05/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

200


32005R1552


L 255/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.09.2005.


UREDBA (EZ) EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA br. 1552/2005

od 7. rujna 2005.

o statističkim podacima u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1)

budući da:

(1)

Europska unija je na sastanku Vijeća Europe u Lisabonu 23. i 24. ožujka 2000. odredila kao strateški cilj da postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija na svijetu, koja se temelji na znanju, sposobna je za održiv ekonomski rast s većim brojem boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom.

(2)

Zapošljivost, prilagođavanje i mobilnost građana su ključni kako bi Unija održala svoju težnju da postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija na svijetu, utemeljena na znanju.

(3)

Cjeloživotno učenje je ključni element u razvoju i promicanju stručne, obrazovane i prilagodljive radne snage.

(4)

U zaključcima Vijeća donesenim 5. svibnja 2003. o referentnim razinama prosječnih europskih rezultata u obrazovanju i osposobljavanju („benchmarks”) (2) usvojeno je sljedeće mjerilo za cjeloživotno učenje: „Stoga bi do 2010. prosječna razina sudjelovanja u cjeloživotnom učenju u Europskoj uniji trebala iznositi najmanje 12,5 % odrasle radno sposobne populacije (dobna skupina od 25 do 64 godine)”.

(5)

Vijeće Europe u Lisabonu je potvrdilo cjeloživotno učenje kao temeljnu sastavnicu Europskog socijalnog modela.

(6)

Nova europska strategija zapošljavanja potvrđena Odlukom Vijeća 2003/578/EZ od 22. srpnja 2003. o smjernicama za politiku zapošljavanja država članica (3) ima za cilj bolji doprinos Lisabonskoj strategiji i provedbu jedinstvene i razumljive strategije cjeloživotnog učenja.

(7)

Pri primjeni ove Uredbe potrebno je uzeti u obzir pojam „ljudi u nepovoljnom položaju na tržištu rada” koji se nalazi u smjernicama za politiku zapošljavanja država članica.

(8)

Potrebno je obratiti posebnu pozornost na osposobljavanje na radnome mjestu i tijekom radnog vremena, jer su oba navedena aspekta presudne dimenzije cjeloživotnog učenja.

(9)

Usporedive statističke informacije na razini Zajednice, a posebno u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima, ključne su za razvoj strategija cjeloživotnog učenja, kao i za praćenje napretka u njihovoj primjeni.

(10)

Izrada posebne statistike Zajednice uređena je prema pravilima navedenim u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (4).

(11)

Prijenos povjerljivih statističkih podataka uređen je prema pravilima navedenim u Uredbi (EZ) br. 322/97 i u Uredbi Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 od 11. lipnja 1990. o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica (5).

(12)

Uredbom Komisije (EZ) br. 831/2002 od 17. svibnja 2002. o provedbi Odluke Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice u pogledu pristupa povjerljivim podacima u znanstvene svrhe (6) utvrđeni su uvjeti pod kojima se može odobriti pristup povjerljivim podacima koji se prenose nadležnom tijelu u Zajednici.

(13)

Budući da cilj ove Uredbe, to jest stvaranje zajedničkih statističkih standarda koji dopuštaju sastavljanje usklađenih podataka o strukovnom osposobljavanju ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kao što je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kao što je navedeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(14)

Neophodne mjere za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7). Ove bi mjere trebale uzeti u obzir mogućnosti koje su na raspolaganju državama članicama za prikupljanje i obradu podataka.

(15)

Obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom od 19. lipnja 1989. o osnivanju Odbora za statističke programe Europskih zajednica (8),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba uspostavlja zajednički okvir za izradu statistike Zajednice o strukovnom osposobljavanju u poduzećima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„poduzeće” znači poduzeće na način definiran u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (9);

2.

„NACE Rev. 1.1” označava zajedničku statističku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti unutar Europske zajednice, kao što je utvrđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (10).

Članak 3.

Podaci koje je potrebno prikupiti

1.   Države članice prikupljaju podatke s ciljem izrade statistika Zajednice za analizu kontinuiranog strukovnog osposobljavanja u poduzećima u sljedećim poljima:

(a)

politika osposobljavanja i strategija osposobljavanja poduzeća za razvoj vještina njihove radne snage;

(b)

upravljanje, organizacija i oblici kontinuiranog strukovnog osposobljavanja u poduzećima;

(c)

uloga socijalnih partnera u osiguranju svih vidova kontinuiranog strukovnog osposobljavanja na radnom mjestu;

(d)

pristup kontinuiranom strukovnom osposobljavanju, njegov obujam i sadržaj, posebno u kontekstu ekonomske djelatnosti i veličine poduzeća;

(e)

posebne mjere kontinuiranog strukovnog osposobljavanja u poduzećima za poboljšanje vještina informacijske i komunikacijske tehnologije njihove radne snage;

(f)

prilike za zaposlenike u malim i srednjim poduzećima za pristup kontinuiranom strukovnom osposobljavanju i stjecanju novih vještina, te posebne potrebe malih i srednjih poduzeća u pružanju osposobljavanja;

(g)

učinci javnih mjera na kontinuirano strukovno osposobljavanje u poduzećima;

(h)

jednake mogućnosti pristupa kontinuiranom strukovnom osposobljavanju u poduzećima za sve zaposlenike, posebno s obzirom na spol i specifične dobne skupine;

(i)

mjere kontinuiranog strukovnog osposobljavanja za ljude u nepovoljnom položaju na tržištu rada;

(j)

mjere kontinuiranog strukovnog osposobljavanja usklađene s različitim tipovima ugovora o radu;

(k)

izdaci za kontinuirano strukovno osposobljavanje: razine i izvori financiranja, poticaji za kontinuirano strukovno osposobljavanje; i

(l)

postupci ocjenjivanja i praćenja poduzeća koji se tiču kontinuiranog strukovnog osposobljavanja.

2.   U odnosu na početno strukovno osposobljavanje u poduzećima države članice prikupljaju posebne podatke o:

(a)

sudionicima u početnom strukovnom osposobljavanju; i

(b)

ukupnim izdacima za početno strukovno osposobljavanje.

Članak 4.

Opseg statistike

Statistika o strukovnom osposobljavanju u poduzećima pokriva najmanje polovicu svih ekonomskih aktivnosti definiranih u dijelovima od C do K i dijelu O klasifikacije NACE Rev. 1.1.

Članak 5.

Statističke jedinice

1.   Statistička jedinica za prikupljanje podataka je poduzeće koje djeluje u jednoj od ekonomskih djelatnosti spomenutih u članku 4., s najmanje 10 zaposlenika.

2.   S obzirom na specifičnu nacionalnu distribuciju poduzeća po veličini i razvoj potreba politike, države članice mogu proširiti definiciju statističke jedinice u svojim zemljama. Komisija također može odlučiti proširiti ovu definiciju u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2. ako bi takav postupak bitno povećao reprezentativnost i kvalitetu rezultata ankete u državama članicama.

Članak 6.

Izvori podataka

1.   Države članice pribavljaju tražene podatke koristeći anketu u poduzećima ili kombinaciju anketa u poduzećima i druge izvore, primjenjujući načela smanjenog opterećenja ispitanika i pojednostavljenja administrativnog postupka.

2.   Države članice utvrđuju načine na koje će poduzeća odgovarati na anketu.

3.   Tijekom anketiranja od poduzeća se traži da daju ispravne i potpune podatke unutar propisanih rokova.

4.   Ostali izvori, uključujući administrativne podatke, mogu se koristiti kao nadopuna podacima koji se prikupljaju kada su ovi izvori odgovarajući u smislu važnosti i pravodobnosti.

Članak 7.

Karakteristike ankete

1.   Anketa je anketa uzorka.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da podaci koje one prenose odražavaju strukturu populacije statističkih jedinica. Anketa se vodi na takav način da dopušta analizu rezultata na razini Zajednice barem za sljedeće kategorije:

(a)

ekonomske djelatnosti koje su u skladu s klasifikacijom NACE Rev. 1.1; i

(b)

veličinom poduzeća.

3.   Uzorkovanje i zahtjevi za preciznošću, veličina uzorka koja je potrebna za ispunjavanje ovih zahtjeva i detaljna specifikacija NACE Rev. 1.1 te kategorije veličine u koje se rezultati mogu svrstati utvrđuju se u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

Članak 8.

Koncept ankete

1.   Kako bi se smanjilo opterećenje odgovornih, koncept ankete dopušta da se prikupljanje podataka prilagodi u odnosu na:

(a)

poduzeća koja provode i ona koja ne provode osposobljavanje; i

(b)

različite oblike strukovnog osposobljavanja.

2.   Potrebno je prikupiti posebne podatke u odnosu na poduzeća koja provode i ona koja ne provode osposobljavanje i različite oblike strukovnog osposobljavanja koji se utvrđuju u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

Članak 9.

Kontrola kvalitete i izvješća

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere osiguranja kvalitete podataka koje prenose.

2.   Ne kasnije od 21 mjeseca nakon završetka svakog referentnog razdoblja navedenog u članku 10., države članice podnose Komisiji (Eurostatu) izvješća o kvaliteti koja sadržavaju sve informacije i podatke koji su zatraženi kako bi se provjerila kvaliteta prenesenih podataka. Izvješće navodi moguće povrede metodoloških uvjeta.

3.   Na temelju izvješća navedenih u stavku 2., Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu podataka koji se prenose, posebno kako bi se osigurala usporedivost podataka među državama članicama.

4.   Prema postupku iz članka 14. stavka 2. utvrđuju se zahtjevi o kvaliteti podataka koje treba prikupiti i prenijeti za izradu statistike Zajednice o strukovnom osposobljavanju u poduzećima, kao i struktura izvješća o kvaliteti iz stavka 2. i sve potrebne mjere neophodne za procjenu i poboljšanje kvalitete podataka.

Članak 10.

Referentno razdoblje i periodičnost

1.   Referentno razdoblje za prikupljanje podataka je jedna kalendarska godina.

2.   Komisija utvrđuje prvu referentnu godinu za koju je potrebno prikupiti podatke u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

3.   Države članice prikupljaju podatke svakih pet godina.

Članak 11.

Prijenos podataka

1.   Države članice i Komisija u okviru svoje nadležnosti promoviraju uvjete za povećanu uporabu elektroničkog prikupljanja podataka, elektronički prijenos podataka i automatsku obradu podataka.

2.   Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) pojedinačne podatke o poduzećima u skladu s postojećim odredbama Komisije o prijenosu statistički povjerljivih podataka kao što je navedeno u uredbama (EZ) br. 322/97 i (Euratom, EEZ) br. 1588/90. Države članice jamče da preneseni podaci ne dopuštaju direktnu identifikaciju statističkih jedinica.

3.   Države članice prenose podatke u elektroničkom obliku u skladu s odgovarajućim tehničkim formatom te standardom razmjene koji treba utvrditi u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

4.   Države članice prenose potpune i ispravne podatke ne kasnije od 18 mjeseci nakon završetka svake referentne godine.

Članak 12.

Izvješće o provedbi

1.   Do 20. listopada 2010. te nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, Komisija prenosi izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću. Ovo izvješće posebno mora:

(a)

procijeniti koristi koje od njega ima Zajednica, države članice i korisnici statistika izrađenih u vezi s opterećenjem ispitanika, i

(b)

utvrditi područja za potencijalno poboljšanje i izmjene koje se smatraju potrebnima s obzirom na dobivene rezultate.

2.   Slijedeći izvješće, Komisija može predložiti mjere za poboljšanje provedbe ove Uredbe.

Članak 13.

Provedbene mjere

Potrebne mjere za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere koje uzimaju u obzir ekonomska i tehnička dostignuća koja se tiču prikupljanja, prijenosa i obrade podataka, donose se u skladu postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

Članak 14.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ u vezi s odredbama iz članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

Članak 15.

Financiranje

1.   Za prvu referentnu godinu za koju se izrađuju statistike Zajednice navedene u ovoj Odluci, Komisija daje financijski doprinos državama članicama za pokriće troškova nastalih prikupljanjem, obradom i prijenosom podataka.

2.   Iznos financijskog doprinosa utvrđuje se u okviru odgovarajućeg proračunskog postupka. Tijelo nadležno za proračun utvrđuje raspoloživu količinu proračunskih sredstava.

3.   U provedbi ove Uredbe, Komisija se može obratiti stručnjacima i organizacijama za tehničku pomoć, čije se financiranje može osigurati unutar cjelokupnog financijskog okvira za ovu Uredbu. Komisija može organizirati seminare, kolokvije ili druge sastanke stručnjaka koji mogu olakšati provedbu ove Uredbe, te poduzeti odgovarajuće mjere informiranja, objavljivanja i širenja informacija.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske zajednice.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 7. rujna 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

C. CLARKE


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. veljače 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. lipnja 2005.

(2)  SL C 134, 7.6.2003., str. 1.

(3)  SL L 197, 5.8.2003., str. 13.

(4)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća SL L 284, 31.10.2003., str. 1.

(5)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(6)  SL L 133, 18.5.2002., str. 7.

(7)  SL L 184 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(9)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(10)  SL L 293, 24.10.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.