24.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/115


Ispravak Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija

( Službeni list Europske unije L 255 od 30. rujna 2005. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 5/Sv. 1 od 16. listopada 2012.)

Na stranici 233., u Prilogu V.7., tablici 5.7.1., unos za Španjolsku (España), stupac „Tijelo koje dodjeljuje dokaz o kvalifikacijama”, sedma alineja (kako je ispravljeno ispravkom objavljenim u SL L 93, 4.4.2008., str. 28.):

umjesto:

„—

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;”

;

treba stajati:

„—

Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;”

.