11/Sv. 121

HR

Službeni list Europske unije

166


32006D0964


L 397/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 18. prosinca 2006.

o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Kanade o uspostavi okvira za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja i mladih

(2006/964/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 149. i 150., u vezi s prvom rečenicom prvog podstavka njegovog članka 300. stavka 2. i prvim podstavkom njegovog članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Svojom je Odlukom od 24. listopada 2005. Vijeće ovlastilo Komisiju da pregovara s Vladom Kanade o Sporazumu o obnovi programa suradnje u području visokog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja i mladih.

(2)

Komisija je u ime Zajednice dogovorila Sporazum s Vladom Kanade u skladu s direktivama iz Priloga toj Odluci.

(3)

Zajednica i Kanada očekuju uzajamnu korist od takve suradnje koja mora, sa strane Zajednice, biti dopuna bilateralnim programima između država članica i Kanade te osigurati europsku dodanu vrijednost.

(4)

Sporazum je u ime Zajednice potpisan 5. prosinca 2006., podložno njegovom kasnijem sklapanju.

(5)

Sporazum treba odobriti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

1.   Ovim se u ime Zajednice odobrava Sporazum između Europske zajednice i Vlade Kanade o uspostavi okvira za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja i mladih.

2.   Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Izaslanstvo Europske zajednice u Zajedničkom odboru, kako je navedeno u članku 6. Sporazuma, sastoji se od predstavnika Komisije kojem pomaže predstavnik svake države članice.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća ovim je ovlašten odrediti osobu ovlaštenu za izdavanje obavijesti kako je predviđeno člankom 12. stavkom 1. Sporazuma.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-E. ENESTAM