03/Sv. 036

HR

Službeni list Europske unije

190


32005R0183


L 035/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.01.2005.


UREDBA (EZ) br. 183/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. siječnja 2005.

o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. stavak 2. i članak 152. stavak 4. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Proizvodnja stoke ima vrlo važnu ulogu u poljoprivrednom sektoru Zajednice. Zadovoljavajući rezultati te djelatnosti u velikoj mjeri ovise o uporabi sigurne hrane za životinje dobre kakvoće.

(2)

Visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja predstavlja jedan od temeljnih ciljeva propisa o hrani utvrđenih Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i zahtjeva propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka u području sigurnosti hrane (3). Ta Uredba utvrđuje i zajednička načela i definicije za nacionalne propise o hrani i za propise o hrani Zajednice uključujući i postizanje slobodnog prometa hrane za životinje unutar Zajednice.

(3)

Direktiva Vijeća 95/69/EZ (4) utvrđuje uvjete i postupke primjenjive na određene kategorije objekata i posrednika u poslovanju s hranom za životinje kako bi im omogućila da obavljaju svoje djelatnosti. Iskustvo je pokazalo da su ti uvjeti i postupci zdrava osnova za sigurnost hrane za životinje. Tom se Direktivom utvrđuju i uvjeti za odobravanje objekata u poslovanju s hranom za životinje u kojima se proizvode određene tvari navedene u Direktivi Vijeća 82/471/EEZ od 30. lipnja 1982. o određenim proizvodima koji se upotrebljavaju u hranidbi životinja (5).

(4)

Direktiva Komisije 98/51/EZ od 9. srpnja 1998. o utvrđivanju određenih mjera za provedbu Direktive Vijeća 95/69/EZ o uvjetima i postupcima za odobravanje i registraciju određenih objekata i posrednika u poslovanju s hranom za životinje (6) utvrđuje određene mjere koje uključuju postupke za uvoz iz trećih zemalja.

(5)

Iskustvo pokazuje da je potrebno osigurati da sve djelatnosti povezane s hranom za životinje, uključujući akvakulturu, posluju u skladu s usklađenim sigurnosnim zahtjevima te da je potrebno provesti opći pregled kako bi se uzela u obzir potreba da se osigura viša razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

(6)

Na temelju glavnog cilja novih higijenskih pravila utvrđenih ovom Uredbom treba osigurati visoku razinu zaštite potrošača s obzirom na sigurnost hrane i hrane za životinje, uzimajući pritom posebno u obzir sljedeća načela:

(a)

temeljna odgovornost za sigurnost hrane za životinje ostaje na subjektu u poslovanju s hranom za životinje;

(b)

potreba da se osigura sigurna hrana za životinje u cijelom prehrambenom lancu, od primarne proizvodnje hrane za životinje do i uključujući hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane;

(c)

opća provedba postupaka koji se temelje na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) koji, zajedno s primjenom dobre higijenske prakse, trebaju povećati odgovornost subjekata u poslovanju s hranom za životinje;

(d)

vodiči za dobru praksu vrijedan su instrument pomoći subjektima u poslovanju s hranom za životinje i na svim su razinama hranidbenog lanca usklađeni s higijenskim propisima koji su na snazi za hranu za životinje i s načelima HACCP-a;

(e)

uspostavljanje mikrobioloških kriterija koji se temelje na kriterijima znanstvene procjene rizika;

(f)

potreba da se osigura da uvezena hrana za životinje ostvaruje standard koji je barem jednak onom za hranu za životinje proizvedenu u Zajednici.

(7)

Kako bi se osigurala puna primjena sustava registracije i odobravanja za sve subjekte u poslovanju s hranom za životinje i u skladu s tim zajamčila puna sljedivost, potrebno je osigurati da nabavljaju i upotrebljavaju samo hranu za životinje iz objekata koji su registrirani i/ili odobreni u skladu s ovom Uredbom.

(8)

Kako bi se osigurala sigurnost hrane za životinje, uključujući i primarnu proizvodnju hrane za životinje do i uključujući njezino stavljanje na tržište ili izvoz potreban je integrirani pristup. Primarna proizvodnja hrane za životinje uključuje proizvode koji podliježu samo jednostavnoj fizičkoj obradi, npr. čišćenje, pakiranje, skladištenje, prirodno sušenje ili siliranje.

(9)

U skladu s načelima razmjernosti i supsidijarnosti, pravila Zajednice se ne primjenjuju za određene slučajeve proizvodnje hrane za životinje za potrebe vlastitog domaćinstva i hranidbe određenih životinja, ni za neposrednu opskrbu malim količinama iz primarne proizvodnje hrane za životinje na lokalnoj razini niti za maloprodaju hrane za kućne ljubimce.

(10)

Treba utvrditi rizike hrane za životinje prisutne na razini primarne proizvodnje hrane za životinje i odgovarajuće je nadzirati kako bi se osiguralo da se ispune ciljevi iz ove Uredbe. Stoga valja primijeniti temeljna načela ove Uredbe na poljoprivredna gospodarstva (farme) koja hranu za životinje proizvode isključivo za potrebe vlastite proizvodnje te na poljoprivredna gospodarstva koja hranu za životinje stavljaju na tržište. Treba uzeti u obzir da je rizik manji ako se hrana za životinje proizvodi i upotrebljava za hranidbu životinja namijenjenih za potrebe vlastitog domaćinstva ili za životinje koje se ne upotrebljavaju za proizvodnju hrane. Trgovanje malim količinama hrane za životinje na lokalnom tržištu i u maloprodaji hrane za kućne ljubimce posebno se obrađuje u okviru ove Uredbe.

(11)

Primjena načela HACCP-a na primarnu proizvodnju hrane za životinje predstavlja srednjoročni cilj europskoga zakonodavstva o higijeni. Međutim, vodiči za dobru praksu trebali bi već poticati uporabu odgovarajućih higijenskih zahtjeva.

(12)

Sigurnost hrane za životinje ovisi o brojnim čimbenicima. Zakonodavstvo treba utvrditi minimalne higijenske zahtjeve. Treba uspostaviti službene kontrole kako bi se provjerilo pridržavaju li se subjekti u poslovanju s hranom za životinje tih zahtjeva. Osim toga, subjekti u poslovanju s hranom za životinje trebaju poduzeti potrebne mjere ili usvojiti potrebne postupke kako bi se postigla visoka razina sigurnosti hrane za životinje.

(13)

Načela HACCP-a mogu pomoći subjektima u poslovanju s hranom za životinje da dosegnu viši standard sigurnosti hrane za životinje. Načela HACCP-a ne smatraju se metodom samouređenja i ne zamjenjuju službenu kontrolu.

(14)

Provedba načela HACCP-a traži punu suradnju i predanost zaposlenika u subjektima u poslovanju s hranom za životinje.

(15)

Načela HACCP-a u proizvodnji hrane za životinje trebaju se temeljiti na načelima sadržanim u Codexu alimentariusu, ali pritom omogućiti dovoljno fleksibilnosti u svim situacijama. U nekim je poslovanjima s hranom za životinje nemoguće identificirati kritične kontrolne točke, a u nekim slučajevima dobra praksa može zamijeniti praćenje kritičnih kontrolnih točaka. Isto tako, zahtjev da se utvrde „kritične granice” kao što je to navedeno u Codexu alimentariusu, ne predviđa da se brojčana granica utvrdi za svaki pojedini slučaj. Zahtjev koji se odnosi na čuvanje dokumenata prema Codexu alimentariusu treba biti fleksibilan kako bi se izbjeglo opterećenje koje nije potrebno kad je riječ o veoma malim poslovanjima. Treba osigurati da se pri postupcima uključenim u djelatnost poslovanja s hranom za životinje u primarnoj proizvodnji hrane za životinje i s njima povezanim postupcima te pri miješanju hrane za životinje s dopunskom krmnom smjesom za isključivo potrebe vlastitoga gospodarstva ne moraju poštovati načela HACCP-a.

(16)

Kako bi se prilagodile potrebe djelatnosti poslovanja s hranom za životinje koje se nalaze u područjima s posebnim zemljopisnim ograničenjima ili su povezane sa strukturnim zahtjevima, također je potrebna fleksibilnost. Međutim, ta fleksibilnost ne smije dovesti u pitanje ciljeve higijene hrane za životinje. Ako je to potrebno, treba omogućiti raspravu sa Stalnim odborom za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(17)

Kako bi se osigurala sljedivost od proizvođača do krajnjeg korisnika, a da se olakša provedba učinkovite službene kontrole, potrebno je kod nadležnog tijela država članica uspostaviti sustav za registraciju i odobravanje subjekata u poslovanju s hranom za životinje. Sadašnji se sustav za skupljanje podataka koji se odnose na poslovanja s hranom za životinje može upotrijebiti za uspostavljanje i provedbu sustava predviđenog u ovoj Uredbi.

(18)

Primjereno je da se za poslovanja s hranom za životinje održava sustav odobravanja za djelatnosti koje u proizvodnji hrane za životinje predstavljaju veći rizik. Treba predvidjeti odgovarajuće postupke kako bi se proširilo sadašnje područje djelovanja sustava odobrenja predviđenog u Direktivi 95/69/EZ.

(19)

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje, kako bi bili odobreni ili registrirani, moraju ispuniti različite uvjete u skladu s njihovim djelatnostima, u odnosu na objekte, opremu, osoblje, proizvodnju, nadzor nad kakvoćom, skladištenje i dokumentaciju te uvjete kojima se osigurava sigurnost hrane za životinje i sljedivost proizvoda. Treba osigurati različite uvjete koji bi odgovarali različitim oblicima poslovanja s hranom za životinje. Državama članicama treba omogućiti da daju uvjetna odobrenja za objekte ako se pri posjetu na terenu utvrdi da objekt ispunjava sve zahtjeve povezane s infrastrukturom i opremom. Međutim, isto je tako primjereno odrediti najdulji rok trajanja takvog uvjetnog odobrenja.

(20)

Treba osigurati privremeno obustavljanje, izmjenu ili ukidanje registracije ili odobrenja u slučaju kada se objekt promijeni ili prestane obavljati svoju djelatnost ili više ne ispunjava uvjete koji se primjenjuju na njegovu djelatnost.

(21)

Sljedivost hrane za životinje i sastojaka hrane za životinje kroz čitav hranidbeni lanac predstavlja bitan element za osiguranje sigurne hrane za životinje. Uredba (EZ) br. 178/2002 sadržava pravila kojima se osigurava sljedivost hrane za životinje i sastojaka hrane za životinje te predviđa postupak za donošenje provedbenih pravila primjenjivih na pojedine sektore.

(22)

Uzastopne krize vezane uz hranu za životinje pokazuju da propusti na bilo kojem stupnju hranidbenog lanca mogu imati važne gospodarske posljedice. Zbog značaja njezine proizvodnje i složenosti distribucijskog lanca, vrlo je teško hranu za životinje povući s tržišta. Troškovi ispravljanja gospodarske štete nastale u hranidbenom i prehrambenom lancu često se podmiruju iz državnih sredstava. Da bi društvo snosilo manje troškove, gospodarske štete pokrile bi se tako da subjekt u poslovanju čija je djelatnost izazvala gospodarsku štetu u području s hranom za životinje bude financijski odgovoran. Međutim, uspostavljanje općeg obveznog sustava financijske odgovornosti i financijskoga jamstva, npr. putem osiguranja, koji bi se odnosio na sve subjekte u poslovanju s hranom za životinje, neizvedivo je ili neprikladno. Stoga Komisija to pitanje treba temeljitije razmotriti i pritom uzeti u obzir odredbe iz postojećeg zakonodavstva koje se odnose na odgovornost u drugim područjima te postojeće sustave i prakse u državama članicama. S tim ciljem, Komisija treba dati izvješće popraćeno, kada je to potrebno, zakonodavnim prijedlozima.

(23)

Hrana za životinje uvezena u Zajednicu mora ispunjavati opće zahtjeve utvrđene Uredbom (EZ) br. 178/2002 i uvjete uvoza iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (7). Kako bi se izbjegao poremećaj na tržištu, potrebno je do završetka provedbenih mjera nastaviti odobravati uvoz u skladu s uvjetima utvrđenima u Direktivi 98/51/EZ.

(24)

Proizvodi iz Zajednice koji se izvoze u treće zemlje moraju ispunjavati opće zahtjeve utvrđene u Uredbi (EZ) br. 178/2002.

(25)

Treba proširiti područje djelovanja sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 kako bi se uključili rizici za zdravlje životinja ili za okoliš od hrane koja se upotrebljava za životinje koje se ne uzgajaju za proizvodnju hrane.

(26)

Zakonodavstvo Zajednice koje se odnosi na higijenu hrane za životinje treba poduprijeti znanstvenim savjetom. S tim ciljem, kada god je to potrebno, treba zatražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane.

(27)

Kako bi se u obzir uzeo tehnički i znanstveni napredak, treba postojati uska i uspješna suradnja između Komisije i država članica u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(28)

Ova Uredba uzima u obzir međunarodne obveze utvrđene u Sanitarnom i fitosanitarnom sporazumu Svjetske trgovinske organizacije i međunarodnim standardima o sigurnosti hrane sadržanima u Codexu alimentariusu.

(29)

Države članice trebaju utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Uredbe te osigurati da se one provode. Te kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

(30)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8).

(31)

Kako bi se subjektima u poslovanju s hranom za životinje na koje se ova Uredba odnosi omogućila prilagodba, prikladno je predvidjeti odgađanje datuma njezine primjene.

(32)

Zbog gore navedenih razloga, Direktive 95/69/EZ i 98/51/EZ stavljaju se izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba utvrđuje:

(a)

opća pravila o higijeni hrane za životinje;

(b)

uvjete i postupke za osiguranje sljedivosti hrane za životinje;

(c)

uvjete i postupke za registraciju i odobrenje objekata.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)

poslovanje subjekata u poslovanju s hranom za životinje na svim razinama, počevši od primarne proizvodnje hrane za životinje do i uključujući stavljanje na tržište hrane za životinje;

(b)

hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane;

(c)

uvoz hrane za životinje iz trećih zemalja i izvoz hrane za životinje u treće zemlje.

2.   Ova Uredba ne primjenjuje se na:

(a)

proizvodnju hrane za životinje za potrebe vlastitog domaćinstva:

i.

za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane za potrebe vlastitog domaćinstva;

i

ii.

za životinje koje se ne uzgajaju za proizvodnju hrane.

(b)

hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za potrebe vlastitog domaćinstva ili za djelatnosti iz članka 1. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (9);

(c)

hranidbu životinja koje se ne uzgajaju za proizvodnju hrane;

(d)

izravnu opskrbu manjim količinama hrane za životinje iz primarne proizvodnje od strane proizvođača na lokalnoj razini lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima za uporabu na tim gospodarstvima;

(e)

maloprodaju hrane za kućne ljubimce.

3.   Države članice mogu utvrditi pravila i upute kojima se uređuju djelatnosti iz stavka 2. Takva nacionalna pravila i smjernice osiguravaju ostvarenje ciljeva ove Uredbe.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 te sljedeće posebne definicije:

(a)

„higijena hrane za životinje” znači mjere i uvjeti potrebni za kontrolu rizika i osiguranje prikladnosti hrane za životinje u hranidbi životinja, u skladu s njezinom predviđenom uporabom;

(b)

„subjekt u poslovanju s hranom za životinje” znači fizička ili pravna osoba odgovorna da osigura da se zahtjevi iz ove Uredbe ispunjavaju unutar poslovanja s hranom za životinje kojim upravlja;

(c)

„dodatak hrani za životinje” znači tvari ili mikroorganizmi odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje koji se koriste u hranidbi životinja (10);

(d)

„objekt” znači svaka jedinica poslovanja s hranom za životinje;

(e)

„nadležno tijelo” znači tijelo države članice ili treće zemlje određeno za provođenje službene kontrole;

(f)

„primarna proizvodnja hrane za životinje” znači proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, uključujući uzgoj, žetvu, mužnju, uzgoj životinja (prije klanja) ili ribolov, isključivo za dobivanje proizvoda koji nakon žetve, ubiranja ili ulova ne podliježu nijednom drugom postupku osim jednostavne fizičke obrade.

POGLAVLJE II.

OBVEZE

Članak 4.

Opće obveze

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju osigurati da se sve faze proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovim nadzorom provode u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, s njim usklađenim nacionalnim zakonodavstvom i dobrom praksom. Posebno moraju osigurati da se ispunjavaju relevantni higijenski zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi.

2.   Pri hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, subjekti moraju poduzeti mjere i provoditi postupke kako bi opasnost od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije hrane za životinje, životinja i životinjskih proizvoda sveli na najmanju moguću mjeru.

Članak 5.

Posebne obveze

1.   Za postupke na razini primarne proizvodnje hrane za životinje i za s njima povezane postupke:

(a)

prijevoz, skladištenje i postupanje s primarnim proizvodima na mjestu proizvodnje;

(b)

poslove prijevoza pri isporuci primarnih proizvoda od mjesta proizvodnje do objekta;

(c)

miješanje hrane za životinje isključivo za potrebe vlastitih poljoprivrednih gospodarstava bez uporabe dodataka hrani za životinje ili premiksa osim silažnih dodataka hrani za životinje,

subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju poštovati odredbe iz Priloga I. kad se odnose na poslove koje oni obavljaju.

2.   Za postupke, osim postupaka iz stavka 1., uključujući miješanje hrane za životinje za isključivo potrebe vlastitoga poljoprivrednoga gospodarstva pri uporabi dodataka hrani za životinje ili premiksa, osim silažnih dodataka hrani za životinje, subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju poštovati odredbe iz Priloga II. kad se one odnose na poslove koje oni obavljaju.

3.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju:

(a)

pridržavati se posebnih mikrobioloških kriterija;

(b)

poduzimati mjere ili usvajati postupke nužne za postizanje posebnih ciljeva.

Kriteriji i ciljevi iz točaka (a) i (b) donose se u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2.

4.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje mogu primjenjivati upute iz poglavlja III. kao pomoć pri ispunjavanju svojih obveza na temelju ove Uredbe.

5.   Pri hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju se pridržavati odredaba određenih u Prilogu III.

6.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje uključujući obiteljska poljoprivredna gospodarstva smiju nabavljati i upotrebljavati hranu za životinje samo iz objekata koji su registrirani i/ili odobreni u skladu s ovom Uredbom.

Članak 6.

Sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP)

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji provode postupke (osim postupaka iz članka 5. stavka 1.) moraju izraditi, provoditi i stalno održavati pisane postupke ili postupke koji se temelje na načelima HACCP-a.

2.   Načela iz stavka 1. su sljedeća:

(a)

identificirati svaku opasnost koja se mora spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu mjeru;

(b)

identificirati kritične kontrolne točke u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u kojima je nadzor nužan kako bi se rizik spriječio ili uklonio ili se smanjio na prihvatljivu mjeru;

(c)

utvrditi kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama koje određuju prihvatljivost od neprihvatljivosti kad je riječ o sprečavanju, uklanjanju ili smanjenju utvrđenih rizika;

(d)

utvrditi i provesti učinkovite postupke praćenja na kritičnim kontrolnim točkama;

(e)

uvesti popravne radnje kad praćenje ukaže da kritična točka nije pod nadzorom;

(f)

uspostaviti postupke za provjeru jesu li mjere iz točaka od (a) do (e) potpune i djeluju li učinkovito. Postupci provjere moraju se provoditi redovito;

(g)

prikupiti dokumente i uspostaviti evidenciju koja je razmjerna prirodi i veličini poslovanja s hranom za životinje kako bi se pokazala učinkovita primjena mjera iz točaka od (a) do (f).

3.   Kod bilo koje promjene proizvoda, procesa ili bilo koje faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije, subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju preispitati svoj postupak i uvesti potrebne promjene.

4.   Kao dio sustava postupaka iz stavka 1., subjekti u poslovanju s hranom za životinje mogu primjenjivati vodiče dobre prakse zajedno s vodičima o primjeni HACCP-a, razrađenim u skladu s člankom 20.

5.   Mjere za lakšu provedbu ovog članka, uključujući i manja poslovanja, mogu se donijeti u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2.

Članak 7.

Dokumentacija o sustavu HACCP-a

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju:

(a)

dostaviti nadležnom tijelu podatke o poštivanju članka 6. u obliku u kojem to zatraži nadležno tijelo;

(b)

osigurati da su svi dokumenti u kojima se opisuju postupci izrađeni u skladu s člankom 6. u svakom trenutku ažurirani.

2.   Nadležno tijelo uzima u obzir prirodu i opseg poslovanja pri utvrđivanju zahtjeva navedenog u stavku 1. točki (a).

3.   Podrobni postupci za provedbu ovog članka mogu se donijeti u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2. Takvi postupci mogu određenim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakšati provedbu načela HACCP-a izrađenih u skladu s poglavljem III. u smislu usklađivanja sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1.

Članak 8.

Financijska jamstva

1.   Kako bi pripremila učinkovit sustav financijskih jamstava za subjekte u poslovanju s hranom za životinje, Komisija do 8. veljače 2006. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o financijskim jamstvima u sektoru hrane za životinje. Osim ispitivanja postojećih nacionalnih zakonskih odredbi, sustava i praksa koji se odnose na odgovornost u sektoru s hranom za životinje i s njim povezanim sektorima, izvješće je popraćeno, kada je to potrebno, zakonskim prijedlozima za takav mogući i izvediv sustav jamstava na razini Zajednice. Ta jamstva trebaju pokrivati ukupne troškove za koje se subjekti mogu smatrati odgovornima, a koji su neposredna posljedica povlačenja s tržišta, obrade i/ili uništavanje bilo koje hrane za životinje, životinja ili hrane.

2.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje odgovorni su za svako kršenje odgovarajućeg zakonodavstva o sigurnosti hrane za životinje. U smislu značenja iz članka 5. stavka 2., subjekti moraju podnijeti dokaze da su pokriveni financijskim jamstvima koja se traže u skladu sa zakonskim mjerama Zajednice iz stavka 1.

Članak 9.

Službena kontrola, prijava i registracija

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju surađivati s nadležnim tijelima u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice i s njim povezanim nacionalnim zakonodavstvom.

2.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju:

(a)

prijaviti odgovarajućem nadležnom tijelu svaki objekt koji je pod njihovim nadzorom, koji djeluje u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane za životinje u obliku u kojem to nadležno tijelo traži radi registracije;

(b)

dostaviti nadležnom tijelu ažurne podatke o svakom objektu koji je pod njihovim nadzorom iz točke (a), uključujući prijavljivanje nadležnom tijelu svake veće promjene djelatnosti te svakog zatvaranja postojećeg objekta.

3.   Nadležno tijelo vodi registar ili registre objekata u poslovanju s hranom za životinje.

Članak 10.

Odobravanje objekata u poslovanju s hranom za životinje

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje osiguravaju da objekte pod njihovim nadzorom obuhvaćene ovom Uredbom odobri nadležno tijelo u slučaju kada:

(1)

se u takvim objektima obavlja jedna od sljedećih djelatnosti:

(a)

proizvodnja i/ili stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje koji su obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 1831/2003 ili proizvoda obuhvaćenih Direktivom 82/471/EEZ navedenih u poglavlju 1. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(b)

proizvodnja i/ili stavljanje na tržište premiksa pripremljenih uporabom dodataka hrani za životinje navedenih u poglavlju 2. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(c)

proizvodnja i/ili stavljanje na tržište ili proizvodnja isključivo za potrebe vlastitog poljoprivrednoga gospodarstva krmnih smjesa uporabom dodataka hrani za životinje ili premiksa koji sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u poglavlju 3. Priloga IV. ovoj Uredbi.

(2)

se odobrenje traži u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj se objekt nalazi;

ili

(3)

se odobrenje traži u skladu s ovom Uredbom usvojenom u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2.

Članak 11.

Uvjeti

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje ne smiju poslovati bez:

(a)

registracije predviđene u članku 9.;

ili

(b)

odobrenja, kad se odobrenje traži u skladu s člankom 10.

Članak 12.

Informacije o nacionalnim pravilima o odobrenju

Svaka država članica koja traži odobrenje u skladu s člankom 10. stavkom 2. za objekte koji se nalaze na njezinom državnom području mora obavijestiti Komisiju i druge države članice o odgovarajućim nacionalnim pravilima.

Članak 13.

Odobrenje objekata

1.   Nadležno tijelo odobrava objekte samo kad se očevidom na licu mjesta prije započinjanja neke djelatnosti pokaže da objekti ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve iz ove Uredbe.

2.   Nadležno tijelo može izdati uvjetno odobrenje ako se očevidom pokaže da objekt ispunjava sve uvjete koji se odnose na infrastrukturu i opremu. Trajno odobrenje izdaje se samo ako novi očevid koji se obavlja u roku od tri mjeseca od izdavanja uvjetnog odobrenja pokaže da objekt ispunjava sve uvjete iz stavka 1. Ako dođe do očiglednog napretka, a objekt još uvijek ne ispunjava sve uvjete, nadležno tijelo može produljiti uvjetno odobrenje. Međutim, uvjetno odobrenje ne smije premašiti rok od ukupno šest mjeseci.

Članak 14.

Privremena obustava registracije ili odobrenja

Nadležno tijelo privremeno obustavlja registraciju objekta ili odobrenje dano objektu za obavljanje jedne ili više njegovih djelatnosti u slučaju kada se utvrdi da objekt više ne ispunjava uvjete koji se odnose na te djelatnosti.

Takva privremena obustava traje sve dok objekt opet ne ispuni te uvjete. Ako se u roku od jedne godine uvjeti ne ispune, primjenjuje se članak 15.

Članak 15.

Opoziv registracije ili odobrenja

Nadležno tijelo opoziva registraciju ili odobrenje objekta za obavljanje jedne ili više njegovih djelatnosti u slučaju kada:

(a)

objekt prestaje obavljati jednu ili više svojih djelatnosti;

(b)

se utvrdi da objekt u razdoblju od jedne godine ne ispunjava uvjete koji se primjenjuju na djelatnosti koje obavlja;

(c)

se utvrde ozbiljni nedostaci ili kada se u više navrata mora zaustaviti proizvodnja u objektu, a subjekt u poslovanju s hranom za životinje i dalje ne može dati odgovarajuća jamstva za buduću proizvodnju.

Članak 16.

Izmjene registracije ili odobrenja objekta

Nadležno tijelo na zahtjev mijenja registraciju ili odobrenje objekta u slučaju kada objekt dokaže svoju sposobnost za obavljanje dodatnih djelatnosti uz one za koje je registriran ili odobren ili za djelatnosti koje zamjenjuju te djelatnosti.

Članak 17.

Izuzeće od obveze očevida

1.   Države članice izuzimaju se od obveze očevida iz članka 13. za ona poslovanja s hranom za životinje čija je djelatnost ograničena isključivo na trgovanje i koja ne drže proizvode u svojim prostorima.

2.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju nadležnom tijelu dati izjavu, u obliku o kojem odlučuje nadležno tijelo, da hrana za životinje koju stavljaju na tržište ispunjava uvjete ove Uredbe.

Članak 18.

Prijelazne mjere

1.   Objekti i posrednici odobreni i/ili registrirani u skladu s Direktivom 95/69/EZ mogu nastaviti obavljati svoje djelatnosti pod uvjetom da se do 1. siječnja 2006. prijave odgovarajućem nadležnom tijelu na čijem se području nalaze njihovi objekti.

2.   Objekti i posrednici za koje se ne traži ni registracija ni odobrenje u skladu s Direktivom 95/69/EZ, ali za koje se traži registracija u skladu s ovom Uredbom, mogu nastaviti obavljati svoje djelatnosti pod uvjetom da do 1. siječnja 2006. podnesu zahtjev za registraciju odgovarajućem nadležnom tijelu na čijem se području nalaze njihovi objekti.

3.   Podnositelj zahtjeva do 1. siječnja 2008. mora, u obliku koji odredi nadležno tijelo, izjaviti da su ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe.

4.   Nadležna tijela uzimaju u obzir već postojeće sustave pri skupljanju podataka i traže od podnositelja obavijesti ili zahtjeva da podnese samo dodatne podatke koji jamče poštivanje uvjeta iz ove Uredbe. Nadležno tijelo može posebno razmotriti obavijest na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 kao zahtjev iz stavka 2.

Članak 19.

Upisnik registriranih i odobrenih objekata

1.   Nadležno tijelo za objekte koje je registriralo u skladu s člankom 9. vodi Upisnik registriranih objekta sa svakom registriranom djelatnošću.

2.   Objekti koje je nadležno tijelo odobrilo u skladu s člankom 13. upisuju se u Upisnik odobrenih objekata s pripadajućim brojem odobrenja.

3.   Države članice vode ažuriranu evidenciju o objektima u Upisnicima iz stavaka 1. i 2. u skladu s odlukama iz članaka 14., 15. i 16. da privremeno obustave, opozovu ili izmijene registraciju ili odobrenje.

4.   Upisnik iz stavka 2. mora se izraditi u skladu s obrascem određenim u Prilogu V. poglavlju I.

5.   Broj odobrenja iz stavka 2. u obliku je određenom u Prilogu V. poglavlju II.

6.   Komisija dio Upisnika država članica koji uključuje objekte iz stavka 2. prikuplja i daje na raspolaganje javnosti prvi put u studenom 2007., a nakon toga svake godine najkasnije do 30. studenoga. Sastavljeni Upisnik uzima u obzir izmjene učinjene tijekom godine.

7.   Države članice moraju Upisnike objekata iz stavka 1. staviti na raspolaganje javnosti.

POGLAVLJE III.

VODIČI DOBRE PRAKSE

Članak 20.

Izrada, distribucija i korištenje vodiča

1.   Komisija potiče izradu vodiča dobre prakse Zajednice u području hrane za životinje te za primjenu načela HACCP-a u skladu s člankom 22.

Kada je to potrebno, države članice moraju poticati izradu nacionalnih vodiča u skladu s člankom 21.

2.   Distribuciju i korištenje nacionalnih vodiča i vodiča Zajednice potiču nadležna tijela.

3.   Međutim, subjekti u poslovanju s hranom za životinje te vodiče mogu upotrebljavati dobrovoljno.

Članak 21.

Nacionalni vodiči

1.   Nakon izrade, vodiči za dobru praksu dopunjuju se i distribuiraju u području poslovanja s hranom za životinje:

(a)

u suradnji s predstavnicima zainteresiranih strana, poput nadležnog tijela i korisničkih skupina;

(b)

uzimajući pritom u obzir Codex alimentarius;

i

(c)

kad se odnose na primarnu proizvodnju hrane za životinje uzimajući u obzir zahtjeve određene u Prilogu I.

2.   Države članice ocjenjuju nacionalne vodiče kako bi osigurale:

(a)

da su izrađeni u skladu sa stavkom 1.;

(b)

da im je sadržaj provediv za područje na koje se odnose;

i

(c)

da su prikladni kao vodiči za poštovanje članaka 4., 5. i 6. za dotični sektor i/ili hranu za životinje.

3.   Države članice moraju dostaviti nacionalne vodiče Komisiji.

4.   Komisija uspostavlja i vodi sustav registracije za te vodiče i stavlja ga na raspolaganje državama članicama.

Članak 22.

Vodiči Zajednice

1.   Prije izrade Vodiča Zajednice za dobru higijensku praksu ili vodiča za primjenu načela HACCP-a, Komisija se savjetuje s Odborom iz članka 31. stavka 1. Cilj tog savjetovanja je razmotriti te vodiče, njihovo područje djelovanja i predmet koji uređuju.

2.   Kod pripreme vodiča Zajednice, Komisija osigurava da se izrade i da se distribuiraju:

(a)

od strane ili u savjetovanju s odgovarajućim predstavnicima europskih sektora u poslovanju s hranom za životinje i drugim zainteresiranim stranama, poput skupina potrošača;

(b)

u suradnji sa zainteresiranim stranama, uključujući nadležna tijela.

3.   Vodiči Zajednice izrađuju se i distribuiraju uzimajući u obzir:

(a)

odgovarajuće zakonike ponašanja Codexa alimentariusa;

i

(b)

kad se odnose na primarnu proizvodnju hrane za životinje, zahtjeve određene u Prilogu I.

4.   Odbor iz članka 31. stavka 1. ocjenjuje nacrt vodiča Zajednice kako bi osigurao:

(a)

da su izrađeni u skladu sa stavcima 2. i 3.;

(b)

da im je sadržaj provediv u čitavoj Zajednici za sektore na koje se odnose;

i

(c)

da su prikladni za usklađivanje s člancima 4., 5. i 6. u dotičnim sektorima i/ili za dotičnu hranu za životinje.

5.   Komisija povremeno poziva Odbor iz članka 31. stavka 1. da pregleda svaku uputu Zajednice koja je u skladu s ovim člankom s obzirom na subjekte iz stavka 2. tog članka. Cilj je tog pregleda osigurati da upute ostanu provedive te da se uzme u obzir tehnološki i znanstveni razvoj.

6.   Naslovi i upute iz vodiča Zajednice pripremljenih u skladu s ovim člankom objavljuju se u seriji C Službenog lista Europske unije.

POGLAVLJE IV.

UVOZ I IZVOZ

Članak 23.

Uvoz

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji uvoze hranu za životinje iz trećih zemalja moraju osigurati da se uvoz odvija samo u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

treća zemlja otpreme nalazi se na popisu trećih zemalja iz kojih je uvoz hrane za životinje dozvoljen i koji je sastavljen u skladu s člankom 48. Uredbe (EZ) br. 882/2004;

(b)

objekt otpreme nalazi se na popisu koji sastavlja i ažurira treća zemlja u skladu s člankom 48. Uredbe (EZ) br. 882/2004, na kojem su navedeni objekti iz kojih je uvoz hrane za životinje dozvoljen;

(c)

hrana za životinje proizvedena je u objektu otpreme ili u drugom objektu koji se nalazi na popisu iz točke (b) ili je proizvedena u Zajednici;

i

(d)

hrana za životinje ispunjava:

i.

zahtjeve utvrđene ovoj uredbi i bilo kojem drugom zakonodavstvu Zajednice kojim se utvrđuju pravila za hranu za životinje;

ili

ii.

uvjete koje Zajednica priznaje barem kao istovjetne zahtjeve njima;

ili

iii.

zahtjeve sadržane u sporazumu između Zajednice i zemlje izvoznice, ako takav sporazum postoji.

2.   Obrazac uvoznog certifikata može se usvojiti u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2.

Članak 24.

Privremene mjere

Odstupajući od članka 33. i do sastavljanja popisa predviđenog u članku 23. stavku 1. točkama (a) i (b), uvoz se nastavlja odobravati prema uvjetima utvrđenima u članku 6. Direktive 98/51/EZ.

Članak 25.

Izvoz

Hrana za životinje koja se proizvodi u Zajednici, uključujući hranu za životinje koje se ne uzgajaju za proizvodnju hrane, za stavljanje na tržište u trećim zemljama, mora ispunjavati odredbe iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Provedbene mjere

Provedbene mjere se mogu utvrditi u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2.

Članak 27.

Izmjene Priloga I., II. i III.

Prilozi I., II. i III. mogu se izmijeniti u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2. kako bi se u obzir uzelo sljedeće:

(a)

razvoj zakonika dobre prakse;

(b)

iskustvo stečeno provedbom sustava utemeljenog na HACCP-u u skladu s člankom 6.;

(c)

tehnološki razvoj;

(d)

znanstvene savjete, posebno nove ocjene rizika;

(e)

utvrđivanje ciljeva sigurnosti hrane za životinje;

i

(f)

razvoj zahtjeva koji se odnose na posebne poslove.

Članak 28.

Odstupanja od Priloga I., II. i III.

Odstupanja od Priloga I., II. i III. mogu se odobriti iz posebnih razloga u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2, pod uvjetom da ta odstupanja ne utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe.

Članak 29.

Sustav brzog uzbunjivanja

Ako je određena hrana za životinje, uključujući hranu za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane, opasna za zdravlje ljudi ili za zdravlje životinja ili za okoliš, članak 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 30.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se odnose na kršenja ove Uredbe te poduzimaju mjere potrebne da se osigura njihovo provođenje. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, primjerene i odvraćajuće. Države članice moraju o tim odredbama obavijestiti Komisiju do 8. veljače 2007. te bez odlaganja obavješćivati Komisiju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Članak 31.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 (dalje u tekstu: Odbor).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe iz članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 32.

Savjetovanje s Europskom agencijom za sigurnost hrane

Komisija se savjetuje s Europskom agencijom za sigurnost hrane o svim predmetima iz područja primjene ove Uredbe koji bi mogli znatno utjecati na javno zdravlje i to posebno prije predlaganja kriterija ili ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 3.

Članak 33.

Stavljanje izvan snage

Sljedeće Direktive stavljaju se izvan snage ne dovodeći pritom u pitanje obveze država članica o rokovima za prijenos u nacionalno zakonodavstvo, s učinkom od 1. siječnja 2006.:

(a)

Direktiva Vijeća 95/69/EZ;

(b)

Direktiva Komisije 98/51/EZ.

Članak 34.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. siječnja 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 32, 5.2.2004., str. 97.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 31. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 21. prosinca 2004.

(3)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1642/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 4.).

(4)  SL L 332, 30.12.1995., str. 15. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(5)  SL L 213, 21.7.1982., str. 8. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(6)  SL L 208, 24.7.1998., str. 43.

(7)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1. (Ispravak: SL L 191, 28.5.2004., str. 1.).

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1. (Ispravak: SL L 226, 25.6.2004., str. 3.).

(10)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.


PRILOG I.

PRIMARNA PROIZVODNJA

DIO A

Zahtjevi poslovanja s hranom za životinje na razini primarne proizvodnje hrane za životinje iz članka 5. stavka 1.

I.   Odredbe o higijeni

1.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje odgovorni za primarnu proizvodnju hrane za životinje moraju osigurati da se njihovim djelovanjem sprečavaju, otklone ili na najmanju moguću mjeru svode rizici koji mogu ugroziti sigurnost hrane za životinje.

2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju osigurati, što je više moguće, da se primarni proizvodi proizvode, pripremaju, čiste, pakiraju, skladište i prevoze pod njihovim nadzorom zaštićeni od kontaminacije i kvarenja.

3.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju ispunjavati obveze određene u točkama 1. i 2. postupajući u skladu s odgovarajućim propisima Zajednice i nacionalnim zakonodavnim odredbama koje se odnose na upravljanjem rizikom i uključuju:

i.

mjere za nadzor nad opasnošću kontaminacijom, kao npr. nad onom koja potječe iz zraka, zemlje, vode, umjetnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, biocida, veterinarskih lijekova te gospodarenja otpadom;

i

ii.

mjere koje se odnose na zdravlje biljaka, zdravlje životinja i na okoliš, a koje utječu na sigurnost hrane za životinje, uključujući programe praćenja i kontrolu zoonoza i njihovih uzročnika.

4.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju primijeniti, kada je to potrebno, odgovarajuće mjere koje posebno uključuju:

(a)

čišćenje i, kad je to potrebno, odgovarajuću dezinfekciju nakon čišćenja objekata, opreme, spremnika, sanduka i vozila koji se upotrebljavaju pri proizvodnji, pripremi, razvrstavanju, pakiranju, skladištenju i prijevozu hrane za životinje;

(b)

kada je to potrebno, osiguravanje higijenskih uvjeta u proizvodnji, prijevozu i skladištenju hrane za životinje te čistoću hrane za životinje;

(c)

kada je to potrebno, uporabu čiste vode kako bi se spriječila opasnost od kontaminacije;

(d)

sprečavanje, što je više moguće, opasnosti od kontaminacije od strane životinja i štetočina;

(e)

odvojeno i sigurno skladištenje i postupanje otpadom i opasnim tvarima, kako bi se spriječila opasnost od kontaminacije;

(f)

osiguranje da materijali za pakiranje nisu izvor opasne kontaminacije hrane za životinje;

(g)

vođenje računa o rezultatima svih važnih analiza provedenih na uzorcima uzetim iz primarnih proizvoda ili analiza drugih uzoraka bitnih za sigurnost hrane za životinje.

II.   Vođenje evidencija

1.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju voditi evidencije koje se odnose na mjere vezane za kontrolu opasnosti na odgovarajući način i za odgovarajuće razdoblje koje je razmjerno vrsti i veličini poslovanja s hranom za životinje. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju relevantne informacije iz tih evidencija staviti na raspolaganje nadležnom tijelu.

2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju posebno voditi evidenciju o:

(a)

svakoj uporabi sredstava za zaštitu bilja i biocida;

(b)

uporabi genetski modificiranog sjemena;

(c)

svakoj pojavi štetočina ili bolesti koja može utjecati na sigurnost primarnih proizvoda;

(d)

rezultatima svih analiza provedenih na uzorcima uzetim iz primarnih proizvoda ili drugih uzoraka uzetih u dijagnostičke svrhe koji su važni za sigurnost hrane za životinje;

(e)

podrijetlu i količini sve hrane za životinje prilikom ulaska u objekte te odredištu i količinama sve proizvedene hrane za životinje koja izlazi iz objekata.

3.

Ostale osobe, npr. doktori veterinarske medicine, inženjeri agronomije i poljoprivredni tehničari mogu pomagati subjektima u poslovanju s hranom za životinje pri vođenju evidencije vezano uz djelatnosti koje se obavljaju na gospodarstvu.

DIO B

Preporuke za vodič dobre prakse

1.

Nacionalni vodiči i vodiči Zajednice iz poglavlja III. ove Uredbe moraju sadržavati upute o dobroj praksi za kontrolu opasnosti u primarnoj proizvodnji hrane za životinje.

2.

Vodiči za dobru praksu moraju uključivati odgovarajuće informacije o riziku koji proizlazi iz primarne proizvodnje hrane za životinje i mjere za kontrolu opasnosti, uključujući odgovarajuće mjere koje su utvrđene u zakonodavstvu Zajednice ili nacionalnom zakonodavstvu ili u nacionalnim programima ili programima Zajednice, kao što su:

(a)

kontrola kontaminacije mikotoksinima, teškim metalima, radioaktivnim materijalima;

(b)

kontrola korištenja vode, organskog otpada i umjetnih gnojiva;

(c)

ispravna i odgovarajuća uporaba proizvoda za zaštitu bilja i biocida i njihova sljedivost;

(d)

opravdano i pravilno korištenje veterinarskih lijekova i dodataka hrani za životinje te njihova sljedivost;

(e)

priprema, skladištenje i sljedivost sastojaka hrane za životinje;

(f)

ispravno odlaganje uginulih životinja, otpada i stelje;

(g)

mjere za sprečavanje unošenja zaraznih bolesti koje se na životinje prenose hranom za životinje te svaka obveza njihova prijavljivanja nadležnom tijelu;

(h)

postupci, prakse i metode koje osiguravaju da se hrana za životinje proizvodi, priprema, pakira, skladišti i prevozi u skladu s odgovarajućim higijenskim uvjetima, uključujući učinkovito čišćenje i kontrolu štetočina;

(i)

pojedinosti koje se odnose na vođenje evidencije.


PRILOG II.

ZAHTJEVI POSLOVANJA S HRANOM ZA ŽIVOTINJE, OSIM ZA POSLOVANJA NA RAZINI PRIMARNE PROIZVODNJE HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ ČLANKA 5. STAVKA 1.

OBJEKTI I OPREMA

1.

Objekti za preradu i skladištenje hrane za životinje, oprema, spremnici, sanduci, vozila i njihov neposredan okoliš moraju biti čisti i moraju se provoditi programi za kontrolu štetočina.

2.

Projektiranje, izvedba, konstrukcija i veličina pogona i opreme moraju biti takvi da:

(a)

omogućuju odgovarajuće čišćenje i/ili dezinfekciju;

(b)

na najmanju moguću mjeru svedu rizik od pogreške te da onemogućuju kontaminaciju, unakrižnu kontaminaciju i općenito svaki štetan učinak na sigurnost i kakvoću proizvoda. Strojevi koji dolaze u dodir s hranom za životinje nakon svakog se vlažnog čišćenja moraju osušiti.

3.

Objekti i oprema koja se upotrebljava za miješanje i/ili proizvodnju moraju se na odgovarajući način i redovito provjeravati u skladu s pisanim postupcima koje prethodno utvrdi proizvođač.

(a)

Sve vage i mjerni uređaji koji se upotrebljavaju u proizvodnji hrane za životinje moraju odgovarati rasponu masa ili volumena koji se mjere i moraju biti umjereni;

(b)

sve miješalice koje se upotrebljavaju u proizvodnji hrane za životinje moraju odgovarati rasponu masa ili volumena koji se miješaju i s pomoću njih moraju se moći proizvoditi odgovarajuće homogene mješavine i homogena razrjeđenja. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje pokazuju učinkovitost miješalica s obzirom na homogenost.

4.

Objekti moraju imati odgovarajuće prirodno i/ili umjetno osvjetljenje.

5.

Uređaji za odvodnju otpadnih voda moraju odgovarati namijenjenoj svrsi; moraju biti projektirani i konstruirani tako da se izbjegne kontaminacija hrane za životinje.

6.

Kakvoća vode koja se upotrebljava u proizvodnji hrane za životinje mora biti odgovarajuća; cjevovodi za vodu moraju biti izrađeni od inertnog materijala.

7.

Otpadne vode, otpad i kišnica odvode se tako da ne utječu na opremu i sigurnost i kakvoću hrane za životinje. Kvarenje i prašinu treba nadzirati kako bi se spriječila invazija štetočina.

8.

Prozore i druge otvore treba, kad je to potrebno, zaštititi od štetočina. Vrata se moraju dobro zatvarati i kad su zatvorena moraju onemogućiti ulazak štetočinama.

9.

Stropovi i gornji dijelovi moraju se projektirati, izvesti, konstruirati i dovršiti tako da se spriječi akumulacija prljavštine te smanji kondenzacija, rast nepoželjne plijesni i otpadanje čestica koje mogu utjecati na sigurnost i kakvoću hrane za životinje.

OSOBLJE

Subjekt u poslovanju s hranom za životinje mora uključiti dovoljno osoblja koji imaju vještine i kvalifikacije potrebne za proizvodnju proizvoda o kojima je riječ. Mora se sastaviti organigram u kojem se navode kvalifikacije (npr. diplome, stručno iskustvo) i odgovornosti nadzornoga osoblja i on mora biti na raspolaganju nadležnom tijelu odgovornom za inspekciju. Sve osoblje mora biti nedvosmisleno obaviješteno o svojim dužnostima, odgovornostima i ovlastima, što je posebno važno za postizanje željene kakvoće proizvoda kad dođe do kakve promjene.

PROIZVODNJA

1.

Mora se imenovati kvalificirana osoba odgovorna za proizvodnju.

2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju osigurati da se različite faze proizvodnje provode u skladu s prethodno pisanim postupcima i uputama čiji je cilj definirati, provjeriti i prevladati kritične točke u proizvodnom procesu.

3.

Ako je potrebno, moraju se poduzeti tehničke ili organizacijske mjere kako bi se izbjegla ili na najmanju moguću mjeru svela svaka unakrižna kontaminacija i sve pogreške. Moraju postojati dovoljna i odgovarajuća sredstva za provođenje provjere tijekom proizvodnje.

4.

Mora se pratiti prisutnost zabranjenih i nepoželjnih tvari i drugih kontaminanata koje su opasne za zdravlje ljudi i zdravlje životinja i uspostaviti odgovarajuće strategije nadzora kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru.

5.

Otpad i materijal neprikladan kao hrana za životinje treba izolirati i identificirati. Svaki takav materijal koji sadržava opasnu razinu veterinarskih lijekova, kontaminanata ili drugih zagađivača treba na odgovarajući način odložiti i ne upotrebljavati kao hranu za životinje.

6.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali sljedivost proizvoda.

KONTROLA KAKVOĆE

1.

Kada je to potrebno, mora se imenovati kvalificirana osoba odgovorna za kontrolu kakvoće.

2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje, kao dio sustava kontrole kakvoće, moraju imati pristup laboratoriju s odgovarajućim osobljem i opremom.

3.

Mora se izraditi i provesti pisani plan kontrole kakvoće koji mora sadržavati provjere kritičnih točaka u proizvodnom procesu, postupcima uzorkovanja i njihovoj učestalosti, metodama analize i njihovoj učestalosti, usklađenosti sa specifikacijama – i na odredištu u slučaju neusklađenosti – i to u čitavom postupku od prerade sirovina do gotovih proizvoda.

4.

Kako bi osigurao sljedivost, proizvođač mora imati dokumentaciju koja se odnosi na sirovine koje se upotrebljavaju u gotovim proizvodima. Takva dokumentacija mora biti dostupna nadležnim tijelima tijekom razdoblja koje odgovara roku trajanja s kojim su proizvodi stavljeni na tržište. Osim toga, uzorci sastojaka svake serije proizvoda proizvedenih i stavljenih na tržište ili svakog specifičnog dijela proizvodnje (u slučaju kontinuirane proizvodnje) moraju se uzeti u dovoljnoj količini postupkom koji prethodno odredi proizvođač i moraju se čuvati kako bi se osigurala sljedivost (u redovitim razmacima u slučaju proizvodnje isključivo za vlastite potrebe proizvođača). Uzorci se moraju zapečatiti i označiti radi lakše identifikacije; moraju se skladištiti pod uvjetima koji sprečavaju svaku nenormalnu promjenu u sastavu uzorka ili bilo kakvo krivotvorenje. Moraju biti dostupni nadležnim tijelima tijekom razdoblja koje odgovara roku trajanja s kojim je hrana za životinje stavljena na tržište. U slučaju hrane za životinje koje se ne uzgajaju za proizvodnju hrane, proizvođač hrane za životinje mora čuvati samo uzorke gotovog proizvoda.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

1.

Proizvedena hrana za životinje mora se držati odvojeno od krmiva i dodataka hrani za životinje kako bi se izbjegla svaka unakrižna kontaminacija s proizvedenom hranom za životinje. Mora se koristiti odgovarajuće pakiranje.

2.

Hrana za životinje mora se skladištiti i prevoziti u odgovarajućim spremnicima. Spremnici se skladište u za to predviđenim i prilagođenim prostorijama koja ispunjavaju načela dobre skladišne prakse i u koja imaju pristup samo osobe ovlaštene od strane subjekta u poslovanju s hranom za životinje.

3.

Hrana za životinje mora se skladištiti i prevoziti tako da se lako identificira kako bi se izbjegla svaka zamjena ili unakrižna kontaminacija te spriječilo kvarenje.

4.

Spremnici i oprema koja se upotrebljava za transport, skladištenje, prijenos, rukovanje i vaganje hrane za životinje moraju biti čisti. Treba uvesti programe čišćenja i na najmanju moguću mjeru smanjiti tragove deterdženata i dezinficijensa.

5.

Svako kvarenje treba smanjiti na najmanju moguću mjeru i držati pod nadzorom kako bi se spriječila invazija štetočina.

6.

Kad je potrebno, temperature treba održavati na najmanjoj mogućoj razini kako bi se izbjegla kondenzacija i kvarenje.

VOĐENJE EVIDENCIJA

1.

Svi subjekti u poslovanju s hranom za životinje, uključujući i one koji su samo trgovci koji nikad ne drže proizvode u svojim objektima, moraju voditi evidenciju s odgovarajućim podacima koji sadržavaju pojedinosti o nabavi, proizvodnji i prodaji radi učinkovite sljedivosti od prijama do isporuke na konačno odredište, uključujući izvoz.

2.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje, osim onih koji su samo distributeri i koji nikad ne drže proizvode u svojim objektima, moraju voditi evidenciju koja sadržava:

(a)

dokumentaciju koja se odnosi na proizvodni proces i nadzor.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju imati sustav dokumentacije oblikovan tako da definira kritične točke u proizvodnom procesu, osigura njihovo prevladavanje te odredi i provede plan kontrole kakvoće. Rezultati relevantnih provjera moraju se čuvati. Ta se dokumentacija mora držati tako da je moguće slijediti proizvodni proces svake serije proizvoda koja se stavi u opticaj te utvrditi odgovornost ako dođe do reklamacija;

(b)

dokumentaciju koja se odnosi na sljedivost, posebno:

i.

za dodatke hrani za životinje:

vrstu i količinu proizvedenih dodataka hrani za životinje, odgovarajuće datume proizvodnje i, kad je to potrebno, broj radnog naloga (serijski broj) ili broj šarže proizvodnje u slučaju kontinuirane proizvodnje,

naziv i adresu objekta u koji su dodaci hrani za životinje isporučeni, vrstu i količinu isporučenih dodataka hrani za životinje i, kad je to potrebno, broj radnog naloga (serijski broj) ili broj šarže proizvodnje u slučaju kontinuirane proizvodnje;

ii.

za proizvode obuhvaćene Direktivom 82/471/EEZ:

vrstu proizvoda i proizvedenu količinu, odgovarajuće datume proizvodnje i, kad je to potrebno, broj radnog naloga (serijski broj) ili broj šarže proizvodnje u slučaju kontinuirane proizvodnje,

naziv i adresu objekata ili korisnika (objekata ili poljoprivrednih gospodarstava) kojima su dodaci hrani za životinje isporučeni, zajedno s pojedinostima o prirodi i količini isporučenih proizvoda i, kad je to potrebno, broj radnog naloga (serijski broj) ili broj šarže proizvodnje u slučaju kontinuirane proizvodnje;

iii.

za premikse:

ime i adresu proizvođača ili dobavljača dodataka hrani za životinje, vrstu i količinu upotrijebljenih dodataka hrani za životinje i, kad je to potrebno, broj radnog naloga (serijski broj) ili broj šarže proizvodnje u slučaju kontinuirane proizvodnje,

kad je to potrebno, datum proizvodnje premiksa i broj serije,

naziv i adresu objekta u koji je premiks isporučen, datum isporuke, vrstu i količinu isporučenog premiksa i broj serije kad je to potrebno;

iv.

za krmne smjese/krmiva:

ime i adresu proizvođača ili dobavljača dodatka hrani za životinje/premiksa, vrstu i količinu upotrijebljenog premiksa i broj serije kad je to potrebno,

ime i adresu dobavljača krmiva i dopunske krmne smjese i datum isporuke,

vrstu, količinu i sastav krmne smjese,

vrstu i količinu krmiva ili proizvedene krmne smjese s datumom proizvodnje te imenom i adresom kupca (npr. poljoprivredno gospodarstvo, drugi subjekti u poslovanju s hranom za životinje).

REKLAMACIJE I POVLAČENJE PROIZVODA

1.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju uspostaviti sustav za evidenciju i postupanje u slučaju reklamacija.

2.

Prema potrebi, uspostavljaju sustav za žurno povlačenje proizvoda s tržišta. Pisanim postupkom moraju odrediti mjesto za povučene proizvode. Ti se proizvodi, prije nego se opet puste u promet, moraju podvrgnuti ponovnoj provjeri kakvoće.


PRILOG III.

DOBRA HRANIDBENA PRAKSA

PAŠA

Ispašu na pašnjacima i poljima treba obaviti na takav način da se na najmanju moguću mjeru svede kontaminacija hrane životinjskoga podrijetla fizikalnim, biološkim ili kemijskim onečišćivačima.

Kad je to potrebno, poštuje se odgovarajuće razdoblje mirovanja prije nego što se stoci dopusti ispaša na pašnjaku, poljoprivrednim kulturama i ostacima poljoprivrednih kultura te između rotacija ispaše kako bi se smanjila biološka unakrižna kontaminacija od stajskoga gnojiva (kad postoji mogućnost takvog problema) te osiguralo da se poštuje razdoblje obustave za primjenu kemijskih sredstava u poljoprivredi.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA STAJU I OPREMU ZA HRANIDBU

Objekt za držanje životinja mora se projektirati tako da se može odgovarajuće čistiti. Objekt za držanje životinja i oprema za hranidbu moraju se temeljito i redovito čistiti kako bi se smanjio rizik onečišćenja. Sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju se upotrebljavati u skladu s uputama i čuvati na udaljenosti od hrane za životinje ili područja za hranjenje.

Mora se uspostaviti sustav nadzora nad štetočinama kako bi se nadzirao pristup štetočina objektu za držanje životinja te tako smanjila mogućnost kontaminacije hrane za životinje i stelje ili objekata.

Objekti za držanje i oprema za hranidbu moraju se održavati čistima. Treba uspostaviti sustave za redovito uklanjanje stajskoga gnojiva, otpadnih tvari i drugih mogućih izvora kontaminacije hrane za životinje.

Hrana za životinje i stelja u objektima moraju se često mijenjati da ne popljesnive.

HRANIDBA

1.   Skladištenje

Hrana za životinje mora se skladištiti odvojeno od kemijskih sredstava i drugih proizvoda koji su zabranjeni u hranidbi životinja. Skladišni prostori i spremnici moraju biti čisti i suhi i, kada je to potrebno, moraju se provoditi odgovarajuće mjere kontrole štetočina. Skladišni prostori i spremnici moraju se redovito čistiti kako bi se izbjegla nepotrebna unakrižna kontaminacija.

Sjeme se mora pohranjivati na propisan način, tako da nije dostupno životinjama.

Ljekovita hrana za životinje i hrana za životinje namijenjena različitim kategorijama ili vrstama životinja mora se skladištiti tako da se smanji rizik od zamjene i da se takvom hranom ne hrane životinje kojima ona nije namijenjena.

2.   Distribucija

Sustav distribucije hrane za životinje na gospodarstvu mora osiguravati da se odgovarajuća hrana šalje na željeno odredište. Tijekom distribucije i hranidbe, hranom za životinje mora se postupati se tako da se izbjegne kontaminacija iz kontaminiranih skladišnih prostora i opreme. Hranom za životinje mora se postupati odvojeno od ljekovite hrane za životinje kako bi se spriječila kontaminacija.

Oprema za hranjenje i prijevozna sredstva za hranu za životinje na gospodarstvu moraju se povremeno čistiti, posebno kad se upotrebljavaju za isporuku i distribuciju ljekovite hrane za životinje.

HRANA ZA ŽIVOTINJE I VODA

Voda za piće ili za akvakulturu mora biti odgovarajuće kakvoće za životinje kojima je namijenjena. U slučaju kada postoji zabrinutost zbog kontaminacije životinja ili životinjskih proizvoda putem vode, moraju se poduzeti mjere za ocjenu i smanjivanje opasnosti na najmanju mjeru.

Oprema za hranidbu i napajanje mora se projektirati, izraditi i postaviti na takav način da se kontaminacija hrane za životinje i vode svede na najmanju mjeru. Kad je to moguće sustavi za vodu redovito se čiste i održavaju.

OSOBLJE

Osoba odgovorna za hranidbu i držanje životinja mora biti za to osposobljena te imati odgovarajuće znanje i vještine.


PRILOG IV.

POGLAVLJE 1.

Dodaci hrani za životinje odobreni na temelju Uredbe (EZ) br. 1831/2003:

nutritivni dodaci: svi dodaci u skupini,

zootehnički dodaci: svi dodaci u skupini,

tehnološki dodaci: dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 1. točkom (b) („antioksidanti”) Uredbi (EZ) br. 1831/2003: samo oni s fiksnim najvećim sadržajem,

osjetilni dodaci: dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 2. točkom (a) („bojila”) Uredbi (EZ) br. 1831/2003: karotenoidi i ksantofili.

Proizvodi obuhvaćeni Direktivom 82/471/EEZ:

bjelančevine dobivene od mikroorganizama koji pripadaju skupini bakterija, kvasaca, algi, nižih gljiva: svi proizvodi u skupini (osim podskupine 1.2.1),

nusproizvodi proizvodnje aminokiselina fermentacijom: svi proizvodi u skupini.

POGLAVLJE 2.

Dodaci hrani za životinje odobreni na temelju Uredbe (EZ) br. 1831/2003:

zootehnički dodaci: dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 4. točkom (d) („ostali zootehnički dodaci”) Uredbi (EZ) br. 1831/2003,

antibiotici: svi dodaci,

kokcidiostatici i histomonostatici: svi dodaci,

pospješivači rasta: svi dodaci,

nutritivni dodaci:

dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 3. točkom (a) (vitamini, provitamini i kemijski slične tvari) Uredbi (EZ) br. 1831/2003: A i D,

dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 3. točkom (b) („mješavina elemenata u tragovima”) Uredbi (EZ) br. 1831/2003: Cu i Se.

POGLAVLJE 3.

Dodaci hrani za životinje odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003:

Zootehnički dodaci: dodaci hrani za životinje obuhvaćeni Prilogom I. stavkom 4. točkom (d) („ostali zootehnički dodaci”) Uredbi (EZ) br. 1831/2003:

antibiotici: svi dodaci,

kokcidiostati i histomonostati: svi dodaci,

pospješivači rasta: svi dodaci.


PRILOG V.

POGLAVLJE I.

Popis odobrenih subjekata u poslovanju s hranom za životinje

1

2

3

4

5

Broj odobrenja

Djelatnost

Ime ili naziv subjekta (1)

Adresa (2)

Napomene

POGLAVLJE II.

Broj odobrenja mora imati sljedeću strukturu:

1.

slovo „α” ako je subjekt u poslovanju s hranom za životinje odobren;

2.

oznaka ISO države članice ili treće zemlje u kojoj je subjekt u poslovanju s hranom za životinje smješten;

3.

nacionalni identifikacijski broj s najviše osam alfanumeričkih oznaka.


(1)  Ime ili naziv subjekta koji obavlja djelatnost poslovanja s hranom za životinje.

(2)  Adresa subjekta u poslovanju s hranom za životinje.