13/Sv. 30

HR

Službeni list Europske unije

225


32006L0033


L 082/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/33/EZ

od 20. ožujka 2006.

o izmjeni Direktive 95/45/EZ u pogledu bojila sunset yellow FCF (E110) i titanovog dioksida (E171)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/107/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prehrambene aditive odobrene za uporabu u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3. točku (a),

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

Direktiva Komisije 95/45/EZ od 26. lipnja 1995. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće koji se odnose na upotrebu bojila u hrani (2) utvrđuje kriterije čistoće za bojila navedena u Direktivi 94/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1994. o bojilima koja se koriste u hrani (3).

(2)

Sukladno Direktivi 94/36/EZ odobrena je uporaba bojila sunset yellow FCF (E 110) u određenoj hrani. Postoje znanstveni dokazi da u određenim okolnostima tijekom proizvodnje sunset yellowa može kao nečistoća nastati sudan I (1-(fenilazo)-2-naftalenol). Sudan I nije odobreno bojilo i nepoželjna je tvar u hrani. Stoga njegovu prisutnost u bojilu sunset yellow treba ograničiti na količinu koja je ispod granice detekcije, tj. 0,5 mg/kg. Sukladno tomu treba izmijeniti kriterije čistoće za sunset yellow FCF (E 110).

(3)

Treba uzeti u obzir specifikacije i analitičke tehnike za aditive kako su utvrđene u Codexu Alimentariusu kako ga je sastavio Zajednički stručni odbor FAO/WHO-a za prehrambene aditive (JECFA). JECFA je započeo provedbu sustavnog programa za zamjenu ispitivanja na teške metale (kao što je olovo) u svim postojećim specifikacijama za prehrambene aditive s odgovarajućim granicama za pojedine metale od interesa. Sukladno tomu treba izmijeniti takve granice za sunset yellow FCF (E 110).

(4)

Sukladno Direktivi 94/36/EZ odobrena je uporaba bojila titanovog dioksida (E 171) u određenoj hrani. U proizvodnji titanovog dioksida mogu se dobiti kristali u obliku anatasa ili rutila. Pločasti oblik rutilnog titanovog dioksida se po strukturi i optičkim svojstvima (biserni sjaj) razlikuje od anatasa. Postoji tehnološka potreba za korištenjem pločastog oblika rutilnog titanovog dioksida kao bojila u hrani i u ovojnicama tableta dodataka prehrani. Europska agencija za sigurnost hrane je 7. prosinca 2004. navela da uporaba rutilnog titanovog dioksida u obliku pločica ili amorfnom obliku ne izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti. Stoga treba izmijeniti kriterije čistoće za titanov dioksid (E171) kako bi se uključio i anatasni i rutilni oblik ove tvari.

(5)

Stoga treba na odgovarajući način izmijeniti Direktivu 95/45/EZ.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog Direktivi 95/45/EZ se mijenja u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 10. travnja 2007. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba zajedno s korelacijskom tablicom između tih odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 226, 22.9.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/47/EZ (SL L 113, 20.4.2004., str. 24.).

(3)  SL L 237, 10.9.1994., str. 13. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.


PRILOG

U Prilogu Direktivi 95/45/EZ Dio B. mijenja se kako slijedi:

(1)

Tekst koji se odnosi na sunset yellow FCF (E 110) zamjenjuje se sljedećim:

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definicija

Sunset yellow FCF se u osnovi sastoji od dinatrijevog 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonata i supstidiera s natrijevim kloridom i/ili natrijevim sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojkom.

Sunset yellow FCF se opisuje kao natrijeva sol. Dopuštene su kalcijeva i kalijeva sol.

Osnovna skupina

Monoazo

C.I. broj

15985

EINECS

220-491-7

Kemijski nazivi

Dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekularna masa

452,37

Analiza

Sadržaj najmanje 85 % svih tvari za bojanje izražen kao natrijeva sol.

E1 % 1 cm 555 na oko 485 nm u vodenoj otopini pri pH 7

Opis

Narančastocrveni prašak ili zrnca

Identifikacija

A.

Spektrometrija

Maksimum u vodi od oko 485 nm pri pH 7

B.

Narančasta otopina u vodi

 

Čistoća

Tvar netopiva u vodi

Najviše 0,2 %

Supstidieri

Najviše 5 %

1-(Fenilazo)-2-naftalenol (sudan I)

Najviše 0,5 mg/kg

Organski spojevi osim tvari za bojenje:

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kiselina

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kiselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kiselina)

6,6′–oksidi(naftalen-2-sulfonska kiselina)

Sveukupno najviše 0,5 %

Nesulfonirani primarni aromatični amini

Najviše 0,01 % (izraženo kao anilin).

Eterski ekstrakt

Najviše 0,2 % pri neutralnom pH.

Arsen

Najviše 3 mg/kg.

Olovo

Najviše 2 mg/kg.

Živa

Najviše 1 mg/kg.

Kadmij

Najviše 1 mg/kg.”

(2)

Tekst koji se odnosi na titanov dioksid (E 171) zamjenjuje se sljedećim:

E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi

CI Pigment White 6

Definicija

Titanov dioksid se u osnovi sastoji od čistog anatasa i/ili rutila titanovog dioksida koji može biti obložen manjim količinama aluminijevog oksida i/ili silicijevog oksida radi poboljšanja tehnoloških obilježja proizvoda.

Skupina

Anorganski

C.I. broj

77891

EINECS

236-675-5

Kemijski nazivi

Titanov dioksid

Kemijska formula

TiO2

Molekularna masa

79,88

Analiza

Sadržaj baze bez aluminija i silicija najmanje 99 %.

Opis

bijeli ili lagano obojani prah

Identifikacija

Topivost

Netopiv u vodi i organskim otapalima. Teško se topi u hidroflornoj kiselini i vrućoj koncentriranoj sulfatnoj kiselini.

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 0,5 % (105 °C, 3 sata).

Gubitak pri paljenju

Najviše 1,0 % slabohlapive tvari (800 °C).

Aluminijev oksid i/ili silicijev dioksid

Ukupno najviše 2,0 %.

Tvar topiva u 0,5 N HCl

Najviše 0,5 % bez aluminija i silicija i, dodatno, za proizvode koji sadrže aluminijev oksid i/ili silicijev dioksid, najviše 1,5 % na bazi gotovog proizvoda.

Tvar topiva u vodi

Najviše 0,5 %.

Kadmij

Najviše 1 mg/kg.

Antimon

Najviše 50 mg/kg pri potpunom otapanju.

Arsen

Najviše 3 mg/kg pri potpunom otapanju.

Olovo

Najviše 10 mg/kg pri potpunom otapanju.

Živa

Najviše 1 mg/kg pri potpunom otapanju.

Cink

Najviše 50 mg/kg pri potpunom otapanju.”