03/Sv. 022

HR

Službeni list Europske unije

144


32005R1345


L 212/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.08.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1345/2005

od 16. kolovoza 2005.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 865/2004 od 29. travnja 2004. o zajedničkoj organizaciji tržišta maslinovog ulja i stolnih maslina i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 827/68 (1), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 10. Uredbe (EZ) br. 865/2004 utvrđuju se posebni aranžmani za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje. Potrebno je utvrditi određena posebna detaljna pravila primjene za izdavanje tih dozvola.

(2)

Ovom Uredbom dopunjuje se Uredba Komisije (EZ) br. 1291/2000 od 9. lipnja 2000. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o unaprijed utvrđenom predujmu za poljoprivredne proizvode (2).

(3)

Radi jasnoće i transparentnosti, potrebno je od 1. studenoga 2005. staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 1476/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje (3).

(4)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2543/95 od 30. listopada 1995. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih dozvola za maslinovo ulje (4) predviđen je obvezni sustav za izdavanje izvoznih dozvola. U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 865/2004, izdavanje izvoznih dozvola postaje neobvezna mjera ovisno o kretanjima na tržištu. Stoga je također potrebno staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 2543/95 od 1. studenoga 2005.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za maslinovo ulje i stolne masline.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se posebna detaljna pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola predviđenih u članku 10. Uredbe (EZ) br. 865/2004.

2.   Uvoz proizvoda obuhvaćenih oznakama KN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 i 1522 00 39 podliježe predočenju uvozne dozvole.

Zahtjevi za uvozne dozvole, dozvole i izvaci iz njih sastavljaju se na formularima koji su u skladu s obrascima utvrđenim u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1291/2000.

Članak 2.

1.   Kako bi bile prihvatljive za posebni program predviđen uredbama o primjeni sporazuma sklopljenih između Zajednice i određenih trećih zemalja, zahtjevi za uvozne dozvole i uvozne dozvole moraju sadržavati naziv dotične treće zemlje u rubrikama 7. i 8.

2.   Uvozna dozvola obvezuje na uvoz, iz navedene treće zemlje, proizvoda koji zadovoljava kriterije utvrđene u uredbama iz stavka 1. za koje je dozvola izdana.

Članak 3.

1.   Uvozna je dozvola valjana 60 dana od datuma stvarnog izdavanja, u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000.

2.   Sredstvo osiguranja za uvozne dozvole iznosi 10 EUR po 100 kilograma neto težine.

Članak 4.

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o količinama za koje su izdane uvozne dozvole, navodeći pojedinosti o količinama i, u slučajevima iz članka 2. stavka 1., podrijetlu uvoza, do sljedećih rokova:

(a)

najkasnije do petog dana svakog mjeseca za razdoblje od 16-tog do zadnjeg dana prethodnog mjeseca te najkasnije do 20-tog dana svakog mjeseca za razdoblje od prvog do 15-tog dana tekućeg mjeseca u slučaju proizvoda iz članka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 865/2004;

(b)

tijekom prvog mjeseca nakon završetka svake tržišne godine u slučaju proizvoda navedenih u članku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 865/2004 za koje je izdana uvozna dozvola.

Ako država članica smatra da uvoz količina koje su obuhvaćene zahtjevima za dozvole podnesenim u toj državi članici prijeti ometanjem tržišta, o tome odmah obavješćuje Komisiju, navodeći pojedinosti o količinama u skladu sa stavkom 1. i razlikujući između količina za koje su podneseni zahtjevi za dozvole, ali nisu još izdane ili odobrene, i količina za koje su dozvole izdane tijekom tekuća dva tjedna.

2.   Sve obavijesti iz stavka 1., uključujući obavijesti s navodom „ništa”, sastavljaju se u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu i šalju se Komisiji elektroničkom poštom.

Članak 5.

Uredbe (EZ) br. 1476/95 i 2543/95 stavljaju se izvan snage.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. kolovoza 2005.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 206, 9.6.2004., str. 37.

(2)  SL L 152, 24.6.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1741/2004 (SL L 311, 8.10.2004., str. 17.).

(3)  SL L 145, 29.6.1995., str. 35. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1081/2001 (SL L 149, 2.6.2001., str. 17.).

(4)  SL L 260, 31.10.1995., str. 33. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 406/2004 (SL L 67, 5.3.2004., str. 10.).


PRILOG

Primjena Uredbe (EZ) br. 1345/2005

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA – DG AGRI.C.2

MASLINOVO ULJE

 

Pošiljatelj:

 

Datum:

 

Razdoblje:

 

Država članica:

 

Podaci za kontakt:

 

Telefon:

 

Elektronička pošta:

 

Pošiljatelj: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Dvotjedne obavijesti:

Kategorija

Količina

Oznaka KN (8 znamenki)

Pakiranje (u rasutom stanju ili mala pakiranja, 4 znamenke)

 

 

 

 

Ukupno po kategoriji:

 

 


Kategorija

Količina

Oznaka KN (8 znamenki)

Pakiranje (u rasutom stanju ili mala pakiranja, 4 znamenke)

 

 

 

 

Ukupno po kategoriji: