14/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

30


32006D0597


L 243/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.08.2006.


ODLUKA KOMISIJE

od 4. kolovoza 2006.

o sastavljanju popisa regija prihvatljivih za financiranje iz strukturnih fondova na prijelaznoj i posebnoj osnovi u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 2007. do 2013.

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3480)

(2006/597/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1083/2006, cilj je regionalne konkurentnosti i zapošljavanja usmjeren na jačanje konkurentnosti i privlačnosti regija.

(2)

U skladu s člankom 8. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1083/2006 regije razine NUTS II u potpunosti obuhvaćene ciljem 1 u 2006. u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (2), čija nominalna razina bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) po glavi stanovnika, mjereno i izračunano u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, prelazi 75 % prosjeka BDP-a za EU-15 prihvatljive su na prijelaznoj i posebnoj osnovi za financiranje iz strukturnih fondova u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja.

(3)

U skladu s člankom 8. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1083/2006, Cipar također tijekom razdoblja od 2007. do 2013. koristi prijelazno financiranje primjenjivo na regije iz prvog podstavka istog članka.

(4)

Potrebno je u skladu s tim utvrditi popise prihvatljivih regija,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Regije prihvatljive za financiranje iz strukturnih fondova u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja na prijelaznoj i posebnoj osnovi, kako je navedeno u članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, su one navedene u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. kolovoza 2006.

Za Komisiju

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25.

(2)  SL L 161, 26.6.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1198/2006 (SL L 223, 15.8.2006., str. 1.)


PRILOG

Popis regija razine NUTS II koje imaju pravo na financiranje iz strukturnih fondova na prijelaznoj i posebnoj osnovi u sklopu cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire