19/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

92


32005D0671


L 253/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA 2005/671/PUP

od 20. rujna 2005.

o razmjeni informacija i suradnji u vezi s kaznenim djelima terorizma

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29., članak 30. stavak 1., članak 31. te članak 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Na izvanrednom je sastanku 21. rujna 2001. Europsko vijeće izjavilo da je terorizam stvarni izazov za svijet i Europu te da je njegovo suzbijanje prioritetni cilj Europske unije.

(2)

Europsko je vijeće 19. listopada 2001. izjavilo da je odlučno boriti se protiv terorizma u bilo kojem njegovom obliku i bilo gdje na svijetu te da će nastaviti poduzimati napore oko jačanja koalicije međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma u svim njegovim pojavnim oblicima, npr. pojačanom suradnjom među operativnim službama odgovornima za borbu protiv terorizma: Europola, Eurojusta, obavještajnih službi, policijskih snaga i pravosudnih tijela.

(3)

U borbi protiv terorizma neophodno je da spomenute službe imaju potpune i najnovije informacije iz dotičnih područja. Specijaliziranim nacionalnim službama država članica, pravosudnim i nadležnim tijelima Europske unije, kao što su Europol i Eurojust, nužne su potrebne informacije za provedbu njihovih zadataka.

(4)

Odluka Vijeća 2003/48/PUP od 19. prosinca 2002. o provedbi određenih mjera za policijsku i pravosudnu suradnju u borbi protiv terorizma, u skladu s člankom 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP (2), predstavlja značajan napredak. Ustrajnost terorističkih prijetnji i složenost tog fenomena zahtijevaju daleko veću razmjenu informacija. Razmjenu informacija potrebno je proširiti na sve faze kaznenog postupka, uključujući osuđujuće presude, i na sve osobe, skupine ili organizacije što su pod istragom, kazneno se progone ili su osuđene za kaznena djela terorizma.

(5)

Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri same ostvariti ciljeve ove Odluke i da se oni mogu, s obzirom na potrebu za reciprocitetom, bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti iz istoga članka, ova Odluka ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje navedenih ciljeva.

(6)

Pri razmjeni informacija ova Odluka ne dovodi u pitanje ključne interese nacionalne sigurnosti i ne bi smjela ugroziti sigurnost pojedinaca, niti uspjeh istraga u tijeku ili posebnih obavještajnih aktivnosti s područja državne sigurnosti.

(7)

Ova Odluka poštuje temeljna ljudska prava i načela koja su posebno priznata u Povelji o temeljnim ljudskim pravima Europske unije,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„kaznena djela terorizma”: kaznena djela iz članaka 1., 2. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (3);

(b)

„Konvencija o Europolu”: Konvencija od 26. srpnja 1995. o osnivanju Europskog policijskog ureda (4);

(c)

„Odluka o Eurojustu”: Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (5);

(d)

„skupina ili organizacija”: „terorističke skupine” u smislu članka 2. Okvirne Odluke Vijeća 2002/475/PUP te skupine i subjekte navedene u Prilogu Zajedničkom stajalištu Vijeća 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (6).

Članak 2.

Prosljeđivanje informacija o kaznenim djelima terorizma Eurojustu, Europolu i državama članicama

1.   Svaka država članica imenuje specijaliziranu službu u okviru policijskih snaga ili drugih tijela kaznenog progona koja će, u skladu s nacionalnim pravom, imati pristup svim potrebnim informacijama koje se odnose na i proizlaze iz kriminalističkih istraga koje provode njezina tijela odgovorna za provedbu zakona vezano za kaznena djela terorizma, te šalju te informacije Europolu u skladu sa stavcima 3. i 4.

2.   Svaka država članica imenuje jedno ili, ako je tako predviđeno njenim pravnim sustavom, više tijela koja predstavljaju nacionalnu inačicu Eurojusta za područje terorizma, ili odgovarajuće pravosudno ili drugo nadležno tijelo koje u skladu s nacionalnim pravom ima pristup svim potrebnim informacijama te može prikupljati podatke o kaznenim progonima i osuđujućim presudama za kaznena djela terorizma i te podatke može slati Europolu u skladu sa stavkom 5.

3.   Svaka država članica donosi potrebne mjere kojima osigurava da barem podaci iz stavka 4. o kriminalističkim istragama i informacije iz stavka 5. o kaznenim progonima i osuđujućim presudama za kaznena djela terorizma, koji utječu ili bi mogli utjecati na dvije ili više država članica i koje je prikupilo nadležno tijelo, budu poslane:

(a)

na obradu Europolu, u skladu s nacionalnim pravom i odredbama Konvencije o Europolu; i

(b)

Eurojustu, u skladu s nacionalnim pravom i kad to dopuštaju odredbe Odluke o Eurojustu.

4.   Informacije koje je potrebno slati Europolu u skladu sa stavkom 3. jesu:

(a)

podaci kojima se identificira osoba, skupina ili organizacija;

(b)

djela koja se istražuju i njihove konkretne okolnosti;

(c)

dotično kazneno djelo;

(d)

povezanost s drugim relevantnim slučajevima;

(e)

upotreba komunikacijskih tehnologija;

(f)

opasnost koju predstavlja posjedovanje oružja za masovno uništenje.

5.   Informacije koje se dostavljaju Eurojustu u skladu sa stavkom 3. jesu:

(a)

podaci kojima se identificira osoba, skupina ili organizacija koja je predmet kriminalističke istrage ili kaznenog progona;

(b)

predmetno kazneno djelo i njegove konkretne okolnosti;

(c)

podatke o pravomoćnim osuđujućim presudama za kaznena djela terorizma i posebne okolnosti vezane za ta djela;

(d)

povezanost s drugim relevantnim slučajevima;

(e)

zahtjeve za pravnom pomoći, uključujući zamolbe za pravnu pomoć upućene drugoj državi članici ili koju šalje druga država članica, te odgovor na iste.

6.   Svaka država članica donosi potrebne mjere kojima osigurava da se sve bitne informacije sadržane u dokumentima, spisima, podacima, predmetima ili drugim dokazima zaplijenjenima ili oduzetima tijekom kriminalističke istrage ili kaznenog postupka vezanog za kaznena djela terorizma, pazeći pri tome da se ne ugroze istrage u tijeku, učine što prije dostupnima tijelima drugih zainteresiranih država članica, u skladu s nacionalnim pravom i odgovarajućim međunarodnim pravnim instrumentima, u kojima se provode istrage ili bi iste mogle biti pokrenute, ili u kojima su u tijeku kazneni progoni vezani za kaznena djela terorizma.

Članak 3.

Zajednički istražni timovi

Države članice prema potrebi donose odgovarajuće mjere za osnivanje zajedničkih istražnih timova za provedbu kriminalističkih istraga za kaznena djela terorizma.

Članak 4.

Zamolbe za pravnom pomoći i izvršenjem sudskih presuda

Svaka država članica donosi potrebne mjere kojima jamči hitnu i prioritetnu obradu zamolbi drugih država članica za međusobnom pravnom pomoći te za istim takvim priznavanjem i izvršenjem sudskih presuda u vezi s kaznenim djelima terorizma.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage postojećih odredbi

Ovime se stavlja izvan snage Odluka 2003/48/PUP.

Članak 6.

Provedba

Države članice donose mjere potrebne za usklađivanje s odredbama ove Odluke najkasnije do 30. lipnja 2006.

Članak 7.

Područje primjene

Ova se Odluka primjenjuje na Gibraltar.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BECKETT


(1)  Mišljenje doneseno 7. lipnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 16, 22.1.2003., str. 68.

(3)  SL L 164, 22.6.2002., str. 3.

(4)  SL C 316, 27.11.1995., str. 2. Konvencija kako je zadnje izmijenjena Protokolom od 27.11.2003. (SL C, 6.1.2004., str. 3.).

(5)  SL L 63, 6.3.2002., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2003/659/PUP (SL L 245, 29.9.2003., str. 44.).

(6)  SL L 344, 28.12.2001., str. 93. Zajedničko stajalište kako je zadnje izmijenjeno Zajedničkim stajalištem 2005/220/ZVSP (SL L 69, 16.3.2005., str. 59.).