15/Sv. 29

HR

Službeni list Europske unije

141


32006D0944


L 358/87

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 14. prosinca 2006.

o određivanju odgovarajućih razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj njezinoj državi članici na temelju Kyotskog protokola u skladu s Odlukom Vijeća 2002/358/EZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6468)

(2006/944/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime te o zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Odluci 2002/358/EZ propisuju se obveze kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija u svrhu utvrđivanja odgovarajućih razina emisija dodijeljenih Zajednici i njezinim državama članicama u skladu s člankom 4. Kyotskog protokola. Prilog B Kyotskom protokolu utvrđuje obveze kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija u svrhu utvrđivanja odgovarajućih razina emisija dodijeljenih državama članicama koje su pristupile Zajednici nakon 25. travnja 2002., s iznimkom Cipra i Malte, koji još nemaju obvezu kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija na temelju Kyotskog protokola.

(2)

Odgovarajuće razine emisije dodijeljene Zajednici i njezinim državama članicama, izražene u tonama ekvivalenta ugljikova dioksida, utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci. Te su razine emisija izračunate na temelju revidiranih podataka o emisijama u baznoj godini koje su države članice predale u skladu s člankom 23. Odluke Komisije 2005/166/EZ od 10. veljače 2005. o utvrđivanju pravila za primjenu Odluke 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (2), pomnožene s obvezama kvantificiranog ograničenja ili smanjenja emisija utvrđenih u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ i Prilogu B Kyotskom Protokolu, pomnoženo s pet, za pet godina prvog obvezujućeg razdoblja Protokola.

(3)

U skladu s člankom 3. Odluke 2002/358/EZ, doznačene količine Zajednice i svake države članice moraju biti jednake razini emisija svake od njih, utvrđene u Prilogu ovoj Odluci.

(4)

Pregled podataka o emisijama za baznu godinu na temelju Kyotskog protokola, koje su države članice podnijele u skladu s člankom 23. Odluke 2005/166/EZ, zahtijevala je ponovno izračunavanje koje je dalo aritmetičku razliku od 11 403 608 tona ekvivalenta ugljikova dioksida između dodijeljene kvote za Europsku zajednicu i zbroja dodijeljenih kvota država članica popisanih u Prilogu II. Odluci 2002/385/EZ. Ovu razliku Zajednica treba izdati kao jedinice dodijeljene kvote.

(5)

Svaku promjenu konačnih razina emisija u Zajednici i njezinim državama članicama koja je posljedica revizije razina emisija u skladu s člankom 8. Kyotskog protokola treba navesti u izmjeni ove Odluke.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za promjenu klime,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odgovarajuće razine emisija izražene u tonama ekvivalenta ugljikova dioksida dodijeljene Zajednici i njezinim državama članicama za prvo razdoblje obveze kvantificiranog ograničenja i smanjenja emisija na temelju Kyotskog protokola utvrđene su u Prilogu.

Članak 2.

Razliku od 11 403 608 tona ekvivalenta ugljikova dioksida između razina emisija za Europsku zajednicu i zbroja razina emisije država članica popisanih u Prilogu II. Odluci 2002/358/EZ Zajednica izdaje kao jedinice dodijeljene kvote.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. prosinca 2006.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 130, 15.5.2002., str. 1.

(2)  SL L 55, 1.3.2005., str. 57.


PRILOG

Odgovarajuće razine emisija dodijeljene Europskoj zajednici i državama članicama izražene u tonama ekvivalenta ugljikova dioksida za prvo razdoblje obveze kvantificiranog ograničenja i smanjenja emisija na temelju Kyotskog protokola

Europska zajednica (1)

19 682 555 325

Belgija

679 368 682

Danska

273 827 177

Njemačka

4 868 520 955

Grčka

694 087 947

Španjolska

1 663 967 412

Francuska

2 819 626 640

Irska

315 158 338

Italija

2 428 495 710

Luksemburg

45 677 304

Nizozemska

1 008 565 720

Austrija

343 473 407

Portugal

386 956 503

Finska

355 480 975

Švedska

375 864 317

UjedinjenaKraljevina

3 412 080 630


Cipar

Neprimjenjujese

Češka

902 890 649

Estonija

197 902 558

Latvija

119 113 402

Litva

221 275 934

Mađarska

578 260 222

Malta

Neprimjenjujese

Poljska

2 673 496 300

Slovenija

92 934 961

Slovačka

337 456 459


(1)  U svrhu zajedničkog ispunjavanja obveza na temelju članka 3. stavka 1. Kyotskog protokola u skladu s odredbama njegova članka 4., u skladu s Odlukom 2002/358/EZ, te se primjenjuje na države članice popisane u Prilogu II. toj Odluci.