06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

131


32005L0051


L 257/127

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/51/EZ

od 7. rujna 2005.

o izmjeni Priloga XX. Direktivi 2004/17/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 70. točku (b),

uzimajući u obzir Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (2), a posebno njezin članak 79. točku (b),

budući da:

(1)

Prilogom XX. Direktivi 2004/17/EZ utvrđuje se da obavijesti iz članaka 41., 42., 43. i 63. te Direktive naručitelji šalju Uredu za službene publikacije Europskih zajednica u obliku koji se zahtijeva Direktivom Komisije 2001/78/EZ od 13. rujna 2001. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 93/36/EEZ, priloga IV., V. i VI. Direktivi Vijeća 93/37/EEZ, priloga III. i IV. Direktivi Vijeća 92/50/EEZ, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/52/EZ, te priloga XII. do XV., XVII. i XVIII. Direktivi Vijeća 93/38/EEZ, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 98/4/EZ (Direktiva o uporabi standardiziranih obrazaca u objavljivanju obavijesti o javnoj nabavi) (3). Na sličan način, Prilogom VIII. Direktivi 2004/18/EZ utvrđuje se da ugovorna tijela, obavijesti o kojima je riječ u člancima 35., 58., 64. i 69. spomenute Direktive, šalju Uredu za službene publikacije Europskih zajednica u obliku koji se zahtijeva Direktivom 2001/78/EZ.

(2)

Budući da standardizirani obrasci koji su utvrđeni Direktivom 2001/78/EZ ne uzimaju u potpunosti u obzir podatke koji se zahtijevaju Direktivama 2004/17/EZ i 2004/18/EZ, u provedbenim mjerama će se utvrditi novi standardizirani obrasci. Kao posljedica toga, pozivanja na Direktivu 2001/78/EZ u Prilogu XX. Direktivi 2004/17/EZ i u Prilogu VIII. Direktivi 2004/18/EZ više nisu važeća.

(3)

Direktive 2004/17/EZ i 2004/18/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za javnu nabavu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U točki 1(a) Priloga XX. Direktivi 2004/17/EZ prva rečenica se zamjenjuje sa sljedećim:

„Ugovorni subjekti moraju Uredu za službene publikacije Europskih zajednica poslati obavijesti iz članaka 41., 42., 43. i 63. u obliku koji je utvrđen provedbenim mjerama koje Komisija treba donijeti u skladu s postupkom iz članka 68. stavka 2.”

Članak 2.

U točki 1(a) Priloga VIII. Direktivi 2004/18/EZ prva rečenica se zamjenjuje sa sljedećim:

„Ugovorna tijela moraju Uredu za službene publikacije Europskih zajednica poslati obavijesti iz članaka 35., 58., 64. i 69. u obliku koji je utvrđen provedbenim mjerama koje Komisija treba donijeti u skladu s postupkom iz članka 77. stavka 2.”

Članak 3.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. siječnja 2006. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2005.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1874/2004 (SL L 326, 29.10.2004., str. 17.).

(2)  SL L 134, 30.4.2004., str. 114. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1874/2004.

(3)  SL L 285, 29.10.2001., str. 1.