05/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

270


32006L0015


L 038/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.02.2006.


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/15/EZ

od 7. veljače 2006.

o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ i 2000/39/EZ

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika koji se odnose na uporabu kemijskih sredstava na radnom mjestu (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora za zaštitu sigurnosti, higijene i zdravlja na radu,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 98/24/EZ, Komisija predlaže europske ciljeve u obliku indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti (IOELVs) radi zaštite radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim tvarima, koje se utvrđuju na razini Zajednice.

(2)

Komisiji u izvršavanju ovog zadatka pomaže Znanstveni odbor za ograničenje profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima na radnom mjestu (SCOEL), osnovan Odlukom Komisije 95/320/EZ (2).

(3)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti, utvrđene su radi zaštite zdravlja radnika, nisu obvezujuće, a proizlaze iz najnovijih raspoloživih znanstvenih podataka, uzimajući u obzir dostupne tehnike mjerenja. One postavljaju granične vrijednosti izloženosti ispod kojih se ne očekuju štetni učinci bilo koje od navedenih tvari. Potrebne su kako bi poslodavac mogao utvrditi i procijeniti rizike u skladu s člankom 4. Direktive 98/24/EZ.

(4)

Od država članica se traži da utvrde nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti za sva kemijska sredstva za koja su utvrđene indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti na razini Zajednice, uzimajući u obzir granične vrijednosti Zajednice, ali mogu utvrditi njihovu pravnu narav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

(5)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti smatraju se važnim dijelom cjelokupnog pristupa osiguranju zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu od rizika povezanih s izlaganjem opasnim kemikalijama.

(6)

Rezultati ocjene rizika i strategije smanjenja opasnosti, dobiveni u okviru Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 (3) o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari, predstavljaju temelj za utvrđivanje i reviziju graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za određeni broj tvari.

(7)

Prvi i drugi popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđeni su direktivama Komisije 91/322/EEZ (4) i 96/94/EZ (5) u skladu s Direktivom Vijeća 80/1107/EEZ od 27. studenoga 1980. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (6).

(8)

Direktiva 80/1107/EEZ stavljena je izvan snage s učinkom od 5. svibnja 2001. Direktivom 98/24/EZ.

(9)

Direktivom 98/24/EZ utvrđuje se da direktive 91/322/EEZ i 96/94/EEZ ostaju na snazi.

(10)

Direktiva 96/94/EZ stavljena je izvan snage s učinkom od 31. prosinca 2001. Direktivom Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (7).

(11)

U svjetlu procjene najnovijih dostupnih znanstvenih podataka prikladno je preispitati indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti, utvrđene Direktivom 91/322/EEZ.

(12)

U skladu s člankom 3. Direktive 98/24/EZ, Odbor SCOEL ocijenio je ukupno 33 tvari, koje su navedene u Prilogu ovoj Direktivi. Od tih 33 tvari, 17 je već navedeno u Prilogu Direktivi 91/322/EEZ. Za 4 tvari SCOEL predlaže utvrđivanje novih indikativnih graničnih vrijednosti, a za 13 tvari zadržavanje prijašnjih graničnih vrijednosti. Stoga je tih 17 tvari, sada navedenih u Prilogu ovoj Direktivi, potrebno brisati iz Priloga Direktivi 91/322/EEZ, dok preostalih 10 tvari ostaje u Prilogu Direktivi 91/322/EEZ.

(13)

Deset tvari treba ostati u Prilogu Direktivi 91/322/EEZ. Za 9 od tih 10 tvari SCOEL još nije preporučio indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti na radnom mjestu, dok se za jednu preostalu tvar predviđa da će dodatni znanstveni podaci biti dostupni u bliskoj budućnosti te će biti dostavljeni SCOEL-u na razmatranje.

(14)

Popis u Prilogu ovoj Direktivi također uključuje 16 drugih tvari, za koje je SCOEL preporučio indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti, slijedom najnovijih znanstvenih podataka o njihovom utjecaju na zdravlje na radu te s obzirom na raspoloživost tehnika mjerenja, sukladno članku 3. Direktive 98/24/EZ.

(15)

Jedna od tih 16 tvari, monoklorbenzen, bila je uključena u Prilog Direktivi 2000/39/EZ. SCOEL je ispitao graničnu vrijednost profesionalne izloženosti u svjetlu najnovijih znanstvenih podataka i preporučio utvrđivanje nove granične vrijednosti. Stoga je ovu tvar, sada navedenu u Prilogu ovoj Direktivi, potrebno izbrisati iz Priloga Direktivi 2000/39/EZ.

(16)

Također je potrebno utvrditi granične vrijednosti kratkotrajne izloženosti za određene tvari, kako bi se uzele u obzir posljedice koje proizlaze iz kratkotrajne izloženosti tim tvarima.

(17)

Za neke je tvari potrebno uzeti u obzir mogućnost prodiranja kroz kožu, kako bi se osigurao najveći mogući stupanj zaštite.

(18)

Ova Direktiva predstavlja praktičan korak naprijed prema ostvarivanju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta.

(19)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora, osnovanog na temelju članka 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (8).

(20)

Direktivu 91/322/EEZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U provedbi Direktive 98/24/EZ, ovom se Direktivom utvrđuje drugi popis indikativnih graničnih vrijednosti Zajednice za profesionalnu izloženost kemijskim sredstvima navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Države članice utvrđuju nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima navedenima u Prilogu, uzimajući u obzir vrijednosti Zajednice.

Članak 3.

U Prilogu Direktivi 91/322/EEZ briše se upućivanje na tvari nikotin, mravlju kiselinu, metanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, dietilamin, ugljični dioksid, oksalnu kiselinu, cianamid, difosfor pentoksid, difosfor pentasulfid, brom, fosforov pentaklorid, buhač, barij (topljivi spojevi kao Ba), srebro (topljivi spojevi kao Ag) te njihove indikativne granične vrijednosti.

U Prilogu Direktivi 2000/39/EZ briše se upućivanje na tvar klorbenzen.

Članak 4.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 18 mjeseci od njezinog stupanja na snagu.

One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2006.

Za Komisiju

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(2)  SL L 188, 9.8.1995., str. 14.

(3)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 177, 5.7.1991., str. 22.

(5)  SL L 338, 28.12.1996., str. 86.

(6)  SL L 327, 3.12.1980., str. 8.

(7)  SL L 142, 16.6.2000., str. 47.

(8)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.


PRILOG

INDIKATIVNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI NA RADNOM MJESTU

EINECS (1)

CAS (2)

Naziv tvari

Granične vrijednosti

Napomena (3)

8 sati (4)

Kratkotrajno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

nikotin

0,5

koža

200-579-1

64-18-6

mravlja kiselina

9

5

200-659-6

67-56-1

metanol

260

200

koža

200-830-5

75-00-3

kloretan

268

100

200-835-2

75-05-8

acetonitril

70

40

koža

201-142-8

78-78-4

izopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

nitrobenzen

1

0,2

koža

203-585-2

108-46-3

resorcinol

45

10

koža

203-625-9

108-88-3

toluen

192

50

384

100

koža

203-628-5

108-90-7

monoklorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

dietilamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksan

72

20

203-806-2

110-82-7

cikloheksan

700

200

203-815-1

110-91-8

morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)

etanol

50,1

10

koža

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)

etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

ugljični dioksid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanol

2,5

1

7,6

3

koža

205-634-3

144-62-7

oksalna kiselina

1

206-992-3

420-04-2

cianamid

1

0,58

koža

207-343-7

463-82-1

neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

difosfor pentoksid

1

215-242-4

1314-80-3

difosfor pentasulfid

1

231-131-3

 

srebro (topljivi spojevi kao Ag)

0,01

barij (topljivi spojevi kao Ba)

0,5

metalni krom, spojevi s anorganskim kromom (II) i spojevi s anorganskim kromom (III)

(netopljivi)

2

231-714-2

7697-37-2

dušična kiselina

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

klor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

buhač (očišćen od laktona sa senzibilizirajućim učinkom)

1

233-060-3

10026-13-8

fosforov pentaklorid

1


(1)  EINECS: Europski popis postojećih kemijskih tvari.

(2)  CAS: Registarska oznaka za Chemical Abstract Service.

(3)  Napomena „koža” kod oznake za graničnu vrijednost izloženosti ukazuje na mogućnost prolaska veće količine tvari kroz kožu.

(4)  Izmjerena ili izračunana vremenska srednja vrijednost u odnosu na referentno razdoblje od osam sati.

(5)  Granična vrijednost koja ne smije biti prekoračena, a odnosi se na razdoblje od 15 minuta, ako nije drugačije određeno.

(6)  mg/m3: miligrami po metru kubnom zraka na 20 °C i 101,3 kPa.

(7)  ppm: milijunti dio volumena u zraku (ml/m3).