07/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

94


32005L0044


L 255/152

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.09.2005.


DIREKTIVA 2005/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. rujna 2005.

o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uvođenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija na unutarnjim vodnim putovima doprinosi znatnom povećanju sigurnosti i učinkovitosti prijevoza na unutarnjim vodnim putovima.

(2)

U nekim državama članicama već su uvedene nacionalne aplikacije informacijskih servisa na više vodnih putova. Kako bi se osigurala usklađena, interoperabilna i otvorena pomoć u plovidbi i informacijski sustav na mreži unutarnjih vodnih putova u Zajednici, potrebno je postaviti zajedničke zahtjeve i tehničke specifikacije.

(3)

Zbog sigurnosnih razloga te u interesu paneuropskog usklađivanja, sadržaj takvih zajedničkih zahtjeva i tehničkih specifikacija trebao bi se temeljiti na radu koji u ovome području obavljaju odgovarajuće međunarodne organizacije kao što su Međunarodno udruženje za navigaciju (PIANC), Središnje povjerenstvo za plovidbu rijekom Rajnom (CCNR) i Ekonomsko povjerenstvo UN-a za Europu (UNECE).

(4)

Riječni informacijski servisi (RIS) trebali bi se temeljiti na interoperabilnim sustavima izgrađenima na otvorenim i javnim standardima, nediskriminirajući i dostupni svim operaterima i korisnicima.

(5)

Na nacionalnim unutarnjim plovnim putovima koji nisu povezani s mrežom plovnih putova druge države članice spomenuti zahtjevi i tehničke specifikacije nisu obvezni. Preporučuje se, međutim, da se RIS, kako je definiran u ovoj Direktivi, uvede i na tim vodnim putovima te da se osigura interoperabilnost postojećih sustava s tim servisima.

(6)

Razvoj riječnih informacijskih servisa treba se temeljiti na ciljevima kao što su sigurnost, učinkovitost i očuvanje okoliša, a čije ostvarenje poprima oblik zadataka kao što su upravljanje prometom i prijevozom, zaštita okoliša i infrastrukture i provedba određenih propisa.

(7)

Zahtjevi u vezi s RIS-om trebali bi se odnositi barem na informacijske usluge koje države članice trebaju pružati.

(8)

Određivanje tehničkih specifikacija trebalo bi obuhvatiti sustave kao što su elektroničke navigacijske karte, elektroničko izvješćivanje s plovila, uključujući sustav jedinstvenog europskog broja plovila, obavijesti kapetanima i otkrivanje i praćenje plovila. Odbor treba osigurati tehničku sukladnost opreme potrebne za korištenje RIS-a.

(9)

Države članice trebale bi u suradnji sa Zajednicom biti odgovorne za poticanje korisnika na poštovanje postupaka i zahtjeva u vezi s opremom, pritom vodeći računa o malim i srednjim strukturama poduzeća u području unutarnje plovidbe.

(10)

Uvođenje riječnih informacijskih servisa imat će za posljedicu obradu osobnih podataka. Takva obrada trebala bi se provoditi u skladu s pravilima Zajednice koja su, između ostalog, utvrđena u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (3) i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (4). Uvođenje RIS-a ne smije prouzročiti nekontroliranu obradu gospodarski osjetljivih podataka koji se odnose na subjekte na tržištu.

(11)

Za RIS koji zahtijeva točno određivanje položaja preporučuje se korištenje tehnologije za satelitsko određivanje položaja. Te bi tehnologije, kad god je to moguće, trebale biti interoperabilne s drugim odgovarajućim sustavima te bi, u skladu s u tom području vrijedećim odlukama, trebale biti s njima povezane.

(12)

Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Direktive, to jest uspostaviti usklađene RIS-ove u Zajednici, i da se taj cilj, zbog njegove europske dimenzije, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(14)

U skladu sa stavkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (6), države članice potiču se da za svoje potrebe i u interesu Zajednice izrade i objave vlastite tablice koje će, koliko je to moguće, prikazivati korelaciju između ove Direktive i mjera za prijenos u nacionalno zakonodavstvo,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Direktivom uspostavlja okvir za uvođenje i korištenje usklađenih riječnih informacijskih servisa (RIS) u Zajednici u svrhu poticanja razvoja prijevoza unutarnjim vodnim putovima kako bi se poboljšala sigurnost, učinkovitost i očuvanje okoliša te olakšala povezanost s ostalim vrstama prijevoza.

2.   Ovom se Direktivom postavlja okvir za uspostavu i daljnji razvoj tehničkih normi, specifikacija i uvjeta kako bi se osigurao razvoj usklađenog, interoperabilnog i otvorenog RIS-a na unutarnjim vodnim putovima Zajednice. Takvu uspostavu i daljnji razvoj tehničkih normi, specifikacija i uvjeta provodi Komisija uz pomoć Odbora iz članka 11. U tom kontekstu, Komisija je dužna uzeti u obzir mjere donesene od strane relevantnih međunarodnih organizacija kao što su PIANC, CCNR i UNECE. Potrebno je osigurati kontinuitet s uslugama upravljanja prometom u drugim prijevoznim sektorima, posebno s uslugama upravljanja i informiranja u pomorskom prometu.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na uvođenje i rad riječnih informacijskih servisa (RIS) na svim unutarnjim vodnim putovima država članica IV. i viših razreda koji su povezani s vodnim putovima IV. ili višeg razreda druge države članice, kao i u lukama na tim vodnim putovima navedenima u Odluci br. 1346/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o izmjeni Odluke br. 1692/96/EZ o pomorskim lukama, lukama unutarnjih voda i intermodalnim terminalima te projektu br. 8 u Prilogu III (7). Za potrebe ove Direktive primjenjuje se Klasifikacija europskih vodnih putova utvrđena Rezolucijom UNECE br. 30 od 12. studenoga 1992.

2.   Države članice smiju primijeniti ovu Direktivu na unutarnje vodne putove i luke unutarnjih voda koje nisu obuhvaćene stavkom 1.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„riječni informacijski servisi (RIS)” znači usklađene informacijske usluge za potporu upravljanju prometom i prijevozom u unutarnjoj plovidbi, uključujući, ako je to tehnički izvedivo, vezu s drugim načinima prijevoza. RIS se ne odnosi na unutarnje trgovinske aktivnostima između jednog ili više uključenih trgovačkih društava, ali njegova otvorena struktura omogućuje povezivanje s tim aktivnostima. RIS obuhvaća usluge kao što su informacije o plovnim putovima i prometu, upravljanje prometom, potporu pružanju pomoći u slučaju katastrofa, informacije za upravljanje prometom, statističke informacije i carinske usluge te pristojbe za luke i vodne putove;

(b)

„informacije o plovnim putovima” znači geografske, hidrološke i administrativne informacije koje se odnose na vodne putove (plovne putove). Informacije o plovnim putovima jednosmjerne su informacije: obala - brod ili obala - ured;

(c)

„taktičke prometne informacije” znači informacije koje neposredno utječu na navigacijske odluke u stvarnoj prometnoj situaciji i bližem geografskom okolišu;

(d)

„strateške prometne informacije” znači informacije koje utječu na srednjoročne i dugoročne odluke korisnika RIS-a;

(e)

„aplikacija RIS” znači pružanje riječnih informacijskih usluga putem namjenskih sustava;

(f)

„centar RIS” znači mjesto gdje operateri upravljaju uslugama;

(g)

„korisnici RIS-a” znači sve različite skupine korisnika, uključujući zapovjednike plovila, operatere RIS-a, operatere prevodnica i/ili mostova, tijela nadležna za vodne putove, operatere terminala i luka, operatere u centrima za sprečavanje nesreća pri hitnim službama, upravitelje flota, utovarivače i posrednike za teret;

(h)

„interoperabilnost” znači da su usluge, sadržaj podataka, oblici i učestalost razmjene podataka usklađeni tako da na europskoj razini korisnici RIS-a imaju pristup istim uslugama i istim informacijama.

Članak 4.

Uspostava RIS-a

1.   Države članice dužne su poduzeti mjere potrebne za uvođenje RIS-a na unutarnjim vodnim putovima na koje se odnosi članak 2.

2.   Države članice dužne su razviti RIS tako da aplikacija RIS bude učinkovita, proširiva i interoperabilna kako bi djelovala uzajamno s drugim aplikacijama RIS i, prema potrebi, sa sustavima za druge načine prijevoza. Također mora osigurati sučelje sa sustavima upravljanja prometom i gospodarskim djelatnostima.

3.   U svrhu uvođenja RIS-a, države članice dužne su:

(a)

u vezi s korisnicima RIS-a osigurati sve relevantne podatke koji se tiču plovidbe i planiranja putovanja na unutarnjim plovnim putovima. Ti se podaci moraju osigurati barem u dostupnom elektroničkom obliku;

(b)

pored podataka iz točke (a), korisnicima RIS-a osigurati pristup elektroničkim navigacijskim kartama svih svojih unutarnjih vodnih putova razine V.a i više u skladu s Klasifikacijom europskih unutarnjih vodnih putova koje su prikladne za navigacijske svrhe;

(c)

ako nacionalni ili međunarodni propisi to nalažu, nadležnim tijelima omogućiti primitak potrebnih podataka putem elektroničkih izvješća s plovila. U prekograničnom prijevozu ti će se podaci proslijediti nadležnim tijelima susjedne države, a svaki takav prijenos podataka bit će završen prije dolaska plovila na granicu;

(d)

osigurati da se obavijesti kapetanima, uključujući informacije o vodostaju (ili najvećem dozvoljenom gazu) i ledu na unutarnjim plovnim putovima, dostavljaju u obliku standardiziranih i kodiranih poruka pogodnih za preuzimanje. Standardizirana poruka treba sadržavati barem one informacije koje su potrebne za sigurnu plovidbu. Obavijesti kapetanima moraju biti dostupne barem u elektroničkom obliku.

Obveze iz ovog stavka ispunjavaju se u skladu sa specifikacijama definiranima u prilozima I. i II.

4.   Nadležna tijela država članica uspostavljaju centre RIS ovisno o regionalnim potrebama.

5.   U svrhu korištenja automatskog sustava identifikacije (AIS), primjenjuje se regionalni Sporazum o radiotelefonskim uslugama na unutarnjim vodnim putovima sklopljen u Baselu 6. travnja 2000. u okviru Pravilnika o radiokomunikacijama Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).

6.   Države članice, ako je to primjereno u suradnji sa Zajednicom, poticat će zapovjednike plovila, operatere, zastupnike ili vlasnike plovila koja plove njihovim unutarnjim vodnim putovima, utovarivače ili vlasnike tereta koji se prevozi tim plovilima da u potpunosti iskoriste usluge koje su im na raspolaganju na temelju ove Direktive.

7.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi provjerila interoperabilnost, pouzdanost i sigurnosti RIS-a.

Članak 5.

Tehničke smjernice i specifikacije

1.   Kako bi se podupro RIS i osigurala njegova interoperabilnost u skladu s člankom 4. stavkom 2., Komisija će u skladu sa stavkom 2. definirati tehničke smjernice za planiranje, provedbu i operativnu uporabu servisa (smjernice RIS), kao i tehničke specifikacije, posebno u sljedećim područjima:

(a)

elektronički prikaz navigacijskih karata i informacijski sustav za unutarnju plovidbu (Inland ECDIS);

(b)

elektroničko izvješćivanje s brodova;

(c)

obavijesti kapetanima;

(d)

sustavi za praćenje i određivanje položaja plovila;

(e)

sukladnost opreme potrebne za korištenje RIS-a.

Te smjernice i specifikacije temelje se na tehničkim načelima izloženima u Prilogu II. i vode računa o radu nadležnih međunarodnih organizacija u tom području.

2.   Komisija utvrđuje tehničke smjernice i specifikacije iz stavka 1. te ih prema potrebi mijenja u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3. Utvrđivanje se provodi u skladu sa sljedećim rokovima:

(a)

smjernice RIS-a do 20. srpnja 2006.;

(b)

tehničke specifikacije koje se odnose na sustav Inland ECDIS, elektroničko izvješćivanje s brodova i obavijesti kapetanima do 20. listopada 2006.;

(c)

tehničke specifikacije koje se odnose na sustave za praćenje i određivanje položaja plovila do 20. siječnja 2007.

3.   Smjernice i specifikacije RIS-a objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Satelitsko određivanje položaja

Za potrebe RIS-a, koji zahtijeva točno određivanje položaja, preporučuje se uporaba tehnologije za satelitsko određivanje položaja.

Članak 7.

Homologacija opreme RIS

1.   Ako to zahtijevaju sigurnost plovidbe i odgovarajuće tehničke specifikacije, oprema (terminali i mreže) i programski softver RIS, prije nego što se počnu koristiti na unutarnjim vodnim putovima, moraju biti homologirani prema tim specifikacijama.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za homologaciju. Komisija dostavlja tu informaciju drugim državama članicama.

3.   Sve države članice priznaju homologacije koje su izdala nacionalna tijela drugih država članica iz stavka 2.

Članak 8.

Nadležna tijela

Države članice odredit će nadležna tijela za aplikaciju RIS i međunarodnu razmjenu podataka. O nazivima tih tijela obavješćuje se Komisija.

Članak 9.

Pravila o privatnosti, zaštiti i ponovnom korištenju podataka

1.   Države članice dužne su skrbiti da se osobni podaci potrebni za rad RIS-a obrađuju u skladu s pravilima Zajednice o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca., kao i s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

2.   Države članice provode i održavaju sigurnosne mjere namijenjene zaštiti poruka i zapisa RIS od štetnih događaja ili zloporabe, uključujući neovlašteni pristup, izmjene ili gubitak.

3.   Primjenjuje se Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnom korištenju informacija javnog sektora (8).

Članak 10.

Postupak izmjene

Prilozi I. i II. mogu se izmijeniti u svjetlu iskustva stečenog primjenom ove Direktive te se tehničkom napretku mogu prilagoditi u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3.

Članak 11.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 7. Direktive Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima (9).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se odredbe članaka 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se odredbe članaka 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8.

4.   Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

5.   Komisija se redovito savjetuje s predstavnicima iz tog sektora.

Članak 12.

Prijenos

1.   Države članice na čijem se državnom području nalaze unutarnji vodni putovi iz područja primjene članka 2. donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 20. listopada 2007. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje sa zahtjevima iz članka 4. najkasnije 30 mjeseci nakon stupanja na snagu odgovarajućih tehničkih smjernica i specifikacija iz članka 5. Tehničke smjernice i specifikacije stupaju na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

3.   Na zahtjev države članice, Komisija može, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. stavku 2., produljiti rok predviđen u stavku 2. za provedbu jednog ili više zahtjeva iz članka 4. u vezi s unutarnjim vodnim putovima koji ulaze u područje primjene članka 2., a imaju nisku gustoću prometa, ili u vezi s unutarnjim vodnim putovima za koje bi troškovi takve provedbe bili nesrazmjerni koristima. Ovo razdoblje može se produljiti jednostavnom odlukom Komisije; produljenje se može obnoviti. Svoj zahtjev za produljenje država članica mora opravdati gustoćom prometa i gospodarskim uvjetima na vodnom putu u pitanju. Do odluke Komisije država članica koja je zatražila produljenje može nastaviti svoje aktivnosti kao da je produljenje odobreno.

4.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

5.   Prema potrebi, države članice međusobno se pomažu pri provedbi ove Direktive.

6.   Komisija prati uspostavu RIS-a u Zajednici i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću do 20. listopada 2008.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama na koje se odnosi područje primjene članka 2. u vezi s unutarnjim vodnim putovima.

Sastavljeno u Strasbourgu 7. rujna 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

C. CLARKE


(1)  SL C 157, 28.6.2005., str. 56.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. veljače 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 27. lipnja 2005.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(4)  SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(7)  SL L 185, 6.7.2001., str. 1.

(8)  SL L 345, 31.12.2003., str. 90.

(9)  SL L 373, 31.12.1991., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća.


PRILOG I.

MINIMALNI ZAHTJEVI U POGLEDU PODATAKA

Kako je navedeno u članku 4. stavku 3. točki (a), potrebno je dostaviti posebno sljedeće podatke:

os vodnog puta s prikazom kilometara,

ograničenja za plovila ili konvoje u pogledu dužine, širine, gaza i visine plovila od vodene linije do najviše točke,

radno vrijeme struktura koje ograničavaju promet, posebno prevodnica i mostova,

položaj luka i dokova za pretovar,

referentne podatke za mjerače vodostaja koji su važni za plovidbu.


PRILOG II.

NAČELA ZA SMJERNICE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE RIS

1.   Smjernice RIS

Smjernice RIS iz članka 5. moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

navođenje tehničkih zahtjeva u pogledu planiranja, provedbe i operativnog korištenja usluga i s njima povezanih sustava;

(b)

struktura i organizacija RIS-a; i

(c)

preporuke plovilima za sudjelovanje u RIS-u, preporuke za pojedinačne usluge i postupan razvoj RIS-a.

2.   Sustav Inland ECDIS

Tehničke specifikacije za elektronički prikaz navigacijskih karata i informacijski sustav (Inland ECDIS) koje se utvrđuju u skladu s člankom 5. moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

sukladnost s pomorskim ECDIS-om, kako bi se olakšao promet riječnih brodova u područjima mješovitog prometa ušća i riječno-pomorski promet;

(b)

definiranje minimalnih zahtjeva za opremu Inland ECDIS-a, kao i minimalnog sadržaja elektroničkih navigacijskih karata kako bi se osigurala sigurnost plovidbe, a posebno:

visoke razine pouzdanosti i dostupnosti opreme Inland ECDIS-a koja se koristi,

otpornost opreme Inland ECDIS-a koja joj omogućuje da izdrži okolišne uvjete koji obično prevladavaju na plovilima, a da se pritom ne smanji kvaliteta ili pouzdanost,

uključivanje u elektroničke navigacijske karte svih vrsta geografskih elemenata (npr. granice plovnih putova, obalne konstrukcije, signalne boje) potrebnih za sigurnu plovidbu,

praćenje elektroničkih navigacijskih karata pomoću prekrivajuće radarske slike prilikom upravljanja plovilom;

(c)

uključivanje informacija o dubini plovnoga puta u elektroničke navigacijske karte i prikaz unaprijed definiranog ili stvarnog vodostaja;

(d)

uključivanje dodatnih informacija (npr. od strana koje nisu nadležna tijela) u elektroničke navigacijske karte i njihov prikaz u sustavu Inland ECDIS, ne utječući pritom na informacije potrebne za sigurnu plovidbu;

(e)

dostupnost elektroničkih navigacijskih karata korisnicima RIS-a;

(f)

raspoloživost podataka za elektroničke navigacijske karte za sve proizvođače programskih aplikacija, kada je to primjereno po cijeni razmjernoj troškovima.

3.   Elektroničko izvješćivanje s brodova

Tehničke specifikacije za elektroničko izvješćivanje s brodova na unutarnjoj plovidbi u skladu s člankom 5. moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

olakšavanje elektroničke razmjene podataka između nadležnih tijela država članica, između sudionika unutarnje, kao i pomorske plovidbe, te u multimodalnom prijevozu koji uključuje unutarnju plovidbu;

(b)

korištenje standardizirane poruke za izvješćivanje o prometu u smjeru brod - nadležno tijelo, nadležno tijelo - brod i nadležno tijelo - nadležno tijelo kako bi se osigurala sukladnost s pomorskom plovidbom;

(c)

korištenje međunarodno priznatih kodeksa i klasifikacija, po mogućnosti dopunjenih u skladu s dodatnim potrebama unutarnje plovidbe;

(d)

korištenje jedinstvenog europskog identifikacijskog broja plovila.

4.   Obavijesti kapetanima

Tehničke specifikacije sustava za obavješćivanje kapetana u skladu s člankom 5., posebno u vezi s informacijama o plovnim putovima, prometnim informacijama, upravljanjem i planiranjem plovidbe, moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

standardizirana struktura podataka temeljena na unaprijed definiranim i visokokodiranim tekstualnim modulima kako bi se omogućio automatski prijevod najvažnijeg sadržaja na druge jezike i olakšala integracija obavijesti kapetanima u sustave za planiranje plovidbe;

(b)

usklađenost standardizirane strukture podataka sa strukturom podataka sustava Inland ECDIS, kako bi se olakšala integracija obavijesti kapetanima u sustav Inland ECDIS.

5.   Sustavi za praćenje i određivanje položaja plovila

Tehničke specifikacije sustava za praćenje i određivanje položaja plovila u skladu s člankom 5. moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

definiranje sistemskih zahtjeva i standardnih poruka i postupaka na način koji omogućuje njihovo automatsko slanje;

(b)

razlikovanje između sustava prilagođenih zahtjevima taktičnih prometnih informacija i sustava prilagođenih zahtjevima strateških prometnih informacija kako u pogledu točnog određivanja položaja tako i u pogledu učestalosti potrebnog ažuriranja;

(c)

opis relevantnih tehničkih sustava za praćenje i određivanje položaja plovila, kao što je Inland AIS (automatski sustav identifikacije u unutarnjoj plovidbi);

(d)

sukladnost formata podataka s pomorskim sustavom AIS.