07/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

188


32006D0230


L 082/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 18. srpnja 2005.

o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Kanade o obradi API/PNR podataka

(2006/230/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95., u vezi s prvom rečenicom prvog podstavka njegova članka 300. stavka 2. te prvim podstavkom njegova članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Dana 7. ožujka 2005. Vijeće je Komisiju ovlastilo da u ime Zajednice pregovara o Sporazumu s Kanadom o obradi i prijenosu unaprijed poznatih podataka o putnicima (API) i podataka o imenima putnika (PNR) od strane zračnih prijevoznika Kanadskoj graničnoj službi (CBSA).

(2)

Sporazum treba odobriti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovime se u ime Zajednice odobrava Sporazum između Europske zajednice i Vlade Kanade o obradi API/PNR podataka.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovime se predsjednik Vijeća ovlašćuje da imenuje osobu ili osobe ovlaštene za potpisivanje Sporazuma u ime Europske Zajednice kako bi on obvezivao Zajednicu (2).

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

J. STRAW


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će dan stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.