19/Sv. 12

HR

Službeni list Europske unije

100


32006D0188


L 066/37

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 21. veljače 2006.

o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske kojim se na Dansku proširuju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje i odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2725/2000 o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije

(2006/188/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 63. stavak 1 točku (a) Ugovora, u vezi s prvom rečenicom prvog podstavka njegovog članka 300. stavka 2. i prvog podstavka članka 300. stavka 3. Ugovora,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Komisija je u ime Zajednice pregovarala Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o proširenju odredaba Uredbi Vijeća (EZ) br. 343/2003 (2) i (EZ) br. 2725/2000 (3) na Dansku.

(2)

Sporazum je u ime Zajednice potpisan 13. ožujka 2005., a podliježe mogućnosti kasnijeg sklapanja, sukladno Odluci Vijeća od 13. lipnja 2005.

(3)

U skladu s člankom 3. Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske, koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, Ujedinjena Kraljevina i Irska će sudjelovati u donošenju i primjeni ove Odluke.

(4)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o položaju Danske, koji je priložen uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ne obvezuje je niti se na nju primjenjuje.

(5)

Sporazum bi trebao biti odobren,

ODLUČILO JE SLJEDEĆE:

Članak 1.

U ime Zajednice odobrava se Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske kojim se na Dansku proširuju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje i odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2725/2000 o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća obavještava prema članku 10. stavku 2. Sporazuma (4).

Članak 3.

Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2006.

Za Vijeće

Predsjednica

K. GASTINGER


(1)  Mišljenje je dostavljeno 13. prosinca 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 50, 25.2.2003., str. 1.

(3)  SL L 316, 15.12.2000., str. 1.

(4)  Datum stupanja na snagu Sporazuma je prvi dan drugog mjeseca nakon što ugovorne stranke izvrše obavještavanje.