03/Sv. 45

HR

Službeni list Europske unije

284


32006D0927


L 354/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 13. prosinca 2006.

o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije podnesene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja flubendiamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6457)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/927/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktiva 91/414/EEZ predviđa sastavljanje popisa aktivnih tvari Zajednice, odobrenih za korištenje u sredstvima za zaštitu bilja.

(2)

Bayer CropScience AG 30. ožujka 2006. podnio je nadležnom tijelu u Grčkoj dokumentaciju o aktivnoj tvari flubendiamidu s prijavom za uvrštenje te tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Nadležna tijela Grčke priopćila su Komisiji da, nakon preliminarnog pregleda, dokumentacija za aktivnu tvar o kojoj je riječ, naizgled ispunjava zahtjeve o podacima i informacijama iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ. Podnesena dokumentacija naizgled također ispunjava zahtjeve o podacima i informacijama iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ u pogledu jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ, podnositelj je dokumentaciju naknadno proslijedio Komisiji i drugim državama članicama te Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(4)

Cilj ove Odluke je službeno potvrditi na razini Zajednice da dokumentacija načelno udovoljava zahtjevima o podacima i informacijama iz Priloga II. i, za najmanje jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar, zahtjevima iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ.

(5)

Ova Odluka ne utječe na pravo Komisije da zatraži od podnositelja dostavu daljnjih podataka ili informacija radi pojašnjenja određenih točaka dokumentacije.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 4. Direktive 91/414/EEZ, dokumentacija koja se odnosi na aktivnu tvar definiranu u Prilogu ovoj Odluci, koji je podnesen Komisiji i državama članicama s ciljem uvrštenja te tvari u Prilog I. toj Direktivi, udovoljava načelno zahtjevima o podacima i informacijama iz Priloga II. toj Direktivi.

Dokumentacija također udovoljava podacima i informacijama određenim u Prilogu III. toj Direktivi u pogledu jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar, uzimajući u obzir predložene načine uporabe.

Članak 2.

Država članica izvjestiteljica će nastaviti s detaljnim razmatranjem predmetne dokumentacije i izvijestit će Europsku komisiju što je prije moguće o zaključcima razmatranja, zajedno s eventualnim preporukama o uvrštenju ili neuvrštenju predmetne aktivne tvari u Prilog I Direktivi 91/414/EEZ i o bilo kojim drugim uvjetima u vezi s tim, a najkasnije u roku od jedne godine od dana objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/85/EZ (SL L 293, 24.10.2006., str. 3.).


PRILOG

AKTIVNA TVAR NA KOJU SE ODNOSI OVA ODLUKA

Br.

Zajednički naziv, identifikacijski broj CIPAC

Podnositelj zahtjeva

Datum podnošenja zahtjeva

Država članica izvjestiteljica

1.

Flubendiamid

CIPAC br.: još nije dodijeljen

Bayer CropScience AG

30. ožujka 2006.

EL