedba tih obveza nosi rizik stvaranja prepreka slobodnom kretanju motornih vozila u Zajednici. Stoga je primjereno utvrditi zahtjeve koje treba ispunjavati klimatizacijska oprema koja se ugrađuje u vozila kako bi se mogla staviti na tržište te od određenog datuma zabraniti klimatizacijsku opremu oblikovanu da sadrži fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zagrijavanja višim od 150.

(3)

Emisije fluorougljikovodika 134a (HFC-134a), koji ima potencijal globalnog zagrijavanja 1 300, iz sustava klimatizacije motornih vozila postaju sve ozbiljniji problem zbog svog utjecaja na klimu. Očekuje se da će u skoroj budućnosti biti raspoložive ekonomične i sigurne alternative fluorougljikovodiku 134a (HFC-134a). Ovu Direktivu trebalo bi preispitati u svjetlu napretka postignutog s obzirom na potencijalno smanjenje emisija fluoriranih stakleničkih plinova iz tih sustava, odnosno, zamjenu tih plinova kako bi se utvrdilo postoji li potreba za njezinim proširenjem na druge kategorije motornih vozila, odnosno, za izmjenom odredaba koje se odnose na potencijal globalnog zagrijavanja tih plinova, vodeći računa o tehnološkom i znanstvenom napretku te poštujući vremenske zahtjeve industrijskog planiranja proizvoda.

(4)

Kako bi se postigla učinkovitost zabrane određenih fluoriranih stakleničkih plinova, potrebno je ograničiti mogućnost naknadne ugradnje klimatizacijske opreme oblikovane da sadrže fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zagrijavanja iznad 150 u motorna vozila i zabraniti punjenje klimatizacijske opreme tim plinovima.

(5)

Kako bi se ograničile emisije određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijske opreme motornih vozila potrebno je utvrditi granične vrijednosti propuštanja i ispitne postupke za ocjenu propusnosti sustava za klimatizaciju koji se ugrađuju u motorna vozila i oblikovani su da sadrže fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150.

(6)

Kako bi se doprinijelo ispunjenju obveza Zajednice i njezinih država članica na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Kyotskog protokola i Odluke 2002/358/EZ, Uredbu (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (4) i ovu Direktivu, koje obje doprinose smanjenju emisija fluoriranih stakleničkih plinova, trebalo bi istodobno donijeti i objaviti u Službenom listu Europske unije.

(7)

Svaki proizvođač vozila trebao bi staviti na raspolaganje tijelu za homologaciju sve relevantne tehničke podatke u vezi s ugrađenom klimatizacijskom opremom i plinovima koji se u njima koriste. U slučaju klimatizacijske opreme oblikovane da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150, proizvođač bi također trebao staviti na raspolaganje podatak o propusnosti tih uređaja.

(8)

Mjere nužne za provedbu ove Direktive trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(9)

Ova je Direktiva jedna od posebnih direktiva o postupku EZ homologacije vozila koji je uspostavljen Direktivom Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (6). Stoga bi također trebalo na odgovarajući način izmijeniti Direktivu 70/156/EEZ.

(10)

Budući da ciljeve ove Direktive, kontrolu propuštanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz sustava klimatizacije koji se ugrađuju u motorna vozila i zabranu klimatizacijske opreme oblikovane da sadrži određene fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 od određenog datuma, ne mogu dostatno ostvariti države članice, odnosno, budući da se ti ciljevi zbog opsega i učinaka ove Direktive mogu na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenom u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, određenom u istom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(11)

U skladu sa stavkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (7), države članice potiču se da za vlastite potrebe i u interesu Zajednice izrade tablice koje će u najvećoj mogućoj mjeri odražavati korelaciju između ove Direktive i mjera za prenošenje i da te tablice objave,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom propisuju zahtjevi za EZ homologaciju vozila i nacionalnu homologaciju vozila s obzirom na emisije iz sustava za klimatizaciju koji se ugrađuju u vozila i sigurnost rada tih uređaja. U njoj se također utvrđuju odredbe o naknadnoj ugradnji i ponovnom punjenju tih uređaja.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na motorna vozila kategorije M1 i N1 kako su određena u Prilogu II. Direktivi 70/156/EEZ. U smislu ove Direktive, vozila kategorije N1 ograničena su na vozila iz I. skupine koja su opisana u prvoj tablici u točki 5.3.1.4. Priloga I. Direktivi Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila (8), koja je umetnuta Direktivom 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„vozilo” znači svako motorno vozilo obuhvaćeno ovom Direktivom;

2.

„tip vozila” znači tip kako je utvrđen u odjeljku B Priloga II. Direktivi 70/156/EEZ;

3.

„sustav klimatizacije” znači sustav čija je glavna svrha smanjiti temperaturu zraka i vlažnost u prostoru za putnike u vozilu;

4.

„sustav s dva isparivača” znači sustav kod kojega je jedan isparivač ugrađen u prostoru motora, a drugi u nekom drugom prostoru vozila; svi ostali sustavi se smatraju „sustavima s jednim isparivačem”;

5.

„fluorirani staklenički plinovi” znači fluorougljikovodici, (HFC-i), perfluorougljici, (PFC-i) i sumporov heksafluorid, (SF6), iz Priloga A Kyotskom protokolu te pripravci koji sadrže te tvari, osim tvari koje su uređene Uredbom (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (10);

6.

„fluorougljikovodik” znači organski spoj koji se sastoji od ugljika, vodika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli;

7.

„perfluorougljik” znači organski spoj koji se sastoji samo od ugljika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli;

8.

„potencijal globalnog zagrijavanja” znači potencijal klimatskog zagrijavanja fluoriranog stakleničkog plina u odnosu na odgovarajući potencijal ugljikova dioksida. Potencijal globalnog zagrijavanja, (GWP), se izračunava kao potencijal klimatskog zagrijavanja jednog kilograma plina u razdoblju od 100 godina u odnosu na odgovarajući potencijal jednog kilograma ugljikova dioksida (CO2). Iznosi GWP-a su iznosi objavljeni u trećem izvješću Međuvladinog tijela za klimatske promjene (Vrijednosti stakleničkog potencijala IPCC-a za 2001. godinu) (11);

9.

„pripravak” znači smjesa sastavljena od dvije ili više tvari od kojih je najmanje jedna fluorirani staklenički plin. Ukupni potencijal globalnog zagrijavanja (12) pripravka određuje se u skladu s 2. dijelom Priloga;

10.

„naknadna ugradnja” znači ugradnja sustava klimatizacije u vozilo nakon registracije vozila.

Članak 4.

Obveze država članica

1.   Države članice izdaju EZ homologaciju odnosno nacionalnu homologaciju s obzirom na emisije iz sustava klimatizacije samo za tipove vozila koji udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

2.   Države članice dužne su pobrinuti se da za potrebe izdavanja homologacije vozila kao cjeline, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 70/156/EEZ, proizvođači dostave podatke o vrsti rashladnog sredstva koje se koristi u sustavima klimatizacije ugrađenim u nova motorna vozila.

3.   Države članice dužne su u okviru homologacije vozila s ugrađenim sustavom klimatizacije oblikovanim da sadrži fluoriran staklenički plin potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 pobrinuti se da propuštanje tih plinova, u skladu s usklađenim ispitivanjem za otkrivanje propuštanja iz članka 7. stavka 1., ne prelazi najviše dopuštene vrijednosti utvrđene u članku 5.

Članak 5.

Homologacija

1.   Nakon isteka roka od šest mjeseci od donošenja usklađenog ispitivanja za otkrivanje propuštanja države članice ne smiju:

(a)

odbiti izdavanje EZ homologacije odnosno nacionalne homologacije za novo vozilo; ili

(b)

zabraniti registraciju, prodaju i puštanje u promet novih vozila

iz razloga vezanih uz emisije iz sustava klimatizacije ako vozilo s ugrađenim klimatizacijskom opremom oblikovanom da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 udovoljava zahtjevima ove Direktive.

2.   Nakon isteka roka od 12 mjeseci od dana donošenja usklađenog ispitivanja za otkrivanje propuštanja ili od 1. siječnja 2007., ovisno o tome koji je datum kasniji, države članice više ne smiju izdavati EZ homologaciju odnosno nacionalnu homologaciju za vozilo s ugrađenim sustavom klimatizacije oblikovanim da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 ako propusnost sustava prelazi 40 grama fluoriranih stakleničkih plinova godišnje u slučaju sustava s jednim isparivačem, odnosno 60 grama fluoriranih stakleničkih plinova godišnje, u slučaju sustava s dva isparivača.

3.   Za nova vozila s ugrađenim sustavom klimatizacije oblikovanim da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150, država članica mora nakon isteka roka od 24 mjeseca od donošenja usklađenog ispitivanja za otkrivanje propuštanja ili od 1. siječnja 2008., ovisno o tome koji je datum kasniji:

(a)

smatrati potvrde o sukladnosti u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 70/156/EEZ nevažećima; i

(b)

odbiti registraciju i zabraniti prodaju i puštanje u promet ako propusnost sustava klimatizacije prelazi 40 grama fluoriranih stakleničkih plinova godišnje u slučaju sustava s jednim isparivačem, odnosno 60 grama fluoriranih stakleničkih plinova godišnje, u slučaju sustava s dva isparivača.

4.   Države članice od 1. siječnja 2011. ne smiju izdavati EZ homologaciju odnosno nacionalnu homologaciju za tip vozila s ugrađenim sustavom klimatizacije oblikovanim da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150.

5.   Za nova vozila s ugrađenim sustavom klimatizacije oblikovanim da sadrži fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150, od 1. siječnja 2017. države članice su dužne:

(a)

smatrati potvrde o sukladnosti u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 70/156/EEZ nevažećima;

(b)

odbiti registraciju i zabraniti prodaju i puštanje u promet.

6.   Ne dovodeći u pitanje relevantno pravo Zajednice, a posebno propise Zajednice o državnoj potpori i Direktivu 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila u vezi s uslugama informacijskog društva (13), države članice mogu promicati ugradnju učinkovitih i inovativnih sustava klimatizacije koji doprinose daljnjem smanjenju utjecaja na klimu.

Članak 6.

Naknadna ugradnja i ponovno punjenje

1.   Sustavi klimatizacije oblikovani da sadrže fluorirane stakleničke plinove potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150, od 1. siječnja 2011. ne smiju se naknadno ugrađivati u vozila za koja je homologacija izdana tog datuma ili kasnije. Od 1. siječnja 2017. takvi se sustavi klimatizacije ne smiju naknadno ugrađivati ni u kakva vozila.

2.   Sustavi klimatizacije ugrađeni u vozila za koja je homologacija izdana 1. siječnja 2011. ili kasnije ne smiju se puniti fluoriranim stakleničkim plinovima potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150. Od 1. siječnja 2017. zabrana punjenja sustava klimatizacije fluoriranim stakleničkim plinovima potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 vrijedi za sva vozila, uz izuzetak ponovnog punjenja sustava klimatizacije koji već sadrže te plinove i ugrađeni su u vozilo prije tog datuma.

3.   Ako je iz sustava klimatizacije iscurila neuobičajena količina rashladnog sredstva, pružatelj usluga koji nudi usluge servisiranja i popravka sustava klimatizacije može taj uređaj napuniti fluoriranim stakleničkim plinovima tek po završetku nužnog popravka.

Članak 7.

Provedbene mjere

1.   Komisija do 4. srpnja 2007. donosi mjere za provedbu članka 4. i 5., a posebno:

(a)

upravne propise za EZ homologaciju vozila; i

(b)

usklađenu ispitnu metodu za otkrivanje propuštanja kojom će se mjeriti propuštanje fluoriranih stakleničkih plinova potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150 iz sustava klimatizacije.

2.   Komisija donosi mjere u skladu s postupkom iz članka 13. Direktive 70/156/EEZ.

3.   Komisija te mjere objavljuje u Službenom listu Europske unije.

4.   Postupak iz stavka 2. se prema potrebi primjenjuje kod donošenja:

(a)

mjera kojima se osigurava sigurnost rada i pravilno servisiranje rashladnih sredstava u mobilnim sustavima klimatizacija;

(b)

mjera vezanih uz naknadno ugrađivanje sustava klimatizacije u vozila u uporabi i ponovno punjenje sustava klimatizacije u uporabi u onoj mjeri u kojoj nisu obuhvaćene člankom 6.;

(c)

prilagodbe metode određivanja relevantnog potencijala globalnog zagrijavanja pripravaka.

Članak 8.

Preispitivanje

1.   Komisija na temelju napretka postignutog u smanjivanju emisija fluoriranih stakleničkih plinova iz sustava klimatizacije koji se ugrađuju u motorna vozila odnosno zamjeni tih plinova ispituje:

treba li postojeće zakonodavstvo proširiti na druge kategorije vozila, posebno kategoriju M2 i M3 te na II. i III. skupinu kategorije N1, i

treba li izmijeniti propise Zajednice vezano uz potencijal globalnog zagrijavanja fluoriranih stakleničkih plinova; kod svih promjena treba voditi računa o tehnološkom i znanstvenom napretku i poštovati vremenske zahtjeve industrijskog planiranja proizvoda,

te objavljuje izvješće do 4. srpnja 2011. Prema potrebi, podnosi odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

2.   Ako se fluoriran staklenički plin potencijala globalnog zagrijavanja iznad 150, koji još nije obuhvaćen izvješćem Međuvladinog tijela za klimatske promjene iz članka 3. stavka 8., uključi u neko od budućih izvješća tog tijela, Komisija procjenjuje treba li ovu Direktivu izmijeniti radi uključenja tog plina. Ako Komisija smatra da je to potrebno, ona u skladu s postupkom iz članka 13. Direktive 70/156/EEZ:

donosi potrebne mjere, i

utvrđuje prijelazna razdoblja za primjenu tih mjera. Komisija pritom mora postići ravnotežu između potrebe za odgovarajućim pripremnim razdobljem i rizika koji taj fluoriran staklenički plin predstavlja za okoliš.

Članak 9.

Izmjene Direktive 70/156/EEZ

Direktiva 70/156/EEZ mijenja se u skladu s Dijelom 1. Priloga ovoj Direktivi.

Članak 10.

Prijenos

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 4. siječnja 2008.

One primjenjuju te odredbe od 5. siječnja 2008.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 12.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. svibnja 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. WINKLER


(1)  SL C 108, 30.4.2004., str. 62.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 31. ožujka 2004. (SL C 103 E, 29.4.2004., str. 600.), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. lipnja 2005. (SL C 183 E, 26.7.2005., str. 17.) i Stajalište Europskog parlamenta od 26. listopada 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna uredba Europskog parlamenta od 6. travnja 2006. i Odluka Vijeća od 25. travnja 2006.

(3)  SL L 130, 15.5.2002., str. 1.

(4)  SL L 161, 17.5.2006., str. 1.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/28/EZ (SL L 65, 7.3.2006., str. 27.).

(7)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(8)  SL L 76, 6.4.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/76/EZ (SL L 206, 15.8.2003., str. 29.).

(9)  SL L 350, 28.12.1998., str. 1.

(10)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 29/2006 (SL L 6, 11.1.2006., str. 27.).

(11)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Kod izračuna potencijala globalnog zagrijavanja nefluoriranih stakleničkih plinova u pripravcima primjenjuju se vrijednosti objavljene u prvoj ocjeni IPCC-a, vidjeti: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG

DIO 1.

Direktiva 70/156/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu 1. Priloga IV. umeće se nova točka pod brojem 61. i bilješka:

Predmet

Direktiva br.

Uputa na Službeni list

Primjena

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61. Sustav klimatizacije

(2006/40/EZ)

L 161, 14.6.2006., str. 12.

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2.

Prilog XI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1. umeće se nova točka pod brojem 61.:

Točka

Predmet

Direktiva br.

M1 ≤ 2 5001 kg

M1 ≥ 2 5001 kg

M2

M3

„61.

Sustav klimatizacije

2006/40/EZ

X

X”

 

 

(b)

u Dodatku 2. umeće se nova točka pod brojem 61.:

Točka

Predmet

Direktiva br.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61.

Sustav klimatizacije

2006/40/EZ

X

 

 

W”

 

 

 

 

 

 

(c)

u Dodatku 3. umeće se nova točka pod brojem 61.:

Točka

Predmet

Direktiva br.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61.

Sustav klimatizacije

2006/40/EZ

 

 

W”

 

 

 

 

 

 

(d)

u „Značenje slova” dodaje se sljedeće slovo:

„W

Samo za vozila I. skupine kategorije N1, opisana u prvoj tablici u točki 5.3.1.4. Priloga I. Direktivi 70/220/EEZ koja je umetnuta Direktivom 98/69/EZ.”

DIO 2.

Metoda proračuna ukupnog potencijala globalnog zagrijavanja, (GWP), pripravka

Ukupni GWP pripravka je težinski prosjek koji se dobiva kao zbroj težinskih frakcija pojedinačnih tvari pomnoženih njihovim GWP-ima.

Σ (tvar X % × GWP) + (tvar Y % × GWP) + … (tvar N % × GWP)

gdje je % težinski udio s dopuštenim odstupanjem za težinu od +/– 1 %.

Npr. primjenom formule na teoretsku mješavinu plinova koja se sastoji od 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 i 52 % HFC-134a;

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ ukupni GWP = 1 652,5.


(1)  Samo za vozila I. skupine kategorije N1, opisana u prvoj tablici u točki 5.3.1.4. Priloga I. Direktivi 70/220/EEZ koja je umetnuta Direktivom 98/69/EZ.”